ÜLBUR6SCHE C O U R A IV T. W. 135. Zaturdag 1839. 9 November. Jfraitfetijfc. ®Sïa«ics?cftu*»iu0. Clövcrfcutic. >4 - 5°. ■>939 - 5°. - 5°- - 5°. 5°* 5°' - 5°- ÏScfecnbmakiug. N IE U WSTIJ D N GEN lOuttscitlanb. Alebcvl.ta&cn, De abonncneiits-prijs dcier Courant is a ,j5, voor drie maanden, en franco per Post o. 11e abonnementen «orden voor niet minder dan drie maanden genomen, en de betal ling geschiedt comptant, of bij het eiiuie van ieder vierendeel jaars. De inzending der AtIvertentien behoort te geschieden des morgens vóo'r 10 ure, indien men dezelve in het eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. De Adverlcntieu worden berekend tegen 22 Cents de regel, met uitzondering van Huwelijks- Geboorte-en Doodbckcndmakiugen', waarvan de prijs van één tot zes regels is/ 15o en voor iederen regel daarboven 22 Cents. Dezelve inocten niet op zegel geschreven zijn, alzoo het regt van zegel wordt betaald. De nalntigen in de voldoening hunner verschuldigde aan slagen het Stedelijk Middel der Lantaren-Gelden betreffen de over dezen loopenden jare worden bij deze ten erns tigste en laatstens aangemaand tot voldoening van hetzelve alzoo 11a den 15 dezer de middelen van vervolg tegen de zulken eenen aanvang zullen nemen. Middelburg, den 8 November 1839. De Collecteur van voorschreven Middel, DE TROJJE Nz. De COMMISSIE uit den Raad der Stad ZIERIKZEE belast met de werkzaamheden, voortvloeiende uit de amor tisatie der gevestigde Schulden ten laste derzelve Stad, brengt bij deze ter kennis van de belanghebbendenhouders van Stedelijke Obligatie»dat op den 30 October jl. heeft plaats gehad de vijftiende jaarlijksche uitloting, en dat in dezelve de navolgende Obligatieu zijn uitgeloot, als: I.N0.131 gr. 50. ligt. 12 April 1804rent. k 5 pCt. 17 idem 1794, 3 12 idem 1804, 12 idem 1804, 23 Maart 1792, Armen Sept 1780, Armen Dec. 1780, 17 April 1794, 22 Sept. 1788, 17 Junij. 1650, 26 Maart 1784 17 April 1794, 12 idem 1804, 19 Maart 1790, Mei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 21. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. .33. .34. 35. 36. 37. 38. 39. 20 25 >59 2 6 12 84 5> 40 34 280 ■37 272 122 6 43 37° 402 44 7 66 4 304 4 56 38 16 4 37 181 408 92 .164 222 241 6 - 600. - 50. - 600. - 600. - 600. - 600. - 600. - 600. - 600. 5o. - 600. - 500. - 600. - 600. - 50. - 60o. - 60o. - 50. - 600. - 600. - 600. - 600. - 600. - 600. - 600. n n tf n yy yy 14 Mei 1741 eet., 12 April 1804, yy yy yy y> n yy n yy >y 23 Maart 1792 17 April 1794, 12 idem 1804, 12 idem 1804, 19 Maart 1790 Armen Dec. 1780 12 April 1804, Armen Sept. 1780 12 April 1804, 13 en 16 Jan. 1749,,, 31 Maarti 785 eet., 22 Sept. 1788, 17 April 1749, 1 Dec. 1783, 26 Maart 1784 12 April 1804, 12 idem 1804, 25 Maart 1791, 12 April 1804, 12 idem 1804, 12 idem 1804, 12 idem 1804, n - 2>73,45 Erfrente, zullende het laatst uitgetrokken nummer niet verder kunnen •.uitbetaald worden dan de fondsen zulks zullen toelaten. Wordende de houders der uitgeloofde Obligatieu uitgenoo- sdigd om hunne Obligatieu over te brengen ten Kantore van Jonkheer K. W. de Jonge, als Lid der Commissie van amor tisatie, ite rekenen van heden tot den 30 September des vol genden jaars, ten einde op dezelve aflossing te ontvangen, 50. - 600. 50. 50. n n 55 55 55 r> n 35 r> n 55 55 5 5 4 3 3 3 4 2 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 3 5 4, 3z 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 6' BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID- DELBURG, gezien den Staat van ten achteren zijnde Be lastingschuldigen nopens de vervallene termijnen vaa het Personeel, over de dienst van 1839, opgemaakt door den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad, verwittigen mits deze de belanghebbenden, dat de Dwang bevelen tegen de ten achteren zijnde Belastingschuldigen bereids worden opgemaakt en binnen kort aan hen zul len worden beteekendherinneren hen aan de bekendma king van Hun Edel Achtb., op den 28 Maart 1836, achter volgens het besluit van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, van den 21 te voren Provinciaal Blad 110. 35) gedaan, waarbij de belanghebbenden, op de kosten, welke de tegen hen uit te vaardigen Dwangmiddelen na zich sle pen, opmerkzaam worden gemaakt, en manen hen aan, 0111 als nog, tot voorkoming dier meerdere kosten, ten spoe digste hun verschuldigde te voldoen. Gedaan ten llaadhuize der Stad Middelburg, den 5 No vember 1839. Bivgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbare, A. M. BECIUS. yy yy yy yy yy yy j tegen de volgende coursen als: 1 die van 2 perCent tegen 26j perCent. 3 „40 3ï 4ÓJ 4 55 55 53j n 5» n 66§ Jj» 55 55 64. 55 5, 834 met bijbetaling der Interessen op dezelve in dit Ioopende jaai verschenen of anders stellig te komen verklaren dat zij geene aflossing tegen den hierboven bepaalden cours begee- reu aan te nemenzullende bij gebreke van dien geen Interessen meer worden betaald. Zierikzee, den 4 November 1839. De Commissie voornoemd, DE CRANEVt. Ter Ordonnantie van dezelve, De Secretaris H. A. van IJSSELSTEYN. FRANKFORT den 3 novemberVolgens brieven van de Turksche grenzen zoude men in verschillende districten van lurkije den standaard der revolutie hebben opgestoken, en 600 Christelijke familien zouden zich naar de grenzen hebben teruggetrokken. In Bosnië zijn de gemoederen zeer opge wonden een aantal pachas weigeren het gouvernement van Konstantinopel te gehoorzamen. Den 15 was te Konstantinopel op nieuw een zware brand uitgebroken in de stads wijk die tusschen de moskeen van sultan Bajazeth en Laleli gelegen is 400 huizen waren daardoor 111 de ascb gelegden eerst na verloop van 4 uren had men de vlammen kunnen meester worden. Het gedeel te van Pera dat omtrent twee maanden geleden door brand vernield iszal volgens bevel van den grooten heer naar een nieuw plan opgebouwd worden, zoodat de vroeger naauwe straten veel breeder aangelegd en de huizen op be paalde afstandendoor huoge steenen muren van elkander afgescheiden zullen zijn. PARIJS den 4 novemberDe plaatselijke staf der hoofd stad heeft dezer dagen nieuwe bevelen naar al de kazernen'gezon den, voor de uitvoering van het plan door den maarschalk Gért/rd voorgesteldom bij dreigende onlusten de troepen in een oogenblik t ij cl s beschikbaar te hebben. Volgens dit plan hebben al de korpsen te Parijs in garnizoen hunne vas te standplaatsen en zouden zij binnen het ha/f uur tijds in al de wijken der hoofdstad op de voornaamste punten zijn gestationeerd. Van de voor eenige dagen ontdekte geheime kruid fa- brijken hoort men niets naders. Volgens de gewone correspondentie Was dezen mor gen aan de Oostenrijksche ambassade alhier het gerucht ver spreid van het overlijden van Maria Louisagemalin van keizer Napoleon, Sedert eenige jaren is het getal der behoeftigen in Pa- lijs aanzienlijk toegenomen; het 12de arrondissement telt al leen 16000 armen. Van Sarragossn schrijft men, dat Cabreradoor de overtuiging dat zijne krachten hem niet toelaten het hoofd te bieden aan de overmagt van Espartero's leger, in wanhoop gebiagt zich aan allerlei wreedheden blijft schuldig maken, lïij laat niets onbeproefd om den moed zijner soldaten op te wekken en heeft een bijzonder korps van 500 ruiters onder het bevel van Bal,tweede geplaatst, met last'om het hoofdkwar tier van Espartero steeds in het oog te houden. Men ge- looit vrij zeker, dat hij zou eindigen met voor de troepen der koningin te oezwijken, tenzij deze door regen en sneeuw mogten vei hindert! worden hunne begonnen krijgsverrigtingen voort te zetten. Men herinnert zich dat de Fransche korvet la Re cherche onder het bevel van den kapitein Fabvrein den loop van junij dezes jaars tot het doen van eenen nieu wen wetenscbappelijken togt naar de Noordpoolstreken uit Havre is uitgezeild. !n het laatst der vorige maand is de bedoelde korvet behouden teruggekeerd en 'het Journal du havre deelt, omtrent dien togt. de navolgende niet on belangwekkende bijzonderheden mede La Recherchena van Havre uitgezeild te zijn, heeft koers gezet naar de Teroé eilanden welker astronomische ligging 6ij die gelegenheid opgenomen is geworden. Het korte verblijf van de korvet te Thorshavn, de hoofdplaats dier eilandenis besteed geworden tot het doen van na sporingen nopens de geologische gesteldheid derzelve en tot het verzamelen van bijzonderheden betrekkelijk den han del de nijverheid en de zeden van de eenvoudige en gast vrije bewoners dezer rotsen waarop men geene hoornen aantreften die geheel prijs gegeven zijn aan de stormen van ue beide hen omringende zeeënvan welke de gezegde eilanden met Schotland en IJsland de grenzen uitmaken. Den 1 jtilij zeilde de korvet van Thorshavn af, en be reikte i.en 12 daaropvolgende de stad Hammersfest van waar, na een kortstondig verblijf, de togt naar Spitsbergen werd voortgezet. De Recherche liet vervolgens het anker vallen op de kusten van het eiland Cherie hetwelk in het vorig jaartot op eene uitgestrektheid van tien mijlen met ijs omgeven, en alzoo ongenaakbaar was. Men bepaalde zich aldaar tot de berekening van de geographische ligging van dit eiland en het doen van voor de wetenschap belang rijke geologische waarnemingen. Van het eiland Cherie zette de korvet koers naar eene der havens ten noorden van Spitsbergen. Ten gevolge van gedurige tegenwindenmist en sneeuw, kon men niet vóór den 31 julij den tachtigsten graad breedte bereiken, om in de Magdalena-baai te ankeren. Gedurende het verblijf op deze reede werd het vaartuig onophoudelijk door groote ijsschollen omgeven. De sloepen hebben de ankerplaats van Smerenburg onderzochtalsook Halcuitde Noordwestelijke punt of kaap van Spitsbergen. Ook zijn de Hydiographen-de Magdalena- en Hamburg- baaijen opgenomen. Op het eiland zelf hebben de officieren van de Recherche en eenige leden van de wetenschappelijke commissie, gedurende tien achtereenvolgende dagen, elk kwartier iiursmagnetische en meteorologische waarnemin gen gedaan. Allen hielden zich bezig met het vervullen van hunne taakovereenkomstig de voor den togt gegeven in- structien. Geen enkel vaartuig werd in deze streken gezien. De weinige visschers die de kusten bezochten hadden zich op het zuidelijk gedeelte van het eiland opgehouden. Talrijke graven gaven de blijken van bet vroeger bezoek van zeevaar ders vooral van walvischvaarders op deze kust. Meer dan 200 dier graven bestaan nog op een der uitstekende punten van de Magdalena-baai en groote stukken rots hebben de lijken dezer liedendie in deze treurige streek voorzeker een welbesteed arbeidzaam leven eindigdenen veei meer door gestaan hadden dan men in ons gelukkig klimaat vermoeden kan, niet kunnen beveiligen voor de vraatzucht van het roofgedierte. liet gezigt dezer graven vermeerderde nog de treuiigheid van deze met sneeuw bedekte en bestendig met ijs omgeven kustenwaar men den grond slechts aan den zandoever erkent, waarop de golven breken, en aan de hooge bergspitsen te steil dan dat de sneeuw er op kan blijven rusten. Nadat de wetenschappelijke waarnemingen ten einde ge. bragt waren, verliet de korvet den 13 augustus de reede van Spitsbergen en ontmoette nu de ijsvelden die zich in dit jaargetijde aan de kust vasthechten. De terugvaart werd besteed met de bepaling van een deel der uitstekende pun- ten van de westelijke kust van het eiland, en met deze in \erhnnd te brengen met de waarnemingen in de Ma»da- lena-bnai gedaan. Den 23 augustus was de korvet te Hammersfest terug. Gedurende deze moeijelijke vaart heeft de korveteven als in het voorleden jaarbestendig alleen gevaren zonder eenig vaartuig te ontmoeten. Den 29 augustus hebben de leden der wetenschappelij ke commissie de korvet verlaten, om over land door Lapland terug te keerenterwijl de terugreis naar Frankrijk door de Recherche over Bergen heeft plaats gehad." s GRAVENHAGE den 5 november. Ook heden hebben zich de a'deelingen van de 1 weede Kamer der Staten-Gene- raai wederom bezig gehouden niet het onderzoek der belang, rijke financiële wetwelke aan hare overweging is onder worpen. Morgen ten 2 ure zal de Tweede Kamer der Staten-Gene raal eene openbare zitting houden. Bij het onderzoek in de afdeelingen der voordragt van wet houdende aanwijzing der gevallenwaarin de certificaten van voldoening aan de nationale militie niet meer zullen wor den gevoiueidis het gebleken, dat het beginsel van die vocrdiagt genoegzaam eenparig bijval beeft gevonden. Men achtte haar zelfs gebiedend noodzakelijk in het belang van de Rijks- en handelszeevaart daar het toch gebleken is dat manschappen, die tijdens hunne dienstpligtigheid afwezig wa ren en door achteloosheid van ouders of nabestaanden niet voor de militie zijn ingeschrevenbij hunne terugkomstuit vrees van bi) eene nieuwe monstering ontdekt te zullen worden de voorkeur geven aan het varen onder eene vreemde vlag' waardoor het geial zeevarenden in ons vaderland teil nadéelé van 's Rijks marine en van den zeehandelvermindert Daar om wensclnen eenige leden den bij het ontwerp 'bepaal den ouderdom van 40 jaren op 30 gesteld te zien Terwijl dit ontwerp alzoo, over' het'algemeen', veel bij val gevonden heeftwas dit niet het geval met dat hou dende bepa mg van den duur der verantwoordelijkheid van de bewaarde)s der hypotheken en het kadaster en der scheeps- bewijzen en magtiging tot vaststelling van een tarief van der- zelvcr salarissen. Deze voordragt heeft zelfs verscheidene le den tot zulke ernstige bedenkingen aanleiding gegeven, dat

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1