MI»IIEï,BümCSSCME C O U li A M T. W. 125. Donderdag 1839. 17 October. N1 EU WSTIJDINGEN. «Duitschlaub. r0 at23 v i 1t a u j s 25cl0ie. I)c abonncincnts-prijs deter Courant is f u j5 voor drie maanden, en franco per Post ƒ3. l)c abonnementen worden voor niet minder dan drie maanden genomen, en de beta ling geschiedt comptant, of bij het einde van ieder vierendeel jaars. De inxending der Advertentien behoort te geschieden des morgens vóór 10 ure, indien men detelve in het eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. De Advertentien worden berekend tegen 22 Cents de regel, met uilxondcring van Huwelijks- Geboorte-en Doodbekendmakingeu, waarvan de prijs van ëën tot xes regels is 15o en voor iederen regel daarboven 22 Cents. Deielvc moeten niet op zegel geschreven xijn, alxoo het regt van zegel wordt betaald. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat, ten gevolge der nadere bepalingen van Hun Edel Groot Achtbare de Gedeputeerde Staten de Herijk over het jaar 1839, van de Nederlandsche Maten en Gewigten in het 4de District der Provincie, die blijkens derzeiver besluit van den 26 April 1839, No. 2., provisioneel was uitgesteld, thans in dat gedeelte der Provincie zal plaats hebben door den voor dat District benoemden Arrondisscments-IJker C. van Noppenvan den 1 October aanstaande tot en me: den 15 November daaraanvolgende. Middelburg, den 28 September 1839. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, VAN VREDENBURCII. Het COLLEGIE van REGENTEN over het Arm-, Cast- en IVeeshuis te VLISSINGEN, zal op Dingsdag den 22 October 1839, des voormiddags ten 10 ure precies, in de Directie-Kamer Gesticht No. 1 (Gasthuis), in het open baar aanbesteden de levering van de voor bovengenoemde Gestichten, gedurende het jaar 1840, benoodigde LE VENSMIDDELEN, BRANDSTOFFEN, KLEEDING, SCHOEISEL enz. omschreven in de conditiën van aan besteding welke dagelijks met uitzondering van den Z011- dagter lezing liggen ten huize van den Amanuensis en Rentmeester, in de WagenaarstraatWijk I No. 98. BERLIJN den 9 october. Onderscheidene berigten beves tigen de tijdingdat de heer von Dttnin aartsbisschop van Posen en Gnesen na zich heimelijk uit Berlijn verwijderd te hebben zich naar Posen begeven heeft. Naar het schijnt moet hij dien stap reeds lang voorbereid hebben daar de postpaarden op zijnen weg overal voor hem gereed stonden en hij zelfs te Posen, hetwelk hij binnen 18 uren bereikte, ooor eene groote menigte volksdat hem scheen verwacht te hebben, ontvangen werd. Terstond na zijne aankomsrmoet hij zich naar de hoofdkerk begeven en aldaar de mis gelezen hebben. Bij de overheden te Posen moet de onverwachte verschijning van den aartsbisschop groote bevreemding ver wekt hebben even als zijn verdwijnen te Berlijn waar de regering eerst 11a verloop van 24 uren van zijn vertrek 011- derrigt werd. Er werd dadelijk een regterlijk beambte met uitgestrekte volmagt uit Berlijn naar Posen afgezonden om den heer von Dunin in hechtenis te nemenen den 6 had men reeds door eene estafette het berigc ontvangen dat de aartsbisschop zich In verzekerde bewaring bevond. Vol gens sommige berigten zou zijne gevangenneming zonder eeni- ge stoornis der openbare rust hebben plaats gehadwaar schijnlijker luiden echter andere tijdingen, welke inhouden, dat het vooraf opgeruide volk op de straten zamengeschoold was en eene dreigende houding aangenomen hadzoodat de regering eene ontzagwekkende krijgsmagt, met geschut, had moeten doen oprukken, om de uitbarsting van ernstige wan orde te voorkomen. Men berigtdat de aartsbisschop thans onmiddellijk naar de vesting Colberg gevoerd is. Zijn stap wordt door bezadigde lieden van beide partijen als hoogst onberaden afgekeurd ook omdat daardoor aan de regering de gelegenheid ontnomen wordt tor het nemen van eenen al- lezlns verzoenenden maatregel, waarop dezelve zoo men be weert bedacht was ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der invoering van de hervorming in de Marken. Een der berigten maakt gewag van het gerucht, dat de Pruissische regering thans te rade zou geworden zijnom den aartsbisschop van Keulen, vrijheer Droste tot Fissche ring alsuu voor de assises te Keulen en dus voor de jury wegens zijne overtreding der staatswetten, te regt te doen staan. t RANK FORT den ti october. De laatste berigten uit AleXandria houden in dat de onder-koning ten gevolge van zware verkoudheid op nieuw bedlegerig wasen verder dat hij zijnen zoon Ibrahim bevel zou toegezonden hebben om den s6 september voorwaarts te rukken. Andere brieven over Konstautjflopel ontvangen voegen 9fier bij dat de Russ.isehe consul-generaal, graaf Medem op <de bedreiging van den onder-koning, dat hijwanneer 4 Aveken vruchteloos verloopen waren, dit bevel aan Ibrahim jzenden zou, verklaard zon hebben dat alsdan een Russisch •jieger hem te gemoet zou trekkenwaartoe de keizer volgens ede verdragen verpligt was- Hierop had Mehemetdie eene .zoodanige onbewimpelde verklaring niet verwacht hadge antwoord, dat de voorwaartsche beweging in geen geval met .een vijandig doel geschieden zou maar alleen om het leger fbeter van levensmiddelen te voorzien. Hij zou vooreerst zij ne armee tusschen ©rfa en Diarbekir stand laten houden ;maar moest tevens erkennen dat zijne schatkist uitgeput was, ,en het land in een zoodanigen toestand verkeerde dat hij het Status quo niet langer kon uithouden. In .de Turkse h.e hoofdstad heer schee eene onbegrijpelijke kalmte en vele inwoners wilden zich groote opofferingen getroostenwanneer zij slechts rust konden blijven genieten. Volgens brieven uit Galacz van den 23 september, nam de drukte in de Russische havens aan de Zwarte zee dage lijks toe, en waren de havens van Sebastopol en Odessamet oorlog»-en transportschepen opgevuld welker uitrusting zeer snel voortgingzoodat men dacht dat de eskaders binnen kort zeilree wezen zouden. De maatregelen langs de kust schenen ook met het plan in verband te staan om een groot aantal troepen bijeen te trekken. In verscheidene stedenonder anderen te Akjerman werden groote houten kazernen opge- rigcsommige waarvan verscheidene regementen moeten kun nen bevatten. In Neder-Wailiserland worden talrijke petitiën voor de onschendbaarheid der constitutie en tegen het doel der zending van de nieuwe representanten geteekend. De regering heeft, overtuigd dat geen overval uit Opper-Walliserland meer te vrezen was, de troepen, met uitzondering der artillerie af gedanktwaaraan deze met onwil gehoorzaamd hebben. De bevolking schijnt bijna eenparig tot het besluit gekomen te zijn 0111 de eedgenoodschappelijke bemiddeling van de hand te wijzen. In een onzer bladen leest men: Men verneemt met veel leedwezen dat een beroemd staatsman, die thans een' gevorderden leeftijd heeft bereikt, en niet alleen aan zijn landmaar aan geheel Europa gewig- tige diensten heeft bewezen doch wiens gezondheid rust vordert, voornemens is, zich aan de behandeling der open bare staats-aangelegenheden te onttrekken." De prins von Metternich wordt eerst tegen het einde dezer maand te Weenen terug verwacht, en na zijne weder komst ziet men gewigtige besluiten te gemoet. Ook de staats minister von Colowrat is nog afwezig. Een Duitsch dagblad behelst het volgende nopens Rusland: Over het algemeen miskent men buiten 's lands onzen innerlijken toestand geheel en al, wanneer men steeds aan Rusland eene grenzelooze zucht tot vergrooting van grond gebied toeschrijft. Het is waarlijk al te kolossaaltc uit gebreid reeds is naauwelijbs de geest van één enkel beheer- scher in staat het te omvatten, dan dat het nog op uitbreiding bedacht zou zijn. Dit erkent dan ook de regering wel de gelijk evenzeer als de gevaren waaraan zij zich bij nog verdere veroveringen zou blootstellen. Haar stelregel is thans vóór alles, behoud van den staat van tegenwoordig bezit, organisatie van alle gedeelcen daarvan door wel geordende, aan de behoeften des tijds beantwoordende instellingen. Inmiddels zijn de buiten 's lands reizende Russen nog steeds aan de stipte nakoming eener ukase van het jaar 1834 onderworpen. Uit krachte van dezelve mag de edelman niet langer dan vijf jaren en de burgerlijke onderdaan niet over de drie jaren van huis wegblijven. Een verlengd tijdsbestek vordert volstrekt opzettelijke keizerlijke toestemming. De genen, die du niet nakomen, stellen zich aan de zwaarste straften, aan niets minder dan aan verbanning naar Siberie bloot, gelijk het onderstaande, dezer dagen door den rijks raad bekrachtigd vonnis der criminele sectie van den senaat, daarvan ten bewijze strekt De goedbezitter in het gouvernement Grodno eene voor malige Poolsche provincie, graaf Fictor Jundsilbegaf zich in het jaar 1834 met verlof van de regering buiten 's lands, bragc aldaar, strijdig met de ukase van den 19 april 1834, langer dan den tijd van vijf jaren door, werd tweemaal bij openbare indaging opgeroepen om in het vaderland terug te keeren, gaf daaraan geen gehoor, doch integendeel naturali seerde hij zich in Zwitserland. Daarom erkent de rijksraad in overeenstemming met den senaat, dat de graaf Jundsil ter zake van openbare tegenkanting tegen het hoogste gezag, op grond van het rijks wetboek, deel 15 art. 250 en 251 van zijnen adel en zijne waardigheid als graaf, als ook van alle daaraan verbondene voorregtenvervallen, en hij tot dwangarbeid naar Siberie verbannen is. Dit vonnis moet zoodra aan hem voltrokken worden, als hij op eenig tot den Rus-keizerlijken staat behoorend gedeelte grondgebied gevat zal worden. Alle roerende en onroerende bezittingen van den graaf Jundsilwaar zich dezelve ook bevinden mogten, zullen onder sequester worden gesteld." LONDEN den 12 october. Eergisteren zijn de erfprinsen prins Albert van Saksen-Coburg met hun gevolg uit Belgie in deze hoofdstad aangekomen en hebben zich, na kortston dig oponthoud in twee hofrijtuigennaar het kasteel van Windsor begeven. Gisteren is de koningin, van hare vorstelijke gasten verge zeld te paard uitgereden en daarna is groot diner ten ho- ve gehouden. De erfprins van Saksen-Coburg is in zijn 22ste en prins Albert Frans in zijn 21ste jaar. De Spaansehe minister Alava heefc donderdag op het bu reau van binnenlandsche zaken gewerkt. De openbare inkomsten des rijks hebben gedurende de laatste drie maanden die den 10 dezer geëidigd zijn 293,222 p. st. meer dan gedurende dezelfde drie maanden van het vo rig jaar en die van het geheele jaar 1,713,917 p. st. meer dan in het voorleden jaar opgeleverd. Het grootste schip der Engeische zeemagtde Queen van 110 stukken, wordt te Portsmouth uitgerust, om zich tegen het laatst van november bij het Engelsch eskader ia de Middellandsche zee te voegen. BRUSSEL den 12 octoberOp verzoek van den minister van binnen- en buicenlandsche zaken alhierheeft de minis ter van financien aan het bureau van in- en uitgaande reg- ten op de Nederlandsche grenzen de noodige bevelen gege venom den heer Falck bij zijne komst in Belgie, in het genot te stellen van de wettige regtendie aan alle bij het Belgische gouvernement geaccrediteerde diplomaten toeko men. De baron van Zuylen van Nyereldgeattacheerd aan de Belgische legatie te 's Gravenhageis verleden donderdag alhier aangekomen, met depeches voor het gouvernement. Men verzekert, dat zich onder die depeches een eigenhan dige brief bevindt van Z. M. den Koning der Nederlanden aan Z. M. den Koning der Belgen. De diplomatische ge bruiken brengen mede, naar het schijnt, dat dit bij de aan knooping van vriendschapsbetrekkingen tusschen twee hoveu altoos plaats hebbe. GENT den 13 october. Aan de bezending uit de veree- niging van katoen-fabrijkanten alhier, die zich naar Brussel heeft begevenis van de zijde der Belgische ministers het voorstel gedaanom tot opbeuring van dien tak van nij verheid uit 's rijks kas belangrijke aankoopen van de voort brengselen der Gentsche katoen-fabrijken te doen; welke waren men dan trachten zou buiten 's lands te plaatsen. Vol gens sommigen hadden de ministers zich gezind getoondom voor dit doel een millioen franken te besteden. De leden der bezending hadden echter dezen maatregel onvoldoende en zelfs gevaarlijk gekeurden moeten vooral ook te kennen hebben gegevendat het er op aankwam om het lot der katoen-fabrijken niet voor het oogenblik maar voor de gehee le toekomst te verzekeren. De Commerce Beige meentdat nu de Gentsche fabrijkanten op hoogen toon de hun aange bodene hulp weigerende regering niet meer daaraan denken moet; te minder, vermist de eigenaars van ijzer-, linnen- en andere fabrijken die insgelijks in eenen staat van belemme ring verkeeren het gegeven voorbeeld zich ten nutte zouden kunnen maken om op het erlangen van eenen gelijksoorti- gen onderstand aan te dringen, en zoo doende het rijk in het geval zou kunnen komen van tot groot bezwaar der belas- tingpligtigeneigenaar van een goed deel onverkoopbare fabrijkwaren te worden. 's GRAVENHAGE den 13 october. Morgen ochtend ver trekt Z. Exc. de heer Falckgevolmagtigd minister van Z. M. bij het Belgische hof, uit deze residentie naar Brusselora aldaar de hem opgedragene betrekking te gaan vervullen. Men verzekert, dat Zr. Ms. zaakgelastigde bij de vrije stad Fankfort, de heer F. H. IV. von Scherfis be last met eene zending naar Berlijnen dat aan denzelven als secretaris is toegevoegd de heer Wahleninspecteur der be lastingen te Luxemburg. Z. M. de Koning heeft aan Z. K. H. den erfprins van Modena het grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw geschonken. Z. M. heeft goedgekeurd het plan eener geldleening van f 80,000 tot bestrijding der kosten wegens het bestra ten van den grooten weg der eerste klasse vair de Steenhard- sterbrtig tot de grensscheiding der provinciën Groningen en Vriesland. De tentoonstelling van schilderijen en andere voort brengselen van levende meesters wordt bij voortduring druk bezocht, en verwekt steeds de belangstelling, zoo der inge zetenen van deze residentie, als van die der overige steden en plaatsen van ons Vaderland en van vreemdelingen welke dagelijks in groote menigte herwaarts komenom de schoo- ne verzameling en de fraaije zalen, waarin zij geplaatst is, te bezigtigen. De kunstenaren vinden hierin geene gerin ge aanmoediging en zelfvoldoening, maar ook en vooral daarin dat reeds een aanzienlijk getal schilderijen verkocht is. H. K. K. H. Mevrouw de Prinses van Oranje en H. K. H. Mevrouw de Prinses Albert van Pruissen hebben te dien opzigce eén lofwaardig voorbeeld gegeven. De ste delijke commissie voor de tentoonstelling heeft mede voorde loterij, welke op nieuw veel bijval vindt, onderscheidene stukken aangekocht, en is, naar wij vernemen, voornemens nog meerdere aan te koopen. Ook heeft eene commissie uit het algemeen bestuur der dit jaar te Amsterdam opgerigte maatschappij van beeldende kunstenin vereeniging met de bestuurders van het Haagsche departement dier maatschappij, een aantal schilderijen gekocht, welke later onder de leden dier maatschappij zullen verloot worden. Eindelijk hebben onderscheidene bijzondere personen aankoopen gedaan.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1