MIDDELB ÜEÜSC HE C U R A N T. W. 121. Dingsdag 1839. ff c.c 8 (k* tob er. IScftcnbrniifeittgc». VER KO O VING tas GENIE-GOEDEREN NIEUWSTIJDINGEN. HJuitschlAub. ©Vflöt-ÖfittflMjc. Jfvauktijfc. iSelgie. ilcbcvlanbcn. IHIIIIIM De ai)onnem«uLs-prijs dezer Cuuranl is f 2 -j5 voor drie maanden, en franco per Post f 3. De abonnementen norden voor niet minder dan drie maanden genomen, en de beta ling geschiedt comptant, of bij het «inde van ieder vierendeel jaars. De inzending der Adverteatien behoort te geschieden des morgens vdór 10 ure, indien men dezelve in bet eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. De Advertentie!) u-orden berekend tegen 22 Cents dc regel, met uitzondering van Huwelijks- Geboorte- en Doodbekcndmakingen, waarvan de prijs van eén tot zes regels is 15o cn voor iederen regel daarboven 22 Cents. Dezelve moeten niet op zegel geschreven zijn, alzoo het regt van zegel wordt betaald. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG Gezien de circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, van den 20 der vorige maand Provinciaal Blad no. 93) Gelet op art. 2 van Zijner Majesteits besluit van 24 au gustus 11, Staatsblad no. 39) waarbij bepaald wordtdat zijop wier hoedanigheid als Nederlander de met Belgie gesloten tractaten van den 19 April jl. van invloed zouden kunnen zijnen zonder eene openbare dienstbetrekking te bekieeden bereids binnen het grondgebied van dit Rijk woonachtig zijn of verblijven, bij voortduring de hoedanig heid van Nederlander behoudenmits zij binneu zes maan den na de dagteekening van opgemeld besluithunne ver klaring deswege afleggen voor het Gemeente-Bestuur hunner woonplaats welke verklaring zal moeten vergezeld gaan van eene aangifte, dat zij aldaar hun Domiciliunt vestigen, waarna zij in het daarvoor bestemde Register kunnen wor den ingeschreven Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden bin nen deze Stad dat tot het doen der voorschrevene verkla ringen, gedurende opgemelden termijn, van des voormiddags 10 tot 12 ure, op de Stedelijke Griffie de gelegenheid zal worden gegeven. En opdat niemand hiervan onkundig zij zal deze worden afgekondigd mitsgaders in de Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten llaadhuize der Stad Middelburg, den 4 Octo- ber 1839. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hnn Edel Achtbare, A. M. BECIUS. VERGADERING van het Middelburgsche Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op Woens dag den 9 October 1839, des avonds ten zes ure, in het gewone lokaal in de Abdij. Verslag van de Afgevaardigden Verkiezing van een Lid voor hel Bestuur Voorlezing en Bij drageNamens Bestuurders P. de MARET TAK, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG, gezien den Staat van ten achteren zijnde Be lastingschuldigennopens de vervallene termijnen der Grond belasting, over de dienst van 1839, opgemaakt door den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad, verwittigen mits deze de belanghebbenden, dat de Dwang bevelen tegen de ten achteren zijnde Belastingschuldigen bereids worden opgemaakt en binnen kort aan hen zul len worden beteekendherinneren hen aan de bekendma king van Hun Edel Achtb., op den 28 Maart 1836, achter volgens het besluit van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, van den 21 te voren Provinciaal Blad no. 35) gedaan waarbij de belanghebbenden op de kostenwelke de tegen hen uit te vaardigen Dwangmiddelen na zich sle pen, opmerkzaam worden gemaakt, en manen hen aan, om als nog tot voorkoming dier meerdere kosten ten spoe digste hun verschuldigde te voldoen. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 7 Octo ber 1839. Burgemeester en Wethouders voornoemd PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbare A. M. BECIUS. De betrekking als Stads GENEES-, HEEL- en VER LOSKUNDIGE, te Sas-van-GentVijfde District der Pro vincie Zeeland, vacant zijnde, worden diegenen, die gene gen zijn die te aanvaarden en te bedienen opgeroepen zich vóór of op den 15 October 1839, in persoon of schrifte lijk te vervoegen ter Secretarie dezer Stadvoorzien van de noodige diploma's en daartoe gevorderde bewijsstukken. De belooning aan dezen Post verbonden bedraagt 200 's jaars. Sas-van-Gent, den 1 October 1839. De Burgemeester en Wethouders der Stad Sas van Gent W. J. J. van FRANCKENBERG en PROSCIILITZ. Ter ordonnantie van dezelve De Stads-Secretaris J. S T U B B Krachtens de autorisatie van Zijne Excellentie den Heere Directeur.Generaal van Oorlog, zal, door den Majoor Plaat- •selijken K-ommandant te Neuzen, ten overstaan van hen die zulks aangaat, op Maandag den 14 October 1839, des voor- «liddags ten 9 ure, in het openbaar, te NEUZEN, wor den verkocht Eene belangrijke partij Koppen en Top-einden van HEI PALEN Koppen van Greinen DAMPLANKEN en DAM- PALEN, oude Willigen BOOM EN, eene kleine partij 8LEESLATTEN, TUINLATTEN, oud EIKENHOUT ®ude Dennen PALISSADEN en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. De Majoor Plaatselijke Kommandant ie Neuzen II AMER S. ROME den 14 september. Aan de Spaansche zaak, waarvan thans zoo veel sprake ishechten zich hier en in geheel Zuid-Italie belangen, waaraan men in Duitschland welligt niet denkt. Ofschoon ook het jonge Italië reeds langen tijd geen teelten van leven gaf, zoo moet men toch geenszins gelooven dat het dood is. Men vindt nog, voor al in den Kerkdijken Staat en in de beide Sicilien veel heethoof den die met denkbeelden van eene algemeene Italiaansche republiek vervuld zijn. Onze regering kent verscheidene derzelve en houdt een waakzaam oog op hen. Zoo mogen sommige jonge lieden de koffijhuizen waar de vreemdeMn- gen gewoonlijk komen niet bezoeken. De verwachtingen dier jonge lieden steunen hoofdzakelijk op de zege der Chris- tinos in Spanje, en de gevolgtrekkingen welke zij daaruit voor de toekomst van Italië afleiden, zijn, trots hare overdrij ving niet zonder belang. BERLIJN den 25 september. Een ongemeen belangrijk schouwspel leverde het heden op, een geheel leger over de ijzerbaan van Potsdam te Berlijn te zien aankomen. De ko ning heeft namelijk de infanterie der garde, om haar, na de bezwaarlijke dienst van het kamp en de manoeuvresden terugmarsch naar Berlijn te besparen op zijne kosten door locomotieven herwaarts laten Vervoeren. Omstreeks 8000 man kwamen op die wijze met tien verschillende creinsaan. Aan het hoofd van elk regemenc bevonden zich deszelfs mu zikanten zoodat de aaukomsc dan ook met volle muziek plaats had. Van de belangrijkheid en den omvang van het nieuwe middel van transport krijgt men eerst een juist denk beeld wanneer men op zoodanige wijze een volkomen ge wapend armcekorps ais door een' tooverslag van de eene plaats naar de andere overgebragt ziet. FRANKFORT den 1 octoberZ. M. de keizer van Rusland is den 15 dezer te Moscon aangekomen, en aldaar met het grootste vreugdebetoon ontvangen. De vorstelijke personenwelke met denzelven de krijgsoefeningen bij Boro- dino bijgewoond hebben en waaronder zich ook prins Alex- ander der Nederlanden en prins Albert van Pruissen bevin den zijn den keizer naar Moscou gevolgd. Een courrier, binnen 11 dagen van Pecersburg te Kon- stantinopel aangekomen, zou nieuwe en zeer vredelievende instructien aan den Russischen gezant von Butenief hebben overgebragt. Ibrahim staat, volgens sommige brieven, nog altijd te Marasch, en zou gezegd hebben dat hij het bevel van zijnen vader, om naar Syrië terug te keeren, ieder oogenblik ver wachtte. De brand te Salonichi heeft ongeveer 800 huizen ver nield en inzonderheid het kwartier der Christenen getroffen die onberekenbare schade geleden hebben, terwijl de Turk- sche inwoners beschuldigd worden den voortgang van den brand te hebben bevorderd. Overigens was het in Thessalie rustig. De Zwitsersche landdag heeft den 27 dezer zijne zit tingen geschorst, nadat men het den vorigen dag omtrent po gingen tot eene bemiddeling der geschillen in Wailiserland was eens geworden tot welk einde eene commissie van 3 personen, uit den boezem van den landdag, gekozen is. LONDEN den 2 october. De prijzen der granen zijn de zer dagen niet alleen hier, maar ook op verschillende ande re plaatsen des rijksgedaaldten gevolge van het gunstig uitvallen van den oogst in vele streken waar men zeer voor het mislukken van denzelven vreesde. Men vleit zich dat deze gunstige wending der zaak weidra ook haren invloed op den staat der geldmarkt zal doen gevoelen. Intusschen loopt het gerucht, dat het bewind bedacht zou wezen op eenen maatregelwaarbij de bank gemagtigd zou worden tot het uitgeven van banknoten van 1 en 2 p. st. De berigten uit Oost-Indie houden in, dat de secreta ris van staat te Goa op een bal vermoord is geworden. Uit Lissabon loopen de tijdingen tot den 23 september. Men was toen nog weinig of niets gevorderd in het topspo- ren van de belhamels der onlangs ontdekte Miguebstische zamenz wering. Het ministerie bleef nog onveranderd, naar- i dien niemand der daartoe aangezochte» in de tegenwoordige j hagchelijke omstandigheden, zich met eene plaats in het be- I stuur wilde belasten. liet plan om de cortes tot eene buitengewone vergadering bijeen te roepenscheen geheel opgegeven. Op de kust van Nieuw-Jersey heefeden 30augustus eeit vreesselijke storm gewoed, waardoor 14 schepen vergaan en verscheidene menschen omgekomen zijn terwijl ook op hec land groote verwoesting is aangerigt. In brieven uit Nieuw-York leest men het treurig be- rigtdat de groote en fraaije stoomboot the Creat IVestem op het meer van Erie geheel eene prooi der vlammen gewor den zou zijn. Te Montevideo is de presidentin de woning van den secretaris der kamer van gedeputeerden, door 4 booswichten vermoord, die weinige oogenblikken later zijnen zoon hetzelf de lot hebben doen ondergaan. PARIJS den 3 october. De aangekondigde groote manoeu vres van al de in het kamp van Foncainebleau verzamelde troepen, hebben gisteren in tegenwoordigheid des konings plaats gehad; alles is in de beste orde afgeloopen. Z. M. moet zich weder bij deze gelegenheid op eene zeer innemen de wijze hebben gedragen en hoogst voldaan zijn geweest. Ten aanzien van hec bataillon tirailleurs, liec de koning zich aldus tegen den maarschalk Soulthooren. Wat dunkt gij van onze tirailleurs Waarop de grijze maarschalk ant woordde: Voortreffelijke gedachte! wij moesten een 25 zoodanige bataillons hebben." Dit was ook bet gevoelen van de gezamenlijke officieren. De bekende luchtreiziger Gamena meent het middel gevonden te hebben oin luchtballen naar willekeur te bestu ren en moet binnen ltorc eenige proeven doen mee een bal lon die in de militaire school alhier vervaardigd wordt. Aan beide zijden van zijn schuitje worden wieken gehecht even als van een windmolendie hij door een geheim werk tuig in beweging zal brengen. Wegens Spanje is de volgende telegrafische depeche openbaar gemaakt Baijonne den 1 october De legerafdeeling van Alcaia is den 25 september te Tudela ("aan deEbro, boven Sarragossa) aangekomen. Drie andere afdeelingen van hec leger van het noorden worden al daar verwacht. Espartero moet den 2 october te Saragosse zijn, om aan het hoofd van 33 bacaillons en 18 eskadrons tegen Ca- brera op te rukken. Navarre geniet de volmaaktste rustgeheel het land is onderworpen en wenschc den vrede." GENT den 3 october. Onze stad is sedert drie dagen ten prooi aan ernstige ongeregeldheden. I11 de eerste oogenblik ken werd deze wanorde alleen toegeschreven aan de vermin dering der dagloonendaar de werklieden hun misnoegen slechts zochten te koelen door nadeel aan de fabrikanten toe te brengenen hunne makkers die nog voor het lagere loon bleven werken te mishandelen. Zoodra echter de militaire magc op de been kwam, heeft de zaak een ander aanzien gekregen en lieten zich oproerige kreten hooren. De kommandant der stad werd mishandeld de straten opgebro ken en de vrijheidsboomen omver gehaald en in brand gesto ken. Men gist dat lieden van meer aanzien In deze gebeur tenissen heimelijk de hand hebben en door middel van geld de werklieden tot vijandige daden jegens het gouvernement hebben verlokt. Eerst na de aankomsc van versterkingen uit Brussel en Antwerpen is men er in geslaagd om de oproeri ge menigte uit een te drijven en gisteren avond ten half elf ure scheen de rust hersteld. Alvorens is men echter genoodzaakt geweest om op den pluiiderenden hoop vuur te maken waarbij eenige slagtolfers gevallen zijn. Zes stukken geschut staan thans op de Place d'Arines en talrijke patrouil les doorkruisen de stad. AMSTERDAM den 4 october. Wij vernemen van goeder hand dat in de laatstverloopen dagen, door den bockhande- laai Groebe hier ter stede een afdruk is ontdekt van de zoogenaamde Biblia pauperumwelke men gewoonlijk voor een voorcbrengsel houdt van de pers van Lourens Jav.s- zoon Kosteren welks bestaan tot nu toe verborgen schijnt te zijn geweest. Ons is daarbenevens de verzekering gegeven, dat van deze ontdekkingen van eene bij dit stuk gevoegde aanteekening een breedvoerig berigc zal worden medegedeeld in een der tijdschriften, hetwelk bepaaldelijk aau deze en soortgelijke onderwerpen is toegewijd. UTRECHT den 3 october. De alhier vergaderde Neder- landsch-Belgische financiële commissie heeft, in hare zitting van eergiscei enbesloten, de zaïnenkomsten voor veertien dagen cc schoisen. Al de leden schenen voornemens te zijn0111 dien tijd elders te gaan doorbrengen. De heer Bal londie genoegzaam is hersteld, zou, dacht men, met de andeie Belgische heeren naar Belgie vertrekken. De ophan den zijnde algemene vergadering van het amortisatie-syndicaat maakt, gelijk .uen weet, de tegenwoordigheid van den heer liocll Symotts te Amsterdam noodzakelijk. Of cn in hoever

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1