MIDDELBÜRGSGHE COURANT, i*/ W. 105. Zaturdag 1839. v-*» Di rïf fi c 31 Augustus. Publicatie. #pc«bavc Clanbcetcbitta. NIEUWSTIJDINGEN. SOuitödtianb. (öiroot-35 ritten jc. AfVrttifcfijfc. -<p: A He abonncmcrils-prijs dezer Courant is 2 7 5 voor drie maanden, en franco per Post ƒ3. De abonnementen worden voor niet minder dan drie maanden genomen, en de beta ling geschiedt coinptant, of bij het einde van ieder vierendeel jaars. De inzending der Advertentien behoort te geschieden des morgens vo'or 10 ure, indien men dezelve in het eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. De Advertentien worden berekend tegen 22 Cents de regelmet uitzondering van Huwelijks- Geboorte- en Doodbckcndmakingcn, waarvan de prijs van een tot zes regels is i,5o en voor iedcren regel daarboven 22 Cents. Dciclve moeten niet op zegel geschreven zijn, alioo het regt van zegel wordt betaald. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG brengen bij deze ter kennis van alle belangheb benden dat het Kohier van de Personele Belastingdienst jaar i8|§, bevattende de aanslagen ten gevolge van gedane schattingen en tellingen op aanvrage der Belastingschuldi gen der Wijken A tot H, door den Heer Staatsraad Gou verneur executoir is verklaard en ter invordering aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen is verzonden. En zal deze worden afgekondigdmitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 29 Au gustus 1839. Burgemeester en Wethouders voornoemd PASPOORT VAN GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbare, A. M. B E C I U S. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente KRUININGEN zullenop Zaturdag den 7 September 1 839, des namiddags 0111 3 ure, in het Gemeentehuis aldaar, pu bliek bij inschrijving en opbod aanbesteden Eenige te doene Reparatien aan de Torenspits dier Gemeente, zoo van HOUTWERK als van onge veer 80 vierkante Ellen SCHALIE-DEK. Waarvan her. bestek en de conditiën van lieden af ter Plaat selijke Secretarie ter lezing liggen, terwijl op den dag der Besteding de noodige aanwijzing in loco zal worden gedaan. Kruiningen den 27 Augustus 1839. Burgemeester en Assessoren voornoemd L. WESDORP. Ter ordonnantie van dezelve De Gemeente-Secretaris, DOMINICUS. De Belastingbeschrevenen in het Stedelijk Middel der Lan taren- Brandspuit- en Nachtwachtgelden dezer Stad welke tot hiertoe nalatig zijn verbleven in de voldoening van hun verschuldigde in genoemden Aanslag, over dezen loopenden jare, worden bij deze ten ernstigste aangemaand tot eene onverwijlde voldoening derzelveen zulks wei vóór of op den 5 September aanstaande, willen zij zich niet zien bloot gesteld aan de middelen van vervolgwaartoe de onderge- teekende zich genoopt vindtna genoemde tijdsbepaling tegen de zoodanigen der nalatigen in dezen te moeten over gaan. Middelburg, den 20 Augustus 1839. De Collecteur van voorschreven Middel, DE TROIJE Nz. FRANKFORT den 23 augustus. De Augsburger Allge- tneine Zeitung behelst het volgend schrijven uit Konstatui- nopel van den 7 dezer: De staatkundige gezigteinder schijnt al duisterder en «luisterder te worden. De stemming onder de ongeregelde troepen en militie is, volgens de laatste berigten uit Klein- Aziezoo bedenkelijk, dat de Porte zich genoopt gevoelt om dezelve te ontbinden en naar huis te zenden. Wanneer Ibrahim-pacha wilde voortrukken, dan zou hij binnen 14 da gen voor Konstaiitinop'el staandit zal hij echter niet wa genzoo lang hij blijft gelooven dat de vijf groote mogend heden het eens zijnof dat zoodanige eensgezindheid door ,zijn voorwaarts trekken veroorzaakt zou worden. Aan den anderen kant verneemt men uit Syrië, dat ook daar de geest van ontevredenheid tot uitbarsting gekomen is; het geheele gebergte ten zuiden van Hamah is in opstand; ook moet op meer andere punten van Syrië de bevolking opgestaan zijn. Iutusschen was Soliman-pacbn met eene talrijke legermagt tegen de opstandelingen uitgetrokken zoo dat op dit oogen- Blik de opstand kan gedempt zijn. Overigens staan de zaken van Mehemed-Ali op dit tijd stip beter dan ooit. Zelfs hier in de hoofdstad steken zijne aanhangers die van dag tot dag talrijker wordenhet hoofd «op. De rntriguesdie hier plaats hebben, grenzen aan het •ongelooffiijke." Volgens de berigten-uit Bucharest is in de vorige maand £e Siiistria de pest uitgebrokenmaar schijnt er nog niet in «ergen graad te woeden, en men hoopte, door gestrenge maat regelen het kwaad te zullen kunnen stuiten. In Polen schijnt de graan-oogst zeer goed uitgevallen re zijn; althans uit 'Pozen schrijft men dat reeds in de eer ste helft 'der vorige maand de oogst van de winter-granen begonnen was, en overal de verwachting overtroffen had; alleen de oogst van het raapzaad was niet meegevallen, liet zomergraan beloofde mede veel vooral indien het gun stige weder nog eeuigen tijd juogt voortduren. In Silezie is het dorp Polzen tusschen den 3 en 4 de zer door eenen geweldigen brand bezochtdiedoor eenen hevigen wind uit het zuidoosten aangeblazenin den tijd van ongeveer een half uur 111 gebouwen in de asch gelegd heeft. De bewoners hadden slechts tijd 0111 zichzeiven te bergen niets is kunnen gered worden. Een grijsaard van 70en een krankzinnige knaap van 12 jaren, benevens een aanzien lijk aantal vee, zijn in de vlammen omgekomen. I11 Sebastopol heerschen ernstige en bedenkelijke koort sen en wel onder de troepen in de Krim gekantonneerd zoo dat er ten minste een vijfde gedeelte besmet is en de hospitalen opgepropt vol zijn. Men melde uit Gallaz onder dagteekening van den 1 augustusdat het gerucht aldaar looptdat het kamp van Boridino geen plaats zal hebben men besluit daaruit dat de Russische troepen nieuwe bevelen moeten afwachten. De wetgevende magt in Pruissen is thans bezig ver ordeningen daar te stellen omtrent de gemengde huwelijken; men wil weten dat dezelve zoodanige strekking hebben, dat voortaan het geweten der Katholijken geheel geen bezwaar daaromtrent meer zal hebben te lijden; geene belofte of overeenkomst onder echtgenootenwegens de godsdienstige opvoeding hunner kinderen, zal meer van kracht zijn; doch zal de geestelijkheid in geen geval kunnen gedwongen wor den gemengde huwelijken in te zegenen. Hertog Adolf van Nassau heeft, den 21 dezer, den dag na het overlijden van zijnen doorluchtigen vader, te Bi- berich eene proclamatie gedaanwaarbij hij aan zijne onder danen kennis geeftdat hij het bewind heeft aanvaarddat hij de uiterste pogingen zal aanwendenom het welzijn des lands te bevorderen, de grondwet te handhaven en de regten der op hem vervallen souvereiniteic uitte oefenenen waaj-bij hij tevens betuigtzich verzekerd te houdendat zijne onderdanen, volgens den doorhem afgelegden eed, de zelfde trouw liefde en gehechtheid aan hem zullen bewij zen welke zij aan zijnen overleden vader betoond hebben. De protesten der stad Hanover en die der provinciale stenden van het landschap Hameln aau den Duitschen bonds dag zijn teruggezondenen naar men zegt zou die vergade ring zich onbevoegd hebben verklaard om zich in de bin- uenlandsche aangelegenheden van het koningrijk te mengen. LONDEN den 25 augustus. Het schijnt thans zeker, dat don Carlosonophoudelijk geslingerd door zijne generaals, wanhoopt om zijne zaak in Spanje te zien zegepralen en daarom pogingen in het werk stelt om zich zoo goed moge lijk aan den strijd te onttrekken. Zie hier op welke wijze het Engelsche dagblad the Sun van deze zoo wenschelijke zaak berigt geeft Wij vernemen van goederhand, dat een persoon van hoogen rang zich te Londen bevindt als agent van don Car los en dat hij reeds verscheidene conferentien met lcrd Pal- merston heeft gehadbetreffende de bevrediging van Span je. Men zegt dat de pretendent het Schiereiland op zekere voorwaarden wil verlaten een der eerste isdatin geval van het overlijden der koningin Isabella alsdan de zoon van don Carlos haar zoude opvolgende tweede is dat alle zijne goederen en die van zijne familie hem zouden terug gegeven worden. Men voegt er bijdat de onderhandelin gen hierover te Londen zullen gevoerd wordenen niet door lord John Play die reeds met de Carlistische generaals hier over in onderhoud was geweest. PARIJS den 25 augustus. De telegrafische depechewaar bij berigt wordtdat een aide-de-camp van den admiraal Roussin te Alexandria is aangekomen om namens de vijf mogendheden, de Turksche vloot op te vorderen [zie ons vorig no.]geeft aan de dagbladen der tegenpartij ruime stof tot scherpe aanmerkingen tegen de Fransche regering. Onder andeien laat de republikeinsche National zich daaromtrent op de volgende wijze uit Alzoohetgeen het gouvernement der Tuilerienveer tien dagen geleden, geweigerd heeft, in overeenstemming met Engeland zijnen bondgenootte doen verrigt hetzelve thans geheel alleen om der vier groote mogendheden wel gevallig te zijn. Aan genen kant der Pyreneën in 1823 en in Belgie sinds 1830, hebben onze krijgslieden de smartelijke zending gehad om zich te vertoonen en te handelen als gen darmes van het Heilig Verbond de beurt van onze zeelie den zal weldra volgen. Wat zal inderdaad onze vloot doen, zoo Mehemed-Ali weigert zich te onderwerpeneven als onze onwaardige ministers, aan de bevelen van die onbe kende meesterswelke de overwinning hem niet heeft gege ven. Onze vloot zal de Egyptische zeemagt gaan bestrij den en des noods vernietigen; een nieuw wapenfeit, nog verfoeijelijker en onzinniger dan dat van Navarlno. De vruchten van onze roemrijke onderneming in Egypte; de vruchten van zoo vele pogingen en van zoo veel genie en moedsinds 20 jaren door de Franschen aan de boorden van den Myi aangewend, om aldaar den invloed en dé populari- teit van hun vaderland te verheffen eene onmetelijke staat kundige maritieme en commerciële toekomstalles zal in weinige uren opgeofferd worden aan de schandelijke zucht om eene ondergeschikte plaats 111 de raadslagen der koningen te vervullen. Zulke lafhartige verraderijenzulke bloedige vernederingenwekken aanmerkingen van eene onnoembare bitterheid op. Tegenover dergelijke wondenaan de waar digheid en de fortuin van Frankrijk toegebragtgevoelt men dat de Bourbons steeds regeren en men bevat al den om vang van de september-wetten." Iutusschen heeft de regering het vaste korps der Fransche zee-officieren met 110 officieren vermeerderd, en leest men in het rapport van den minister van marine, hetwelk het ne men van dezen maatregel is voorafgegaandat de tegen woordige staat der Fransche zeemagt, nu liet er op aankomt eene versterking voor de dienst in de Levant bijeen te bren gentot ernstige moeijelijkheden aanleiding geeft, en alzoo dringend eene uitbreiding van het korps officieren vordert. De Moniteur hield gisteren een rapport van den minis ter van justitie Testcover de criminele justitie in Frank rijk gedurende 1837. Daaruit blijkt onder anderendat dc hoven van assises met 5873 zaken belast zijn geweest en over 5300 uitspraak hebben gedaan8094 beschuldigden hebben te regt gestaan, zijnde, behalve in het jaar 1832, het hoogste getal dat men in 12 jaren tijds gehad heeft1405 vrouwen zijn van misdaden beschuldigd geworden, derhal ve 18 vrouwen op de 100 beschuldigden 4Ó01 beschuldigden konden lezen noch schrijven2530 konden lezen en een weinig schrijven254 hadden eene zeer goede opvoeding genoten; 5117 personen zijn veroordeeld, waarvan 33 tot de doodtrafzijnde dezelve aan 25 personen voltrokken 177 personen werden tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. In 1837 hebben er in Frankrijk 2443 zelfmoorden plaats gehad, waarvan 1S11 mannen en 632 vrouwen, zijnde 103 meer dan in 1836. Alleen in het Seine-departement hebben 437 personen zichzeiven het leven benomen. De invaliden in het hótel van dien naam te Parijs zijn op dit oogenblik 3051 in getal. De jaarlijksche aannemin gen worden gemiddeld op 200 man gerekend. Volgens de bladen van Toulon is de toestand in Afri ka op dit oogenblik niet zeer gunstigmet het tegenwoor dig zeer warme jaargetijde waren de hospitalen me1 zieken opgevuldde troepen konden het kamp niet verlaten ter wijl Abd-el-Kader de schatting eischte van de stammen in Madjana, die reeds het Fransch gezag erkend hadden.Men sprak steeds van de expeditie naar Hamza die 11a de komst van den hertog van Orléans zou ondernomen worden. Naar het schijnt heefc de Persische ambassadeur al hier de magtiging van zijn gouvernement ontvangenom zeker getal officieren en onder-officieren der landmagc en ar tillerie voor den schah aan te werven, ten einde deszelfs krijgsmagt op den Europeschen voet te brengen een Fransch hoofd-officier schijnt met de leiding daarvan belast te zijn. Op een dorpin de nabijheid van Aix had dezer da gen een verschrikkelijk voorval plaats. Een kleine jongen had de ongelukkige gewoonte om in eenen tuin vruchten te stelen. Na vele vergcefsche nasporingen gelukte het einde lijk den eigenaar om den jongen dief op de daad te betrap pen. Doch ziet wat de vergramde man doet: hij komt op de verschrikkelijke gedachte om zijnen gevangene in de nabijheid van een bijkorf vast te binden en hem aan de ste ken van een zwerm bijen over te geven, die hij vooraf zorgde op te hitsen. Het kind werd zoo als men denken kan, met steken overdekt en het ligchaam zwol op eene ont zettende wijze op zoo dat toenna eenige uren de buren toesnelden om den kleinen lijder los te maken men hein dood vond De bedrijver dezer wreede daad is gearresteerd Eene telegrafische depechelieden door het gouverne ment bekend gemaakt, en uit liaijonne van den 22 gedag- teekend houdt het volgende Op de tijding van eene beweging der Christino's naar la Solana, is Elio den 21 naar Esteila vertrokken. De op gestane bataillons hebben zijne stellingen te Lesaca onmiddel lijk ingenomen.'* Ter nadere toelichting van dit berigt kan het volgende artikel van het Memorial du Pan van den 22 strekken. Een brief van Baygorre vermeldtdat Elio verpligt zijn de geworden ten gevolge zijner beweging op Vcra °om de verdedigingslijn van Esteila te ontblootenDiego Lcon 'er- stond uit Pampuluna is getrokken met voornemen 0111 "van deze omstandigheid gebruik te maken. Eene sterke afdeeling zcide menwas naar Puenta-Ia-Reyna op rnarsch en het ge rucht algemeen verspreid dat Esteila zou aangevallen wordeii." Nog houdt eene telegrafische depeche uit Perpignan van den 24 het volgende Men schrijft uit Valcncia van den 19, dat de generaal O'Donnel, na eene behaalde overwinning op Cabreraden 14 zich van het fort Tales meester gemaakt heeft en te Valencia teruggekomen is. De Carlistische chef Areva/o heeft uit Cliiva een togt in de vlakte van Bemol gedaan en deze uitgeplunderd. Een konvooi is den 21 van Barcelo- ua naai Vich veruojfken, onder geleide 4-0 mau. -Da

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1