91 IDDELBUR.GSCHE COURAN N°. 104. Domlcrda 1839. 29 Augustus. 25cfcc»bm<ikiug. NIEUWSTIJDINGEN. IDuttschlanb. (öroot-Iïirittanje. Öcl0t ^cbcvliutbcu. ir o* I fsk:£&L -..li De alionnci»ctits-(jrijs deicr Courant is 275 voor drie maanden, en franco per l'ost f 3. De ahonncmeliten worden voor niet minder dan drie maanden genomen, en de beta ling geschiedt coinptant, of bij het einde van ieder vierendeel jaars. De inzending der Advertentien behoort te geschieden des morgens vódr 10 ure, indien men dezelve in het eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. De Advertentien worden berekend tegen 22 Cents de regelmet uitzondering van Huwelijks- Geboorte-en Doodbekcndmakingen, waarvan de prijs van de'n tot zes regels is z,5o en voor iederen regel daarboven 22 Cents. Dezelve moeten niet op zegel geschreven zijn, alzoo het regt van zegel wordt betaald. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG brengen hij deze ter kennis van alle In- en Op gezetenen, die daarbij eenig belang hebben, dat, van heden af tot op Zacurdag den 7 September aanstaande des voor- middags van tien tot twaalf ureop de Stedelijke Grifiie ter inzage zullen nëderllggea eene Lijst der Stemgeregtigde In- en Opgezetenen binnen deze Stad en Ambachten en eene Lijst dergeneu die bij het Stedelijk Bestuur bekend zijn de vereischten te bezitten om tot Leden van het Kies-Collegie te worden benoemdalsmede dat op gemelde Griffie eene Bus is geplaatst, tot ontvangst der reclamatien van diegenen welke vermeeneti mogtcn van deze Lijsten abusivelijk te zijn weggelaten. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 26 Augustus 1835?. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbare A. M. BECIUS. De ADMINISTRATEUR van 's Rijks Schatkist in ZEELAND adverteert dat van heden af, zoo ten zijnen Kantore als bij de respective Ontvangers hunner woonplaat sen zullen worden uitbetaald de Ridder-Soldijen over het tweede kwartaal 1839. Middelburg, den 28 Augustus 1839. De Administrateur voornoemd, P. P O U S. FRANKFORT den 23 augustus. Volgens brieven uic Wee- nen zijn de Engelsche en Fransche gezantende heeren Latnb en Saint-Aulairemet de uitgestrektste volmagten voorzien, om met prins von Mctternich alles te regelen wat strekken kan om aan de verwarring een einde te maken die in de Oostersche aangelegenheden heerscht. Aan de gezan ten der beide genoemde mogendheden te Konstantinopellord Ponsonby en den admiraal Roussinzouden dan uit Weenen nadere instructien toegezonden worden. Rusland zou, vol gens deze berigten gedeeltelijk op zichzelven handelen. Men dacht dat, tot bereiking van gemeld doel, eenige punten door Europesche troepen bezet zullen worden. De prins von Mettertiich was den 17 dezer van zijne koorts achtige ongesteldheid bijna geheel genezen. Z. M. de koning van Wurtemberg heeft den 13, na een verblijf van elt dagenRome wederom verlaten naar zijne Staten terugkeerende. Alvorens zijn vertrek heeft de koning aanzienlijke aankoopen van kunstvoorwerpen et) be stellingen aan kunstenaars gedaan. Volgens bijzondere berigten uit Petersburg, had Z. M. de keizeibij ukase eene buitengewone ligting in de 27 westelijke gouvernementen van het Europeesch Rusland be volen waardoor 165,000 man in dienst zouden gesteld wor gden. In het begin van 1840 zou een dergelijke maatregel in de oostelijke gouvernementen geschieden waardoor 110,000 man zou geligt worden. Dit alles was afgescheiden van de gewone jaarlijksche ligtingen. Tot de groote revue bij Mosaisk en Borodino welke ■de keizer van Rusland tegen hec einde dezer maand bijwonen moet, hebben de troepen, in het daarvoor bestemde kamp, zich reeds sedert den 27 julij vereenigd alzoo die troepen zoo kavallerie als infanterie en artillerie, te zamen de ont zettende magt van 250,000 man uitmakende, zich eene maand vooruit tot de gemeenschappelijk voor den keizer uit te voe ren manoeuvres oefenen moeten. De keizer zal zich zoo als uic Moseou gemeld wordtden 27 dezer met zijne hoo^e gasten in die oude hoofdstad van Rusland bevindenen eerst den 30 in Mosaisk aankomen 0111 alsdan in persoon hec be vel op zich te nemen. De groote manoeuvres zullen voor afgegaan worden door de plegtige onthulling van hec tot nog •toe bedekte gedenkteeken hetwelk aldaar op hevel van wij len keizer Alexander is opgerigt. Die onthulling zal plaats Tiebben onder het gebulder van het geschut en gelui der klok- iken terwijl onmiddellijk daarop eene openlijke godsdienst zal gehouden worden. liet gedenkteeken, eene van ijzer gego- ■tene en op een voetstuk van kolommen staande zuil, is met inbegrip van het kruis, buiten hec voetstuk, 48 archi- ■nets of Russische ellen hoog. Het opschrift is nog niet be kend. De treepen zijn meestal 0111 Mosaisk gebivouacqneerd ten in de nabijheid is voor den keizer en zijne gasten een zo merpaleis opgeslagen 200 vertrekken bevattende en op 1000 schreden van daar istot vermaak en gemak te midden van een langwerpig vierkant van 2500 kwadraacvoeten eene groo- ae Fransche restauratie, met ruime prachtig versierde en gc- meubeleerde zalen gebouwdin de rondte omgeven van 3 reijen fraaije winkelswaarin men alles wat weelde-, genot en .noodzakelijkheid vereischcnkoopen kan. De eerste de- 1 zer reijen of kringeu bevat 24, de tweede 60, en de derde 108 winkels, buiten en behalve 8 Russische restauratieu 8 wijnhuizen, 6 Duitsche en 3 Fransche gaarkeukens. Men zal er bovendien een Russische schouwburg, 2 kunst-coo- neelen en een gebouw voor een vauxhall hebben, waarin zich schommels, caroussels en allerhande andere amusemen ten bevinden zullen. Buiten dac alles worden er 4 groote gebouwen, ieder van 89 -vertrekkenvoorde vreemde gezan- ten generaals enz. opgerigc, en daar achter woningen voor de bedienden benevens stallingen en eene manégeen ein delijk eene menigte huizen van beambten, handwerkslieden, bakkerijensffigterijeneene brieven- en paardenposcerij een badhuis, een hospitaalenz. I11 Moseou klaagt men over de duurte van allerlei levensbehoeften welke de nabijheid van het kamp er reeds veroorzaakt. LONDEN den 24 augustus. Een der dagbladen gaf dezer dagen de verzekering, dac de koningin zich mee prins A'bert, tweede zoon van den regerenden hertog van Saksen-Coburg, in het huwelijk zal begeven, en dac daarvan in de aanspraak, met welke hec parlement gesloten moet wordengewag zou worden gemaakt. Dit worde door andere dagbladen weder sproken maar vrij algemeen is men het daarover eensdat H. M. aanstaanden woensdag de parlementszitcing in persoon sluiten zal. Gisteren heeft lord Lyndhurst in het hoogerhnis een overzigt der geheelenu ten einde spoedende parlementszit- ting gegevenmet het doel 0111 de doorgaande gedragingen der ministers te gispen, en aan te toonen dat, door hunne schuld de gewigtigste zaken wier afdoening in de openings rede zoo dringend aanbevolen wasonafgedaan waren geble ven of dat de onlusten welke verscheidene steden en di- scriccen beroerd hadden, uic de ontevredenheid oncstaan wa ren die uit hunnenaar zijn inzienverkeerde handelingen gesproten was. Lord Brougham en de hertog van Welling ton hebben zich in onderscheidene opzigten met de gevoe lens van den spreker vereenigddie door de lords Melbourne en Normanby en den lord-kanselier wederlegd zijn. In het lagerhuis heeft lord Palmerston de berigten omtrent de eenstemmige tusschenkomst der vijf mogendheden in de Turksche zaken bevestigdmet bijvoeging.dat geene versto ring van den vrede in het Oosten te vreezen wasten ware eenige nieuwe oorzaak tot twist ontstond, die zich echter in dit oogenblik geenszins liet vooruitzien. Te Manchester en in de naburige sceden was het vol gens de laatste berigten, volkomen rustig; in eenige omlig gende dorpen hadden volksoploopen plaats gegrepenaan welke echter door de militairen spoedig een einde wa's ge maakt. Nogtans bleef eene groote menigte werklieden wei geren tot den dagelijkschen arbeid terug te keeren. PARIJS den 24 augustus. De heer legacieraad Mazel heefc aan den president van den raad der ministers de brieven overhandigd, waarbij hij als chargé-d'aflaires der Nederlan den bij het Fransch gouvernement geaccrediteerd wordt, ge durende de afwezigheid van den generaal baron Fa gelbui tengewoon envoyé en miniscer-plenipotenciaris van Z. M. den koning der Nederlanden. Bij de prijsuitdeeling aan de leerlingen van het konink lijk collegie van Oriéans heeft eene zeldzame plegcigheid plaats gehad. De graaf Siméonhet oudste lid van de ka mer der pairs, die met zijnen zoon, den burggraaf Siméon pair van Frankrijk, en met zijnen kleinzoon, den heer Si méon, prefect van de Loire, dit kinderfeest bijwoondeheeft op verzoek van den rector aan zijnen achterkleinzoonden jongen Edgar Siméon, leerling van de zesde klasse, den prijs die voor hem bestemd was uitgereikt. Het gouvernement heeft eene telegrafische depcche uit Baijonne ontvangen, inhoudende, dat de maarschalk Espartero de geduchte stellingen van Arlaban op de Carlis- ten heefc veroverd, en Villa-Real D'Alava in bezit genomen. De Courrier Franpais spreekt dezen morgen van eene eer lange tusschenkomst in Spanje om van de voor de Chisti- 110's gunstige omstandigheden gebruik te makeneen einde den burgeroorlog te doen ophouden, die sinds zoo langen tijd hec schiereiland verscheurt. In den Moniteur Parisien leest men eene telegrafi sche depeche van den navolgenden inhoud Marseille den 23 augustus. De pakkecboot uit de Le vant is 48 uren ten achter. Men schrijft uit Lova van der. 11, dac de Turksche en Egyptische eskaders den 7 ter reedc van Alexandrie waren en dat den 5 eene Turksche stoomboot aldaar is aangekomen aan boord hebbende een' aiile dc-camp van den admiraal Roussin, 0111 in naam der vijf Mogendheden de Turksche vloot terug te vorderen." De Moniteur komt terug op een door dit blad in de maand junij gegeven berigtwegens de verschijning van eene nieuwe groep eilanden tusschen Valparaiso en Juan-Fernan- dez. Verdere nasporingen tot onderzoeking dier zoogenoem de eilanden hadden tot niets geleid zoodat waarschijnlijk ook hier weder eene dier gczigts-misleidingcn plaats heeft gehad, die men meermalen op zee ondervindt. BRUSSEL den 25 augustus. De koning en koningin vertrekken morgen van Oscende naar Engeland aan boord van een derwaarts gekomen koninklijk Bricsch jagt. De minister van oorlog is van zijne inspectie-reis naar Beverloo cn Diest terug; hij heefc de fortificatiën van deze laatste.plaats allerzorgvuldigst onderzochten last gegeven 0111 daarbij nog meer ijver in het werk te stellen. De minis ter zal nu ook de zuidelijke gewesten van het land bezoeken. - De regering heelt droevige tijdingen ontvangen omtrent de industrie van vlas en lijnwaden (industrie linière) te Gent. Er zijn nadere smeekschriftendoor alle fabrikanten ondeiteekend aan den koning gezonden geworden, 0111 hem de belangen van dit vak van nijverheid meest mogelijk op het hart te drukken, en te bewerken dat Z. M. alle zijne po gingen mogt aanwenden, om de maatregelen af te weren, waarmede die handel van de zijde van Frankrijk bedreigd' wordt. Onderscheidene smeekschriften zijn in de kracht- tigsce bewoordingen vervat; de toekomst van een gedeelte der Vlamingers wordt er op eene hagcheüjke wijze voorgc- sceld. Te Brugge daarentegen krijgt de handel in kanten van dag tot dag meer levendigheid. Die stad telt circa 15000 feanten-werk- scersterwijl er zich buitendien nog vele in den omtrek bevinden. Desniettegenstaande is hec nog moeilijk aan alle bestellingen ce kunnen voldoen ter zake van den hoogst aanzienlijken uitvoer Franschen EngeischenNederlan ders en Duitschers doen aldaar aankoopen vaii het schoonste dier werken, bijzonderde Engeischen in het artikel van voi. les voor dames. 's GRAVENIIAGE den 24 augustus, 's Konings geboor tedagdie door geheel Nederland in het algemeenen door de ingezetenen dezer residentie in het bijzonder, als een vreugdedag, en door ieder in zijnen kring als een huisselijke feestdag beschouwd wordt, is heden alhier wederom met de gebruikelijke plegtigheden gevierd geworden. Van torentrans en gevelspits zag men alom de nationale en oranjevlaggen wapperen. Nadat op het bepaalde uur 111 de bedehuizen der verschillende godsdienstige gezindheden vurige dankzeggingen voor hec sparen tot hiertoe van 's Konings leven, en harre lijke gebeden voor de verlenging van hetzelve, tot den troon des Onzigcbaren waren opgezondenna dac zich de gebeden van den Vorst voor zijn Volk en die van het Volk voor den Vorst, als ware het, vereenigd hadden, was er groote pa- rade der bezetting op het buitenhof; des middags familie- diner der Vorstelijke familie op het buitenverblijf van den Prins van Oranje. Des avonds werd in den koninklijken Franschen schouwburg een klein gelegenheidsstukje opge voerd, dat met een divertissement, op het feest van den dag toepasselijkbesioccn werd. De geheele bevolking stroomt naar het Bosch, waar, onder anderen, dat gedeelte dat mcir gewoon is de antichambre te noemen, met smaak verlicht is, zijnde aan beide kanten, langs den grooten weg, slin gers met lampions, en bij het boschvvachtershuisje eene ver lichte eerepoort geplaatst, waarachter, op eene daartoe in gerigte scellaadje, de muzijk der schutterij zich laat hoorcn. Het schoonste weder begunstigt dit feest, dat, met harte lijkheid gevierd, hoogstwaarschijnlijk tot Iaat in den nacht zal voortduren, en dat, zoo als het zich laat aanzien, door geen zweem van wanorde zal ontsierd worden. Het hof heefc heden den rouw aangenomen, voor den tijd van vier wekenwegens hec overlijden van Z. D. H. den hertog van Nassauzullende over de eerste veertien da gen de middelbare en gedurende de laatste veertien dagen de ligce rouw gedragen worden. Van wege den minister van finanticn is bekend gemankt dat de micidelprijzen der Inlandsche granenvoor het gehee le Rijk, over het tijdvak van den 20 julij tot den 19 augus tus 1839, per mud zijn geweest: tarwe f 10,35!, roSSe f 6,23!, boekweit f 6,24!, gerst 4,36, haver f 3,04! en ongepelde speld f 3,50, en dac de regcen op den in- en uitvoer voor de maand september zijn gesteld tarwe en ge pelde spelt 25 c. en 50 c.rogge en boekweit 15 c. en 30 e. gerst en mout, haver en ongepelde spelt, 50 c. en bij den uitvoer vrij. Wij vernemen nader, dat het beroep van den wel- eerw. heer Dompicrre de Chaufepiétoe predikant bij de Waalsche gemeente alhier, is geschied uit een daa-s te vo ren door den kerkeraad gemaakt drietalbestaande uit de heeren Dompicrre de Chaufepié van Hamel en van Cocns predikanten ce Haarlem, Middelburgen Leeuwarden. Volgens eene opgave, op welke men meent te kunnen staat maken, zijn crbehalve andere voortbrengselengedu rende het jaar 1838 uit Nccrlands-Indie uitgevoerd 590,000 picols koffij 735,000 picols suiker, 950,000 picols rijst, 743,000 ponden indigo en 41,573 picols tin; bedragende de waarde van den geheclen uitvoer ongeveer 45 millioen gul. don en de invoer f 34,500,000 waarvan 6 millioen in Hol- landsche lijnwaden. Men meende, dat de uitvoer in die j aar, 1839, nog aanzienlijker zou kunnen zynen dat.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1