MIDDELBURGSCHE CO N°. 101. Donderdag 1839. 22 Augustus. 1 iSekcubmaimtgcit. <?DpCllï>.'U*C Q.1ilïïCStcbit!0 NIEUWSTIJDINGEN. KudlanK SDuiteciUanb. ©root-li «iltatijc. handend. °P d* mCCSC voe8zame wijze werd bc- De abonncmcnts-prijs dezer Courant is 2 j5 t voor drie maanden, en franco per Post f 3* De abonnementen worden voor niet minder dan drie maanden genomen, en de beta ling geschiedt complant, of bij het einde van ieder vierendeel jaars. De inzending der Advertentien behoort te geschieden des morgens vóór 10 ure, indien men dezelve in het eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. De Advcrienlicn worden berekend teSen 22 Cents de regel, met uitzondering van Huwelijks- Geboorte-en Doodbekendmakingen, waarvan de prijs van dén tot zes regels is i,5o en voor icdercn regel daarboven 22 Cents. Dezelve moeten niet op zegel geschreven zijn, alzoo het regt van zegel wordt betaald. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG brengen bij deze ter kennis van de In- en Op gezetenen dezer Gemeentedat, bij gelegenheid van den Ver jaardag van Zijne Majesteit onzen geè'erbiedigden KONING op den 24 dezer, des voormiddags ten 10 urebinnen deze Stad eene op dien heugelijlten dag toepasselijke Godsdienst oefening zal worden gehouden om aan het weldoend Op perwezen dankzegging voor de vermeerdering der jaren van Zijne Majesteit toe te brengen, en tevens verlenging van Hoogstdeszelfs leven eerbiedig af te smeeken. Vertrouwende Burgemeester en Wethouders, dat ieder Ingezeten, zoo uit belangstelling in de plegtigheid als uit eerbied voor de Gods diensthet zijne zal toebrengen dat dezelve door niets ge stoord, maar met eerbiedige stilte gevierd worde. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 19 Augustus 1839. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbare A. M. BECIUS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG; gelet op 2 van Art. 32 van het Reglement van algemeene Plaatselijke Poücie, houdende: Bij publieke Feesten zullen geene Vuurwerken mogen worden afgestoken dan op de uren en plaatsen door Hec- ren Burgemeesteren bepaald Brengen bij deze ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad dat op den 24 dezerzijnde de Jaardag van Nederlands geëerbiedigden Koning, op geene andere plaatsen Voetzoe kers of andere Vuurwerken mogen worden afgestoken, dan op de opene Pleinen binnen deze Staden zulks niet vóór ten acht ure des avonds. Middelburg, den 19 Augustus 1839. Burgemeester en Wethouders voornoemd PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbare A. M. BECIUS. Bij inschrijving en opbod op Vrijdag den 30 Augustus aan staande des middags ten twaalf urein een der Lokalen van de Marine, op de Constructie-Werf te VLISSIN- GEN: Voor bet maken van eenen Houten KISTDAM door de kapitale Gracht der Vesting l'lissingen in het Front 4—5 en van eenen Houten KOKER onder den Dam in de Voorgrachc voor de Rammekens-Poortwaarvoor de Materialen door de Marine zuilen geleverd worden. Het bestek en de voorwaarden waarnaar dat werk zal worden aanbesteed liggen ter inzage en lezing bij den Con structeur der Marine alhier, van wege welken, op Woens dag den 28 de aanwijzing op het Lokaal zal plaats hebben. De biljetten van inschrijving zullen op zegel moeten ge schreven zijn, duidelijk de inschrijvings-sora in schrift be- hooren te vermelden engecachetteerduiterlijk tot des middags ten 12 ure van den dag der besteding, franco, bij de Directie der Marine te Vlissingen kunnen ingediend wor den. Vlissingen, den 20 Augustus 1839. De Vice-AdmiraalDirecteur en Komrnan- dant der Marine, O. W. GOBIUS. tot heden, te dezer plaatseverstrekt zijn is het echter niet te ontkennen, dat zijmeestal, hoe nuttig ook, den werk man zonder werk lieten, en deze onderstand, zoo gemak kelijk verkregenniet zelden de ledigheid bevorderdeen waaruit alzoo, in een ander opzigt, de bron van allerlei kwaad kan geboren worden; niet te ontkennen is het, inde daad, dat het verschaffen van arbeid, zoo veel mogelijk, aan ieder die daarvan verstoken is de meest doeltreffende wijze van onderstand in zich sluit. Het Bestuur van het Departement Vlissingen der voor noemde Maatschappijzonder de moeijelijkheden voorbij te zien aan deze wijze van ondersteuning verbondennogtans in aanmerking nemende dat het aantai werkeloozen al groo- ter wordtzoodanig dat de gewone gaven van weldadigheid er. de Stedelijke middelen niet toereikende zijn, om in de vermenigvuldigde behoeften te doen voorzienwenscht de voetstappen te drukken van hen, die elders, indezen geest, met goed gevolg zijn werkzaam geweest; het Bestuur heeft zich alzoo ten doei gesteld, door de meest gepaste midde len, gedurende den winter, aan de van arbeid verstoken werklieden, werk te verschaffen; daartoe zal hetzelve, met voorkennis van het achtbaar hoofd dezer Stad, bij deszeifs Stadgenooteninschrijvings-biljetten doen rondbrengen, ten einde voor ieder den weg open te stellen, tot een zoo heilzaam oogmerk het noodige bij te dragen en eene krach tige medewerking te verleenen. Uit deze bijdragen en den lateren opbrengst der gemaakte voorwerpen moeten de dag- loonen worden bestreden; zullende omtrent alles eene goede administratie gehouden en na den afloop van den winter openbare rekening en verantwoording gedaan worden. Vlissingen, den 16 Augustus 1839. Het Bestuur voornoemd, W. F. CAMP, Vt, 2de Kapitein-Ingenieur. Op last van hetzelve, WINKELMAN, Secretaris. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. Departement Vlissingen. Bij het ten einde spoeden van het werk-saisoen nadert het tijdstip van gebrek aan handenarbeid, dat menig ijverig werk man, menig vlijtig huisvader, elk jaar, bij vernieuwing, met angst en kommer verbeidt. Stadgenooten versclirik- ■kelijk moet het met den braven werkman gesteld zijn, ■die, gedurende vele maanden, zijn talrijk gezin, zichzet- ven aan armoede en gebrek ten prooi ziet, zonder het ge- sringste tot voeding en dekking te kunnen bijdragen; hij ont vangt ja met dankbaarheid, de aalmoezen, de giften, die hem en de zijnen door liefderijke zorgenvan eenen ramp zaligen ondergang bevrijdenmaar hij gevoelt zich daarbij niettemin in zijne waarde gekrenkt; ik ben gezond, zegt ïiijheb lust tot werken en zie mij genoodzaakt van lief degaven te leven, in stede dat ik van mijnen handenarbeid mog vets zou kunnen afzonderen, om wezenlijk ongelukkige natuurgeiiootenzij die ziekelijk of gebrekkig zijn en niet kunnen verken te ondersteunen Waarde Stadgenooten! groot was steeds uwe mededeel zaamheid menigvuldig den onderstand welke hulpbehoeven den gedurende den harren winter door uwe liefde inogten genietendoch zonder iets te kort te doen aan het heilza me van de verschillende wijzen waarop die ondersteuningen SAIIATOW den 10 ju lij. In den nacht tusschen 16 en 17 junij is het dal waarin liet dorp Fedorowka digt aan den grooten weg van Simbirsk naar Saratowtusschen hooge bergen en de Wolga gelegen isplotseling naar die rivier beginnen af te glijden en tevens dieper in den grond te zin ken. Gelukkiglijk is niemand der landlieden die door het ondcraarsch gedruisch en het kraken hunner huizen in tijds gewekt werden, beschadigd geworden, maar het dorp met al de tuinen enz. is zoo goed als vernield. Men gelooft dat de oorzaak dezer natuur-gebeurtenis in de werking der Wolga te zoeken is, die daar ter plaatse in een vernaauwd bed stroomendeden oever die in de benedenlagen uit leem bestaattot ver naar het gebergte onderspoeld zal hebben. FRANKFORT den 16 augustusDe Augsburger zlllge- meme Zeitung geeft het volgende berigt uit Konstantinopel van den 1 dezer De Porte is, juist toen zij op het punt was van de voor waarden van Me hem ed- Ali aan te nemen, uit krachte waar van hij alles zou behouden hebben wat hij thans in bezit heeftdoor eene depeche van vorst Metternich aan den Oos- tenrijkschen gezant von Stürmervan dien stap weerhouden geworden. Ten gevolge van die depeche, hebben de verte genwoordigers der groote mogendheden zich vereenigd en eene gemeenschappelijke nota aan de Porte gerigcde uit- noodiging inhoudende, dat zij alle verdere onderhandelingen met Mekemed-Ali aan de mogendheden zou overlaten en zon der deze geene stappen zou doen. De Porte heeft daarop aan Mehemed AH verklaarddat zij niet langer regtstreeks met hem zou onderhandelen maar dat de vijf mogendheden met hem alle schikkingen zouden treffen. Er zijn geene ver dere vijandelijkheden voorgevallen; in Konstantinopel is alles rustig, en de zaken der Porte staan dus goed, omdat de vijf mogendheden eenstemmig haar behoud beoogen." Deze verklaring der mogendheden had, blijkens een berigt uit Konstantinopel van den 29 julijdoor hetzelfde dagblad medegedeeld aldaar den gunstigsten indruk gemaakt, te meer daarvolgens dat berigtde Porte reeds eenige dagen te vo ren zelve de bescherming der mogendheden ingeroepen, maar niet dadelijk eenig antwoord op haar aanzoek ontvangen en dus uit eene soort van vertwijfeling besloten had de eischen van Mehemed-Ah in te willigen. Ten gevolge van die ver- klaring zeg: het bedoelde schrijven is het Oostersche vraag stuk door de mogendheden eenstemmig verheven tot datgene, wat het eigenlijk reeds uit den aard der zaak was tot eene algemeene Europcschc aangelegenheid. Geene mogendheid zal dus voortaan, zonder deze overeenkomst te schenden, haren invloed afzonderlijk op het Oosten kunnen doen gelden, en dit mag men beschouwen ais den eersten beslissenden stap j tot afdoening eener zaak, die sedert jaren de geheeie wereld met bezorgdheid vervult. Hoe het daartoe gekomen zijis nog 1 duister; velen beweren echter, dat eene der groote mogend heden die zich tot hiertoe in deze aangelegenheid niet op den voorgrond gesteld hadden tegenwoordigen gang der za ken te bedenkelijk achtte, om niet alle moeite in te spannen, ten einde alle de andere mogendheden tot krachtdadige zamen- werking te bewegen, en zoo doende grootere verwikkelin gen te voorkomen." Nog altijd blijft de Fransche vloot in eene dreigende houding aan de Dardanellen liggenen voor eenige dagen is liet berigt ontvangen dat ook de Engelsche van de Syrische kust in aantogt is. Wel had de heer von Butenicff onlangs aan de Porte doen weten, dat Rusland de toelating der vreem de vloten in de Dardanellen als eene schending der verdra gen van 1833 beschouwen zou, en van de Porte te dien aanzien eene geruststellende verzekering ontvangen; maar daardoor was men nog niet zeker gesteld tegen de aanwen duig van geweld van den kant dergenen die in de Dardanel len wenschten door te dringen, en dit zou tot onafzienbare gevolgen geleid hebben, die nu gelukkig afgesneden zijn." Volgens bijzondere bcrigten uit Smyrnavan 30 julij, bij ons ontvangen, voedde men ook daar veel hoop dat de'za ken van het Oosten bij minnelijke schikking geregeld zouden worden. COCIIEM den 14 augustus. Gisteren namiddag omstreeks 1 ure ontstond, in het naburig dorp Senheimeen zoo he vige brand, dat binnen den tijd van 2 uren, 124 gebouwen eene prooi der vlammen zijn geworden. Do bewoners waren meestal in het veld. Een hevige wind en het gebrek aan water maakten het stuiten van dezen feilen brand volstrekt onmogelijk. Slechts 20 h 22 huizen zijn staande gebleven. Twee personen hebbendoor hunne menschlicvende pogin gen ter reddinghun leven bij dezen brand verloren. Ook werden nog een aantal raenschen uit Senheim, Merl, Zeil en Brernm vermistdie misschien mede in de vlammen zijn omgekomen. Slechts weinige kelders, alwaar de gehecle voorraad van wijn aanwezig waszijn gespaard. De kerk die met de meeste moeite is geredofschoon het dak geheel is afgebrand is thans voorloopig het verblijf van een aantai der ongelukkige bewonersen levert dus hartverscheurende tafcreelen op. De meeste huizen waren wel, doch de on roerende goederen niet voor brandschade verzekerd. LONDEN den 17 augustus. Op eene vraag van lord Ellenborough is door den eersten minister Mclbourne in het hoogerhuis geantwoord, dat hij bereid was om de pa pieren ter tafel te brengen welke tot de jongste gebeurte nissen in China betrekking hebbenmaar dat hij geen later officieel berigt heeft omtrent hetgeen na de uitvaardiging van het bekend decreetwaarbij de opium-handel verboden wordt, plaats heeft gegrepen. Insgelijks heeft zijn lordschap ge zegd, dat geene nadere officiële depeches omtrent den oor log in Engelsch Indie ontvangen waren. In onderscheidene districten van Engeland blijft het nog altijd onrustig. Te Bolton is woensdag naclu een op roer uitgebrokendat wel door de militaire magt gedempt ismaar waarbij onderscheidene personen gekwetst zijn ge raakt en twee het leven hebben verloren. In verschillende naburige fabrijkplaatsen hebben de werklieden den arbeid ge staakten te Chester is een groote voorraad van wapenen en ammunitie in beslag genomen die vermoedelijk bestemd was om door de chartisten bij het ten uitvoer brengen hun ner oproerige plannen gebezigd te worden. Verscheidene menschen zijn in hechtenis genomen. De bekende predikant Stepkens is te Chester door de jury schuldig verklaard aan het opruijen der bevolking tegen de bestaande wetten, en tot eene opsluiting van l8 maanden en eene geldboete veroordeeld. Een onzer dagbladen behelst het volgende Over eenigen tijd ontmoette zekere Russellop de markt van rermanaghin Ierland, een jong meisje van vijftien ja ren Catherina llocy genaamd erfgename van een fortuin van 125,000 franken. Daar voormelde persoon de pachter van haren vader wasbood hij aan haar dienzelfden dag in zijne kar tot een naburig dorp te brengen, welk aanbod zij geene reden vond af te slaan. Doch naauwelijks de stad verlaten hebbende, bemerkte zij dat haar geleider een' ande ren weg insloeg; zij riep alstoen verscheidene voorbijgan gers om hulp doch deze gaven geen acht op baar geschreeuw. Eindelijk evenwel naderde een boer bet rijtuig, èn dezen ge" lukte het om het paard tegen te houden. haalde hierop een pistool voor den dag en dreigde den boer te door schietenindien deze hem niet in rust zijnen we«- liet ver volgen, hetwelk dan ook gelukte. Eerst acht dagen later mogt er de poücie in slagen dit me.sje in het huis van haren schaker te ontdekken alwaar Kortelings heeft deze zaak voor de regtbank van Fer- mauagh gediend Russell en zekere Brovnebenevens eene vrouw, met name Catherina Littlezijn schuldig verklaard aan de misdaad V3n schaking of medepligtigheid san dezelve en aile drie tot dc doodstraf verwezen*"

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1