Ml-DDELBURGSCHË N°- 44. Donderdag N i K LI WST IJ DINGEN. Siiiiöcïiiarifc. ©root-Bsrittanjc- JVaaJtnjk, Dc abonn«ments-prijs dcirr Courant is 2 yü voor drie maanden, en franco per Post 3. j)e Adverlentien worden berekend tegen 22 Cents de regel, roet uitiondering van Huwelijks- De abonnementen worden voor uiet minder dan drie maanden genomen, en de beta- Geboorte- en Doodbekcndmakingcnwaarvan de prijs van één tot zes regels is/ j,5o ling gesckiedt comptantof bij het einde van ieder vierendeel jaars. |p| ;4 cn voor iederen regel daarboven 22 Cents. De intending der Advertentien behoort tc geschieden des morgens vdor 10 uren indien men dezelve in het eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. Dezelve moeten niet op zegel geschreven zgn alzoo het regt van zegel wordt betaald. FRANKFORT den 3 april. Z. M. de koning van Pruis- sen 'neeft11a reeds hij een decreet van den 16 december des vorigen jaars de teruggave der drieëenigheidskerk ;eTrier, aan het Jezuïtische seminarium aldaar, en tevens den bouw eëner nieuwe Evangelische kerk bevolen te hebben, bij een decreet van den 3 februarij van dit jaar, in de aanvulling der sedert lang vacante plaatsen van het domkapittel voor zien, en nog bij een later decreet aan hetzelve domkapittel de vrijheid toegekend om weder eenen nieuwen bisschop te kiezen, en den nieuwgekozeneii zelfs zonder ruggespraak met de Pruissische regering, aan het Pntisselijk hof ter be vestiging onmiddellijk voor te stellen. Deze bepalingen, veel milder dan vroegere, hebben te Trier niet alleen maar ook aan den geheelen Neder-Rijn eenen zeer aangenamen indruk gemaakt. Denzelfden aangenamen indruk heeft den 26 maart te Po sen bij alle Rooinschgezinden het berigt gemaaktdat de aarts bisschop van Posen bij een kabinetsschrijven des konings van Pruissen naar Berlijn opontboden wasten einde over en we der tot ophelderingen te komen en zich zoo mogelijk te ver staan. Reeds op den 6' dezer zou de bisschop naar Berlijn op reis gaanen men scheen veel hoop te hebben van langs dezen nieuwen verzoenenden weg de kerkelijke geschillen wel dra in der minne geschikt te zullen zien. De Belgische gezant aan het Oostenrijksche hof, O' Sullivan de Gras, heeft zijne reis naar Weenen den 2 dezer voortgezet, waaruit men opmaakt, dat de geschillen met de Belgische regering over de benoeming van den ge neraal Skrzyneckiin der minne zijn bijgelegd. Men schrijft uit Stuttgart, dat dr. Strausz zijn voor nemen te kennen heeft gegevenom het jaarlijksch pen sioen dat hem door de Zuricher hoogeschool is toegelegd uitsluitend ten behoeve der armen-inrigting van zijne woon plaats Ludwigsburg te doen strekken. Sommigen meenen echter, dat hem geene beschikking over dit pensioen zal worden toegestaanten zij hij zich met der woon te Zu- rich nederzet. LONDEN den 6 april. Eergisteren is aan het hotel van lord Melbourne een langdurige kabinetsraad gehouden. De openbare inkomsten des rijks hebbenin het vie- reildeeljaars dat den 5 dezer geëindigd is 565,243 p. st. meer dan in dezelfde drie maanden van het vorige jaar op geleverd. De meerdere inkomsten over het geheele jaar zijn 2,132,866 p. st. Lord Fortescuede nieuwe Iersche onderkoning, heeft den 3 dezer zijne plegtige intrede te Dublin gehouden. Men zegt dat zijn lordschap geweigerd zou hebben het adres der stedelijke regering van die hoofdstad aan te nemen uit hoofde van sommige daarin vervatte uitdrukkingen aan wel ke hij zijne goedkeuring niet hechten kon. Het ministerie heeft laatstleden maandag te Edinburg eene zware nederlaag ondergaan. De stemgeregtigde inge zetenen waren aldaar opgeroepen om hunne goedkeuring te hechten aan de beginselenvolgens welke de tegenwoordige ministers tot hiertoe de zaken in Ierland beheerd hebben maar, geheel tegen de verwachting dergenen die deze ver gadering belegd hadden hebben de radicalen op wier bij stand men gerekend had een aantal besluiten doorgedreven strekkende om te verklarendat het Wigh-ministerie het openbaar vertrouwen onwaardig wasen om zijne afdanking van de koningin te verzoeken. De heer van de IVeijer heeft zijne instructien nog niet ontvangenalthans nog geene kennis van derzelver ont vangst aan het ministerie van buitenlatidsche zaken gegeven zoo dat in allen geval de teekening van bet traktaat deze week niet zal plaats hebben. De heeren BulowSehastiani van Seis ffl en Dedel zijn dus genoodzaakt geworden bun vertrek nog eene week, en misschien wel langer, uit te stellen; want de heer van de IVeijer laat zich niet uit, hoedanige instructien hij verwacht. Men meent hier, dat ■vorst Leopold nog nieuwe voorslagen zal doen omtrent de •vaart op de Schelde. De Morning Herald van eergisteren opsommende wat Engeland aan den tegenwoordigen koning van Frankrijk ver- pligt is zegt onder anderen aan hem zijn wij verschuldigd die schandelijke bladzijde in onze geschiedenis, welke de daden vermeld door het Anglo-Gallische verbond tegen den koning van Holland bedreven een verbondvan hetwelk Frankrijk zeker eenige voordeelen genoten beeftmaar het welk voor Engeland niets, dan onkosten en schande opge leverd heeft." Drie van de vijf gebouwen, waaruit Mivatts-hótel be staat, zijn gehuurd voor den grootvorst-troonopvolger van ■Rusland van den 13 april tot den 13 juriijde vertrekken worden op nieuw verguld en de zalen met nieuwe lusters voorzien. De bevelhebber van ben Frans'ch oorlogschip heeft de koningin van Otaheite gedwongen vergiffenis te vragen voor het wegzenden van eenige Fransche zendelingenvoorts 10,000 francs schadevergoeding daarvoor te betalen, en de Fransche vlag met 21 schoten te begroeten. PARIJS den 6 april. In de kamer van afgevaardigden zitting van heden zijn 348 geloofsbrieven onderzocht en. goedgekeurd. Over meer dan joo geloofsbrieven zullen der halve eenige discussien plaats hebben. De verkiezing van eenen president zal mitsdien niet vroeger dan donderdag of vrijdag kunnen geschieden. Overigens heeft deze zitting weinig belangrijks opgeleverd. De oppositie schijnt beslist te hebbendat het voorzitterschap aan den heer Odi/lon Barrat behoort opgedragen te worden. De zitting der pairs is niet zoo belangrijk geweest als men had mogen verwachtenhoewel zij een eenigzins woelig aanzien verkregen heeftdoordien de graaf de Mon- talembert zich met kracht heeft uitgelaten over de nieuwe benoeming van pairs, in welke hij zeide dat het ministerie van 15 april een cadeau d'adieu aan de kamer heeft gemaakt. De graaf Mo'.é heeft op dien uitval geantwoorddat het ministerie gebleven was binnen de grenzen van zijne magt. Ten aanzien van het voorstel van den heer Pelet de la Lozèreheeft de heer Soult de bedenking geopperd, of de eene pair den anderen mogtondervragen nopens zaken, die buiten de kamer waren omgegaan, en', zoo ja, of het dan zaak was, bijzonderheden bloot te leggen, welke nadeelig konden zijn voor het gelukken van nog bestaande onderhan delingen. De heer Soult verklaarde gaarne te willen spre ken doch hierin belet te worden door overwegingen van zeer hoog gewigt en betuigde voorts, aan de taak, hem door den koning opgedragenzich nog geenszins te hebben onttrokken, maar met nog vele en belangrijke hindernissen te worstelen te hebben. Met uitzondering van den heer Pelet de la Lozère en den marquis de Dreux Brézénam de kamer met deze verkla ring genoegen. Overigens viel er niets belangrijks in deze zitting voor, dan dat de minister van biiitenlandsche zaken, op een gezegdedat de tegenwoordige toestand niet grond wettig zoude zijn het tegendeel aantoonde en de verkla ring er bijvoegde dat Het ministerie geenszins was een mini sterie ad interim en dat de koning in elke grondwettige aangelegenheid op hetzelve kon rekenen. De kamer is ver volgeus tot nadere oproeping gescheiden. Eergisteren avond ten 6 ure heeft eene bende van jon ge lieden van zeer slecht uitwendig voorkomen die zich in de nabijheid der kamer gevormd had langs de Place de la Concorde en de Boulevards zich naar de Porte St. Denis begeven, opruijende liederen zingende en onder het ge schreeuw: te wapen! het brood voor 12 sous leve de Repu bliek'. Op de Boulevard St. Martin gekomen, hebben deze woelgeesten getracht den winkel te plunderen van den ge weermaker Boutevilledoch dit is verhinderd door een es- cadron nationale garde te paardhetwelk tegen hen was af gezonden, en, met andere detachementen op de schouw plaats der wanorde gekomen zijnde, geslaagd is haar uiteen te drijven. Eene andere bende bedreigde in de rue du Coq St. Honoré den winkel van den geweermaker Bevinger insgelijks met plundering, en hetzelfde gevaar heeft ook de winkel geloo- pen van eenen geweermaker op de kade de la Megisserie; doch patrouilles van huzaren zijn tijdig genoeg op de plaats geweest om dit te verhinderen. In den omtrek van de Porte St. Denis eindelijk was eene groote volksverzameling deze werd ten half 11 ure door de nationale garde cn een bataillon van het 9de regement van linie verstrooid. Eenige andere, doch minder talrijke volksverzamelingen, hadden zich ook in andere gedeelten der stad gevormd doch te middernacht was dc rust in de hoofdstad volkomen hersteld. Overal heeft de regering getoond 111 staat te zijn om de wan orde, indien zij een ernstig voorkomen kreeg, krachtdadig te beteugelen. '3 GRAVENIIAGE den 7 april. HH. KK. HII. de Prins Albert van Pruissen en zijne Gemalin zijn vrijdag in den vroegen ochtend uit Berlijn in deze residentie aangekomen en hebben in het paleis van Z. M. den Koning hunnen in trek genomen. Gisteren morgen heeft Z. K. H. de Grootvorst van Rus land, vergezeld van Z. K. H. den Prins van Oranje en hoogstdeszelfs drie Zonen, den Russischen ministèren eenige heeren uit zijn gevolg, de koninklijke bibliotheek en het ko ninklijk kabinet van penningen en gegraveerde steenen be zochtdes middags was er diner ten bove, waar Z. K. H. de Grootvorst, de leden van het koninklijk geslacht en an dere aanzienlijke personen tegenwoordig waren. Heden heeft de Grootvorst, vergezeld van de jonge Prin sen eene wandeling in het Bosch gemaakt. Eergisteren is door Z. Exc. den heer minister van Rus land, namens Z. K. II. den Grootvorst troonopvolger van dat rijk aan den burgemeester dezer stad ter hand gesteld eene som van ƒ2000, om onder de behoefttgen te worden uitgedeeld. Den 4 dezer overleed alhier, in een R. K. beste dingsbuis Anna Maria Elsingerwed. van Johannes Meyer in den boogen ouderdom van 108 jaren. Zij was geboren in Zwitserland, en is, na den dood van haren man, 19 jaren in dat hui3 verpleegd geworden. 's GRAVENIIAGE den 8 april. Heden wordt de 15de verjaardag van II. K. H. Prinses Sophiedochter van I1H. KK. HH. den Prins en Prinses van Oranje, met de gebrui kelijke plegtigheden in deze residentie gevierd. Des mor gens was er groot gala-dejeuner bij Z. K. H. den Prins van Oranje en des middags groot gala-diner ten hove. Op beiden bevonden zich al de leden van het koninklijk gezin dat zich thsnsgeheel vereenigdin deze residentie bevindt, Z. K. H. de Grootvorst, de graaf Orlof enz. Gisteren avond is er eene luisterrijke soirée gehouden bij den Russischen minister aan ons hof, waarop Z. K II. de Russische Grootvorst, de Prinsen en Prinsessen van Oranje, Frederik en Albertenz. genoodigd waren. Dezer dagen heeft Z. M. bepaald, dat aan Huig Huigzton Haasnoot, ter belooning van zijn manmoedig ge drag bij gelegenheid van het verongelukken eener pink op de hoogte van Katwijk, in den nacht van den 21 februarij 11. zal worden uitgereikt eene zilveren medaille van de eerste grootte, met een schriftelijk bewijs van Zr. Ms. goedkeu ring en tevredenheid. Bij koninklijk besluit zijn benoemd: de heer A. van der Eb, resident ter kuste van Guinea, tót vice-gouver- neur aldaar over het Hantasche grondgebied en de daaraan onderhoorig gestelde landschappen; de heer IV. G. F. Derz assistent-resident ter genoemde kuste f tot 2den boekhouder én ontvanger aldaar, tevens belast met de dienst als inten dant van oorlog voor de administratie van het depot der A- frlkaansche werving te Elmina en eldersen de heer J. A. Bosschaartschoolonderwijzer van den eden rang, laatste lijk gediend hebbende als korporaal bij het voorn, depot tot schoolonderwijzermet rang van assistentter kuste van Guinea. UTRECHT den 7 april. Uit Zeist schrijft men van den 6 dezer Dezer dagen zijn de werkzaamheden begonnen aan den Mac-Adainweg van Zeist naar het huis ter Heijdewelke, naar men verneemt, in julij aanstaande zal behooren afge- werkt te zijn. Hierdoor zal eene regtstreeksche gemeen schap langs straatwegentusschen Zeist en de hoofdplaats van het arrondissement, Amersfoort, bestaan, en het ver keer tusschen Amersfoort en Utrecht over het belangrijk dorp Zeist allezins bevorderd worden." - Door Z. M. is vastgesteld dat er over de rivier de Lek, tusschen Vianen en Vreeswijk, in de strekking van den grooien weg der iste klasse no. 3, ter plaatse waar thans het pontveer bestaateene schipbrug zal worden gelegd. LEYDEN den 7 april. Eergisteren avond had alhier het bedroevend ongeluk plaatsdat eene zekere jufvrouw Alten hoven, wonende op eene bovenkamer op de Hoogewoerd geheel is verbrand gevonden. Hoe de zaak zich heeft toe gedragenis niet bekend waarschijnlijk heeft hare muts vlam gevat. Eene andere jufvrouw met haar de kamer bewo nende doch om iets te verrigten uitgegaan zijnde, kreeg, kort daarna te huis komende, op haar herhaald schellen, geen gehoor. Met behulp der buren in huis gekomen, vond zij hare bijwoonster geheel door de vlam verschroeid en le venloos in het vertrek zelve waren ook sporen van brand ook zegt mendat eene brandende kaars omvergeworpen op de tafel gevonden is. De ongelukkige was even 30 jaren oud. DORDRECHT den 8 april. Laatstleden vrijdag avond heeft op het naburige Zwijndrecht een felle brand gewoed. Dezelve ontstond omstreeks 4 ure in het huisbewoond wor dende door C. van Epenhuizenzoutzieder aldaar, en nam zoo snel toe, dat met de eenige op dat oogenblik aanwezige en aan de nabijgelegene zoutziederijen toebehoorer.de brand spuit, weldra niet alleen geene hoop meer bestond om dat huis te behoudenmaar ook de vlammendoor den feilen zuid-oosten wind voortgedreven, niet konden weerhouden worden om zich aan de belendende gebouwen en aan de over zijde van den dijk aan Het rietendak der belangrijke zout ziederij van de heeren G. van Hoogstraten en Zoon mede te deelen. Vreesselijk werd toen de brand en onvermijdelijk scheen toen de vernietiging van alle de daar aanwezige eu onder den wind aan elkander belendende zoutziederijen en ver dere gebouwen. Dan het achtervolgelijk toesnellen van vier brandspuiten uit deze stad, waarvan er eene reeds binnen weinige minuten na het uitbarsten der vlammen verscheen en dadelijk de gewenschte hulp verleendezoowel als de ver dere, 111 overeenstemming met het bestuurder gemeente, ge nomen maatregelen hebben deze ramp voorgekomen. De uitbreiding der vlammen werd hierdoor al spoedig beteugeld, cn omstreeks half 9 ure was men jen brand geheel meester zelfs is nog een aanzienlijk gedeelte van de zoutziederij bc-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1