MIDDELBUÜGSCHE IIMW C O IJ II Donderdag JjJjmF 14 Februarij. jfïïinfcirtjfc. N 1EUWSTIJDING EN. jDuitscMa ui). (Övoot-iarift.iuijc- ilcbctrlantien. Dc 'r«* 'lc"r Cl,"ri,,,t is/ 2 75 voor drie maanden, en franco j,er Post 5- De Advertentie., worden berekend tegen 32 Cents de regel, met uitzondering van Iluweiiiks Je abonnementen worden voor niet minder dan drie maanden genomen, en de beta- Geboorte- en Doodbekendmakingen waarvan de prijs van dén tot zes reeds is f i 5o 11 nü iiC.sc llicilt r.o mii t. <ti («ii lii'f pin<Ji* v.in Jp<ii--r vinrorulRcl ïaars. j y ling geschiedt comptant, of bij het einde van ieder vierendeel jaars. WÊÉ «n voor iederen regel daarboven"22 Cents. De iiitendieg der Advertentien behoort te geschieden des morgens vddr 10 uren, indien Ml men dezelve in het eerst uit te geven No. wil geplaatst hebben. Dezelve moeten niet op zegel geschreven zijn, alzoo het regt van zegel wordt betaald. FRANKFORT den 6 februarij. Tot lieden draagt men bierten opzigte van het marcheren van bondstroepen al leen nog maar kennis van een regement Nassausche troepen hetwelk bevel tot marcheren heeft, en bepaaldelijk bestemd schijnt om het garnizoen der vesting Luxemburg te verster ken. Overigens wacht men onverwijld ook de mobielmaking van meer andere bondstroepen die, met de reeds naar de Belgische grenzen zich in nantogt bevindende Prtiissische troepen wanneer Belgie weigerachtig mogt blijven om tot de beslissing der conferentie toe te treden een cordon langs deszelfs grenzen bezetten moeten, hetwelk zich links aan liet Fransche cordon en regts aan de Hollandsche armee aansluiten zal, terwijl tevens door een Engeisch eskader de Belgische kusten en de mond der Schelde geblokkeerd zul len worden. Door Keulen zijn den i dezer eene afdeeliog oh lanen en 4 stukken geschut gepasseerd zich naar de gren zen begevende, werwaarts dien dag de ligte troepen der 14de en 15de divisien order hadden 0111 ook te marcheren. Naar aanleiding der berigten wegens de plegtige be .grafenis van den Russischen prins Lieven in de Protestaiusche kapel te Rome, door de dagbladen medegedeeld, heeft de Pauselijke regeling bekend doen maken dat de plegtigheden van welke die begrafenis vergezeld is geweest, geheel bui ten haar medeweten hebben plaats gehad, en dat daaruit geenszins het gevolg moet getrokken worden, als bestond te Rome eene kapel tot vrije uitoefening der Protestaiusche «eredienst, daar de genoemde kapel alleen tot bijzonder ge bruik der personen, tot hec Pruissisch gezantschap belioo- rende geduld wordt. LONDEN den 9 februarij. Bij gelegenheid der discussien over het adres van antwoord op de troonrede hebben de heeren liume en O'Comiell in het-huis der gemeenten bedenkingen tegen *lc laatste nota der conferentie, betrekkelijk de Hollandsch- Belgisciic questiein het midden gebragtdoch zijn door lord Palmerston te regt gewezendie uitvoerig betoogd heeft dat de Belgen geen regt lioogenaamd op de betwiste gedeel ten van Luxemburg en Limburg hebben. Ook heeft zijn lordschap ter wederlegging «ener scherpe aanmerking van (yCunncllop het gedrag der Prtiissische regering jegens som mige van hare Katholijke onderdanen, zijn gevoelen geuit, dat die regering met mildheid en billijkheid had gehandeld, en geenszins berisping verdiende. Al de verdere bedenkin gen, de zaken van Canada en andere punten betreffende, zijn niet in staat geweest eenige veranderingen in liet ont werp te weeg te brengen, dat door liet buts is goedgekeurd, zoo als het door de commissie was voorgedragen. Vroeger had lord Wellington in hec hoogerhuis zijn genoe gen over de eenstemmigheid der vijf mogendheden, ten aan zien der Hollandsch-Belgische questie, 'betuigd, en tevens de hoop te kennen gegeven dat nooit de voorwaarde uit het oog mogt verloren worden op welke de grondvesting der onafhankelijkheid van Belgie rustte, namelijk dat dit land cene altijddurende onzijdigheid zou bewaren. De eerste mi nister Melbourne vereenigde zich volkomen met dit gevoe len, en voegde er bij dat de scheiding van Holland en Bel gie zelve op het beginsel berustte, dat laatstgenoemde staat een zoodanige blijven zou die tegen aanranding beschermd zou worden en zelf nimmer mogt aanranden. Het antwoord, door H. M. op het adres der gemeenten gegeven, luidt dus: Ik zeg u dank voor uw trouw en pMgtmatig adres. Ik ontvang met genoegen de verzekering mver ondersteuning in het handhaven van het gezag mijner Jcroon over mijne Caiiadesche onderdanen. Ik steun met ver trouwen op uwen ijverigen bijstand in de handhaving van het gezag der wetten, en op uwe zorgvuldige overweging der gewigtige onderwerpen mei welke gij u moet bezig houden." bi de zitting van eergisteren heeft de minister llunc 11 ver klaard, niet voornemens te zijn van regerings wege een vast regt ter vervanging der tegenwoordig geheven wordende reg- ten op de granen voor te slaan, maar tevens, van gevoelen te wezen dat de tijd 1111 gekomen was om verandering in die wetten daar te stellen, waarom hij gaarne eene daarop be trekkelijke motie van een der leden zou aanhooren. Uit Dublin schrijft men, dat het gehikt is de moorde naars van lord Norbury op het spoor te komen. Hunne na men worden nog geheim gehoudenmaar vermoedelijk zijn het twee personen, die vroeger 111 zijne dienst geweest, maar ora wangedrag daaruit ontslagen waren. De booswichten, die eenigen tijd te voren de heeren Cooper en Wcyland hadden omgebragthebben hun doodvonnis ondergaan. Te Lissabon begint men te vreezen, dat de voortdu rende traagheid in het opkomen der senatorenwaardoor die wetgevende kamer geene bezigheden verrigten kanernstige gevolgen zal hebben, daar dit zonderling gedrag aan het doel wordt toegeschreven om het charter van 1826 hersteld te zien of den vertegenwoordigende!! regeringsvorm onmo gelijk te maken. In het zuiden van Portugal grijpen nog telkens schermut selingen tusschen de Miguelistische benden en de troepen der koningin plaats. PARIJS den 9 februarij. Het gerucht is hier vrij alge meen dat het gouvernement uit Belgie de tijding ontvangen heeft, dat vorst Leopold aan de Londenschc conferentie zijne toestemming tot de jongste besluiten overgezonden heeft. Lieden die zich beter onderrigt achten beweren dat de zaken nog niet zoo ver gekomen zijn, maar dat vorst Leopold niettemin zal toegevenonder protestzoodra hij door de groote mogendheden bedreigd wordt. Omtrent de bijeentrekking van eene Fransche legermagt op de Belgische grenzen wil een der Parijsche dagbladen wetendat dit niet geschiedt met het oogmerk om Belgie tegen Holland te beschermen, maar wel, om, ingeval dat er in Belgie, ten gevolge van den tegenwoordigen staat van opgewondenheid der gemoedereneen opstand mogt uitbre ken denzelven met kracht van wapenen te helpen bedwin gen terwijl de vertegenwoordigers der groote mogendheden zich zouden verbonden hebben 0111onder geen voorwend sel hoegenaamd, geetien enkelen Hollandschen of Pruissi- schcn soldaat op een ander grondgebied te laten doordringen, dan op dathetwelk door de conferentie aan Belgie is ont zegd. Het Journal des Dèbats zegtnopens de zinsnede in de Britsche troonredeomtrent Nederland en Belgiehet volgende De taal van de koningin Victoria over liet Belgisch vraagstuk en het traktaat der 24 artikelen, schijnt ons toe de ernstigste aandacht te verdienen. Hoogstderzelver wil, 0111 de eindschikking te handhaven welke aan de twee par tijen voorgesteld en reeds door den koning der Nederlanden aangenomen is, worde daarin uitgedrukt met eene kracht, welke niemand zal loochenen, en die het besluit van Leopold zelfs vooruit looptwant de koningin verklaartdat zij op de aanstaande toetreding van dien vorst tot de eindbesluiten der Londensehe conferentie rekent. Zulk eene eenstemmig heid van gevoelenvan de zijde der vijf groote mogendhe den welke aan den koning der Nederlanden de opoffering zijner vorderingen op Belgie opgelegd hebben, is ongetwij feld de beste waarborg voor het behoud des algemeenen vre- des en der getrouwe uitvoering van de traktaten." Een ander ministerieel blad la Pnessezegt dat de jong ste gedragingen van Belgie zeer in deszelfs nadeel pleiten; dat cene gave toetreding van hetzelve had mogen verwacht worden; dat, in elk geval, indien Belgie feitelijk tegen stand mogt biedenen de eindbeslissing der conferentie niet wierd uitgevoerd het gevolg daarvan zou zijn de oorlog dat de mogendheden, ter conferentie vereenigdhiervan vast overtuigd zijn. Regtstreeksche berigten uit Mexico bevestigen de voor- loopige tijding, dat de vijandelijkheden tusschen die repu bliek en Frankrijk hervat zijn. Met den generaal Rincon den gouverneur van Vera-Cruz die ook gekapituleerd had, was overeengekomen, dat slechts 500 man in de stad zouden blijven en de rest zijner troepen naar binnenslands zou trek kentot op een afstand van 10 mijlen, en dat de Franschen ongestoord af en aan zouden gaan en zich van levensmidde len inogten voorzien. Desniettegenstaande had de generaal Santa-Annadie niet ver van de stad verwijderd was eenige troepen hereenigd en was daarmede, Vera-Cruz binnen getrokken, waar hij dadelijk de zeepoort iiet sluiten, in de hoop van zich van den prins de Joinvilledien hij aan den wal geloofde, te zullen meester maken, doch deze was ge lukkig reeds naar boord gegaan. Naauwelijks was liet be kend dat Santa-Anna de kapitulatie had geschonden of er werd op de vloot aanstalte gemaakt tot eene landing, en des ochtends van den 5 december werd deze teil uitvoer gebragt. De expeditie werd in drie kolonnen verdeeld, de eene, on der liet bevel van den heer Lainimoest het regter fort aangrijpeneene tweedeonder de orders van den heer Per- cevalhet linker fort bestormen, en de derde, door den prins de Joinville aangevoerd, de tusschen beide forten ge legen zeepoort openloopenzich naar het huis van Santa- Anna begevendien generaal gevangen nemenzich vervol gens met de beide andere kolonnen vereenigen, al het ge schut vernagelen en naar de vloot terug keeren. Het doel was om de stad te oncwapenen, zonder de bijzondere hui zen noch de openbare gebouwen te beschadigen. Dit plan werd met .geluk volvoerd. De forten werden overrompeld de kanonnen onbruikbaar gemaakt of in zee geworpen en de poort opengeloopen. De prins de Joinville drong het huis van Santa Anna en zijne kamer binnen doch vond er slechts den generaal Arista dien hij eigenhandig ge vangen namen schoot bij die gelegenheid een Mexikaan- schen soldaat, welke zijn generaal wilde verdedigen, met een pistool ter neder. Toe nu toe was alles naar wensch gegaan toen een detachement van la Gloircvoorbij eene kazerne komendedoor een hevig suaphaauvuur werd be groet. Dadelijk rukte de prins met de manschap van de Crcole derwaarts en stond ook een hevig geweervuur uit waardoor verscheiden lieden aan zijne zijde gekwetst werden, Hij liet daarop versterking aan de twee andere kolonen vra gen en zond om karonnades uit de sloepen ten einde eene batterij voor de kazerne op te slaan, doch admiraal Baudin, die zijne plannen door dezen onverwachten aanval veranderd zag, en die onderrigt was dat er nieuwe troepen naar dc stad in aantogt waren, vreesde dat, door zich voor de kazerne op te houden de landings-troepen in gevaar mogten raken en gaf order tot den aftogtdeze werd geregeld bewerkstel ligd, maar aan het strand verscheen een troep ruiters, die de inscheping wilden verhinderen. Een kadet van de marine werd aan de zijde van den admiraal gewond en een ander ge doodmaar nu begon men uit de sloepen met schroot op de ruiterij te vuren en dus werd de aftogt gedekt. Santa Anna werd bij die gelegenheid in de dij gekwetstzoodat men hem het been moest afzetten ook bekwam hij eene gevaar, lijke wond in den arm. Volgens het rapport van den admiraal Baudin zijn van de Fransche zijde bij dit gevecht acht officieren, en soldaten ge sneuveld en een vijftigtal gekwetst. Men gelooft dac het eskader gedeeltelijk zal uiteengaan; doch in bijzondere brieven wordt gemeld dat, tengevolge van het gebeurde te Vera-Cruz de admiraal' Baudin alle beschikbare troepen van la Martinique heeft doen vragen, in afwachting dat hem versterking uit Frankrijk wordt toe gezonden daar hij, ingeval van nieuwe landingenmeer manschappen behoeft dan de equipagien van het eskader daartoe kunnen leveren, Men sprak te Madrid nog steeds van het aanleggen van versterkingen rondom de hoofdstadwelke inzonderheid Espartero zou aanbevolen hebben. In bijzondere berigten die men hier uit de Spaanscbe hoofdstad ontvangen heeft wordt olider anderen gezegd dat de militaire federatie, welke Espartero sedert eenigen tijd organiseerthare wijdvoereiide plannen meer en meer uitbreidtmet inzigt om de gewa pende magt en de bedeeling der liooge militaire betrekkingen geheel in handen te krijgen. Onlangs werd gezegd dat de oorlogs-minister Alaix die de vriend van Espartero is tot kapitein-generaal van Katalonie zou benoemd wordenthans daarentegen is het zeggendat hij van Halen in het bevel over het leger van liet centrum zou vervangenen dat deze kapitein-generaal van Galicie zou worden. Uit Baiionne schrijft men van den 5 dezer, dat de aanhou dende marschen van de beide legerhoofden Espartero en Marot0 tot niets schenen te leiden, althans niets uitwerkten, dan dat de soldaten afgemat werden en het land werd uitgeput. MIDDELBURG den 13 februarij. Naar wij met zeker heid vernemenis door het gouvernement besloten tot het weder in dienst stellen van de manschappen van twee ligtiii- gen der nationale militie, die zich chans met onbepaald ver lof in hunne haardsteden bevindenen wel van de ligting 1832 en 1833. Eergisteren moet weder een detachement grenadiers van 160 man uit 's Ilage naar Noord-Braband zijn vertrokken. Met betrekking tot een onlangs plaats gehad hebbend voorval namelijk het door de Belgen opligtcn en naar Ant werpen vervoeren van eene Nedcrlandschc waterschuitin de nabijheid van de forten Lillo en Liefkenshoekbehelst een partikuliere brief de volgende bijzonderheden Gedachte waterschuit, de flotille-kanonneerbooten van water voorzien hebbendehad daar zijomdat het begon te vriezenongaarne de reis naar Holland wilde ondernemen zich tot voorbij de Patas of het Belgische rechersche-vaar- tuig laten drijven en was aldaar ten anker gegaan, om versch water in te nemen. De beambten op de gemelde Patras zon den hierop eene sloep tot onderzoeking der papieren van het vaartuig en de schipper geene van het Belgische gouver nement kunnende vertoonenis het vaartuig in beslag genomen en naar Antwerpen opgezonden. Onze marine heeft hierop het Belgische vaartuig geprest om het tot zoo lang de waterhaler weder vrij gegeven zonde zijnten behoeve der flotillezoet water van Dordrecht te laten halen. Dit gebeurd zijnde, verrigc ieder vaartuig thans weder deszelfs eigen dienst Dezelfde brief vermeldt ook nog het door de Belgen op- ligten van een Hollandsch korporaal en een soldaat, die van de forten langs den Scheldedi.ik naar Bergen-op-Zoom ge zonden waren om het brieven-pakket van het postkantoor al daar te halenen die bij het terug keeren zijn aangehouden geworden. Het pakket brieven was ongeopend en met on geschonden zegel door een Belgisch parlementair aan de for ten bezorgd; maar van den korporaal en tien soldaat had men niet anders vernomen dan dat zij gevankelijk naar Antwer pen zijn vervoerd. De kommandant der forten heeft een par lementair afgezonden met eenen briefom hen terug te eisschen. LObset vateur houdt het volgend bijzonder berigt uit Hasselt van den 7 Ik ontvang op het oogenblik de t ij - ding dac gisteren morgen aan dc bewoners van Venloo ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1839 | | pagina 1