ZEETIJDINGEN. A D V BRT ENTI EN. Die genenwelke genegen mogten zijn hunne groene MEEDE voor den aanstaanden teelt 183^ in de Meestoot' DE HOOPstaande onder de Gemeente PFissenkerkebij Geersdijk ter reeding aan te voeren, worden verzocht daar van vóór of op den 1 Augustus eertskotnendeopgaaf te doen bij den Heer P, C, SwemerBoekhouder van gemel de Meescoof, wonende te Kolijnspiaatten wiens Kontore inmiddels hec Reglement van reeding ter lezing ligt; terwijl op dien dag, des morgens ten 10 uren, ten Huize van K. Schippers, te Geersdijk, door de Eigenaren dezer Stoof zal worden bij een gekomenten einde de beurten van ree ding bij loting te regelen. De Notaris Jan Loeffresiderende te Koudekerke zalop Dingsdag den 31 Julij 1838, des voormiddags ten Elfuren, in de Herberg genaamd het Koffij huis bewoond bij L. Ga- brielse te WESTKAPELLEpubliek presenteren te ver koopen INLANDSCHE GEMAAKTE GOEDEREN. STOOM-I A(rr PXINSES JUIilANMJ van Middelburg op Rotterdam. Afvaarc-uren in Julij 1838. t I. II.III..I.II zonderd te doen houdenen van de zich voordoende ziekte gevallen rapport te doen. De aanzienlijke verliezenwelke «door deze ziekte in andere provinciën veroorzaakt zijnheb ben Z. M. bewogen, om ten voorleden jare aan de veehou ders welketen gev.olge van dezelverunderen verloren hebben of hebben doen afmakeneene vergoeding van van het gestorven of afgemaakte vee uit het fonds van den land bouw toe te kennen, welke te gemoetkoming bij hoogstdes- zelfs besluit van den 13 april jl.no. 87, voor het loopen- de jaar wederom is toegestaan. In deze gunstige beschik king 's Konings weldadige belangstelling in het welzijn van den landbouw erkennendewenschen wij vuriglijkdat de nu in deze provincie genomene maatregelen dezelve bui ten toepassing zal mogen doen blijven, en dat ieder, die met den handel in rundvee of met den landbouw in eenige betrekking staat, het gevaar zal beseffen waaraan het over brengen van vee uit andere gewesten, waar deze ziekte heerschten voor mindere prijzen dan elders te verkrijgen ishem en zijne medeburgers kan bloot stellenen alzoo een laag winstbejag of ongepaste zorgeloosheidgeen aan leiding zal geven tot het overbrengen eener vernielende ziekte naar dit gewest, in hetwelk, indien dezelve niet sporadisch ontstaat, door deszelfs localiteit, de besmetting van elders gemakkelijker dan in eenige andere kan worden geweerd. De te Middelburg in het jaar 1835 opgerigte Neder- landsche maatschappij van vee-verzekeringwelke instelling van zoo veel belang voor den landbouw moet worden ge acht, heeft, door het heerschen der voormelde ziekte, eene aanzienlijke deelneming, vooral uit plaatsen waar de be smetting bestond, gekregen, maar ook daardoor reeds dade lijk bij deszelfs oprigting zoodanige schaden ondervonden dat dezelve alleen door buitengewone middelen en opoffe ringen is kunnen in stand blijven en zich eindelijk genood zaakt heeft gezien, van hare verzekeringen de long- en an dere besmettelijke ziekten uit te zonderen. Niettemin heeft dezelve aan al hare vroegere verbindtenissen voldaanen voor vergoeding van aan de gemelde ziekte gestorven vee eeue som van f 77,825 50 in het afgeloopen jaar uitbetaald. Onder de paarden heeft zich op enkele plaatsen de met den naam van miltvuur bestempelde doodelijke ziekte ver toond het daaromtrent gedaan onderzoek heeft wederom doen ziendat de daarmede aangedane paarden met beschim meld boonen-stroo gevoed waren, en men moet alzoo dit voedselhetwelkbij gemis aan hooiin vele localiteiten dezer provincie aan de paarden wordt gegeven, als de naaste oorzaak dezer ziekte beschouwen, welke alleen door een zorgvuldig toezigt der landlieden open verwijdering van hetzelve, wanneer het door schimmel is aangedaan, schijnt te kunnen worden voorgekomen. De blijkens ons vorig verslag uit 's Rijks stoeterij te Borculo overgezonden dek-hengstisna den springtijd in het vorige jaar voor rekening der provincie moeten ver pleegd worden, aangezien degene, die zich vroeger met de kostelooze verzorging van denzei ven belast haddaarvan heeft afgezien. Daar de landlieden in Walcheren aanvanke lijk niet veel genegenheid aan den dag hebben gelegd om hunne merrien bij dezen hengst te brengen, zijnde in het afgeloopen jaar, behalve de 7 premie merrienslechts 10 Walchersche merrien ter dekking aangeboden en de kosten dezer verpleging alzoo niet in verhouding staan tot het nut, hetwelke tot verbetering van het Walchersche paardcn-ras daarvan te wachten is, is de directeur-generaal van oorlog verzocht, om, naden dektijd van dit jaar, gemelden scam- hengst naar de stoeterij terug te doen voerenen in het ver volg jaarlijks, gedurende den dektijd, even als in de andere provinciëneenen hengst herwaards te willen zendenin welk verzoek door Zijne Exc. is bewilligden dien ten gevolge last gegevenom den gemelden scamhengst van hier af te halen hetwelke onlangs is geschied. Ook voor dit jaar zijn door ons wederom zeven premien voor vierjarige ongedekte moeder-merrien uitgeloofd en is bij de diensvol gens gehoudene keuring, aan de eigenaren van 5 merrien, de bij art. 36 van het reglement voor 's Rijks stoeterijen bedoelde premie van 75 toegezegd; terwijl van de zeven ten voorleden jare aangewezene premie-merrienslechts drie veulens ziin voortgekomen en aangehouden. De kruissing der inlandsche schapen met Engelsche rammen, welke wordt voortgezet, is verschillend in des zelfs uitkomsten; de eerste veredeling is beproefd met eenen Durhamschen ramwaarvan het gevolg is waargenomen dat de geworpene lammeren, naar mate het ras door de kruissing veredeltkleiner en zwakker werden. De uit de kruissing met de twee later overgebragte Lincolnsche ram men verkregene lammeren voldoen zeer goedzijn krachtig en volgen spoedig de moeder, daarentegen zijn de lamme ren, uit de originele Lincolnsche ooijen met den Lincolnschen ram afkomstig, zeer klein en zwak, en doet zulks de vrees ontstaan, dat men uit dit eigendommelijk ras, geene zoo danige schapen zal verkrijgenwelke geschikt zijn om meer algemeen cot de veredeling van het inlandsche ras te wor den gebezigd. Bij de gekruiste schapen wordt deze ver mindering niet waargenomen en de wol is bij dezelve in fijnheid en deugd zeer ten voordeele verbeterdzoo dat de kruissing tot hiertoe, voornamelijk wat de wol betreft, aan de verwachting beantwoordt; voor de slagtbank voldoet die echter minder, weshalve de commissie van landbouw ver meent dat liet tot dus ver veredelde inlandsche ras wel- ligt met vrucht op nieuw met het nieuw Leicester of Dish- leij ras, hetwelke wegens deszelfs spoedige aanneming van vet en fijnheid van beenderen beroemd iszoude kunnen worden gekruist. Door de commissie van landbouw isuit overweging dat de vele verbeteringenwelke de meer wetenschappelijke behandeling der belangen van den landbouw hebben doen kennen, en welker nut en voordeel elders proefondervinde lijk zijn bewezen, in deze provincie bij de landlieden, door te groote gehechtheid aan oude gebruiken, weinig ingang vinden, en de landbouw in dit gewest, welke vroeger be roemd was en boven anderen uitmuntteweldra voor die in andere gewesten en landen zal moeten onderdoen; dat, in dien de landman door het genot der voordeelenwelke door ■fret invoeren van elders beproefde verbeteringen en verande ringen in de landhuishoudkunde niet in staat gesteld wordt de vermeerderde lasten te dragen, de landbouw ;n dit gewest noodwendig moet achteruitgaan: aan ons het voorstel ge daan 0111 door middel eener geringe retributie van 8 centen per bunder een fonds daar te stellentot het verstrekken van premien voor liet invoeren van verbeteringen en liet nemen van proeven tot verbetering van den veestapel tot het geven van gelegenheid aan de ingezetenen ten platte lan de om eenige kennis der beginselen van de landhuishoud kunde te verkrijgenen voor al zoodanige verdere maatrege len als bijzonder zouden kunnen strekken om de uitkom sten van de ingevoerde verbeteringen onder het oog der be langhebbenden te brengenen dezelve daardoor aan te spo ren om die na te volgen. Wij hebben dit voorstel allezins aannemelijk bevonden en daar uit de voldoening der geringe retributie voor de land-eigenaren geen bezwaar kan voortvloeien en een doel matig gebruik van het gezegde fonds cot belangrijke voordee len voor den landbouw leiden kan, waardoor aan tle eigen dommen meerder waarde zal worden gegevenhebben wij gemeend gemelde voordragtbehoudens eenige wijziging aan UEd. Grooc Achcb. overweging te moeten onderwerpen, en hebben mitsdien de eer een daartoe strekkend voorstel aan UEd. Grooc Achcb, aan te bieden. Het vervolg hierna PRIJZEN DER EFFECTEN. Amsterdam den 18 Ju lij 1838. Werkelijke Schuld 55J Idem Nieuwe Griioth. 102 Best. Uitmest dito. Kansbiljetten f Amortlsatie-Syndic. 5| (iet. a 5ÓI uoi- a5fj 9b - 96! Handel- Maatschappij I)iln Leeuin» 10 m. Schatkist-Biljetten Lecning i836 Dito 1x37 Losrenten Fransche 3 pet. '7°ï- 17 99*- 99» Engelsche gecons a Rusland, Hope fs C. jo.Sj- io5J Leening ffJJ. io5 -io5J Wem„ ff Ir- Inschrijvingen 97*- 7° - 22 - «J7l 7°ï Spanje yjrdoin üostenr.Golt.&C. - 4 pet. - Mctaliek io5 -io3J Pruissen i83a. f - Benemark. N Lond. - Napelsche cerliticat. - Mlddelprijzes vu/i de volgende Grases enz. Middelburg, 19 Julij 1838. Tarwe, de Nederlandsche Mudde 9 10 Rogge, - 6 Gerst, - 4 Haver, - 3 Boekweit, - 5 30 10 00 30 Zelling van het Brood. Tarwenbrood 't Nederlandsch Pond i8£Cts. Roggenbrood, 14 MIDDELBURG den 19 jttlij. Op de reede is aangeko men het schip Middelhuigkapitein Corn. Riekels van Batavia, met suiker en koffij, voor de Nederlandsche Han- del-maatschappij. Met dit schip zijn ook aangekomen de passagiers en het scheepsvolk van de Zaanstroom kapitein P. P. Middel van Batavia naar Amsterdam; welk schip op hec rif van Anguilla in een' reddeloozen staac is verlacen. VLISSINGEN den 20julij. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter reede gekomen: la Firginie N. Messemaeker van Havre-de-Grace met stukgoederen; John CharlesThs. Leacb van Glasgowen Tan DewJ. P. Lowther, van Newpor., beide met ijzer enz.; toesta, J. G. Kruger, van Memel, met houtwaren; EliseP. E. Ahrens, van Riga, met lijnzaad; de twee GebroedersJ. J. Loets van Ruscer- seelmet haver; Emilie J. P. Bradhering van Riga, met lijnzaad JEolus B. E. Koch van Neuharlingerseelmet haver; TrejaA. Swambach, van Gamla-de-Carlby met pik en teer; FritchóffA. Jurgenson van Haagerburg, met houtwaren; die HojfnungJ. H. Hanssen van Detzum met haver; HarrietP. Beniestvan Liverpool met klipzout. Alhier is binnengekomen ThctisA. Olwer van Sunder- land met steenkolen en van hier naar Rotcerdam gezeild FortunaJ. Lubber, met stukgoederen. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze reede naar zee gezeildMerkuurJ. T. Wltteveennaar Koustantinopelen Johanna tVilhelmineJ. Brodersen naar Hamburg, beide met stukgoederen; Er.noyW. Evans, en la Jeune Caroline, J. J. Vatrien, beide naar Huil, met schors; tVilhelmineG. de Wall, en MargarethaJ. Strak, beide op avontuur; Reichsfrouw LouiseC. C. Lin deboom, naar Cardiff; de Frnuw Dorothca, J. B. Eeckhoff; Speculution H. Jansen, en dc Frouw Margaretha C. H. Linken, alle drie naar Embden; de vijf GezustersA. J. Rordet)naar Noorwegen Faul Frederik F. Haijer naar Riga d'Antina J. B. Schoon naar Bergen la BruxellaiseII. T. de Vriesnaar Liverpooldie Gute HojfnungH. H. Eilts, naar Carolitienseelen Christina H. O. Christiatisop avontuur, alle twaalf met ballast; EiltsD. Clark, naar Petersburg, met stukgoederen. Ondertrouwd T. van DREUNEN, Timmerman e n S. C. de RIDDER. Familie, Vrienden en Begunstigers, zoo binnen als bui ten deze Stadgelieven dit als bijzondere kennisgeving aan te nemen. Middelburg den 20 Julij 1838. Heden beviel vrij voorspoedig van een' welgeschapen ZOON G. C'. G. Ramaer hartelijk geliefde Echtgenoot van Middelburg den 19 Julij 1838, J. A. van IIAMEL. HF-DEN KIJKDAG, in de lange Noordstraat, Wijk C, No. 31, van meergemelde Verzameling BOEKEN, GE NEES- HEEL- en VERLOSKUNDIGE-INSTRUM EN TEN enz., welke aldaar op Maandag en Dingsdag den 23 en 24 Julij zullen worden verkocht, door den Boekverkoo- per E. Heudrikse. Bij denzelven zijn mede uit de hand te koop eenige Fransche en Hollandsche Regtsgeleerde Wer ken waaronder eene complece Merlin Repertoire de .luris- prudence 36 vol. Merlin Receuil Alphabèthique de Qucs- tions de Droit16 vol. De Regtsgeleerde Bijdragen van Mr. C. A. den Tex en Mr. J. van Hallenz. PUBLIEKE VER KOOP ING. Qp Maandag den 30 Julij 1838, des avonds ten vijf uren, zal men binnen den Dorpe van COLlJNSPLAAT in de Herberg van P. Riemensten overstaan van den aldaar resi- derenden Notaris L. van der Moerpubliek en aan den meestbiedenden presenteren te verkoopen Omtrent 12 Bunders driejarige en 8 Bunders tweejari' MEEDE te Velde, liggende in de Oud- en Nieuw-Noon. Bevelandsche en Soelekerke-Polderstoebehoorende aan de Erfgenamen van wijlen den Heer Nico/aas Swemer. Eene HOFSTEDE met zijn Huis Schuur, Stalling, Bak- keetgevolgen en toebehooren van dien staande en gele gen onder de Gemeente Westkapellemet de nombre van Acht Bunders 56 Roeden en 10 Ellen, zoo WEI als ZAAILAND; nader bij de uitgezette Kaarten omschreven; zijnde met het rooven van den Oogst buiten Pacht. Nadere infortuatien te bekomen bij de WeduweIzaak Jan JVillehoordse en den Heer L. IV. Rocisete IFestkapclle en ten Kantore van opgenoemden Notaris. De ondergeteekendegesorteerd zijnde in velerlei soor ten van Gereedschap, gemaakt Ijzer, Koper, Staalwerk en Vuurwerken maakt zijne geëerde Stad- en Landgenoo- ten bekenddat hij zich gevestigd heeft op de Groote Markt, Lect. C. No. 4, neemt de vrijheid zich in de gunst aan te bevelen met belofte van eene civile bediening. D. de J A GE R, Jr. B- FRANCELLA maakt bekend, dat hij zijn' WINKEL heefc geopend in den KorceudelfcLetc. A. No. 85 regc over de Drie Spuitenverkoopt allerhande soorten van PARAPLUIES en PARASOLS naar den laatsten smaak, alsmede Barometers Thermometers, Vocluwegers Wandel stokken, VogelkooijenBlaasbalgen en alle soorten van Ba leinen. Repareert voornoemde Goederen en beveelt zich in ieders gunst en recommandatiemet belofte van eene goede bediening. KAUFMANN, van Rotterdam berigt het geëerde Publiek dezer Stad dat zijn Magazijn wederom van ruime assortimencen Goederen volgens Fabrieksprijsis voorzien. Zijn vertrek is uiterlijk bepaald op aanstaanden Donderdag den 26 Julij. Is uitgepakt ten huize van de Wed. Stroeken, in de Abdij. A. M O N C IIE N van H A G E. Magazijn van GalanterienBjonlerien en Kramerijen heeft de eer het geachte Publiek te berigtendat hij met een fraai assorciment is uitgepakt, gedurende de Kermis; in den KorcendelftLect. F. No. 13. Jv^ieuwe CHALOTTE bij PoortvlietVlissingsche Straat. Jfene KEUKENMEID met November benoodigd adres bij de Uitgevers dezer Courant. JTerie bekwame WERKMEID, goed kunnende naaiieii met November benoodigd,; adres bij den Boekverk. .7. Ooms. Xege|1 November eene ordentlijke Burger DIENSTMEID, met de Pot kunnende omgaan, benoodigd; adres bij van Benthem Jutting. Bene Burger DIENSTMEID met November benoodigd in de lange Noordstraat, L. 113. Jfene Burger DIENSTMEID tegen November benoodigd adres bij den Boekbinder Hoogervorst. Ben aankomend MEISJE benoodigd, op de Wal, R.61. Ben aankomend MEISJE benoodigd adres bij Moens Zn. B'j dc Gf.br. ABRAHAMS zijn weder te bekomen, de twee Volks-boekjesHoe Jan Lugthart een Dronk aard geworden isen Hoe hij van de Dronkenschap genezen is. Ieder k 5 Cents. van Middelburg Zondag 22, voorm.nfur. f Dingsdag 24, 5* +Vriidag 277 Zondag 29, 4 van Rotterdam Zaturdagai, voorm. 4 ur. Maandag 23, 5 Woensd. 25, 6J- Zaturdag28, 8 Maandag 30,9^ TF'.R DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1838 | | pagina 2