f S"rOOM.FAGT PliFNSES MJRIJNJSB van Middelburg op Roiterdam. 9l 5 .7 5l De STOOMBOOT DE SCHELDEt^^ van VUssingcn op Breskens. '^ffti -sati'Staandeil'timinatien gemaskerde optogten der studenten coiicerten, tiaistooneei.-representation en vele andere vreugdebedrijven zullen dien ciid aniivu'lon. Er zai bij die gelegenheid eeiio cantate, expresselijk daarvoor in muziek gebragt door den heer Kvjftrath, uitgevoerd worden. Ondcrscheideiic dilettanten en meesters van naburige steden zullen zoowel Li het koor al; in het orkest daartoe medewerken. Dt opening van den nieuv.'cn spoorweg van Brussel over Mecbe- len naar Antwerpen heeft, den 3 dezer, met buitengewone plegtigheid en in tegenwooi'digheid van prins Leopold en zijne gemalinplaats gehad. Het Journal d''Anvers behelst bij deze gelegenheid het volgende Antwerpen is van Brussel niet meer dan een uur afstands geschei den. Het is eene schakel van de onmetelijke keten die later eene ver binding tusschen alle volken moet daarstellen. In 7 of 8 uren tijds zul len wij naar Parijs gaan, in 16 naar Berlijn, in 60 naar Petersburg. Wanneer men de aarde over een' ijzeren spoorweg kon rondreizenzoude er een zestal weken mede gemoeid zijn. Een studentwien de genees- heeretytene verandering van lucht aangeraden hebben, zal den i sep tember van Parijs vertrekkennaar CobleiitzWarschau en Moskou gaan, van daar naar Siberië trekken, tot in China doordringen, acht dagen in Peking blijven, over Astrakan Konstantinopel en Weeuen te- rugkeeren een paar dagen in elke hoofdstad vertoeven en terug zijn voor de heropening der cursussen op den 15 October, Het is bekend -dat de heer Stephcnmi, die den vermaarden ijzeren weg van Liverpool naar Manchester gemaakt heeft, staande houdt, dat men v^feldra in twee i drie uren zich van Londen naar Liverpool zal begeven. De afstand is 80 uren. Inmiddels kunnen wij thans reedsna het middagmaal genomen te hebbeneen kop koifij te Brussel gaan gebruiken zonder andere tus- schenpozing dan den tijd vcreischt voor het rooken van een of twee cigaren in de open lucht." VLISSINGEN den 9 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter reede gekomen: ChristianeJ. DethlofF, van Memel, met houtwaren; JfaiiusJ, C. Ritterbusch van GriefFswald met weedasch Haabet P, Clemmensen, van Koningsberg, met garst; t!ie Jvtio, R. Ellis, van Londen, met ballast; de Frouw McttaS. T. Meinert, van Hamburg, met raapzaad; the Tourist, T. Whitecombevan Londen, met stuk goederen; Gretina W, S. Kuhlmann van Carolinenseelmet garst AlidaB. J. Borchers, van Bremen, met stukgoederen; Magdalena E. K. Egberts, met garst en boter; Martha, C. W, Kuhlraan, en NepthunesJ. P. Visser, met garst, haver en wol, alle drie van Emb- den; de Froaw Christina, C. Meijer, van Hamburg, met stukgoederen; Sophia Margare/ha, F. Haesloop van Bremen, met garst; Wismar H. J. Krohn, van Memel, met houtwaren; MagdalenaJ. O. Janssen, van Hornerseel, met garst; JVcpkinali, Meintz, van Embden, met haver en boter. Ook zijn alhier ter reede gekomen AutinaP, W, Lindeboom van Ekawaderseel naar Brusselmet garstder Kleine Hans H. N. Koops van Memelmet houtwaren, destinatie onbepaald, en die Hofming D. Masters van Leer naar Rotterdam gedc.;tineerd met stukgoederen. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze reede naar 2ee gezeild de Flora G. Ojelvienaar Pernaumet ballastthe City V Exetcr W, Robertson naar Goole met vlas Tijne W. Marler naar Londen GustaajfG. T, Ecklund naar Stockholm en Diana A. A. de Jonghnaar Huil, alle drie met stukgoederen; Harmony, J. Douglas, naar Leith m.et schorsMettaT. Haasloop, naar Ham burg, met suiker; icipioW. Cowey, naar Riga; FadrenelandetN. E. Lunoe, naar Noorv/egenen Sirene, C. L, Schultz naar Dantzich alle drie met ballastDorothea, H. Engelhard, naar Rostock, met stuk goederen; Aurora, H. Holder, naar Gothenburg; der Glory, C, Stehr, naarde Oostzee; Antia CatharinaJ. C. Mewesnnar Hamburg; de Kleine Daniel, H. E. Oortgieze en AinaliaJ. V/. Freese beide naar Noorv;egenLeonidasT, Verepten CatharinaA. Behrens beide naar Cuxhaven de Vrouw Catharina, D, Sanders; die DieheJ. J.Ja cobs; de Ceres, M, F, Bunting, en Diana, J. Pauls, alle vier naar Embden; LunaC, A, de Vries, naar NeüharlingerseelFortunaD. ]ulins, naar Hoekseelde Frindschap A. O. Arians en die Hojfnung P_ H, Zimmerman, beide naar Embden; die Hofming, J, P. Knippe en Margaretha Elizabeth, beide op avontuur, alle zeventien met bal last; Diligentia J. B. M, Bokens, nanr Hamburg, met suiker; Bar bara, GovaertCezinaJ. H. Ricke; de CommercieC. Sikkes; de Harmonie, G. Middents en AloIus J. B. de Koek, alle vier naar EmbdenHenricusA. R, Arfstennaar Lissabonen NantinaB, II, Saathoff, naar Cuxhaven, alle zeven met stukgoederen; Euphemie J. Millar, naar Huil, met vlas de Pieter AnthonijD. J. D'hcoge, naar Hamburg met stukgoederen Helen A, Watson, naar"Cork, met schors; Princess FictoriaA. Carpels, naar Londen, mot stukgoederen en pas sagiers; the Brilliant, Th. Loydd naar Exetermet schors; the Tou ristTh. Whitecombe, naar Londen, met stukgoederen'. Nog zijn naar zee gezeild: Demuth, T. Tiemann van Ekelfuhr, met lijnzaad, c:i de Prinsa van Oranje A. vanDijck, van Rotterdam, met passagiers en stukgoederen beide naar Duinkerken bestemd, }-|eden'overleedtot mijne bittere droefheid, mijn geliefde Man, öERRlTvAN PUFFELEN, in den ouderdom van 33 jaren, mij nala tende negen Kinderen, te jong om-hun groot verlies te beseffen. Wat ik in mijnen zwangercn staat aan hem verlieskunnen zij a'!e2n beseffen die den Overledene in zijnen werkkring gekend hebben. Mijne hoop is alleen op Hemdie gezegd heeft een Man der Weduwen en een Vader der Weezen te zijnen die mij dus in dezen nood niet zal verlaten. MiDDF-LcuRG JACüBA PIETERNELLA van PUFFELEN, den 7 Mei i83(J. gcb. Mensciiaart. Deze dient tot algemeciie kennisgeving aan FamilieVrienden en Be gunstigers. PS. Het Opwinders-u'crk zal door het vriendelijk aanbod van den Heer Zitïi;rs lïorlogiemaker alhiergedurende dit jaar, gratis voor de Weduwe worden 'waargenomen. VER KOOPING VAN BOEKEN ENz Y)2 Boekverkooper E. HENDRIKSE te .Middelburgi-^^ I\Taandag den 16 Mei 1.S3Ö en volgende dagen in de lange Noor''-' Wijk L. N'. 532, ten overstaan van de:i Notaris D. J. vtm ti^-'iT' Serléverkoopen eene extra fraaijc Verzameling welgeconrlH' BOEKEN, in onderscheidene Talen vele vooriiame Werken voorkomen KAARTEN neeró. alen en Wetenschappen, waa'ro„d!; voorts eenige MUZIJKWErkpv MUNTEN, PENNINGEN en een groot aantal Lipl' HEBBEPJJEN, onder dezelve eene fraaije Engelsche Piano-Fort 6 octaaf, fraaije kunstig van wit marmer gebeeldhouwde Groepen^" hunne Pedestallenzes fraaije Chinesche en andere Beeldenciiin verlakte Werk- en Dames-Doozenen andere fraaije Chinesche werpen; een fraai Chineesch Vuurwerk, dat door een uurwerk int'" weging gebragt wordtvier Metalen Kanonnen beste Engelsche T neel- en Verrekijkers, en andere Liefhebberijen meer, Alles nagelaten door wijlen Vrouwe J. J. van de laatst Weduwe van den Heer J. C, SCHÜMMELKETEL PERRE en waarva» de Catalogus bij bovcngenoemden Boekverkooper, voor tien cents bekom.en is, NB. Alles is op Vrijdag en Zaturdag den 13 en 14 Mei 1836 d». morgens van tien tot des namiddags ten vier urenvoor een 'iedp te zien. Op den ï6 Mei 1836, voormiddags om 10 uren, zal men in de Gemeente GROEDE op de Hofstede bewoond bij Michiel Houaentr,^ publiek presenteren te verkoopen: 10 zeer goede Werkpaardcn vja tot 13 jaren, een driejarig en een tweejarig dito; 8 Welkkoeijw 2 Vare dito twee twetjnrige Runders2 Jaarlingen 5 Kalvers én r Varkens in soort; voorts eene groote partij Landbouw-Oven-, Ksarit- Tuin- en Stal-Gereedschappei>, alsmede eene p^artij Meubelaire Goede', ren en Brandhout,. jX/Jen zal op Dingsdag en Woensdag den 17 en 18 Mei 1836,0? de Noordzijde van den Dam, Wijk F, No, 150, ten overstaan van'den Notaris Mr. A. ran de Ofaft en getuigen publiek presenteren te ver. koopen een zindelijken INBOEDEL, waaronder een mahonieliouici Kabinet, dito Cilinder en andere Bureaux, eene Ciiinderkas, cca notenhouten en geschilderde Hoekkassen Uittrek-Penant-Lade. er, andere Tafels, Stoelen, Ledikanten met Behangsels Bedden, Kussens Dekens, Paardeharen Matrassen, Mans en Vrouwen Kleederen, "e! maakt Bed- en Tafellinnen, Glasgordijnen, een extra fraai Japanscli S;ï1 en andere Porceloinen PvOomkieur Glas- en Aardewerkeene Atrssj. Lamp en Verlaktgoed, Koper-, Tin-, Blik- en ijzenvcrkiVïatten ca Vloerkleeden, Spiegels, Schilderijen, eenige godgeleerde Boeken, ee» Reflecteerspiegel met Prenten eene staande Klok loopeivle acht dsi-en' eene Vloerbank en Pers, een ijzer Schouwtje en in er andere Goederen, Deze Goederen zijn op Maandag den 16 Mei, van des morgens ten 9 tot 12 «n des namiddags van 2 tot (J uren voof een ieder te zien. J3e ondergeteekendevoornemens zijndein den loop dezer week, zijne HORLOGIEMAKERS-AFFAIRE te beginnen in den Langer! delft, Lett. B. No. 137 verzoekt als zoodanig de. gunst zijner f;eëe!(!; Stad- en Landgenootenbelovende eene prompte en civile bediening', Bliddelburg, den 10 Mei 1836. J," M, B O O N E, X)e ondergeteekende verzoektbuiten aan Hem of zijne Vrouw 4. oudsten Zoon, aan niemand iets af te geven ofte borgen, zonder schrif telijk bewijs, zullende anders onbetaald worden van de hand gewezei. J, L A Y. T, P, DF, WIJS, Logementhouder, is verhuisd van de Markt naart; Zuidzijde van den Dam, Wijk F, No. 98. Bij de Wed, A, BOSSELAAR, korte Noordstraat, E. 11, is g bekomen een partijtje zuivere Gekorven VARINA'S TABAK, porJi- gewijsk 130, p, JAUFFRED is alhier gearriveerd met een schoon assortiraent LAKENSin diiTerente kleuren en kwaliteitenen verkoopt tot civilea prijs; is uitgepakt bij (^ff« J5«e/-Kortenburg; blijft tot Vrijdag ijdezcf. Xvvee nevens elkander staande PAKHUIZEN, het eene van fjvee ruime Graanzolders voorzien, terstond te huur, en eene Burger DIENSTÊIEID terstond benoodigdte bevragen bij de Uitgevers df- zer Courant, j]^ene d twee geschikte KAMERS, om gedurende het Badsaizoenie worden gebruikt, te huur te DOMBURG, bij .7, Hournes, ]£,en Burger JONGELING op eene Kruideniers-Affaire benowligil; adres bij de Uitgevers dezer Courant, p^en KNECHT benoodigd in het Nieuw Meeren Logement van Om» ï^ene DIENSTMEID benoodigd, die met de Pot kan omgaan, I'S Mejufvr, Gaal, in de Singelstraat, Xerstond eene DIENSTMEID benoodigd bij Mejufvrouw Borciil- mansaan de Werf. Xerstond eene Burger DIENSTMEID benoodigdKoepootisiraii, Lett. E, No. 59. £,ene MEID benoodigd op de groote Markt, Lett, C, No. 11. ]?ene MEID benoodigd. Dam, F, No, 8, J^en aankom.end MEISJE terstond benoodigdBierkaai, G. 20S- Afvaart in Mei 1836, Van MIDDELBURG: Op heden trof mij de gevoeligste slag mijns levensdoor het afster ven van Ulijnen geliefden Echtgenoot, J. VERSCHAGE, in den ouder dom van vier-en-zcstig jaren, en met wien ik ruim veertien jaren in den genoegelijksten Echt ben vereenigd geweest. De Winkel in Kruideniers- en Fettewariers-warcn zal door mij onder geteekende op denzelfden voet gecontinueerd worden waartoe ik mij in de gunst mijner Kaianten en Stndgeuootcn verder aanbeveel, MutDEMiURc J. J, BRAND, den 8 Mei I^J^. Weduwe J. Ver sen age. Dingsdag 10, Vri.idag 13, Zondag 15, Dingsdag 17, s morgens 6 uren. Van ROTTERDAM' Woensd, II, 's middags. 1.2 Zaturdag 14, ''s mörgèiis. Tj Maandag 16,----------4 Woensd, 18, Zaturdag 21 -------------7ï Maandag 23 ------------- 9 ««It Vrijdag Zondag NB. De AANWIJZING der dagen en uren van Afvaan voor bovenj^ meid STOOMJAGT, tot ultimo Augustus zznstaanAeis, i" formaat gedrukt, a tien Cents te bekomen in den Boekwii^Cl de Gebroeders Abrahams, te Middelburg, vaart gedurende de maand Mei 1836 op de volgende'orefl t Van VLISSINGEN: Dingsdag 10, vm. 8i en nm. ,.,ur, Woensd. II 9\ Donderd. 12, „10 Vrijdag 13 10 -------- Zaturdag 14, 125 Van BPvESKENS: Dingsdag 10 vm, 9i 2" Woensd, 11, i°k Donderd, 12, i' Vrijdag 13, n Zaturdag 14, 1 R- TER DRUKKERIJ VAN DE GEBPvOEDERS ABRAHA^J^'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1836 | | pagina 2