59 lno?i - 9? - 65J - 924 - 92J ZEETIJDINGEN. ADVERTENTIEN. De Notarissen Alder en de Bere residerende te Bergen.op-Zoofll Ziilien op Vrijdag den 15 November 1833, des avonds ten acht uren, ten Koffijhuize van den Heer Nicolaas Malotaux op de groote Markt te BERGENOP-ZOOMin ééne zitting, aan den meestbiedenden, vol gens plaacselijk gebruik, verkoopen De Advokaat BAL SNIJDERS woont thans op de Houckaai, II. ui, STOOMJAGT PRIJS SE S MAIIIANNE van Middelburg op Rotterdam. I)e STOOMBOOT DE SCHELDE van Vlissingen op Rreshens 'I '1 is geworden; door vrijwillige bijdragen van de ingezetenen, en van de hier in bezetting-liggende krijgsmagt, zijn dezelve geheel hersteld: waar- toe het korps muzijkancen derfde afdeeling de som van zestien gulden en vijftig cents edelmoedig byeengebragc en aan de regering overhandigd heeft. MIDDELBURG den u november. Zr. Ms. fregat Euridice, kommandanc Courier dit Dubicartis ter reede van Vlissingen aangeko men, ter aflossing "van Zr. Ms. korvet Triton, kapt.-luitenant van Sonwelke korvet, heden morgen, na het doen van salutschotendie reede heeft verlaten en naar Texel is gezeild. De manschappen, behoorende tot de schutterijen en nationale militie, welke gedurende de onlusten bij de marine waren overgeplaatstzijn van alle Rijksvaartuigenwaarop zij waren dienendemet onbepaald verlof gezonden. Den 7 dezer is bij ons weder ontvangen voor den ongelukkigen ka nonnier A. Stürm: Van N. N.in Znid-Beveland f a 60. Vorige opbrengst - 278 29. Geheel bedrag tot heden 280 89. Middelburg, den 11 November 1833. de Gebroeders ABRAHAMS. PRIJZEN dir EFFECTEN, te Amsterdam den 9 November i833. Werkelijke Schold idrin Nieuw Grootb Rest, Uitgest. dito Kansbiljetten f Amortïsatic-Sijtidfeaat pet. Oorlogslasten Schatkist-biljetten Vrijwillige NegM.,, i83i Bandêl-Maatscliappij Fransehe 3 pet. insebrijv. Engelsche secons. d<7§ 93 i 49 93 22 «7 70 100 1 «7i 7"i 100J JOUg 7 H - -941 7'f» - 75! ji Rusland, bij Hope&Co. Lecnins r§ïl, idem Jff J, inschrijvingen Spanje rente Amsterdam Oostenrijk, bij GollüCo. 4 pet. -certificaten Negot. Metaïiek Pillissen i832 DenemarkenNeg. Londen. Napelsche certificaten tot 101J 65 J VLISSINGEN den 9 november. Gisteren is alhier binnengekomen Kessy Watsonkapt. A. Peters, van Morroshaven met steenkolen. Den 5 dezer is alhier ter reede gekomen Germanicuskapt. J. S. Cohrs, van Bordeaux naar Brussel gedestineerdmet wijn. Öok zijn van den 5 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemdop onze reede aangekomen the Emelie kapt. P. Machon van Guernsey met koffijAurora., kapt. H. Gall van Sevilie met stukgoederen de Maria, kapt. A. H. Solter, van Marsillamet mahoniehout de Laura, kapt. J. G. Retzlnï, van Bordeaux, met wijn en pruimen; Magnttskapt. Hi Clase, van Nieuw-York met katoen en traan Princesse Carolina Amaliakapt. P. Petersen van Marseille, en la Jeune Carolinekapt. Th. Smit, van Goole, beide met stukgoederen. Het schip Maria, kapt. A. H. Solter, hierboven gemeld, heeft op de Vlaamsche banken deszelfs roer afgestooten doch ismet behulp eener loodsboot vanOstende, tot voor gaats, en vervolgens alhier bin nen gebragt. VERE dén 11 november. Gisteren is alhier ter reede gekomen de Engelsche brik Exchangekapitein R. Davidson, van Newcastle naar Middelburg gedestineerd met steenkolen. J-Jeden morgen beviel vrij voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER A. J. Ladenberg geliefde Echtgenoot van Middelburg L. R IJ S T E R B O R G H den 9 November 1833. Adt.-Inspecteur van 's Rijks Waterstaat Middelburg, den 10 November 1833. fjeden morgen, na eene ongesteldheid van slechts zes dagen, over leed tot onze bittere smartonze oudste veelbelovende Dochter CAROLINA ADRIANA in den ouderdom van ruim vijf jaren. J. H. SLICHE R. M. J. S LICH ER geb. du Moulin. BRITISII GUIANA. District of Dcmerara and Essequebo Ist June 1833. SALE of the SUGAR- and COFFEE-PLANTATIONS FARM"and VREDE RUST. Jti Ptirsiiance of Authority obtained from His Honor the Chief Justice öfBrltish Guiana, by the undersigned Curators over the Estate and Ef- fects of Victor Amadaeus Hey/igerlate of this Colony deceased there will be exposed for sale on the Premises to the highest bidder, on Friday the 28th of February 1834 at 12 o'Clock Noon The SUGAtl- and COFFEE-PLANTATIONS Farm and Vrede Rust sitnate in the River Demarara bounded on the Nord by Plantation Her. stelling and on the South by Plantation Coveut Garden. The general Lands of the joint Estates consist in ahout 500 acres of Land, of which 230 acres are in Ca lies iao acres in Coffee and Plan- triins, 15 acres in Plantains and the remainder in bush and nbnndoned CoffCe-fieldsthe Sugar- and CofFee-Works are in a fair order, and ade. quace for these properties the joint gang consiscing of 200 and eighty Slaves is of a very fine description. AJso a Lot of land situate in Demerara River, and knövvii as the abandön'ed Plantation Georgia. An Inventory may be seen in London at the Countirig-house of Messrs. Thomas IV. King; in Liverpool, at Messrs. Sandbach Tinne c=f Co. fri Amsterdam at Mr. P. Portielje Az. in Middelburg, at Messrs. Bod- daert Co., and in the Colony, at Messrs. C. Revers and J. A. D. Kool haas. M. A. H. NYPELS M. J. RETEMEYER (Curators to the insolvent 7th June 1833. C. REVERS and J. A. D. KOOLHAAS state of V. A. Heyliger. J?r is vermist uit de Westerhaven te Vlissingen, in den nacht van den 7 op den 8 dezer, eene Bruine BOOT, met grondkleurigé Rand, lang 7 Ellen 358 Strepen en breed 1 El 752 Strepen, niet 6 Roeigaten 4 Riemeneen losse Mast en Uitregeliemand eenige informatie daar omtrent kunnende gevengelieve zich te adresseren bij den Commissio nair J. Stuit haldaar. VERKOOPING VAN TIENDEN, ERFPACHTEN, enz. De TIENDEN, ERFPACHTEN en HAVENGELDENbehoorende tot de Heerlijkheid NIEUIV STRJJENkanton Tholen Provincie Zee land met derzelver opbrengst van den loopenden jare 1833, en ver volgens met en benevens den Titel van Ambachtsheer derzelver Heer lijkheid. Op Vrijdag den 13 December 1833, des morgens om tien uren, op den Dorpe van 's HEERENHOEKten Huize en Herberge bewoond door B. PVerrie zal Marinus Grootemaat, voor zich en als Voogd over zi,jne minderjarige, bij Maria Zuijddijk ir. huwelijk verwekte Kinderen, in het openbaar aan den meestbiedende presenteren te verkoopen Een hecht, sterk en welgetimmerdemitsgaders welonderhoudene WIND-KORENMOLEN, staande in de Gemeente van 's lieerenhoek. Eiland Zuid-Bevelandgemerkt No. 85; Kadaster Sectie B. No. 109; hebbende een zeer uitgebreid Gemaal, belast met een Erfpacht, ten be hoeve van Ambachtsheeren van 's Heer-Arendskerke c. a.ten bedrage van f 120, alsmede f 6 Rantsoenpenningen, te zamen f 126 in het jaar. Benevens het daarbij behoorende mede hecht sterk en welbetim- merd WOONHUIS en 1962 Ellen ERVE staande en gelegen in de zelfde Gemeente, gemerkt No. 86, Kadaster Sectie A. No. 60, 61 en 62; belast met een Erfpacht, ten behoeve van Adriaan Pover Erven, groot f 12 in het jaar. De Veiling en Verkoop dezer Goederen zal plaats hebben ingevolge daartoe verleende autorisatie, in tegenwoordigheid van den Toezienden Voogd der Minderjarigen ten overstaan van den Heer Vrederegter van het Kanton Ileinkenszandendoor het ministerie van den Notaris S. E Stokmansaldaar residerende, bij wien de conditiën te lezen en nadere informatien te bekomen zijn. JJit de hand te koop het Gekoperd BRIKSCHIP SARA AGATHA lang 25 ellen 21 duimen, wijd 5 ellen 50 duimen, hol 4 ellen 5 dui men, gemeten op 254 Tonnen, met deszelfs staand en loopend Wand, Masten, Rondhouten, Ankers, Zeilen en verdere Scheeps.Gereedschap penonlangs van Suriname te Middelburg geretourneerd; nadere infor matien zijn te bekomen ten Kantore van de Heeren Roddaert Co.aldaar. (Jedurende deze en de volgende week in lossing de Engelsche Brik ken the Sarrykapt. Peryen the Exchange kapt. Davidson met best- brandende grove HAARD- en SCIIAAL-KOLENvoor bijzondere re kening van de ondergeteekenden. Wed. K. B. LIEVENSE ZOON. J. H. SISTERMANS. BEHEIJDT COMP. Te huur tegen Mei een nieuw Behangen BOVENHUIS KEUKEN en een vrijen ZOLDER, in de Langeville Lert. K. No. 405. J^en Burger HEER, eene Geineiibeleerde VOORKAMER verlangende te hnren des verkiezende met of zonder den Kost, adress. zich K. 24. E. ARENDS, in den Langendelft over de St. janstraat, maakt bekend, dat zij nieuwe Modellen van WINTERHOEDEN en ook andere Mode-artikelen heeft ontvangen. P. JAUFFRED wonende te Bergen-op-Zoomis alhier gearriveerd met een schoon assortiment LAKENS CU1R EN LAINE in diffe rente kleuren en kwaliteiten; verkoopt tot een civilen prijs. Is uitge pakt in het Logement Baron chasséin de lange Gortstraat, en blijfc tot Zaturdag den 16 dezer. Degenen welke iets te VERWEN of te PERSEN hebben, gelieven het te bezorgen bij C. de Rooi, in den Schoenwinkel op de Markt, vóór den 18 dezer maand. I" lossing J. de Zeeuwmet beste WINTER-AARDAPPELEN adres op den Kinderdijk, Lett. P. No. 99. £en Persoon, van goed gedrag, zag zich gaarne geplaatst als WIN KEL- of PAKITUIS-KNECHT nader adres bij van Benthem. Den JONGELING op eene Affaire benoodigd adres bij den Boek- verkooper llendrikse. Dene Burger DIENSTMEID benoodigdadres bij de Uitgevers de zer Courant. Dene DIENSTMEID benoodigd adres bij de Uitgevers dezer Courant. Dene bekwame DIENSTMEID benoodigd, bij den Heer I.ouisson, Langendelft. Terstond eene MEID benoodigd, Londonsche Kaai, Lett. II. No.60. Den BOODSCHAPS-MEISJE benoodigd Langendelft, Lett. H.No.9. DB NEDERLANDSCHE ANEKDOTEN ALMANAK VOOR 1834, is van heden af, in alle voorname Boekwinkels voorhanden d 90 cents als mede DE DWEEPER een woord aan allen die de waarheid lief hebbendoor MÏ T. LAÜRMAN, Predikant te Oosteriittens. Prijs 1. HONGARYE ZOO ALS HET IS. EN DE HONGAREN ZOO ALS ZIJ ZIJN; door C. VON SZEPESHAZIJ J. C. VON TfUELE eu A. ELLRICH, met aanmerkingen van den Vertaler. Prijs 3 60. VADER JAKOBS LEERZAME VERTELLINGEN IN HET HOEK JE VAN DEN HAARD aan zijne Kinderen. 90 Cents. Afvaart in November 1833, Van ROTTERDAM: Dingsdag 12, 's morgens 4J uren. Vrijdag 15, Dingsdag 19, Vrijdag 22 Dingsdag 26, Vrijdag 29, Van MIDDELBURG: Donderd. 14, Zöndag 17, Donderd. 2 I Zondag 24, Donderd. 28 s morgens 6 uren. <5| 75 8 5 6 vaart gedurende de maand November 1833 °P de volgende nren t Van VLISSINGEN, Dingsdag 12 vm. en nm, liur. Woensd. 131 Donderd. 14, Vrijdag 15, 2^ Zaturdag 16, 2* -a Van BRESKENS Dingsdag 12vm. en nm. 3 Uf. Woensd. 13 3 Donderd. 14, 4 Vrijdag 15, 4. Zaturdag 16, 4 TBR DRVKKBRJf VAN DB GEBROEDERS ABRAHAMS,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1833 | | pagina 2