N". i56. MIDDELBURG SCIIE tixwous Dingsdag NIEUWSTIJDINGEN. tDuiischlattb. (ÖroDt-B trilt at» je, JVattïivijfc. Ylii-i Ï.FNY Tfi k 12 November 1833. ïicÖcrJaiiöcn. De COMMISSIE tot verevening en amortisatie van de gevestigde Schulden der Stad Middelburg brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat, ter voldoening aan Zijner Majesteits besluit van den 13 Februarij 1819, Lect. M, 3, waarbij is gearresteerd geworden een plan van verevening van de achterstallige Intressen op dezer Stads Obligatien verschuldigd, op den Negen-en-twintigsten November aanstaan de, des middags ten twaalf urenop de Voorzaal van het Raadhuis, in het openbaar zal worden overgegaan tot de Uitloting van Honderd Stuks Kansbiljetten van de Stedelijke Rentelooze Schuld, te zatnen opleverende een Kapitaal van Hijftig Duizend Gulden. En dat een iegelijk, die zulks zal verlangen, de gelegenheid zal wor den gegeven om bij de Uitloting tegenwoordig te zijn. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 11 November 1833. VAN PANHUYS, Secretaris. De COMMISSIE van LANDBOUW in ZEELAND brengt ter ken nis van de daarbij belanghebbenden dat bij dispositie van het Departe ment voor de Nationale Nijverheid en de Koloniënde dato 30 Septem. ber 1833, tot Heearts der iste Klasse, voor het district Walcheren, is benoemd geworden de Porsoon van J. C. KEGELAAR, woonachtig te Middelburgop de Markt, I. No. 11. Uit naam der Commissie voornoemd J. H. LIEBERT, Secretaris. KERKVOOGDEN en NOTABELEN der Hervormde Gemeente WEST- KAPELLE, Provincie Zeeland, zullen, onder nadere goedkeuring van het Provinciaal Kollegie van toezigt over de administratie der Kerkelijke Fondsen, op den 19 November 1833, des middags ten ia uren, in het Gemeente-huis aldaar, in het openbaar en aan den minstbiedende aanbe- steden: Het bouwen eener nieuwe KERK, met de levering van de daartoe benoodigde materialenen zulks ingevolge bestekkonditien en teekening, welke acht dagen vóór den dag der besteding ter lezing «1 bezigtiging leggen bij den President der Kerkvoogden van voornoemde Gemeente, mitsgaders een afschrift van het bestek in het Nederlandsch Logement bij J. T. Stroeken te Middelburg, en bij J. van Hattemin de Sociëteit te Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland; zullende inmiddels gedurende voornoemde acht dagen aanwijzingen in loco gedaan worden. Kerkvoogden en Notabelen voornoemd N. W. V E R H U L S T. Ter ordonnantie van dezelve, L. W. ItOELSE, Secretaris. Vergadering van het Middelburgsche Departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op Woensdag den 13 November 1833, des avonds ten zes uren, in het Museum Medioburgense. Hoor lezing en BijdrageNamens Bestuurders, P. DE MARET TAKSecretaris. FRANKFORT den 5 november. In Petersburg maakt het rijzen der graanprijzen buitengewone maatregelen noodig. De voorraad, welke in de magazijnen van de stad in het jaar 1832 tot lage prijzen is aange kocht, is ten behoeve der armen voor denzelfden prijs verkocht gewor den. De keizer heeft daarenboven bevolendat men tot hetzelfde inenschlievend doel van den voorraaddie in dit loopend jaar aangeschaft is, zal verkoopen, zonder de aankomst der toevoeren af te wachten en wel tegen eenen prijs, geëvenredigd aan de uitgaven daarvoor door de kroon gedaan. Volgens de laatste tijdingen uit Griekenland bedroeg het getal der gearresteerde personen reeds meer dan dertig. Men zeidedat de minis ter van marine Koletti zijnen post nedergelegd had, en niet vrij was van de verdenking, dat hij kennis gedragen had van de plannen der zamen- gezworenen. De regering had reeds krijgsraden aangesteld, en men ver wachtte dat zij voorbeeldige straffen tegen de schuldigen zouden uit spreken. - In Erlau eene aartsbisschoppelijke stad in Hongarije, zestien mijlen ten noordoosten van Pesth gelegen hebben buitengewone ongeregeldhe den plaats gehad, bij gelegenheid der verkiezing van een vice-palatijii. De kandidaatdoor den aartsbisschop en de geestelijkheid daartoe voorge dragen, vond zoo veel weerzin bij den adel des lands dat deze met een grooten aanhang en vele boeren naar de stad optrok de vrienden van dien kandidaat op de vlugt joegde vensters der voornaamste huizen en vooral die der geestelijke heeren insloeg en veel anderen moedwil be dreef, zoodat de verkiezing geen voortgang kon hebben en men genood zaakt is geweest troepen naar Erlau te zenden. De Dusseldorfer Zeitung van den 7 dezer houdt het berigt, dat de heeren von Arnim en von DietrichUejnPruissische en Oostenrijksche gezanten in Belgie, den 4 dezer te Aken aangekomen zijn, om zich van daar op hunnen post te begeven. LONDEN den 6 november. Gisteren zijn door de Oostenrijksche Russische en Pruissiche gezanten couriers naar hunne hoven gezonden. Men meent, dat derzelver depeches betrekking hebben op het verhan delde in de jongste bijeenkomst der conferentie, betreffende de Belgi sche aangelegenheden. Van het vasteland zijn alhier geene nadere berigten ontvangen de jongste tijdingen uit Spanje zijn over Frankrijk aangebragt. Het blijkt nog niet, dat de koningin-regentes van Spanje, donna Maria als ko ningin van Portugal erkend heeft. PARIJS den 5 november. Bij koninklijk bevelschrift vati heden zijn de kamer der pairs en de kamer der gedeputeerden tegen den 23 dezer maand bijeengeroepen. De twist tusschen de bakkers-knechts en hunne meesters is-door tusschenkomst der hoofdlieden gelukkig geëindigd. Daarentegen weige ren nu de s c hoen maker s g e z el 1 e u te werken en loepen bij de barrière Kochechouart te hoop, oui over hunne zoogenaamde belangen te hande len, De kaarsenmakersknechts hebben heden ook hunnen arbeid gestaakt en houden vergaderingen bij de barrière Fomaineblean. Zij eischen hoo- ger loon en willen minder uren daags werken. Verleden znturdag heefc men een man in hechtenis genomendie zich door zijne oproerige taal bij de vergadering der misnoegde kleermakersgezellen bijzonder onder scheidde, en die, zoo als men verhaalt, geld onder hen ronddeelde. Hij wordt streng bewaakt. PARIJS den 7 november. Voor het hof van assises hebben dezen mor gen de dagbladen le Renovateur, la Tribune en la Gazet te de France të regt gestaan. Alleen de redacteur van het laatste is tot eene gevangenis straf van 13 maanden en eene boete van 6000 fr. verwezen. De zamenspanning der handwerkslieden duurt voortmen is dezen morgen genoodzaakt geweest eene vereeniging der kleermakers-gezel- len, die vrij luidruchtig dreigde te worden, door de gewapende magï uiteen te drijven. Te Bayonne wilde men den 3 dezer, dat don Carlos eene tweede proclamatie aan het Spaansche volk had uitgevaardigd, welke vooral in Biscaye bij duizenden was verspreid, en hoofdzakelijk strekken moest, om het meer verlichte gedeelte der natie van het yooroordeel terug te brengen, dat een wereldrijken geestelijk despotismus het gevolg van zijne troonsbeklimming zoude zijn. Even als het vorige is dit stuk van Santa- rem gedagteekenddoch wordt aan deszelfs echtheid getwijfeld, omdat het niet met het gewoon onderschrift der koningen van Spanje is getee- kend. Overigens schrijft men van de grenzendat een gedeelte der bezetting van Pampeluna, onder bevel van den kolonel Lorenzode opstandelingen is te geraoet getrokken en te Logrono een vrij gevoelige nederlaag heefc toegebragt. De generaal Sarsfield moet in de omstreken van Burgos op nieuw mee de benden van den priester Merino slaags zijn geweest. Van den uitslag van dit gevecht is niets met zekerheid bekend, dewijl de geruchten dien aangaande lijnregt tegen elkander inloopen. Dat hetzelve echter niet zeer gunstig voor de partij der koningin uitviel, maakt men daaruit óp, dat genoemde bevelhebber nog niet de geringste beweging noordwaarts beeft gemaakt. Ter beurze wilde men heden wetendat hij te Burgos door een gedeelte zijner troepen was verlaten, die openlijk voor don Carlos partij hadden getrokken. Nog verspreidde zich ter zeiver plaatse het ge rucht, dat de koningin-regentes de hoofdstad verlaten had, volgens som migen om de insurrectie in de provinciën zelve tè keer te gaan, vol. gens anderen om den kwaden geest der bevolking te Madrid te ontwijken. Een der Zuidelijke dagbladen deelt een bijzonderen brief uit Gre nada van den 16 der vorige maand mede, waaruit blijkt, dat het gezag der koningin in deze en andere voorname steden, van de provinciën An- dalasie, Grenada en Murcia nog werd erkenddoch dat echter ook daar zich onderscheidene benden gevormd hadden, die op het land en in klei- ne gemeenten bijval vonden, en het gezag van don Carlos trachtten te vestigen. De onverwachte wending der Spaansche aangelegenheden baart het Fransch gouvernement veel bekommering. De raad van ministers heeft zich gedurende de beide laatste dagen nagenoeg onafgebroken met dit on- derwerp bezig gehouden en indien men de geruchten gelooven mag dan zoude hetzelve tot verdeeldheid tusschen de bewindslieden aanleiding hebben gegeven, daar de maarschalk Soult met eenige der zijnen op eene gewapende tusschenkomst blijft aandringen, terwijl de minister van fjnèn- tien dreigt zijn ontslag te nemen, indien men de uitgaven voor het le ger vermeerdert, en in die vredelievende bedoeling door den koning wordt ondersteund. Ook de vreemde gezanten hebben dezen morgen bij den graaf Poxzo di Bot go eene conferentie over de Spaansche zaken gehouden. De Gazette de France bevestigt heden hetgeen men voor eenige dagen door Duitsche dagbladen vernam, dat de Italiaansche staten zich tot een bondgenootschap zouden verèenigen. *s GRAVENHAGE den 7 november. In de bijeenkomst, van de .Twee de Kamer der Staten Generaal van heden is ingekomen eene petitig Van fabriekanten van stoom- en andere werktuigen, 'ijzer- en kopergieters, betrekkelijk de voorgestelde belasting op de steenkolen. Het ontwerp van wet, aangaande de vrijstelling van den accijns op de azijnen, ten behoeve van garen- en Itatoen-verwerijen is eenstem mig aangenomen. De prins von Schwarzenbcrg heeft deze residentie verlaten, ten einde zich naar Berlijn te begeven. De Fransche zaakgelastigde de heer d'Eyraguesis naar Brussel vertrokken. Het blijkt niet dat de reis van den laatstgenoemden met eenige staatkundige aangelegenheden in betrek king staat. Ofschoon nog niets stelligs is bepaald, wil men echter dat ër steeds uitztgt bestaat op eene spoedige ontknooping van de staatkun dige moeijelijkhedenin welke het vaderland tot dus verre is gewikkeld, De Prins von Schwarzenbergdie, zoo als de hervatte conferentien bewijzen in zijne missie bij Onzen Koning volkomen geslaagd is, heeft, als een blijk van hoogstdeszelfs welwillendheid van Z. M. eene prach tige snuifdoos ten geschenke ontvangen, met drie kransen diamanten om zet en versierd met hoogstdeszelfs portret. Het geheel nioec eene buw tengewone waarde hebben. 's HERTOGENBOSCH den 7 november. Bijzondere berigten j jcet» deele door reizigers uit die oorden komende, bevestigd, houden in, dat de onderhandelingen voor de bepaling van den militairen weg van Noord- Braband naar Maastricht, eene gunstige wending hebben genomen- Men spreekt steeds van eene nieuwe vermindering van het bedrag der thans nog bij het leger van den Staat dienstdoende manschap. Sedert eenige dagen heeft het gerucht geioopen dat Z. K. H. de Prins Veldmaarschalk zich waarschijnlijk voor eenigen tijd buiten 's landsen wel naar Petersburg, zoude begeven. OOSTBURG provincie Zeelandj den 5 november. Voor ettelijke we ken brandden alhier de arbeiders-huisjes van de weduwe Maranus en van haren zoou R. Maranus af, zonder dat de oorzaak des brauds bekend

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1833 | | pagina 1