- gaf ADVERTENTIEN. II eden overleed na eene ziekte van weinige dagenin den ouder dom van ruim 68 jaren, onze geliefde ZusterELIZABETH BARVOETS, Wed. J. A. ENGELAAR. STOOMJAGT PRINSES MAUIANNE van Middelburg op Rotterdam Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan den Boedel van wijlen CORNELIA BALJÉWeduwe JAN FRANSE, gelieven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór of op den 20 September 1833 aan IV, DavidseLandman te BRIGDAMME. 5l 5 5 10 De STOOMBOOT DE SCHELDE, van Vlissingen op Breshens, Tosschen deze beide tegenstellingen ziet men eene krans, half van lauwerbladen en haif van eikenloof, als zinnebeeld der vergelding aan krijgs- en burgerdeugden den generaal toegekend. Tot randschrift heeft de medailleDecembre mdcccxxxiii. en aan de beneden zijde het wapen van de stad Antwerpen. Voor den generaal Chassê moet er van deze medaille één exemplaar in goud zt|n-geslagen mitsgaders een bronzen voorts bronzen medailles voor de hoofd-olficieren die op de citadel bevel hebben gevoerd en eindelijk medailles van hetzelfde metaal voorde inschrijvers, waarna de vorm ver broken is. Zoo men verneemt moet zich reeds iemand met de over brenging belasc, naar 's Hage hebben begeven, om de medailles aan den generaal Chassè te overhandigen, doch den generaal daar niec gevonden hebbende, hein zijn nagereisd. Op den eersten Augustus 1833, is te 's Hage, aan de gevolgen eener hevige doch kortstondige ziekte, overleden, de Heer J. Sablairou.es, nalatende eene diepbedroefde Weduwe, welke daags te voren van Twee lingen was bevallen, en nu met hare acht ongelukkige Kinderen, allen te jong om hun verlies te beseffen, niet instaat is om in hunne behoef ten te kunnen voorzien. Mogt het medelijdend hart van menschen- vrienden die den man in zijn leven zoo in deszelfs talent als burger lijke deugden hebben leercn kennenopgewekt wordenom voor de on gelukkige Weduwe en Weezên eenige bijdragen te willen doen, ter voorziening in hunnen óngelnkkigen toestand! De bijdragen zullen ontvangen worden in den Langendelft, H. 22. PRIJZEN der EFFECTEN te Amsterdam den 21 Augustus i833. "Werkelijke Schuld idem Nieuw Grootb Rest. Uitgest. dito Kansbiljetten Amortisatie-Sijndicaat 3J pet. Oorlogslasten Schatkist-biljetten "Vrijwillige Ncgot.i83i Haiidel-Maatschappij Fransche 3 pet. insehrijv. Engelscne gecons. 4g| a 5o§ j - 94* i| - i| 22 86J 71! 99! ioi 102 - 102 93 - g5§ 77! - 22J -87! 72 - 100 - 102j Rusland bij Hope Co. -- Leerling fiJJ, idem Jfff, inschrijvingen loof ïooj 92i 67! 67! iioi J -101 - 68 - 684 Spanje rente Amsterdam Oostenrijk, bij GollüCo. 4 pet. certificaten Negot. Metaliek 92^ - g.3 Pruissen i832 DenemarkenNeg. Londen. Napebche certificaten - 864 Staat der Middelprijzen van de Objecten van Markt enz. te Middelburgden 22 Augustus 1833. Tarwe de Ned. Mudde 6 40. Rogge ƒ5 75. Gerst f 3 80. Ilaver f 2 00. 1— Boekweit f 5 20. Graauwe Erwten Groene Erwten ƒ5,00. Witteboonen Aardappelen Tarwenbroodhet- Ned. pond, 15^ ets. Roggenbrood 13^ ets. Volgens pas. Rundvleesch het Ned. pond, 55 ets. - Kalfsvieesch 60 ets. Schapenvleesch 45 ets. Mei de belasting. Qp den 12 Augustus 1833 overleed, te St. Joost ten Noode, bij Brussel, de Wel-Ed. Heer E. W. CRAMERUS geliefde Echtgenoot van Vrouwe M. CANISIUS. j Zierikzee den 20 Augustus 1833. Op heden overleed, na «ene langdurige ongesteldheid, de Wei-Edel Geborene Vrouwe, REGINA ELIZABETH van HOORN, Weduwe Mr. JACOBUS MATTHIAS M0EN3, Vrouwe van Bloois in den ouderdom van 62 jaren en 4 maanden. Mijn geliefde Echtgenoot, PETRUS JOSEPHUS WARNAU, werd mij, heden namiddag, na een lang en smartvol lijden, door den dood ontrukt, in den ouderdom van slechts 37 jaren; mij nalatende drie Kin deren te jong nog om hun verlies te kunnen beselfen. Middelburg T. MURINGER, den 21 Augustus 1833, Wed. Warnau. NB. De Winkel, in IVit en Grof Aardewerkdoor mij zullende wor den uitgeoefend, beveel ik mij en mijne Kinderen in het voortdu rend goedgunstig aandenken van alle mijne weldenkende en medelij dende Stadgenooten en Afgezetenen; terwijl deze ook tot bijzondere kennisgeving aan Vrienden en Bekenden is strekkende. Middelburg den 21 Augustus 1833. J. van OUWERKERK Cz. Dienende deze tot algemeene en bijzondere kennisgeving aan Vrienden en Betrekkingen zoo binnen als buiten deze Stad. fjevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, ontvangen bij het afsterven van onzen waarden Vader en Schoonvader, HENDRIK CRAMER, betuigen wij bij deze onzen hartelijken dank. K. R O E L S E Lz. P. J. R O E L S E geb. Cramer. Middelburg J. C. C R A M E R. den 20 Augustus 1833. j. MUNTERS. fcUlTISB GUIANA. District of Demerara and Essequebo Ist Jutte 1833. SALE of 'i hf. SUGAR- and COFFEE-PLANTATIONS FARM and VRF.DE RUST. In Pnrsuance of Authoricy obtained from His Honor the Chief Justice of British Guiana, by the nndersigned Curators over the Estate and Ef- feccs of lictor Amadaeus Heyligerlate of chis Colony deceased there will be exposed for sale on the Premises to the highesc bidder, on Friday the 28th of February 1834, at 12 o'Clock Noon The SUGAR- and COFFEE-PLANTATIONS Farm and Vrede Rust, situate in the River Deinarara bounded on the Nord by Plantation Her stelling and on the Sonth by Plantation Covent Garden. The general Lands of the joint Estates consist in about 500 acres of Land, of which 230 acres are in Canes, r2o acres in Coffee and Plan- tains, 15 acres in Plantains and the remainder in bush and abandoned CofRte-fieldsthe Sugar- and Coffee-Works are in a fair order, and ade quate for these properties the joint gang consisting of 200 and eighty Slaves is of a very fine description. Also a Lot of land situate in Demerara Riverand IcnowtJ as the abandoned Plantation Georgia. An Inventory may be seen in London at the Counting-house of Messrs. Thomas IV. Ving} in Liverpoolat Messrs. Sandbach, Tinne Co. in Amsterdam, at Mr. P. Portielje Az. in Middelburg, at Messrs. Bod- daert Co.and in the Colony at Messrs. C. Revers and J. A. D. Hooi kaas. M. A. H. NYPELS M. J. RETEMEYER (Curators to the insolvent 7th June 1833. C. REVERS and f Estate of V. A. Heyliger. J. A. D. KOOLHAASJ JTr worden vermist 25 stuks COUPONS van Certificaten Werkelijke Schuld, Administratie-Kantoor van de Heeren Ketwich en Voomberghver vallen i°. Julij 1833, te weten: 23 stuks ieder h f 12:50, Numero's 38846k38860, 38862, 38863, 135597, 135598, 146197, 148700, 15'°32 161717 i Dito k 7 50 Numero 731 en 1 Dito k f 1 25, Numero 1744* ^'e dezelve mogt hebben gevonden, of eenig narigt omtrent dezelve weet te geven, adressere zich bij de Uitgevers dezer Courantterwijl men van eene genereuse belooning verzekerd kan zijn. PUBLIEKE VERKOOPING, op Regterlijke Autorisatie, in de So. cieteit te VLISSINGEN op Dingsdag den 27 Augustus 1833, des mid dags om één uur precies, van 60 Blokken Geel WAS, wegende te za- men circa 1300 fg; 7 Vaatjes ARSENICUM; 9 Balen QUINQUINA gestort; 7 Oxhoofden ROODE WIJN waaronder vier vol; 3 ledige OXHOOFDENvoorts: Ankers, Kabels, Masten, Rondhouten, Tui- gagieScheeps-Hout en hetgeen meer zal worden geveild; alles min of meer beschadigden voortkomende van het verongelukte Fransche Schip la JulieKapt. .7. Droullard. Daags vóór en op den Verkoopdag te zien en te proevenzijnde intusschen nadere informatien te bekomen bij den Commissionair J. Borghmans aldaar. PUBLIEKE VERKOOPING op Dingsdag den 3 September 1833, des morgens om 10 uren, voor de LEENBANK binnen Middelburg, van alle PANDEN, verpand tot en met den laatsten Junij 1832. JJit de hand te koopdoor verandering van Affaireeen HUIS en ERVE, staande en gelegen te VLISSINGEN, in de Beursstraat, Wijk D. No. 24, geschikt tot alle Beroepen, door middel van ruimte; te bevragen bij den Bewoner. Jn lossing Schipper O/te, met bestbrandende SCHAAL-en MEET- KOLEN i te bevragen bij J. HisserLett. L. No. m. 'Perstond eene DIENSTMEID benoodigd, bij Mejufvr. Lente. JTène ordentlijke Burger DIENSTMEID benoodigd D. 75. jyjet November eene Burger DIENSTMEID benoodigd die met Pot en Wasch kan omgaan en terstond een aankomend MEISJE in de lange Singelstraat, Lett. L. No. 179. |7en MEISJE benoodigd, op de Rouaansche Kaai, Lett. G. No. 125. JTen JONGEN benoodigd, bij den Zilversmid (VendelsD. 22. p. CHIARINIeerste Knnst-Vnurwerker van Venetie in Italiëver vaardiger der Vuurwerken van Z. K. H. den Prins van Oranje, zal de eer hebben om, op vereerend verzoek, op HEDEN den 24 Augustus, ter gelegenheid van den Verjaardag van Z. M. den Koning der Neder landen bij H. Jeiskootin het Schuttershofte geven een groot brillanc VUURWERK en groot HARMONIE en Turksch MUZIEK uitgevoerd door de Elèves van den Heer M. Samehtine. Bij ongunstig weder, zal het Muziek zich in de groote Zaal laten hooren. De Intree voor ieder Persoon is één Gulden Kinderen betalen de helft. Het Bureau zal ten Acht uren geopend zijn en de aanvang ten half Tien uren. J)e Hardlooper S. KOLEIN zal Zondagnamiddag, om 5 uren, Loo- pen van den Boom alhier tot Verctweemalen, heen en weder, inden tijd van 85 minuten; van hetwelk hij bewijs van Vere terug zal brengen. Afvaart in Augustus 1833, OPENBARE VEILING te Middelburg, op Maandag den 9 Septem ber 1833 en vólgende dagen, des voormiddags ten 10 uren, ten over staan van den Notaris D. J. van der Horst Serléop den hoek van de St. Pieterstraat en Kortendelft, van eene fraaije Verzameling BOEKEN, MUZIEKWERKF.N, LANDKAARTEN, PRENTKUNST, TEEKEN- en SCHILDER BEHOEFTENKARTON-WERK, BRIEVENTAS- SCHEN AGENDAS enz benevens eene goede kwantiteit PAPIER, PENNEN en andere Kantoor- en Schriifbehoeften BOEKBINDERS GEREEDSCHAPPEN, twee TOONBANKEN, WINKEL-BOORDEN, KASSEN, LESSENAAR, WERK-TAFELS enz., en eindelijk eene LEES-BIBLIOTHEEK bestaande uit ruim 2600 Nommers van de Nieuwste Werken in onderscheidene Talen, alles herkomstig uitdeBoek- Affnire van C. E. Schuttersbreeder bij Catalogus vermeld. NB. De genoemde Lees-Bibliotheek is inmiddels in eens uit de hand te koop; adres bij de Gebroeders Abrahams, bij wie de Catalogus derzelve, alsmede die van het bovenstaande, ii 10 cents ieder, te bekomen is. Van MIDDELBURG: Zondag 25, Dingsdag 27 Vrijdag 30, September. Zondag 1 Donderd. 5, Zondag 8 Donderd. 12 's morgens 7 9 ui uren. Van ROTTERDAM: Maandag 26, 's middags 12 Woensd. 28, 'smorgens 4 Znturdng 31, 5 September. Dingsdag 3, Vrijdag 6 Dingsdag 10, Vrijdag 13, uren. 6 9 11 4 vaart gedurende de maand Augustus 1833 op de volgende urenr Van VLISSINGEN j Zondag 25, vin Maartdag 26, Dingsdag 27 Woensd. 28, Donderd. 29, Vriidag 30, Zaturdag 31, 85 en nin, ur. °2 V> 9i n 5) 10 'a r> «2£ Isa Van BRESKENS, Zondag 25 vm. 9J en nm. ur. Maandag 26, 9». Dingsdag 27, io£ WoenSd. «8, u Donderd. 29, Vrijdag 30, Zaturdag 31. J> r> 7> 's Van VLISSINGEN naar NEUZEN, Vrijdag 30 Aug.'s namidd. 1 urenterug 's namidd. 3 uren. TBR DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAM».

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1833 | | pagina 2