- 9*1 8g a 89! g5$ - g6è 961 - 97a «6J - 87J Ci| - 6-A 56| - 58$ AI>VERTENTiEi\. delibergiien van 2. M. over uit Verroekprovisionele surseance van betaling en van alle, regterlijke vervolgingen. M-n verlangt te huren, tegen primo Mei aanstaande, een geschikt BOVENHUIS adres bij den Boekdrukker Beukers. te velde had betoogd, £ee& deze laatste êkh verwijderd, «n, fia twee luen beraadslagens, tot ieders bevreemdingde conchtsien van den audi teur militair verworpen en zich competent verklaard. Het vonnis hield dat, al hoewel de beschuldigde artikels te Gent waven gedrukt, dezelve echter door middel van het blad in de overige plaatsen der 6de militaire divisie waren verspreid, en derzelver vervolging derhalve tot de compe tentie van den krijgsraad te velde behoorde. Omtrent de conclusien van de verdedigers der beschuldigden welke voornamelijk in deze punten be stonden, dat i°. niemand aan zijn natuurlijken regter kon onttrokken worden, dat 2°. de drukpers in Belgie vrij was, en 30. dat de krijgs raad zijne competentie zocht in een strafwetboek van 1815, terwijl bij de constitutie alle vorige wetten waren afgeschaft 5 voorts uitspraak doende, grondde de krijgsraad zijne competentie op art. 139 der consti tutie, waarbij de militaire Wetboeken wierden gehandhaafd. De dag voor het bepleiten van de zaak zelve zal nader worden bepaald. Na de sluiting der zitting verzocht de advokaat Pauw de voorloopige in vrij heid stelling der beschuldigdenonder'vèrbindtenis van op de eerste re- qnisitie voor den krijgsraad te verschijnen. Dezelve stond die vergun ning echter alleen toe aan den heer Fromentmaar geenszins aan deszelfs medebeschuldigden. Over de uitspraak van den raad omtrent de compe tentie laat de Messager de Gand van den 4 dezer zich dus uit: De voorlezing werd met de grootste aandacht aangehoord door een publiek geheel uit weldenkende burgers bestaandeen in zulk een groot getal ais de zaal maar kon bevatten. De ontsteltenis teekende 2ich op aller gelaatmen zou geloofd hebbendat het auditoriumof liever geheel Belgie, 't welk het in dit oogenblik voorstelde, den rouw aannam over at de vrijheden door de revolutie ons beloofd. De president zelf scheen bewogen." Volgens hetzelfde blad zetelden in den raad een nog niet ge naturaliseerde landgenoot van Niellon, en een anderofficier, te Maastricht, ecne, volgens de 24 artikelen, Hollaiidsche stad geboren. Te Gent is een stuk in omloop, houdende verklaring, dat de Belgische omwenteling, welke eene volledige maatschappelijke hervor ming moest zijn geweest, op eene bloote Verandering van regerend stam huis is uitgeloopenen de onafhankelijkheid van den nieuwen staat Slechts schijnbaar isen in bestendig gevaar verkeert, zoo lang de na tie toestaat, dat het bewind herhaaldelijk de Fransche hulp inroept. Op deze gro den wordt een ontwerp voorgeslagen eener Belgische vereeni- gitig, om bet land door zijne eigene bewoners uit alle moeijelijkheden te redden. De eerste onderteekenaars van ditvan de revolmionnaire zijde voortgekomen, ontwerp, zijn de bekende afgevaardigde Foppens dé advocaten FispoelDubosch, vader en zoon, Spiltkom en deCock, de Coster koopmanen eenige andere liedenwelke allen zich vóór of bij den opstand als ijverige voorstanders daarvan hebben doen kennen. PUIJZEN dbb. EFFECTEN te Amsterdam den 4 Februarij i833. Werkelijke Schuld idein Nieuw Gronth Renversalen. Ij est. Uitgest. dito Kansbiljetten Amortisatie-Syndicaat 3$ pet. Oorlogslasten Schatkist-biljetten Vrijwillige Negot.i83i liaiidel-maatschappij Fransche 3 pet. iuschrijv. 44 i a 45$ 83$ - 85 1 1 - ifir l7i - .0$ - 77i - 6l - 94$ 99* - IOO 99^ -IOP 854 - 861 77* - ll\ EngelsGhe gecons. Rusland, hij Hope Ft Co, Leerling idem i83i, inschrijvingen Spanje rente Amsterdam Oostenrijk, bij Goll&Co. 4 pet. certificaten Negot. Metaliek DenemarkenNeg. Londen. Napelsche certificaten 86$ - 86$ 81$ - 82$ j'jeden beviel van eene DOCHTERC. J. van de Kruyssegeliefde Huisvrouw van Goes II. C. P I L A A R. den 1 Februarij 1833. JJeden beviel mijne geliefde Huisvrouw van een' welgeschapen ZOON. Middelburg pt F< VAN DE VELDE, den 5 Februarij 1833. TTéden den 31 Januari} 1833 overleed te Hulst, de Iloog-Welgeboren Heer Baron HENDRIK FERDINAND von RADEN, Ridder der Orde van den Nedertandschen Leeuw en van die van het Legioen van Eer Lid van de Provinciale Staten van ZeelandBurgemeestor der Stad Hulst en Uistricts-Coi/itnissaris over het Vijfde Distriet van voorzeide Provincie. TFeden overleed ons jongste Docliterje JOLIANNA, aan de gevolgen van eene bezetting op de borst, in den jeugdigen leeftijd van slechts scht maanden. G. M. IIÜBREGTSE N. P. C. HUBREGTSEN, geb. van den Bergen. Vlissingen den 2 Februarij 1833. Tleden overleed, tot onze bittere droefheid, ons jongste Zoontje, ABRAHAM MATTIIIASin den ouderdom van 13 maanden. Middelburg A B m. LANG. den 6 Februarij 1833. O. E. LA NG, geb. Eeltjes. Tevens dient deze tot kennisgeving aan Vrienden en bekenden. De ondergeteekendefl zeggen met deze aan Vrienden en Bekenden Zoo binnen als buiten deze Stad, dank, voor de deelneming over het afsterven hunner geliefde Moeder. Middelburg den 6 Februarij 1833. S. M. II O F F M A N. N. A. II O F F M A N geb. VAN II O O R E N. Wordt geadverteerd dat op de requeste aan Zijne Majesteit den Ko- liing gepresenteerd door CORNELIS ELISA SCHUTTERS, Boekhan delaar te Middelburg, ten einde het hoogstdenzelven moge behagen te ho mologeren, en dienvolgens ook voor de niet geteekend hebbende Credi teuren verbindend te verklaren, het door den Suppliant met de groote meerderheid zijner Crediteuren aangegaan accoord nvits de Suppliant van zijn» zijde het effect van dat accoord aan die niet geteekend hebbenden doe genieten; het Hoog Geregtshof te 's Gravenhageeerste civ.le kamer, in welker handen dit requesc is gesteld geworden, ten einde daaromtrent te handelen, als bepaald is bij Zr. Ms. besluit van den 18 Januari} 1833, lio. 70, bij ordonnantie, in dato 21 Januarij 1833» tien Suppliantbenevens alle deszelfs Crediteuren heelt bevolen te compa reren op Woensdag 27 Februarij 1833 voor de Heeren en Mrs. IVes ten},, rg en Douw Loke Raden in den Hovedie hen hooren zullen en den Ilove rapport doen, met bijvoeging dat, hetzij dezelve Ciediteuren compareren dan nietdoor het Hof zal worden geadviseerd als bevon- den zal worden te behooren. Hebbende wijders het Hof aan den Suppliant verleendhangende de Van het requéStaccoord en verdere bijlagen, mitsgaders van boven* gemeld Koninklijk Besluitkan inmiddels inzage Worden genomen te 's Gravenhage ten Kantore van Mr. Willem van der Jagt Procureur bij het Hoog Geregtshof, wonende op de Paviljoehsgrachten te Mid* deiburg, bij W. B, van Deinse, Procureur aldaar. Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de Nalaten» schap van CHARLES MATTHYSSEin leven Meester Smid en Slo* tenmaker, te VEE11E, aldaar den 29 December 11. overleden, gelie» ve daarvan aangifte of betaling te doen ten Kantore van den Notari» Snijdervóór den 15 Februarij eerstkomende. De Notaris D. J. van der Horst Serlé zal in tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het kanton Middelburg, op Donderdag den 14 Februarij 1833, op de natemelden uren, in het Nederiandsch Logement in de Abdij te Middelburg, openbaar bij opbod en afslag verkoopen de vol» geilde VASTE GOEDEREN, alsi des namiddags ten P'IEB. UREN. i°. i Bunder 15 Roeden en 11 Ellen \VEtLAND, gelegen ondef Koudekerkezijnde vrijland en buiten pacht. 2°. 80 Roeden en 18 Ellen WEILAND, gelegen onder fioudehrke voornoemd, in den Haaiman, Zijnde mede vrijland, in pacht bij fV. Reinicrse, tot St. Catharina 1833, voor 4a den hoop in het jaar. des avonds ten ACHT UREN. i6. Een hecht, sterk en welgebouwd HUIS en ERVE, genaamd Jer Serafijnshoofdzijnde een SUIKER- en BANKETBAKKERS WINKEL, staande en gelegen in den Langendelft binnen de Stad Middelburg, wijk B. no. 141. s°. Een HUIS en ERVE, genaamd de Jonge Davidstaande in de lange Gecre binnen Middelburg voornoemd wijk K. no. 249, Voorschreven Huizen en Erven zijn des daags vóór en op den dag der Verkooping voor een ieder te zien, en zullen de voorwaarden van Ver koop, gedurende acht dagen te voren, ten Kantore van bovengemelden Notaris ter lezing liggen. OPENBARE VERKOOPING, om te komen tot Boedelscheiding op Donderdag den 28 Februarij 1S33, des namiddags ten twee urente BRESKENS vierde District van Zeeland, in het Logement het Hotel de Flandreten verZoeke van de Weduwe en Erfgenamen van wijlen Jannis Vervatedoor het ministerie van den Notaris Hammacherresi derende te Groene, van de navolgende VASTE GOEDEREN en KA PITALEN, als: 1. Een HUIS, SCHUUR, KOETSHUIS, STALLING en ERVE, zijnde eene HERBERG, genaamd HET, HOTEL DE FLANDRE staande en gelegen te Breskensann de westzijde van de Straat. 2. Eene SCHUUR en ERVE, aldaar, aan de westzijde van den Achterweg. 3. Een MOESHOF, groot 2 Roeden, 94 Ellen en 91 Palmen, #1- daar, aan den Achterweg. 4. Een WOONHUIS, SCHUURtwee ACHTERHUIZEN, welke laatste, in onderscheidene Perceelen verhuurd wordende, jaarlijks opbrengen circa ƒ160, TUIN en ERVEN, aldaar, aan de oost zijde van de Sti aar. 5. Een sedert weinige jaren nieuw gebouwd WOONHUIS en ER VE, aldaar, aan de oostzijde van de Straat, tegen den Zeedijk. o. ten WINKELHUIS en ERVE, aldaar, naast het vorige Perceel. 7, Een MUio c.. De Perceelen No. 1, 2 en 3 zullen eerst afzonderlijk en daarna ge combineerd worden geveild; zoo ook de Perceelen no. 5 en 6. Ook zullen de Koopers een derde of de helft van den Koopprijs op 't door hen gekochte kunnen gevestigd laten. De gegadigden vervoegen zich, ter bezigtiging der Panden, bij de Eigenaren te Breskensen ter inzage van de bewijzen van Eigendom en kóopvoorwaardenten Kantore van voorn. Notaris te Groede. fan de Keet te Arnemuiden Letc. B. No. 58, toebehoorende aan Abraham van Eenentiaam en Jacob Boudewijnseis bij voortduring te bekomen allerbest Gerafineerd grof en fijn zoogenaamd BOTERZOUT met de Vijftig Ned. Ponden en daarboven, tegen comptance betaling, en met mindere hoeveelheid bij Adriaan BoudewijnseNoordstraat, Wijk D. No 70 verzoeken voortdurende gunsr. De Begunstigers worden in luin belang uitgenoodigdvoor de bestel lingen naar de Keet tegen Maandag en Donderdag, zulks te doen op Za terdag en Woensdag te voren, ten Huize van Jacob BoudewijnseNoord straat, Wijk D. No. 70. Legt in lading naar AMSTERDAM, HAARLEM en GOUDA, Schipper .7. .7. de Munckwelke zal vertrekken aanstaanden Zaturdag middag ten ia uren. Adres bij A. Baak, Commissaris. Terstond té huur eene VOORSALET, ALCOVE en MIDDENKA MER, Gemeubeleerd te bevragen in de Vliss. straatWijk I. No. 178» Drie PAARDEN en Twee KARREN te koop, Wijk L. No. 93. Den Vosse Blesse HENGST zonder gebreken, oud 9 ja.en, uit de hand te koop adres bij PP. Hoondertin den Nieuwen WEST-KRAAIJER. £en ligt Bruine HENGST met een teeken oud 5 'jaren uit de hand te koop adres bij .7. Polderdijkonder DRIEWEGEN. Te koop 8 9 Voeren HOOr, bij A. Cense, buiten de Dampoort. Te bekomen bij L. de Zeeuw Kinderdijk, beste Flakkésche AARD APPELEN, MEET- en SCHAAL-KOLENBUSKOLEN, Beuken WISHOUT en Langstraats HOOI en PAKHOOI alsook Mandenmakers WIjMEN, tot een' civilen prijs. Dene Burger DIENSTMEID van middelbare jaren, met Pot en Wasch kunnende omgaan, en eene KINDERMEID, goed kunnende Naaijen tegen Mei aanstaande benoodigd adres bij den Boekverk. van Benthem. Den h twee MEISJES, het Modemaken willende keren vervoegen zich op den Langenburg C. 93- SCHOUWBURG te VLISSINGEN. Op HEDEN den 7 Februarij 1833, eene extraordinaire Represen tatie, tot sluiting van het Tooneelzullendq door de Operisten van Amsterdam onder directie van J. II. Dessaür (op vereerend verzoek) vertoond worden: DIE SCHÓNE MüLLERINgroote komieke Opera in drie Bedrijven, van Paisiello cn na hetzelve DAS UJROLER CON CERT IN VLISSINGEN, komiek Zangspel in één Bedrijf van J. II. Dessaur, vermeerderd met gchee! nieuwe Tiiroler Gezangen bij het slot van dit Zangspel zal een afscheidslied aan het geëerd Publiek, in lij- roler Dialect, voorgedragen worden. TER DRUKKER^ VAK DE GEBROEDERS ABRAHAMS»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1833 | | pagina 2