H- S A D VERTENTIEN. Den 8 October 1831 overleed, tot mijne grievende smart op het Fort l'hilippinena eene kortstondige ziekte, mijn geliefde Zoon NICOLAAS E VERS DIJKin leven Kapitein hij de 17de Afdeel ing Infanterie.' Zijne veelvuldige Vrienden gelieven deze voor bijzondere kennisgeving aan te nemen. Ai de genen welke iets te vorderen hebben van JAN ANTONI VAtlEL en deszelfs Huisvrouw MARIA CLASINA van EEKELEN worden nitgenoodigd daarvan specifieke opgaaf te doen ten Kantore van den Notaris A. Stuart Makkers,-in de Singelstraat te Middelburg, uiter lijk voor den 15 November 1831 zullende na dien tijd geene verdere schuldvorderingen meer kunnen worden aangenomen, alzoo er van de alsdan ingekomene pretencien de betaling zal worden geregeld. De ondergeteekende geeft kennis aan zijne Stad- en Landgenootendac hij zijnen KOEKBAKKERS-WINKEL heeft geopend in de Langeville, Wijk K. No. 386; beveelt zich in ieders gunst en recommandatie, mee belofte van eene civiele bediening waar tevens BOVENKAMERS te huur zijn. A- SCIIRIER, Onderwijzer te Aardenburg, verlangt ten spoedigste eenen ONDERMEESTER liefst van de Protcscantsche Godsdienst, bekwaam tot het geven van Onderwijs in de F'ranschc taal, voorzien van goede getuigschriften en van den 3<len rang, op een jaarlijksch in komen van 100. vrije Kost en Inwoning'enz. Brieven franco. STOOM JADT PRINSES MAKT AIS NE, van Middelhui s; op Rotterdam. l)e STOOMBOOT DE SCHELDE van Vlissingen op Rreskens 9f n 10 ren aanbiedenwelke over ons grondgebied stroomenbevat de bron die ons van de gevolgen dier rampzalige vereeniging kan herstellen en den ouden luister in onzen handel kan doen herleven. En wij zouden die voorregten tnec eetie bevolking moeten deelen die ons zoo diep beleedigd en onzen geheelen ondergang beoogd heeftterwijl wij alleen aan. de rampen ten prooi zonden staan welke die zelfde rivieren zoo menigvfiliHjj ovct ons gebied verspreidenen tot wering waarvan een groot gedeelte onzer opbrengsten geofferd moeten worden Bij geen on- partijdigen regter kan zulk een vonnis worden geveld en veel minder worden naargekomen wanneer die regtbank onbevoegd is. Van nabij weet men dan ook reeds, dat onze buitengewone gezant den baron Verstolk van '/.oelcti krachtdadig tegen de aanneming van zul ke grondbeginselen heeft geprotesteerden met waarde de regten van het Nederlandsche volk heeft verdedigd. Ei? van eene andere zijde beschouwd wie zijn dan die regters die dit onherroepelijk vonnis geteekend hebben? Ministers van Keizers en Koningen, die den 15 october jl.op denzelfden dag, uit Londen, deze ar tikels naar hunne souvereinen hebben opgezonden om bckrach. tigd te v.'orden. Voor dat zij dus kracht van, uitvoering verkrijgen, moeten de vijf vorsten er hun zegel aan gehecht hebben. En kan men gelooven dat de schenker der hoogvereerde St. Wladimirs.ordeaan den held van Hasselt en Leuven zijne openlijke tevredenheid over de tuch tiging der Belgen zou betoond hebben om nu dienzelfden held en bloed verwant, met de wapens in de hand, te noodzaken tot voorwaarden toe te treden, indien onze geëerbiedigde Koning, als nadeelig voor zijne trouwe onderdanen, dit raogt weigeren. Kan men zulks van het krijgs haftige Pruissen verwachten, alleen trit vrees voor den oorlog? Kan men van het gewapende Oostenrijk verwachten dat het revolutionnair beginsel in Italië overwonnen heeft dat dit nu hetzelfde beginsel zon verdedigen? Onmogelijk I Deze mogendheden kunnen, zonder hunne eer te bezoedelen, zonder zich zelve den dolk in de borst te drukken, geene andere bekrachtiging aan de 24 artikelen geven dan als eenvou., dige voorstellen tot behoud van den vrede. En dat de volmagtcn dier ministers niet zoo onbepaald zijn dat hunne daden voor geene wijzi ging vatbaar zouden zijn, bewijst de bekrachtiging welke zij behoeven, en die stellig gevraagd is. De ministers zeggen echterdat dit vonnis onherroepelijk is en dat zij de uitvoering er van waarborgen. Dit zijn ijdele klanken die wij reeds vroeger in dezelfde kracht gehoord hebben, doch die even spoe dig vergeten werden als de protocollen waarin zij prijkten. Deze on herroepelijkheid en waarborg bestaan in eene hun eigene wereld die met de verandering van 's menschcn denkbeelden en inzigten verdwijnen. Hoe- vele onherroepelijke waarborgen zijn er niet sedert den val van Napoleon geproclameerd, die telkens voor nieuwere denkbeelden hebben plaats gemaakt? De aanspraak des konings van Engeland bij de prorogatie van de kamer der lords, duidt ook geenszins aan, dat juist dit ontwerp der mo gendheden, met de wapens in de hand aan beide partijen, in geval van weigering, zal worden opgedrongen, daar de koning zegt te vertrouwen dat dit traktaat door beide staten zal worden aangenomen, en verwachtte dat door die aanneming de gevaren zonden verwijderd worden, met welke de vrede van Europa bedreigd was en van geen geweld melding maakt dat de aanneming zon waarborgen." PRIJZEN der EFFECTENte Amsterdam den a6 October i83i. 88 i 88i Werkelijke Schuld Rest. üitgest; dito Kansbiljetten f Aniortisatie-Sijuilicaat pet. liandel-Mnatscliappij Oorlogslasten Schatkist-biljetten Vrijwillige Negot., i83i Fraiisciie 3 pet. inschrijv. Engelsche gecons. Tuisland bij Ilopeü Co. 3RJ a 5qi - >5"- G3J - 64 i - 65J 74J - 75 7öi - 77| «74 - «9 84 - 86 62 - 62J 82 - 82 87 - 8?i Rusland, Lecning idem i83i, inschrijvingen Pruissen, Negot. Londen Spanje rente Amsterdam Oostenrijk, bij GollüCo. 4 pet. certificaten Negot. Metaliek Ilank-actien Denemarken Neg. Londen Napelsche certificaten 55£ - StiJ 4aè - 43J 80 - 8i C7J 6i!| Staat der Middelprijzen van de Objecten van Markt enz., te Middelburgden 27 October 1831. Oude Tarwe de Ned. nrtidde 12 20. Nieuwe dito tl, 50. Nieuwe Rogge fy 50. Gerst ƒ4,85. Haver 3 00. Boek weit ƒ7,00, Witceboonen 8 75. Groene Erwten ƒ7,50. Graauwe Erwten1, niet aangevoerd. Aardappelen 1 80. Tarwebrood het Ned. pond, 19! ets. Roggebrood 15 ets.Vol. gens pas. Rtrndvleesch het Ned, pond 50 ets.Kalfsvleesch 60 ets.Scha- penvfee'sch 45 ets. Met de belasting. JJeden verloste voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, Catharina Keygerszeer geliefde Echtgenoote van Middelburg D, G. C. HOOFTMAN. den 26 October 1831. Deze is dienende, zoo wet tot bijzondere als algemeene kennisgeving, aan Vrienden en Bekenden. M. T. IIARINCK, geb. SwArt. J-Jeden overleed, ten gevolge van hevige krampen, zeer subiet, mijoe waarde Echtgenoote ANNA MARIA van STRAALEN, inden ouder dom van ruim acht en-vijftig jaren, waarvan ik er bijna een-en-twintig gelukkig met haar vereenigd mogt zijn. Overtuigd van de deelneming mijner Vrienden en Bekenden verzoek ik, mijne droefheid niet door rouwbeklag te vermeerderen. HENDRIK WARNAU, Middelburg mede uit naam van mijne Kinderen en den 27 October 1831. Behuwd-Kinderen. 8 00. 4 00. i 60. 80. 40. DEMERARY and ESSEQUEBO. Xhe nndersigned in enpacity as Deputy firsc Marshal of the uniced Colony of Demerary and Essequebo, advertises by these presents, for the first, seeound and third time, thac he wiliby virtne of certain sentences of the Honorable Court of Civil Juscice of said united Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe afternamed Plantacion, with its Cultivation Buildings, Slaves and further appnrtenancesviz I11 the month of Februnry 1832, the COFFEE-PLANTATION MOCH/l situated in Canai No. 3, Enst-Bank of the River Demerary, the property of S. IV. Cordon. The Judicium of prte- et concurrentie, on the nett proceeds of the above salewill be held bij the said Honorable Court of Justice, three months afcer the day of sale, for wbich reason all those, wbo may pre- tend co have any right, title or interest, to the nett proceeds of said Plantatiou are herewith by him the nndersigned Deputy first Marshal of said united Colonysummoned to appear in Personor by cheir Actor- nies, to lay cheir Claims in due form hefore the Honorable Courr of Civil Justice of said united Colony of Demerary and Essequebo, at their ordinary sessiou in the month of June 1832 under a penaltythat againsc the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventory of the above stated Piantation is daily to be secn at the Coiinting-Houses of Mess. HALL, Mc. GAREL Co., No. 7, Austin-Friars Londonand of P. J. LE JOLLE Esq., Amsterdam. Demerary and Essequebo, chis end. June 1831. J. D. HALEY, Deputy first Marshal. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Aan het Kantoor der gekwalificeerde Kollecteurs te Middelburgs zijn te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN in de 154ste Loterij, in Koop voor alle Klassen ii 69 't Lot; alsmede voor de Tweede Klasse, waarvan de trekking begint Maandag den 31 October 1831, te weten In Koop. In Huur. Heel Lot 26 00. Heel Lot Half13 00. Half- Vijfde 5 20. Vijfde Tiende60. Tiende Twintigste - 1 30. Twintigste Bij dezelven wordt GENERAAL CONTRA-BOEK gehouden. £)e voorloopig aangekondigde VERK0ÓP1NG van ARAK en SCHEEI'S-TUIG tegen het einde dezer maand of het begin der vol gende te VEERE te houden zal geen plaats hebben. \\T0e11sdag den 2 November 1831 Verkooping van zindelijke MEU BELEN, KABINET, fraaije Mans KLEEDEREN en dat zal worden hijgebragtaan het Vendu. r Dingsdag te zien. VERKOOPING van HOUTWAREN, op Vrijdag den 4 November 1831 's morgens ten 10 uren, cjp de Kaai ce VEERE, ten overstaan van den Notaris IV. M. Snijder. Jn de maand November 183I, tijd en plaats nader te bepalen, zal, door sterfgeval, publiek te koop worden geveild eene florisante WAGEN- MAKERS-AFFAIREN111 de Gemeente van 's GRAVENPOLDER Eiland Zuid-Beveland. GUILLAUME PLANKEEL. Te huur, tegen den 1 Januarij 183a, de BUITENPLAATS HET PAUK, gelegen brj het Dorp West-Souburgadres op genoemde Buiten plaats of Noordzijde van den Dam, N. No. 19, Jemand genegen zijnde, tegen Januarij aanstaande, eene KAROTERIJ te huren, adressere zich bij Petrus Jonkerin de St. Pieterstraat, F. 52. JJit de hand te koopop dadelijk gebruikeeti zeer net Burger HUIS met een TUINTJE er achter, gelegen in het beste gedeelte dezer Stadadres bij den Boekdrukker Moens. E<?n KAPWAGEN, CARRICLE en KAR nit de hand te koop; ce bevragen bij J. KoussclZadelmaker, op de Vlasmnrkt. y\FHRAAK te koop, op de Buitenplaats Zomer lustbij VERE. SPEK, WORST, KRIPPEN en I1USPOT voor een'ci vielen prijs, bij J. BartoSeisstraatQ, 9, Een BOEKDRUKKERS-KNECHT bénoodigd', bij den Boekdrukker Jongkind t Een ZIEKEN-KNECHT en eene ZÏEKEN-MEIDterstond bénoo digd, in het Cast huis. Terstond een JONGEN als Brooddrager bénoodigd, bij J. Verstelle. Regeling der afvaart gedurende de maand November 1831. Van ROTTERDAM: uren. Dingsdag t 's morgens 6 Vrijdag 4,5 Dingsdag 8, 6 Vrijdag 11 Dingsdag 15 8 Van MIDDELBURG Zondag 30 Occ, 's morg. 6 Donderd. 3 Nov. 9 Zondag 6 Donderd. 1 o Zondag 13, 5 5 7l sf uren. 7l 7st De Diligence van Zijp naar Zierikzee, vice versa, regelt derzelver afrijden naar de aankomst van het Stoomjagt op eerstgèmelde plaats. vaart gedurende de irtaand OctoberNovember 1831 op de volgende urent Van VLISSINGEN, Van BRESKENS Zondag 30 vm. 9 en nm. ...ur. Maandag 3 1 Dingsdag 1 Woensd. 2, Donderd. 3 Vrijdag 4 Zatnrdag 5 y> 99 >9 9a n "2 '2 12 Zondag 30, vm IO en nm. ur. Maandag 31, 99 lof 99 99 Dingsdag t 99 11 99 99 Woensd.' 2, 99 I0a 99 99 Donderd. 3 99 99 99 I - Vrijdag 4 y> 99 99 I Zatnrdag 5 99 99 I naar NEUZEN i uren terug s nam idd .ii uur E1HIOEDEKS A Ï1R A £1A HS

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 2