ADVERTENTIEN. Do ondergeteekeiide maakt aan het geëerde Publiek bekend, dat hij zijn' Winkel heeft geopend in de KrommeweeleLett. L. No. 32ver koopt alle soorten van nieuw KOPERWERK en repareert alles wat tot dit vak behoort. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie. STOOM.TADT PRINSES MJItJANNE van Middelburg op Rotterdam. De STOOMBOOT DE SCHELDE van Viissingen op Breshens 9Ï «I.- THOLEN den 2 3 mtmler. Heden -hadden de ingezetenen dezer stad het onuitsprekelijkgenoegen Hit. KK. HH. den Prins van Oranje met hoogstdeszelfs Zoon Prins Hendrikalsmede Prins Frederik der Ne derlanden en Prins Alben van Pruissen, in bun midden te mogen ont vangen; Eerst weinig tijd te voren was men onderrigt dat deze Vorste lijke Personen zich in het Koninklijke stoomjagt op de rivier voor deze Stad Zöttden inschepen, en in de hoop dat Hit. KK. HH.op uitiioo- diging der regering, de stad wel mer oen bezoek zouden willen vereeren, had men zich dien tijd ten nutte gemaakt, 0111, door het plaatsen van eerepoorten, het planten van masthoornen en het versieren der huizen, eene welgemeende hulde en erkentenis aan de doorluchtige handhavers der nationale eer voor te bereiden. Tegen den avond kwamen de Vorsten uitvesting BergetvPp-.Zoom aan het veer over de Eendragt, en lie ten zich daartoe door cenc commissie uit de regering uitgenoodigd na yopraf den jóngen Prins Hendrik, die zich in het stoomjagt bevond, met eene sloep van hetzelve te hebban afgehaald met de pont naar de ze "zijde overzetten, alwaar zij aangekomen zijnde, door burgemeester en .wethouders, de stedelijke schutterij, in gelederen geschaard, en eene groote menigte, lieden van alle standenuit de stad en de afgelegenste plaatsten van het eiland te znmen gevloeid, werden ontvangen. Groot was cjè geestdrift, dié,op het gezigt der beminde Vorsten, in een on afgebroken gejuich onder de schare losbarstte. Van het veer werden de 'Prins.cn door eene verlichte laan van masthoornen, en fraai geilumiheer- de eerepoorteri in de stad geleid en vervolgens door de weder 111 mast tenen herschapen straten laiigst de fraai verlichte huizen, naar de wo7 njjtg tics burgemeesters alwaar HH. KK. HH. ecnigen tijd vertoefden, en de officieren der schutterij' ontvingenen daarna onder geleide der regering, zich'tiaar het stoomjagt begaven, vergezeld, en ais het ware ge* dragen door. eene'van vreugde dronken menigte, die zulks door een aan houdend gejuich te kennen gaf. Zigtbaar waren de Prinsen getroffen door de blijken van liefde en erkentenis, en gaven zij zulks ook bij herhaling door woorden te kennen. Hoogstdcrzelver gewone minzaamheid nam ook hier .aller harten in et* deze avond zal voorzeker in onuitwischbare geheugen is bij Tholens ingezetenen blijven. .MIDDELBURG den 30 september. Eergisteren werd alhier gehouden de 53ste jaarlijksche algémeene vergadering van dirigerende en honorai- re leden der Teeken-akademiebinnen deze stad. Na het doen der rekening door den heer E. P. Cremer Jz.dirige rend lid en thesaurier", geschiedde, in tegenwoordigheid van den edel achtbaren heer burgemeester dezer stad, mr. C. C. Dijleveld, de uitrei king van medailles door 'Z. M. den Koning aan deze akademie als hoog ste prijzpn geschonkenen de uitdeeling der verdere prijzen aan de leer lingen.; wordende, onder gepaste toespraken van het dirigerend lid en secretaris, mr. Pieter' Herklots de groote zilveren medaille tcr lrand ge- steid aan den primus der boiiwkundé, Johannes Tielemanen de twee kleine 'ïi! veren' medailles aan den primus der eerste klasse naar pleister, Joh'an Frederik Ccyp en aan den primus der eerste klasse vau de bouw kunde", Pieter de li'ith. TeYwijl verder boekgeschenken werden vereerdaan den primus van de cfiiëédé klasse naar pleister, Sa/omón de Visser. Van dé eerste klasse naar prent, Frederik Marinus Deunke. Van de tweede klasse'naar prent, Johannes Cornelis Deunke. Van dé derde klasse naar prent Abraham Pictersen. Van de vierde klasse' naar prent Jacobus Ceyp. Van de tweede klasse der bouwkunde, Adriaan de IVagemaker. Van de derde klasse der bouwkunde Pieter Versprille. Van de vierde klasse der bouwkunde, Johan Marinus Mulder. Van de vijfde klasse der bouwkunde, Johan Pieter Sprenger. Zijnde voorts, nadat al de leerlingen volgens de bekoinen.e rangen wa ren. opgeroepende vergadering besloten met dankzegging aan de aan wezigen voor de eer hunner tegenwoordigheid en met bezigtiging der ten toon gehangene prijstcekenin gen. Doof de commissie tot verevening en amortisatie van de gevestigde schuld der stad Middelburg zijn, bij advertentie, de nummers opgegeven vair de op 26 november 1830 uitgelotene 100 stuks kansbiljetten van de 'stedelijke rëntelooze schuld, en worden de houders daarvan opgeroepen ©m dezelve ter conversie, over te brengen ten kantore van den heer A. van den Broecke Jz. alhier. Deze advertentie zal in de eerstvolgende èourant geplaatst worden. tt- ,T? *s Hertógenbosch is door dé maréchaussée een aantal van 27'Bel- gische, pverloopers binnen gebragtl' Men zal aldaar hunne gezindheid en omstandigheden onderzoeken ten einde hen naar bevind daarvanover ije g/eu.zen tcriig te lajeii, brengen of naar de Noordelijke provinciën bp ie.,zepden. Bg de Belgische kamer der afgevaardigden is den'24 dezer met 5a tegen 2 stemmen aangenomen eene conceptwet waarbij aan vorst Lcopold het regt wordt toegekend om het koningrijk door vreemde troe pen te doen bezetten, of aan dezelve den doortogt door België toetc staan. Bij het budjet voor 1831 zoo als het door den minister van financiën, den bankier Coghen dezer dagen aan de Belgische kamer der afgevaardigden werd aangeboden worden de uitgaven op f 51,725,728 entle ontvangsten-op, ƒ41,892,548 begroot, zoodat er een tekort van' nagenoeg 10 tnillipeii zal z4jn. De civile lijst is op dat budjet maar voor memoriegebrsgtx De minister van biniienlandsche zaken Teichmanis door dien van bui- tenlandsche .zaken de Meulenacre vervangen, wiens ministerie voorloopig wexier aan Lebeau is opgedragen. ü,-ln Warschau was" liet, volgens de laatste berigten, rustig, en men begon, weder ruimer adem te halen j de Russen toonden dat hun goenej wraakzucht bezielde. Het herigt, als of het geheele Poolsche leger iich aan het gez-jg van keizer tjficolaas' had ónderworpenblijkt te voorbarig geweest te zijn. De leden der klub die zich te Zocroczijn bevinden, hebben een nieuw dagblad uitgegeven met het opschrift: Nog is. Polen niet verloren. Inr.u$scheqj heeft het Poolsche leger, sedert den aftogc van Warschau, Verscheidene du.izend man verloren; en nog verlaten vele .Polen de vaandels des opstandshun leger is overigens slecht van kruid en lood voorzien. Het dagblad van Koningsbergen van den 23 september, behelst een herigt ijit Mvhiel van den 16 volgens hetwelk zich in het aangrenzend gedeelte van Litthauen weder benden opstandelingen, onder aanvoering van zekéren (jmftisfö, zouden gevormd hebben, .De Russische grensbe ambten waren daar, over in groote bezorgdheid en hadden alles gereed gemaakt pnr, des noods.,, op Pruissisch grondgebied te kunnen vlugten. c: Br.URspRi.fs te Amsterdam'28 September, j' Recepissen van de Geldleening van 1830 74Ï a 75 Schatkist-bil- jetteft'85- h 85| Vrijwillige Negotinric 82 a S2§de a£ pets. Nat. Werkelijke schuld 37|37?4j- pet. Amort; Syndic, 58J a 59; Frankr. 3 pet. fnsciir. 59J a 59a Engel. gec. 8a| a 82$;6 pet. Rnss. Inschr. 54? h 55% Idem 5 pet. Obl. bij Hope Co. 85! h 8s|. Staander Middtlpp.ijzen van df. Objecten van Markt enz,, te Middelburgden 29 September 1831. Oude Tarive de Ncd. mudde f 12 35. Nieuwe dito f 10 60. Nieuwe Rogge fj 00. Gerst ƒ4,60. Haver f 3 00. Boek weit Groene ErwtenWitteboonen Graauive Erwten en Aardappelen niet aangevoerd. Tarwebrood, het Ncd. pond, 195 ets.Roggebrood 14 ets.Vol gens pas. Rundvleeschhet Ncd. pond 50 ets. Kalfsvleesch 60 ets.Scha- penvleesch 45 ets. Met de belasting. J Jedcn zijn getrouwd CORNELIS HONDSMERK Middelburg en den 29 September 1831. ANTONIA KUYLTJENS. Dienende deze alsmede tot bijzondere kennisgeving aan Vrienden en Bekenden zoo binnen als buiten de Stad. {-Jeden is overledenin den ouderdorti" Van 40 jarenonze geliefde Broeder en Oom, JOANNIS NICOLAAS aan eene borstziekte en verval van krachten. Middelburg Uit aller naam, denos September 1831. v C. J. van HALL. Deze is dienende tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. DEMERARY, and ESSEQUEBO, "Phe nndersignedin capacity as Deputy first Marshal of the united Colony of Demerary and Essequéfto, ndvertises by these presents, for the fu stsecound and third timethat lie willby virtue of certain sentencës of the Honorable Court of Civil Jtistice of said united Colony, exposé and sell at Public Esecuiion-Salethe afternamed Plantationwith its Cultivation, Buildings, Slaves and fnrthér appurtenances, viz I11 the month of Eebruary 1 ^32the COFFEE-PLANTATION MOCHAt sitnated in Canal No. 3East-Bank of the River Demerary, the property of S. IV. Cordon. The Judicium of pra:- ét concitrrentia011 the'nett proceeds of the above sale, will bc held bij the said Honorable .Court of Justice, three months after the day of sale, fór which rëasbit all those, wlio may p're- ténd to have auy right, title or interest, to the nett proceeds of said Plantationare hcrewith by htm the iindersigried Deputy first Marshal of said united Colony, summonéd to appear in Personof by' their Attór- niestb lay their Claims in due form before the Honorable Courr of Civil Justice of said united Colony of Demerary and Esscquebo, at their ordinary session in the month Of June 1832 under a penaltythat against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventory of the above stated Plantation is daity to be seen at the Conntiiig-Houses of Mess, HALL, Mc. GAREL Co., No. 7 Austin-FriarsI.ondonand of P. J. LE JOLLE Esq., Amsterdam. Demerary and Esscquebo, this and. June 1831. J. D. IIALEY, Deputy first Marshal. JJij den Boekverkooper J. OOMS, op den Langenburgzijn te bekomen Ileele en Gedeelten van LOTENvoor de 154ste Kon. Nederl. Loterij. PIETER SARBONNELL. J. HOÜBAER maakt zijnen Begunstigers bekend dat hij is gearriveerdl te Viissingen bij Ligntan111 de W.ilstraat, met een schoon assorti ment LAKENS Vriesche DUFFELS, BADLAKENS en FLANELLEN. Circa een Bunder HOVENIERING te pachten, op Buitenrust, aan den Vlissingschén weg; adres Noordzijde van den Dam, Lett. N. No. 10. ]Yfen verlangt, op zeer voordeelige voorwaarden, een ongehuwd PERSOON, het HOEFSMEDEN in den grond verstaande; die hiertoe mogt genegen zijn, vervoege zich, liefst in Persoon, of Brieven franco, bij Jacob FiliusHoefsmid te KRABI3ENDIJKEEiland Zuidbeveland. OP H'aldnmma vraagt men AARDAPPELEN-U1TDOENDERS20 Cents <le Mud. J£en KASTELEIN benoodigd in de Sociëteit de F.ensgezindheid, met 1832 iiiformatièn te bekomen bij den Heer C. L. iFagner. .Een JONGELING voor Pakjiiiiswerk bbnoodigd adres bi) dcii Boek verkooper Schutters. IVJen verlangt met November aanstaandein liet Simpclhuis alhier, eéne Vrouwelijke BEDIENDE, van gogde getuigenis voorzien; adres aaii gemeld Gesticht. Eene WERKMEID met November bchóödigd nader adres bij van Bent hem. Yerstbnd eene MEID benooxligd, inde St. PiéterstraatF. No. 51. JJij den Boekdrukker J. J, BEUKERS wordt héden uitgegeven Uit- boezemihg bij de terugkomst uit het Leger van de neer en Siudènten van Neerlands Hoogescholenals vrijwillige Jagers van Z. M. den Koning der Nederlandenten voordeeleder gekwetste, Verdedigers onzes Vaderlands, De prijs is 20 cents. Van MIDDELBURD Zondag 2 Donderd. 6, Zondag 9, Donderd. '3 Zondag 16, 7 5 6 5 5§ uren. Van ROTTERDAM Dingsdag 4 's morgens Vrijdag 7', Dingsdag 11 Vrijdag 14, Dingsdag 18, 6\ uren. 4| Van VLTSSINGF.N, bondag c vm. 9 cn nm. ur. Maandag 3 Dingsdag 4, 12 Woensd. 511 Donderd. 6, ia Vrijdag 7, Zaturdag' 8 Zondag Maandag Dingsdag Woensd. Van BRESKENS 2 vm. 10 en nm. nr. ,1 3 y> 4-.* 5 ioi Donderd. 6, Vrijdag Zaturdag 7. 8, n 2 12 i 2 3 Van VLISSINGEN naar NEUZEN, Woensdag 5 October, 'smiddags 1 uur,terug 7s namiddags 3 uren. TER nUUKKERH VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 2