*7 COURANT.. -*2 MIDDELBURGSC1IE :^5 y .Xy 1 Octobcr 1831. Zatiirdagr öcfccttbm.ifcittg. ifïebcrlrtnbdcïtc ^aubcl-illaatechrtpuij. Cï fm&cjstcbiwg. NIEUWSTIJDINGEN. JVfttiferijfc. ifiicberïiui&cti, De prijs dezer Courant is, in de drie maanden,,/2 50, en franco per Post ƒ2 75. De Advertentien worden berekend a 25 Cents de regel, met uitzondering der Huwelijks-, Geboorte- en Doodbekendmakin- gen, waarvan de prijs, van 1 tot 0 regels, is 1 50, en voor iederen regel daarboven 25 Cents. De abonnementen voor de Courant worden voor niet minder dan drie maanden aangenomen, en de betaling geschiedt comptant, of bij het einde van ieder vierendeel jaars. Voorts wordt verzochtdat de inzending der Advertentienbehoorlijk op Formaat-Zegel geschrevendes morgens VOOlt TIEN UREN geschiedeindien men dezelve in het eerst uit te geven Nommer wil hebben geplaatstalsook om van het Papier der Zegels niets af te snijdendewijl geene Formaat-Zegels anders dan in derzelver geheel als voldoende mogen worden aan genomen en bij de Administratie overgelegd. Burgemeester en wethouders der stad middelburg, in Zeelandbrengen hiermede ter kennisse van de belanghebben den dat de Controleur van het Kadaster van Hoekbenevens de Schat ter van Oosten zich, gedurende de dagen van den 3, 4 en 5 October aanstaande, telkens van des voormiddags 10 tot dés namiddags 2 uren, tot het geven der verlangd wordende ophelderingen, ten Stadhuize zul len bevinden. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwendezal deze worden geplaatst in dezer Stnds-Couranc. Gedaan te Middelburg den 26 September t8ji. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B IJ L E V L D. 1 Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren, CAfS, Loco-Secretarii. De DIRECTIE maakt bekend, dat door haar, t c Rotterdamop Vrij dag den 7 October 1831, de navolgende partijen JAVA SUIKER zullen verkocht worden, als: 463 Kisten en 2368 Kanassers en Kranjangs, liggende te Rotterdam. 121 513 Dordrecht. Zullende de monsters en veilings-conditien in tijds worden uitgegeven. *s Gravenhage, den 3 September 1831. G. SCHIMMELPENNINCK, President. DE CLERCQ Directeur fung. Secretaris. De DIRECTIE maakt bekend, dat de NAJA ARS-VEILINGEN der Maatschappij van 1831zullen gehouden worden op de dagen en plaat sen en bestaan zullen in de artikelen en hoeveelhedenhieronder ver meld als Te MIDDELBURG Woensdag 5 October 1831 11,965 Balen JAVA KOFFIJ, liggende te Middelburg. Te R01TER DAMVrijdag 7 October 1831 137 Vate» NOTEN-MUSCAAT, 51 FOELIJ, liggende te Rotterdam. 180 Amhoinn KRUIDNAGELEN, Te AMSTERDAMDingsdag 11 Octobcr 1831 42,212 Balen JAVA KOFFIJ, liggende te Amsterdam. Te ROTTERDAMDonderdag 13 October 1831 #,898 Kisten en Kistjes THEE liggende te Rotterdam. 5,487-Amsterdam. Te ROTTERDAM, Vrijdag 14 October 1831: 25,683 Balen JAVA KOFFIJ, liggende te Rotterdam. De Maatschappij geeft, bij deze aankondiging, de verzekering, dat Mi vóór hare gewone Voorjaars-Veilingen van 1832 geene andere Thee, Köjjij en Specerijen, dan de bovengemelde partijen, aan de markt zal brengen. De Monsters der Kojjij en Specerijen zullen op Donderdag den 15 dezer verkrijgbaar zijnterwijl de conditiën in tijds zullen worden uitgegeven, 's Gtavenhage, den 3 September 1831. G. SCHIMMELPENNINCK, President DE CLERCQ, Directeurfung. Secretaris. Ingevolge bckomene autorisatie van Hnn-Ed. Groot Acbtb. de Hee- rw» Gedeputeerde Stater» der Provincie Zeelaud, wordt tegen den eersten November 1831door Burgemeester en Assessoren van de Gemeente St. MAARTENSDIJK Kanton T'nolcn Provincie Zeeland aangevraagd een Persoon van de 30 tot de 40 jaren oud geschikt 0111 den Post van POLICIE-BEDIENDE in dezelve Gemeente waar te nemén. Dezelve moet zijn van een gezond en sterk Ligchaams-gescel en van een goed zedelijk gedrag waarvan hij de noodige bewijzen moet producerenen liefst zoodanig Persoon welke in Militaire dienst is geweest. Zijnde ann dezen Post eene Jaarwedde van Twee Honderd Gulden en- Boven.-Kleedcren verbonden. Zullende diegenewelke daartoe mogt inclineren zich in persoon dwrtoe bij het Bestuur voornoemd, vóór of op den gestelde») tijd, moe ten aanmelden. St. Maartensdijk, den 12 September 1831. Burgemeester en Assessoren voornoemd P. A. CATSHOEK. Ter ordonnantie van dezelve J. VERMAAt. REGENTEN over de GODSHUIZEN te MIDDELBURG brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat zij op Dingsdag den 11 October 1831, des voormiddags ten tien uren precies, in een der Ver trekken van het Gesticht No. 1 (Gasthuisj, in het openbaar zullen aan besteden: de levering van de in de Godshuizengedurende het jaar 183,2, boHoofiigde LEVENSMIDDELEN, BRANDSTOFFEN enz., omschreven in de voorwaarden van aanbesteding, welke voor een ieder dagelijks, met uitzondering van den Zondag, van negen uren des voor tot vier uren des namiddags, in gemeld Gesticht, ter lezing liggen. PARIJS den 23 september. Eergisteren heeft de kamer der afgevaar digden een toonecl van wanorde en onwelvoeglijkheid opgeleverdwaar van tot nog toe geen voorbeeld gezien was. Nog altijd liepen de be raadslagingen over de bnitenlandsche zaken doch Weldra ontaardde de discussie in een hevigen twistwaarin van wederzijdenzoo wel VSft den kant der ministeriele» als van dien der oppositie, de hatelijkste per soonlijke verwijtingen werden gedaan geen spreker ongestoord gehoord werd én de drift der twistenden zoo hoog liep, dat zij de achting, die zij aan zichzelvc en aan de plaats, waar zij zich bevonden verschul digd warenmenigwerf uit het oog verloren. Onder andere beschuldi gingendie de heer Manguin tegen den eersten minister Périer inliragt behoorde ook, dat hij de opstoker der oproeren was; dat hg 1n het ge heim de partij van Karei X was toegedaanen zelfsdat hij de Napo. leontische partij begunstigde. Zich op dit laatste punt verdedigende ver klaarde de minister wat tot dit verwijt aanleiding gegeven had, en ver haalde, hoe de vrouw van Lodewijk Bonaparte uit Itaiie gejaagd ten gevolge van het onvoorzigtig gedrag van een hargr zonen, naar Parijs gevlugc was, bijna van alles ontbloot, roet een ziek kind, en zich tot den koning had gewendzeggende dat de Franschc wetten haar en haar kind ter dood veroordeelden, doch dat zij zich op 'skoning edelmoe digheid verliet; dat zij zich op geene andere wijze had kunnen redde» dan over Frankrijk, en beloofde te vertrekken zoodra haar kind hersteld zijn zon. Als minister had hij 'skonings bevelen hierop gevraagd e» haar onderstand aangeboden met verlof om acht dagen in Frankrijk te Wij ven, Hij meende, dat niemand hem ten kwade duiden zou dat hij de ze vrouw niet aan de regtbatiken had overgeleverd. Herhaalde malen hebben de ministers in deze zitting er op aangehouden, dat de kamer zich voor of tegen hen verklaren zou, om een einde te maken aan deze onaangename twisten. De vergadering was gisteren merkelijk bedaarder. Toen heeft de heer Gameron voorgesteld om tot de orde van den dag over te gaanen tevens te verklaren dat de kamer genoegen genomen had met de ophelderingen, door de ministers gegevenen vertrouwen stelde in hunnen ijver voor de waardigheid van Frankrijk en zijne binnenlandsche welvaart. Dit voor stel scheen bij vele afgevaardigdendie vermoeid waren van de laatste discussien, ingang te vinden; doch men merkte op, dat tot nog toe wel veci over en weder gesproken was Omtrent de buitenlandsche aangelegen heden, maar niet over den inwendigen toestand van Frankrijk, en der halve wilde de heer Guizotdat de verklaring der kamer Zich énkel tot den buitenlandschen toestand der natie zou bepalen. Eindelijk werd het voorstel, aldus gewijzigd en nu luidende, dat dd kamer, voldaan over de ophelderingen, door de ministers gegeven, en zich verlatende op hunne zorgen voor de waardigheid van Frankrijk tnet betrekking tot bniten *s kinds, tot de orde van den dag overging, mee 221 tegen 136 stemmen aangenomen, en bleek hét dus, dat ér eene meer derheid van 85 leden voor de ministers bestond. Door de ai'deelmgen der kamer zijn gisteren twee voorstellen verwor pen, een van den heer Manguin en ecu van den heer Salverte. Bij het eerste werd een Onderzoek gevraagd naar den In- en uitwéndigen tóe stand des kinds, en het tweede strekte om eene officiële tnededeéling va» alle diplomatieke onderhandelingen te verkrijgen. De generaal graaf Guilleminot is hier van Konstantinopel terug ge komen, en heeft eene audiëntie bij den koning gehad. Ook heeft hij de» minister van buitenlandsche zakén een bezoek gegeven. PARIJS den 24 september. Gisteren heeft de heer Lautence in de ka mer der gedeputeerde» de ministers eenige inlichtingen gevraagd betrek kelijk den inwendigen toestand des iands. Daarbij heeft hij zich' zeer beklaagd, dat mannen, die bekend waren ais tot de partij van Karei X te bclioorendesniettegenstaande in het bezit van posten en ambten ble ven; ook beeft hij betoogd, dat de ministers de bevolking der Veudée moesten doen ontwapenenen beter voor de verdediging tier grenzeu be hoorden te zorgen» Andere sprekers hebben zich ook in denzelfden zin uitgelaten; doch de ministers hebben begrepen daarop niet te moeten antwoordenen na eene korte discussie is de kamerop het voorstel van den heer Du pin bijna met eenparige stemmentot de orde van den dag overgegaan. Het is thans te Parijs volmaakt rustig. *s GRAVENHAGE den 28 september. Men spreekt van het sluiten der gewone zitting van de Scacen-Generaal op den 4 october aanstaande. -— Het is thans zeker, dat er een derde bataillon grenadiers wordt op- igerigt. Er zijn reeds premien uitgeloofd aan diegenen, welke bij dac jbataillon diensc willen nemen. Gisteren is alhier, in den ouderdom van ruim 91 jaren, overleden, ;de beroemde oudheidkundigenir. Hendrik van Wijn, lid van het Ko- ninklijk Nederlandsch instituut en Rijks-archivarius-, De rector-magnificus van de hoogeschool te Leyden heeft ter ken nis van daarbij belanghebbenden gebragtdac, wegens de terugkomst der Leydsche jagers, op den 3 october, des morgens, in de Pieterskerk, eene akademische dankrede zal gehouden wordenterwijl verder de akade- mie op den avond van dien heugelijke» dag aau gezegde jagers eu andere, genoodfgden ecuen maaitijd geven zal.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 1