DEMERARY and êssequebo. 18 De Directeur der bijzonder voordeelige onderlinge BRANDWAAR BORG MAATSCHAPPIJ voor de Provincie Zeeland gevestigd te Mid delburg geeft aan de belanghebbenden, ten gevolge van Art. 30 der Statuten, kennis, dat de Rekening en Verantwoording over den jare 1830, zal gedaan worden op Mnandag den 16 Mei 1831, des middags ten 12 uren, ten zijnen Kantore, op de Graanbeurs alhier. Op den 28 April 1831 des avonds ten 6 uren, zal Daniël Pieterse Kok, Landman te KllUININGENten huize van de Weduwe Pieter Klap, aldaar, andermaal presenteren te verkoopen eene Kapitale HOF STEDE, met Woonhuis, Schuur, Arbeiders Woning en verdere Gebou wen, staande en gelegen in de Gemeente Kruiningen in Oomshoek Wijk B. No. 58 met de aan dezelve Hofstede behoorende LANDERIJEN, mede onder Kruiningen gelegen, ter grootte van 48 Bunders 19 Roeden <58 Ellen. NB- NB- De Gezigtkundige Glazen- en Briilenslijper E. J. van PRAaG van Dordrechtverwittigt zijnen geëerde Kalanten en verdere Begunstigers, dat hij alhier gearriveerd is, en zal te spreken ofte ont bieden zijn bij J. Barendseaan de Vlissingsche Brug. Heeft geen Knecht of -Compagnon en zendc niemand met zijne Goederen rond. De Nederduitsche Tooneellistenonder Directie van Mejufvr. A. C. Ottingh, zullen de eer hebben op Zaturdag den 16 April 1831, inden Schouwburg alhier, te vertoonen STOOMJAGT PRINSES MARIANNE van Middelburg op Rotterdam. 61 Si De STOOMBOOT DE SCHELDE van Vlissingen op Eren hens 3l si 6 7Ï 8* -~ 4iur. 5 7Ï 6i- 7 7 9Ï 1 The undersigned in cnpacity as Deputy first Marshal of the united Coloiiy of Demerary and Êssequebo advertises by these presents, for the first, second and third time, that he vvillby virtue of certain sentences of the Honorable Court of Civil Justice of said united Colonyexpose and seil at Public Executión-Snlethe following PLANTATIONS, with their CultivacionBuildings, Slaves and further appurtenancesviz First ly.- In the month of September 1831 the SUGAR-PLANTA- TION TATMOUTH-MANORsitunced on the West-Coast of Ês sequebo, the property of Edward Barnwell. Secondly. In the month of December 1831 the SUGAR-PLANTA- TION NPtV-TTLEformeriy known as Plantn. DOORNSVREDE situnced on Troolie-Island Êssequebo River the property of iVilliam Crighton. Thirdly. In the month ofjanuary 1836, the SUGAR-PLANTATION LA NOUVELLE FLANDRE situated 011 the West-Coast ofDe- merary the property of the Heirs of de FEscaille. The Judicium of prte- et concurrentia on the nét proceeds of the ajiove saies wil! be held by the said Honorable Conrt of Justice, three months afcer the respective drys of sale, for which reason all those who may pretend to have any right, title or interest, to the nett pro ceeds of said Plantations are herewith by him the undersigned Deputy first Marshal of said united Colony, summoned to appear in person or bij their Attornies, to lay their Claims in due form before the Honora ble Court of Justice of said united Colony of Demerary and Êssequebo, at their ordinary sessions as fbllous In the month of December 1831, for Plantation Taymouth-Manorin the month of April 1832, for Plantations New-Tyle and ia Nouvelle Flan- dreunder a penalty, that against the non-appearers wil! be proceeded as the Eaw directs. The Inventaries of the nbove stated Plantations are dayly to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL, Mr. GAREL Co., No. 7 Anstin-FriarsLondon and of P. J. le JOLLE Esq. Amsterdam Demerary and Êssequebo the 2<jth November 1830. J. D. IIALEY, Deputy first Marshal. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. /\an het Kantoor der gekwalificeerde Kollecteurste Middelburg fcijn te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN in de Vijfde Klasse der 152ste Loterij, waarvan de trekking begint Maandag den 18 April 1831 te weten In Koop voor de geheele Klasse Heel Lot f 71 00. Half50. Vijfde- 14 20. Tiende10. Twintigste35 In Huur voor de Eerste IVeek Heel Lot Half Vijfde Tiende Twintigste - 9 - 3 1 Bij dezelven wordt GENERAAL CONTRA-BOEK gehouden, oo. 00. 60. 80. 90. Middelburg, den 15 April 1831. De Directeur voornoemd, P. de W IJS. Qp Dingsdag den 19 April 1831, des avonds ten 8 uren, zal, ten overstaan van den Notaris Johannes van den Broecke en getuigen in de Bovenzaal van de Sociëteit de Vriendschapin den Langenrielft binnen deze Stadopenbaar en aan de meestbiedenden te koop worden aangebo denTWEE HUIZEN en ERVEN, te weten Het EERSTE, genaamd de drie Papegaayenstaande en gelegen bin ten deze Stad, op de Hoogstraat, Wijk I. No. 129; in de Grondlasten aangeslagen op f 7 88. Het TWEEDE, genaamd de Koningin van Bohetnenmede staande en gelegen binnen deze Stad op de Nieuwe Haven Wijk I. No. 113 5 ui de Grondlasten aangeslagen op ƒ4,72. Dezelve zijn daags voor en op den Verkoopdag voor een ieder te zien. VERKOOPING binnen VLISSINGEN, op Dingsdag den 19 en Woensdag den 20 April 1831 telkens des morgens om tien uren, ten overstaan van den Notaris A. van der Swalmeten Sterfhuize van wij len den Heer Johannes Isaac Corbelijnvan de tot denonder beneficie van Inventaris aanvaarden Boedel van laatstgenoemden behoorende MLU- BELAIRE GOEDEREN en INBOEDEL, waar onder eenig Goud en Zilver en verdere Objecten. Alles op Maandag den 18 April voor een ieder te Zien. Nadere iuformatien te bekomen ten Kantore van ge- melden Notaris. '\\7oensdag den 20 April 1831 Verkooping aan het Vendti van MEUBELEN, als: Tapijten, Ledikanten, Bedden, Tafels en Stoelen, Winkel-Gereedschappen en Kleederen; voorts eene partij Afbraak Werk- hont en Pannen; een Koperen Kraan-Ketel, een Kantoor Lessenaar, een Roekkenkaseene partij Anker-Vaatjes en Oxhoofdenen alie zindelijke Goederen die een ieder zal aanbrengen. Dingsdag te zien. VERKOOPING op Donderdag den 28 April 1831, des avonds ten Acht uren in het Hotel van Domburg op de groote Markt te Middel burg, ten overstaan van den Notaris Adriaan Stuart Makkers en getui gen en in bijwezen van den Heer Vrederegter van het Kanton Middel, burg, van een HUIS en ERVE genaamd de IVitte Zwaan, staande en gelegen op het Vlissingsche Wagenplein, gemerkt P. No. 235 in de Grondlasten aangeslagen op ƒ8,40. Dit Huis is twee dagen voor de Verkooping voor een ieder te zien. De Memorie van Lasten of Veil- conditien, zijn acht dagen voor de Verkooping, ten Kantore van gemel- den Notarisvoor een ieder te lezen. BEKENDMAKING. Gemelde Hofstede is intusschen ook uit de hand te koop, terwijl ook jemand genegen zijnde eene OBLIGATIE, groot in kapitaal 3600 -bij eerste Hijpotheek op dezelve Hofstede en Landerijen gevestigd over te nemen, daartoe gelegenheid is. Informatien omtrent een en ander, zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris van den Busschete Kruiningen. gij J. de KOK zwaar SPEK naar buiten de Stad met 50 k 100 f8, k 70 cents het Ned. gg, comptant. ^nturdng den 23 April 1831des avonds ten 5 uren, z»l Jacobus Xp. siasse Klap, Landman te Vlakein de Herberg te SCHORE andermaal in het openbaar Veilen en alsdan al of niet finaal toewijzen: eene HOF STEDE staande te Vlake voornoemd, met de Nombre van 18 Bunders 67 Roeden 87 Ellen aan dezelve behoorende WEI- en ZAAILANDEN. Informatien zijn te bekomen bij den Heer Mr. Advokaat Foyert<3 Coesen bij den Notaris van den Bussche, te Kruiningen. J. VIOTTA Koopman in Shals, Doeken, FichusTalFenVesten, Kóussen Handschoenen enz.; maakt het geëerde publiek bekend, dat hij op ïjieuw verscheidene Goederen heeft ontvangen en nog dagelijks ver wacht, en zal, provisioneel gedurende deze maand, uitgepakt blijveu op de Achterzaal der Sociëteit de Vriendschap, Langendeift. ondergeteekendeBriilenslijperberigt zijnen geëerde begunsti" gers dat hij alhier is gearriveerd met een kompleet assortiment Zilve" ren. Schildpadden, Pleten en Stalen BRILLEN, vooralle Gezigten alsmede TOONEELKIJKERS VERREKIJKERS en verder wat tot dit vak behoort. Zal gedurende deze en volgende week gelogeerd zijn bij B. Boassonlange Gortstraaten verzekert diegenen welke hem met hun vertrouwen gelieven te vereeren, van eene prompte en civiele be diening. J. A. van DAM van Dordrecht. J-Jedcn weer ih lossing extra mooi Olmen VAAMHOUT te bevragen bij C. van Assendelftop de Wal bij wien HOUT TURF en KOLEN in soort voorhanden zijn. Ben k Twee SCHOENMAKERS-KNECHTS benoodigdbij Mons. C. de Rooi, groote Markt. Brieven franko. Ben bekwame KRUIDENIERS-KNECHT van middelbare jaren, be noodigd bij G. IV. von PViebelNoordpoortstraat. Ben HUISKNECHT als NOODHULP benoodigd adres bij den Boek. verkooper Schutters. Bene ook met Huiswerk bekende KEUKENMEID benoodigd, inden LangendeiftB. 147. Terstond eene MEID benoodigd adres bij den Boekverk. Hendrikse. TOONEELBERIGT. DE REIS TER BRUILOFT, geheel nieuw Blijspel in drie bedrij vennaar het Hoogduitsch door F. A. B. Na hetzelve: DE MIS LUKTE SERENADE, of de Intrigue aan het Venster, Blijspel met Zang. Beide deze stukken zijn nooit alhier vertoond. Verwacht: HOLLANDSCH ZEEROEM, of het Springen der Kanon neerboot No. 2, op de Schelde voor Antwerpen Dramatisch Lyrische Voorstelling, door .7. H. Gravemet nieuwe decoratien vervaardigd door den Heer d'Hond. VLISSINGEN. Op Maandag den 18 April 1831, dezelfde Repre- sentatie. J)e Afvaart van het STOOMJAGT PRINSES MARIANNEzal van de Stad Middelburg bij verschikking van Donderdag den 28 April 1831, des morgens ten 5* uren plaats hebben op Woensdag den 27 des morgens ten 4^ uren. Regeling der afvaart gedurende de maand April 1831. Van MIDDELBURG: Van ROTTERDAM: Zondag 17 Donderd. 21 Zondag 24 Woensd. 27 De Diligence 's morgens 8 uren. Dingsdag 19, 's morgens 9 Vrijdag 22,II Dingsdag 2(5 4 Vrijdag 29,5 Zierikzee, uren. van Zijp naar Zierikzee, vice versaregelt derzelver afrijden naar de aankomst van het Stoomjagt op eerstgemelde plaats. De Vracht-Goederen zullen één uur voor het afvaren van het Stoom jagtmoeten worden bezorgd ten huize van den Commissaris, zullende na dit tijdstip niet worden aangenomenen worden de Passagiers verzochr de Kaartjes voor hunne Plaatsen af te halen bij de Commissarissen ovet het Beurtveer der beide Steden. vaart gedurende de maand April 1831 op de volgende urenj Van VLISSINGEN, Zondag 17, vm. en nm. njnr. Maandag 18, yy yy Dingsdag 19, yy yy Woensd. 20 yy yy 6 Donderd. 21, yy yy Vrijdag 22, yy yy Zaturdag 23, 10 yy yy Van BRESKENS, Zondag 17, vm. en nm. Maandag 18, yy yy Dingsdag 19 yy yy Woensd. 20 yy yy Donderd. 21, 10 yy yy Vrijdag 22, yy yy Zaturdag 23, 1.2 yy yy STAAT van MÏDDELPRIJZEN der OBJECTEN van MARKT enz., te Middelburg den 14 April 1831. Tarwe per Ned. Mudde f 13 00. Rogge 8, 75. Gerst- 4, <5o. Haver3, 00. Boekweit- 8, 00. Witteboonen- 11 00. Groene Erwten- 9, 00. Graauwe Erwten- o, 00. Niet aangevoerd. Aardappelen3»°°* Brood. Tarweper Ned. Pond 2°I| Volgens Pas. Rogge 1^5 J Vlees c h. Rundper Ned. Pond 50 Kalfs,05 Met Belasting. Schapen- 45 J TER DRUKKER 11 VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 2