10 April 1031 Bc&cttbmafctng- NIEUWSTIJDINGEN. heeft Ï3«it0c?tlaub- jföcbcvïaubew. ADVERTENTIEN. Burgemeester en wethouders der stad middelburg Provincie Zeeland ten gevolge hunner vroegere bekendmaking bij dezer Stads Courant van 19 Maart jl.van de Ileercn A. J'ické en P.D. van Citters berigt ontvangen hebbende, dat bij Hiin-Ed., van de In- en Opgezetenen, ter öprigting van het Nationaal Monumentte F.gmond-aan Zeeter eere van van Speyk, was ingezameld geworden de soin van f623, welke ten voorschreven einde is overgemaakt naar en reeds ont vangen bij het Kollegie Zeemanshoop, te Amsterdam, hebbende gezegd Kollegie verzocht, dat aan de milde gevers deszelfs hartelijke dank moge worden betuigd voor deze aanzienlijke Geldelijke Bijdrage, achten het jtich tot eene aangename taak hieraan te voldoen, door zulks ter kennis dezer Stads In- en Opgezetenen te brengen, en voegen bij die van het Jiollegie Zeemanshoop tevens hunnen dank aan dezelve, voor de door de goede zorg van opgemelde Heerenalzoo ter vereeuwiging der heldhaf tige daad van van Spisyk, bijeengebragte Gelden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B IJ L E V E L D. Ter ordonnantie van Hun lid. Achtbaren Voor den Secretaris afwezig CATS, Griffier. tigde, generaat Bclliardden 0 dezer uit dié stad naar parijs is teriiggd» koerd, en dat ook de Engelsche gezant lord Ponsonby op zijn vertrek stond. Men schrijft uit Antwerpen den 10 dezer t Tijdingen uit Mentfl melden, dat Belgie bepaaldelijk van de RhijnVaart door de haven va® Antwerpen, is Uitgesloten geworden. De Belgen houden zich ijverig bezig niet te Antwerpen aan den kant der Schelde batterijen op te werpen die zij met zwaar geschut Wape* nen. Ook versterken zij hnnne legermagt in die provincie. De generaal van der Smissenwelke naar Aken gevlttgt was BERLIJN den 9 april. Latere berigten uit Warschau ontvangen be vestigen het berigt wegens het voordeel, den 31 maart door de Polen op het Russische korps van den generaal Gcismar en dat van den generaal Rosen bevochten. Daags daaraan heeft de generaal Luhiensky beide korp sen vervolgd en met zijne ruiterij de Russische infanterie overal waar zij stand wilde houden, uit een gejaagd. De Polen zeggen, zeven dui zend Russen gevangen genomen, eenige vaandels en stukken geschut en veel bagaadje veroverd te hebben. Des avonds van den 1 dezer was de generaal Lubienski aan gene zijde van Kaluszyn in Zawady. Het bevestigt zich dat in Litthauen en Volhynie de Polen in opstand zijn. In Turkije heeft zich weder de geest des oproers geopenhnnrd. Geheel Albanië, Bosnië en een gedeelte van Macedonië zijn in opstand De pacha van Scutari is aan het hoofd der misnoegden, waartoe ook de pacha's van Scopia, Nissa, Wrana en anderen behooren. 's GRAVENHAGE den 12 april. De Tweede Kamer der Stnten-Ge- neraal hotidt zich thans in de afdeelingen bezig met het onderzoek van de begrootingswetten. Door de Eerste Kamer is de wet op de leening van 42 millioen aangenomen. Eerstdaags zal aan de Tweede Kamer der Scaten-Generaal worden voor gedragen een ontwerp van wethoudende veranderingen in het tarief van in-uit- en doorvoer. Men verzekert, dnc Z. M. de Koning eene som van vijf duizend guldens, te vinden uit het fonds van kwade posten, en nog drie duizend guldens, uit eigene fondsen, voorloopig toegestaan heeft ter gemoecko- ming in de ramp, die Bergen-op-Zoom heeft getroffen. Men verneemt, dat de heeren administrateurs van Roijen van de posterijen, Visser, van de in- en uitgaande regtenen Gerickevan de registratie, enz. hun eervol ontslag bekomen hebben, wordende, ter bezuiniging, hunne administratien bij het ministerie van finantien voegd. Onder de geruchten van den dag behoortdatbij eene nieuwe verdeeling van de Nederlandsche schuld aan Nöord-Nederlaud zoude zijn toegewezen Jfaan Belgie Jf, en aan Luxemburg Heden ochtend zijn van hier naar het leger vertrokken twaalf le gerwagens beladen met hospitaals benoodigdheden. De generaal des Tombe is te Eindhoven aangekomen, en zal, zoo langde hertog van Saksen-lVeimar afvvezend blijftde 2de divisie kommanderen. De generaal van Geen heeft zijne divisie in oogenschouw genomen. De goede houding dier troepen wordt bijzonder geroemd, met name die der grena diers en van het veldbataillon 's Gravenhaagsche schutterij. Den 13 april. Heden namiddag zijn HH. MM. de Koning en Koningin, in goeden welstand, uit Amsterdam alhier terug gekomen. Sedert men in Belgie meer en meer overtuigd wordtdat de Fransche regering werkelijk haar zegel hecht aan den maatregelom het groot-her togdom Luxemburg door de krijgsbenden der Duitsche bondsvergadering te doen bezetten, voeren de Brusselsche bladen eene'taaldie aan vol slagen razernij grensc, en blijkbaar strekking heeft, om op de omwente- lingzuchtigen in Frankrijk eenigen indruk te maken. Het Brusselsche congres heeftindezitting van den 8 dezer, de wet omtrent het heffen eener gedwongene geldleening van 12 millioen, met 113 *e£en 5 stemmen aangenomen. Daarna heeft de heer Raikem het verslag der centrale afdeeling voorgelezen op de reeks buitensporige voor stellen, die door een tiental leden der vergadering voor eenigen tijd ge daan zijn, en waarvan het eerste was, om aan den Koning van Holland den oorlog te verklaren, indien men niet binnen den tijd van eene maand alle aanspraak op de provincie Limburghet groot-hertogdom Luxemburg en den linker-oever der Schelde, had laten varen. De heer Raikem stel de, in naam zijner afdeeling voor, om op dit ontwerp van wet in bet geheel geen acht te slaandaar het regt van vrede en oorlog bij uitslui ting aan den regent toekwam. In de Belgische bladen van den 11 dezer, vindt men een besluit van den regent Sur let, van den 8, waarbij de öprigting van één bataillon vrijwilligers in ieder der Belgische provinciën, Luxemburg alleen uitge zonderd bevolen wordt. Elk dezer bataillons moet uit 560 man be staan, die tot den rang van kapitein toe hunne eigene officieren zullen kiezen. Een blaauwe kiel zal de montering dezer soort van soldaten zijn. De Brusselsche Courricr zegt, dat het bevel over de Belgische troe pen die Luxemburg verdedigen zullen wanneer de Duitsche troepen daar binnen rukken, aan den Franschen generaal Lamarquc zal opgedra gen worden. De Brusselsche bladen verzekeren stellig, dat de Fransche zaakgelas- den 8 die stad met hen welke hem vergezellen, op bevel Van de Pritis- jische regering moetan verlaten en zijn naar Keulen vertrokken. In de Gazette de Franco vaii den 7 leest men het volgendes Wtf ontvangen dezen morgen de volgende tijdingen De heer de Tallcyrand heeft aan zijn gouvernement berigt, dat cr t® Londen een nieuw protocol geteekeixl was, krachtens hetwelk helgroot, hertogdom Luxemburg bepaaldelijk erkend wordt onder de souvereiniteie van den Koning van Holland te behoorenen hei hertogdom Limburg een deel uit te maken van Belgie. Wijders zou bij hetzelfde protocol zijn vastgesteld dftt de troepen vatt de Duitsche bondsvergadering onmiddellijk het groot-hertogdom kunnen bezetten, en dat de overgave van het land van Limburg aan het Belgisch gouvernement onverwijld moet plaats hebben." AXEL den 12 april. De Belgen hebben weder de grensscheiding over» schreden en zich aan moord en roof schuldig gemaaktin de naburig® gemeente Koewacht zijn vier hunner, met kielen gekleed en als bandieten gewapendgisteren avondomstreeks 9 urende woning van den 85 j :rigen grutter Jan Baptist e Blindeman binnengedrongen, en hebben van der.zelven de som van 500 geëischt. Op zijne verklaring dat hij zoo veel geld niet in huis had, zouden zij zich met ƒ,100 vergenoegd heb. ben. De man, niet gezind om aan dezen eisch der roovers te voldoet!» vermaant hen om zijn huis te verlaten waarop zij drie pistoolschoten hebben gelost, door een van welke de knecht des grutters gedood werd. MIDDELBURG den 15 april. Het verdient loffelijke vermelding dat, zoo als wij van goederhand vernemen, sedert drie dagen, bij den ontvanger der directe belastingen dezer gemeente reeds drie vierden op de geldleening, bekend onder de benaming van: Voorschot op de nader vast te stellene middelen ter bestrijding der buitengewone behoeften van den Staatover 1831 door de leeningschuldigen is betaald. Heden is de 3de kompagnie van het 2de bataillon der afdeeling mobiele schutterij dezer provincie van Verenaar Vlissingen en de <5d® kompagnie deszelven bataillons van hier naar Vere gemarcheerd. t - 1. 111. j De noodlottige ramp, die op den 17 Febrnarij 11. vier onzer braafste, wakkerste en kundigste Zeelieden deed omkomen (zie Middeiburgscht courant No. 95), heeft de Ed. Achtb. Regering dezer stad doen beslui, ten, ons met de Commissie te vereenen, ter inzameling van eenige Lief. degijten voor de ongelukkige Weduwen en Weezen door dezelve nage. laten. Dien ten gevolge roepen wij de erkende milddadigheid onzer Landgenooteu in en twijfelen niet of deze uitnoodiging zal degewenschc® vruchten opleveren. Wij erkennen dat de tegenwoordige tijd velen bui ten staat stelt tot zulke ruime bijdragen, als hunne Christelijke liefd® bij andere gelegenheden zoo gaarne schonk maar juist dit vermeerderd het ongeluk van onze diep ongelukkige Stadgenooten. Edele menschen- vrienden die nog boven anderen geven kunt, wij bidden 11 dan in naam van den God der liefde, iets van het uwe te willen afzonderen voor da arme en verlatene betrekkingen van Mannen, die door al hun leven zich niet slechts als kundige en brave Burgers hebben onderscheiden, maar ook meermalen hun eigen leven hebben gewaagd ter redding van Schip breukelingen die buiten hunne menschlievende pogingen meer dan waarschijnlijk zouden zijn omgekomen. Brielle, den 5 Maart 1831. H. P. de Kanter. J. C. van de Velde. J. DE RoUVILLE, M. Kluit. De Predikanten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg zullen gaarne de Liefdegiften voor bovengemelde ongel ukkigen be stemdontvangen en overmaken. BEüRspRijs te Amsterdam, 13 April. Recepissen van de Geldleening van 1830 72J& 733? Schatkist-biljet ten 9i| a 92J; de 2§ pets. Nat. Werk. schuld 38? 39!4J pet. Amort. Syndic. 64*. a 65 Frnnkr. 3 pc. Inschr. 54! it 55J Engel. gec. 80 4 80J 6 pet. Russ. Inschr. 54! 4 55^. Id. 5 pet. obl. bij Hope Co. 86| it 87^, J-Jeden verloste voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER t Suzanna Fak Brouwer geliefde Echtgenoote van Middelburg C. H I S S E R. den 13 April 1831. Deze dient tevens voor bijzondere kennisgeving aan Vrienden en Be kenden. J-Jeden overleedtot onze groote droefheidin den ouderdom van 56 jaren, onze veel geachte Moeder en Behuwd-MoederSARA OUBO- TER Weduwe van wijlen den Meer PI ETER WELS Az. Van welk groot verlies wij bij deze kennisgeven aan Vrienden en Bekenden. Middelburg A. W. II O U P T. den 13 April 1831. C. HOU PT, geb. Wels. zal op Vrijdag den 22 April, des ten overstaan van den Notaris A\ £)e Bloemist F. SCHUPPENS voormiddags ten 10 uren precie$ Stuart Makkers, in de Ornngerie, staande in den Tuin achter zijn Woon huis, in de lange Gortstraat alhier, presenteren te Verkoopeneene fraaije verzameling van in bloei staande BLOEMEN en GEWASSEN zijnde daags voor de Verkoopiug te zien.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 1