n ingsdag den 22 Maart 1831, Verkooping aan het Vendu, van zin delijke MEUBELEN, eene groote uittrek-Tafeleen Bureau, Kisten; BORSTELMAKERS-WINKELGOEDEREN en GEREEDSCHAPPEN, SCHALEN, GEWIGTEN, BAKKEN; voorts eene groote partij AF- BRAAK, en daaronder goed Werkhout, Dakpannen, Steenen, Brandhout en aljes dat zal worden bijgebragt. Maandag te zien. Me" zal op Vrijdag den 29 April 1831, 's morgens tien uren pre cies, op de Hofstede bewoond bij de Weduwe Jan Walravete BE.IG- DAMME ten overstaan van den Notaris Willem Marinus Snijder en getuigen in het openbaar en aan de meestbiedenden te koop aanbieden drie Paarden van 4 en 17 jaren; zes Melk Koeijen twee Vare Koeijen, vier twee- k driejarige Vaarsenvier één- h tweejarige Dito, vier Kal vers, twee magere Varkens Boerenwagen met toebehooren, Brewejkar, Ploeg, vijf Ijzeren en één houten Eggen, twee SleepdeurenVeldgang, Houweelen, een Tuig Ploeg- en Wagenwand, Geeselstoel en Steen, Kortkist, Kaam en Pols, vier Zeeften in soort, Graanzakken en verdere Bouw-Melkers- en Zolder-Gereedschappeneene groote partij Willigen Mutsaards en meer. £)ie iets te pretenderen hebben van, of verschuldigd rijn aan den Boedel van LAURENS VERHAGE, in leven Burgemeester te Aagtekerke gelieven daarvan opgave of betaling te doen vóór den 20 Maart 1831, aan den Onderwijzer Kesteloote DomburgExecuteur in gemelden Boedel zullende na dien tijd geene pretentien meer worden aangenomen. 1 DEMERARY and ESSEQUEBO, undersignedin capacity as Deputy first Marshaf of the nniied Cölony of Demerary and Essequebo advertises by these presentstor the "first, second and third time, that hewill, by virtue of certain sentences of the Honorable Court of Civil Justice of said nnited Colonyexpose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS, with their Cultivarion, Buildings, Slaves and further appurtenances viz Firstly. In the month of September 1831 the SUGAR-PLANTA- TION TATMOUTH-MANORsituated 011 the West-Coast of Es sequebo, the property of Edward Barnwell. Secondly. In the month of December 1831 the SUGAR-PLANTA- TION NEW-TTLEformerly known as Plantn. DOORNSVREDE situated on Troolie-IslandEssequebo Riverthe property of Wllliam Crighton. Thirdly. In the month ofjannary 183a, the SUGAR-PLANTATION LA NOUVELLE FLANORE situated on the West-Coast of De- merarythe property of the Heirs of de FEscaille. The Judicium of pra:- et concurrentiaon the net proceeds of the above saleswill be held by the said Honorable Court of Justice, three months after the respective days of salefor which reason all those who may pretend to have any right, title or interest, to the nett pro ceeds of said Plantations are herewith by him the undersigned Deputy first Marshal of said uiiited Colony, summoned to appear in person or bij their Attornies, to lay their Claims in due fortn bëfore the Honora ble Court of Justice of said nnited Cölony of Demerary and Essequebo, at their órdinary sessions as foilous: In the month of December 1831, for Plantation Taymouth-Manorin the month of April 1832 for Plantations New-Ty/e aqd ia Nouvelle Flan- dreunder a penalty, that against the non-appearers will be próceeded as the Law directs. The Inventarles of the above stated Plantations are dayly to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL, Mr. GAREL Co., No. 7 Anstin-FriarsLondon and of P. J. le JOLLE Esq.Amsterdam. Demerary and Essequebo, the 29th November 1830. J. D. HALEY, Deputy first Marshal. &TL' - Men QP Woensdag den 30 Maart 1831, des morgens ten negen uren precies, op de Hofstede bewoond bij Jan IFilleboordsestaande en gelegen op de Gemeente van ZANDIJK ten overstaan van den Notaris Mr. Adriaan van de Graft en getuigenpubliek aan de meestbiedenden presenteren te verkoopen: vier Paarden, zes zeven Koeijen, een Kalf- dragendeVaars, twee tweejarige Dito, vier jarige Dito, twee Kalvers, drie Varkens, een Hond, eene partij Hoenders; drie Wagens, voorts Ploegen, Eggen en verdere groote partij Bouw- en Melkers-Gereedschap pen mitsgaders Meubelaire Goederen, bestaande in Tafels, Stoelen, Kassen, Porselein, Koper, Tin en Aardewerk, Spiegels eene Klok, Bedden met derzelver toebehoorenen hetgeen meerder zal worden ge presenteerd. OpENBARE VERKOOPING, op Dingsdag den 12 April 1831, des voormicWogo ten tien uren precies, in de Herberg bewoond door de Weduwe Maljers, te AAGTEKERKEKanton Veere, in tegenwoordig heid van den Heer Vrederegter van het Kantonten overstaan van den Notaris Willem Marinus Snijder en getuigenvan de volgende Perccelen VASTE GOEDERENte weten Eerste/ijk: Eene HOFSTEDE, met derzelver Huizinge, Schuur, Stalling, Wagenhuis en verderen Timmer, gemerkt No. 51 met 30 Bun ders 60 Roeden 21 Ellen zoo Hofstede, Boomgaard, Wei- als Zaailan den staande en gelegen onder de Gemeente Aagtekerke voornoemd. Ten. Tweede.: 1 Bunder 17 Roeden 82 Ellen WEILAND, gelegen on der Aagtekerke voornoemd. y.Ten Derde39 Roeden 50 Ellen ZAAILAND, gelegen als voren. 'v:Ten Vierde: 4 Bunders 77 Ellen WEILAND, gelegen onder Meliskerke. De voorschrevene vier Perceelen Vaste Goederentezamen uitmakende de Nombre van 36 Bunders 18 Roeden 30 Ellen Landszijn thans in pacht bij Abraham Francketot ultimo April 1831. Gemelde Hofstede en Perceelen Lands zullen eerst ieder afzonderlijk en, daarna gezamenlijk in eene massa te koop worden aangeboden. Ten Vijfde: Een HUIS en ERVE, staande engelegen op de Gemeente Aagtekerke, gemerkt No. 1. 'Behoorende de voorschrevene Vaste Goederen tot de Nalatenschap van Wijlen den Heer Laurens Ver ha ge ,in leven Burgemeester te Aagtek'erke voornoemd. De Memorie van lasten of Veil-conditien zijn acht dagen voor de Verkooping, te. lezen ten Kantore van gemelden Notaris te Veere, en bij den Heer H. M. Kesteloote Domburg. Voorts zal men op Vrijdag den 15 April 1831, 's morgens ten tien oren precies, voor bovengemeld Huis No. 1 te Aagtekerke ten over staan van gemelden Notaris Snijderin het openbaar en aan de meest- biedenden te koop aanbieden een zindelijken INBOEDEL, waarónder drie Bedden met toebehooren, twee Kabinetten, een Bureau, Tafels, Stoelen, Koper, Tin, Blik, Ijzer, Glas- en Aardewerk; een SPEELr WAGEN, eene groote partij droog HOUT, STEEN en meer. t.\ t - er U'ic de hand te koop eene HOFSTEDE, met circa 30 Bunders ZAAN en WEILANDEN gelegen in de Gemeente Kleverskerke bewoond bij de Wed. Popjenadere infórmatien te bekomen bij den Secretaris te Ar nemuiden. Ju lossing op het laatst dezer week. Schipper van den WUngaat* denmet Sunderlandsche SM1DS-, en grove HAARD-KOLEN, alsmede Blaauwe Scbotsche SC1IAAL-KOLENvan en te bevragen bij de We duwe K. B. Lievense. £en roijaal Burger HUIS te huur tegen Meite bevragen bij C. van Assendelftop de Wal. JVJet Mei een BOVENHUIS te huur, Lett. G. No. 52. £ene VOORKAMER te huur tegen MeiLangenburgB 8. £en KLEERMAKERS KNECHT benoodigd, bij Donselaar. £ene Burger DIENSTMEID benoodigd, die met de Pot en het Huis werk kan omgaanadres bij den Boekverkooper Hendrikse. [)e ondergeteekenden berigten bij dezedat zijop HEDEN den 17 Maart, des avonds ten halfzeven uren, een CONCERT zullen geven in de Zaal van den Schouwburgwaarvoor de Intree-kaarcen ten hunnen Huize zijn te bekomen. A. J. van EMDEN en W. R. CEULEN. TOONEEL-BERIGT voor VLISSINGEN. Qp aanhoudend verzoek, voor eene tweede en laatste Representatie: DE BARBIER VAN STRAATSBURG, of de Frankforter Loterijge heel nieuw Blijspel met Zang, in drie bedrijven. Voorafgegaan door: HET VERLATENE MEISJE, of het Concert van den IntendantToo» neelspel in twee bedrijven. gij den Boekverkooper C. E. SCHUTTERS wordt heden uitgegeven: Bijdrage ter nagedachtenis van J. C. J. van Sl'EYK, door J. W. SCIIUURMANS, Muzijk-Onderwijzer te Middelburg, (uitge geven. ten voordeele van het te Amsterdam op te rigtene Mo nument} voorgelezen in het Departement Middelburg, der Maatschappij lot Nat van Algemeenden 9 Maart 1831. Bovenstaande heeft ontvangen VAN SPETKChanson Patriotique de M. Charles Durand, musique de C. Miihlenfeldt. Jn den Boekwinkel van de Gebroeders ABRAHAMS is te bekomen: Reglement op de exercitien en manoeuvres der Infanterie 3 stukken in gr. 8vo., als: Soldaten, en Pelotons-Schoolmet de generalë kommando-woordeniste stuk, 1 80. Bataillons-School2de stuk, f 1 50, Evohuien van Linie, 3de stuk, f 1 80. Reglement ingerigt voor het Theoretisch Onderwijs, door den Ceneraal Dibbetz, 2 stukjes in zak-formaac, f 1 ieder afzonderlijk 50 ets. Algemeen Reglement op de Inwendige Dienst, de Policie en de Krijgs tucht, gr. 8vo. 1 80. Marsch-Regleraent, ten dienste van alle Militaire Korpsen gr. 8vo. 30 ets. Reglement voor de Garnizoensdienst, gr. 8vo. 75 ets. Reglement van Krijgstucht of Discipline in zak-formaat30 ets. Provisioneel Reglement van Administratie bij de Landmagtgr. 8vo. 130. Algemeene voorschriften op de uitvoering van het Provisioneel Regle ment van Administratie bij de Landmagt, gr. 8vo. f 1 30. Schorten Gids voor de Onder-Officieren en Korporaals van de Infante rie, met het bijvoegsel over de Voorpostendienst, 121110., vierde druk, f 1 30. Over de Voorpostendienst afzonderlijk, 25 ets. Krijgs-artikeienin zak-formaat, 20 ets. Algemeene voprschrifcen omtrent het tirailleren en het defileren, 40 ets. Van der NettenHandleiding tot het gebruik van het Schietgeweer, bij het Schijfschieten en in het Veld gr. 8vo. f 1 80. Mr. NahuysTableau der kommando's en bewegingen van de Bataillons- School, 4to.zonder platen f 2 30 met platen 3 50. BuserHandleiding voor aankomende Officieren en Onder-Officieren, ter verkrijging van eeneh behoorlijken leefregel8vo. 90 ets. en meer andere Militaire WerkenStaten, Rapporten enz., alsmede de Portretten van de Generaals Chassé en van Geenen van den Lui- tenant-ter-zee van Speyk. In denzelven Boekwinkel kan worden deel genomen in eene uitgezochte Leesbibliotheekalsmede in de lectuur van het Parijscbe Journal des Da mes et des Modes. Jn den Boekwinkel van de Gebroeders ABRAHAMS, te Middelburgs zijn te bekomende gerenomeerde TAND-MIDDELEN van de Ge broeders DENTZHoftandmeesters van Z. M. den Koning en van HH. KK. HH. den Prins van Oranje en Prins Frederik der Nederlanden als: Parel-Wassihg en Tand-Opiatdienende om het Gebit te verster ken de Tanden te 'zuiveren en ze tot den hoogsten ouderdom te con serveren, k f.2,50. Mondspoelingvoor Scorbut, Blaauwschuiten Rhumatique pijnen in den Mond, en bijzonder tot het aangroeijen en versterken van het Tandvleesch 3. Liquer Philodontique om den Mond en Adem zuiver te hotideijii 3 50. Poudre Dentifriee et Antiscorbatiqueh ft. Tand-Elixer0111 de Tanden Ivoor wit te maken, zonder het glazuur te benadeelen k f 1 10. Tandpoedertot zuive ring en witmaking der Tanden, ii 50 Cents. Eau-de-Blanchardom Kies- en Tandpijn uit Zinkingen voortkomende, te verdrijven, h f 1,25. Al deze Middelen zijn met Cachetten voorzien, en berigten erbij, we gens het gebruik. Nog is bij bovengeinelden te bekomen de zoo beroemde Sayon-de-Parisvoor alle vel-ontstekingensproeten, puis ten, vlekken, enz.; makende het vel sneeuw wit en aangenaam. Het fleschje met een berigt kost 1, Voorts zijn nog in gemelden Boekwinkel verkrijgbaarbeste Eau-de- Cologne Eau-de-Vie de Lavandedoublé ambréeMacasser-Oliefijne Zeepen en andere Parfumerien; alsmede een extra fijn Boenmiddelvoor alle gladhouten Meubelen Marmer Ijzer en Staal Doosjes met Eco nomisch Nachtlichtfijne gekleurde Inkten in soort, en meer andere Huishoudelijke artikelen. Te Middelburg, ter Boekdrukker# van de GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 4