als de onze, eene vereenigde nationaliteit ten doel gehad. h In 18 j 5 hebt gij voor de eerscemaal bijzondere betrekkingen met Duitschland gehad, maar gij zijt onder dezelfde instellingen als het ove rige gedeelte van Belgie gebleven. j, In het groot-hertogdom, even als in de andere provinciën van Bel- gie heeft koning Willem het verdrag verbroken dat hem aan Belgie Verbond en heefc hen van hunne verbintenissen ontslagen door de zijne te verbreken. De oorlog heefc tnsschen bem en ons uitspraak gedaan, en de wet- tige overheid is die welke door den nationglen wil gevestigd is. Gij zijt geene vreemdelingen aan onze gevechten en overwinningen gij hebt u vrijwillig aan de Belgische omwenteling verbonden en de na men van uwe vrijwilligers zijn in de geschiedenis van onze dagen aan- geteekend. Voor zoó veel de omstandigheden dit gedoogen, smaakt gij reeds de Weldaden der omwenteling. De hatelijke belastingen zijn vernietigd. Gij hebt zeiven uwe gemeente.besturen vernieuwden gij wordt be stuurd door mannen van tiwe keus. Uwe gedeputeerden hebben medegewerkt om Belgie deszelfs consti tutie te geven. Gij zijt de onderdrukking, waarvan gij vijftien jaren de slagtoffers geweest zijt, niet vergeten. Vreest voor de terugkeering der Holland sche fiscaliteit, die uwen handel en landbouw heeft vernield. De personen die u van wettig gezag spreken, en die den burger oorlog onder 11 aanstoken, zijn de agenten en de medestanders van het vervallen gouvernement; zij hebben van de misbruiken geleefd en bekla gen zich het gemis derzelve. Aan zich zelve overgelatenvaii BelgieFrankrijk en Pruissen ge scheiden, van alle zijden door tol-linien ingesloten, zou uwe provincie, indien zij zich alleen vestigde, het ongelukkigste land van de geheele aarde worden. „Luxemburgers! blijft vereenigd en onverzettelijk. Neemt, in naam van het Belgische volk, de verzekering aan, dat uwe broeders u nooit zullen verlaten. De regent van Belgie, E. L. SuRLET, DE ChoKIER." (Volgen de onderteekeningen van alle de ministers.) Het Journal des Flandres van den 13 maart, bevat het volgende artikel: „Een aantal exemplaren van eene verleidende proclamatie, zijn dezen morgenin pakettenin onderscheidenene straten binnen Gent gevonden. Het betreft niet meer den Prins van Oranjeneenaangemoe digd door het verkeerd bestuur onzer zaken, en door de ondersteuning der mogendhedenverheft de partij veel hooger hare vorderingen het is Willem den I dien men wilzijn oudste Zoon heeft geen Bel gisch bloed genoeg vergoten, om regt te hebben op de ondersteuning dezer uitmuntende burgers. Hij zal niet onze Koning, maar Stedehou der, onder de voogdij van zijnen Doorluchtigen Vader zijn. Er was een tijd waarin de halstarrigheid van zoodanige wenschen een medelijdende lach zou verwekt hebben. Deze tijd is echter voorbij Holland heeft deszelfs leger verdubbeld; weldra zal het viermaal ver groot zijn, en slechts drie uren is deszelfs voorhoede van ons verwij derd I Het is nu geen tijd meer voor onze staatkundigen om door procla. made op proclamatie te antwoorden." Bij een besluit van den regent, is de minister vanbuitenlandsche zaken voorloopig belast met het bestuur der marine. De generaal Mellinet is in arrest genomen. Men zegtdat de meeste postendie te Brussel door de burger wacht bezet zijnaan de lienietroepen moeten overgegeven worden. Het Belgisch bestuur schijnt voor onlusten te Antwerpen en te Luik te vreezen en daarom zoo veel troepen, als ter zijner beschikking staannaar die steden te zendenten einde er zijn gezag zoo veel mo gelijk te bewaren. Van Antwerpen den 11 maart wordt gemeld De stelüng der Hollandsche flotille is nog steeds dezelfde. Dezelve bestaat uit tien kanonneerbootende ten oorlog toegeruste stoomboot Suriname en de stoomboot de Stad Rotterdam. Voor de citadel komen bij aanhoudendheid ligters aan. Te Lillo liggen twee Hollandsche kor vetten, en vele andere oorlog-schepen kruisen op de Schelde tusschen Keu Zen en Vlissingen. -— De volgende berigten zijn van Parijs den 9 maart: Men is hier, op het ontvangen van de verliezen die de Polen lijden steeds meer en meer met hun lot begaan; vele burgers dragen rouw. Éenige groepen die zich met eenstemmig gevoel van verontwaardiging en vroede hadden vereenigdhebben op heden de stad doorlöopenonder het geschreeuw van; Oorlog aan Rusland! wraak voor de Polen! Voor hen uit werd een vaandel van de Poolsche kleuren en met floers be. striktgedragen. Zelfs hebben eenige jonge lieden zich naar den ambas sadeur van Rusland begeven en aldaar betuigingen, welke hoogst belee, digend waren, gedaan. Ten aanzien van dit laatste meldt de Temps het ♦olgendeMeden had in Parijs eene zeer noodlottige gebeurtenis plaats. Eenige kwaadwilligen hadden het gerucht verspreid, met welk voorne men is onbekend, dat het hotel van den Russischen ambassadeur zou ge ïllumineerd wprdeij. Heden avond ontstond er eene, hoewel niet groo tezamenrotting voor gezegd hotel't welk echter niet was Verlicht. Eenige ellendelingen, die zich aan het hoofd der troep bevonden, heb ben oproerige kreten uitgebraakt en eenige glazen ingeslagen. Weinige Oögenblikken dh'rna is een aangespannen rijtuig van bet hotel vertrok ken, hetwelk mm echter zonder eenige hindernis heefc laten passeren." Een ander Paiijith dagblad van den 10 dezer, behelst hieromtrent het volgende: Heden hebben ook alhier de studenten, op het vernemen van de tijding van de nederlaag der Polen met een driekleurig vaandel' met rouwvloers omwonden en rouwstrikken aan de armeneen omgang door de stad ge daan en voor het hotel van den generaal Lafaijette stil gehouden. Zij hqbben aan dien generaal eene aanspraak gedaan die bij heefc beantwoord met onder anderen te zeggen dat de tijding van de nederlaag der Polen nog niet zoo zeker was. Bij dezen optogt hebben zich vervolgens ver scheidene werklieden gevoegd, en zijn voorbij hec hotel der Russische ambassade getrokken, onder liet aanheffen der kretenleve de Polen! dè dood aan de Russen! wraak!' wraakenz; De'nationale gardes te voet en te paard zijn in de wapens gekomen en hebben op verscheidene plaatsen zelf bij het Palnis-Roya!de volks,verzamelingen uiteen ge dreven en de uitgangen van de straat, alwaar de Russische ambassadeur huisvest, zijn door linie-troepon en nationale gardes bezet terwijl ster. ke patrouilles ruiterij de straten doortrokken. De Moniteur behelsde hierop het volgend artikel: De eerbied welke men aan den vertegenwoordiger eener vreemde natie verschuldigd is, is gegrond op het regt der volken, hetwelk door geene lent m beschaafde natie kan miskend vordert; en ten te handhaven." De heer St. Aulaire is Van hier met volrtagïhÖBBÏsSrénie Vertrokken*^ ten eindê zich, in naam dét vijf groote mogendheden cegeti élke Onder neming, welke de Bolognezen tegen Rome inogcen beproeven, té Vef* zetten, onder stellige verklaring, dat, indien dè^éii daafaaii ziéh niet stoorden, gemelde mogendheden cUsschen beidé zouden komenmet voi* Ie toestemming van het Fransche gouvernement. Ook heeft génoemdé gezant In last om den Paus te Vergezellen, indién deze, teü gevolge det omstandighedenverpligc mogt zijn Rome te verlatenen tevens om iti geen geval het nieuwe Romeinsche gouvernement te erkennen. Een brief van Genua van den 28 februarij meldt, dat een coürief féttt- streeks uit Rome de tijding heeft aangebragt, dat die stad Zich in de magc der opstandelingen bevond; dat de Paus buiten het grondgebied wa* gebragt en dat twee kardinalen gearresteerd waren. Hetzelfde meldt eert brief uit Pont-de-Beauvoisinvan den 2 maart. De Constitutionnel spreekt van berigten uit StUttgard van den 4 deZer, meldende, dat de Oostenrijkers naar de grenzen van dat koningrijk in aantogt zijnen men dagelijks eene oorlogsverklaring van Oostenrijk te gen Frankrijk verwachtte. Deze brief behelsde ook hec volgende: Oö- danks den tegenstand van ons gouvernement (het Wurtemburgsche) Zal het er nogcans in betrokken wordenwaardoor alhier de grootste schrik heerschc." Een brief van Gotha, gisteren alhier ontvangen, vermeldde dezelfde bewegingen van den kant van Oostenrijk. Men spreekt van het vertrek van onzen Oostenrijkschen ambassadeur, graaf d'Appony. Gisteren heeft een telegrafisch berigt van Calais de tijding aangebragt, dat te Londen de beraadslaging over de bill der parlements-hérvórming met gemeen overleg tot na de Paasch.vakantie was uitgesteld. De heer de Potter gaat hier deel nemen aan de uitgave van een nieuw dagbladde Vaderlander geheeten. De heer Ch. Lehon is alhier aangekomen. Men zegt dat koning Lodewijk Filipsna een uur onderhoud met den heer Sebastianigeheel alleen, zonder den raad te hooren, het pro tocol van Londen heeft geteekend, hetwelk de traktaten van 1814 en 1815 bevestigt. Nog schrijft men van Parijs den 10 maart: De beurs is niet te best afgeloopenhet schijnt zeker te zijn dat de heer Lafitte zfine demis- sie als minister heeft ingezohden de heer Sebastiani staat hem te volgen." Het Journal de la Hayt van gisteren behelst het volgende artikel De tijdingen van Polenzoo als wij die aangekondigd hebbenbeves tigen zichin spijt van de illuminatien van Parijs en de vreugdekreten ven Brussel. Praga is wezenlijk in de magt der Russen. Warschau vroeg om te kapitulerenen de eenige voorwaarden dier kapitulatie stonden ge. regeld te worden. Het leger van den generaal Diebitsch omringde de stad. De opperbevelhebber der Polen, Radzivill, en twee andere gene- raals, hadden paspoorten bekomen om zich naar Weenen te begeven. Dit zijn zekere daadzaken. Er blijft den Jacobijneri niets over dan een aan» doenlijk medelijden te veinzenwegens het loc dier Polendie zy er aan gewaagd en opgeofferd hebben." De Majoor, kommanderende de twee Veld-Éataillons der 13de afdee- ling Infanterie, behoorende tot de Voorhoede van het Mobiele Leger, ten dienste der troepen onder zijn bevel uit Zeelands Hoofdstad ontvan gen hebbende 107 paren Wollen Sokkenbetuigt bij deze den onbekenden gever of gevers zijnen hartelijken dank, voor dit zoo welkom geschenk hem ook personelijk belangrijkals herinnering aan de vele bekenden en vrienden van vroegere jaren op wier voortdurend aandenken hij steedk prijs zal stellen, Voorpost bij Valkenswaard r den 9 maart 1831. De Majoor voornoemd, Schneider. BEURspRys te Amsterdam14 Maart, 6 pet. Russ. Inschr. 56 h 56%. Id. 5 pet. obl. bij Hope Co. 89 h 8p{. ZEE- 7IJDÏNGEN. MIDDELBURG den 16 maart. Te Surinamen is gearriveerd het schip de Zeeuwkapt. J. ter Hofstede, van deze stad. Heden is alhier voor den wal het schip Mercuriuskapt. H. B. Esink. VLISSINGEN den 15 maart. Heden is naar zee vertrokken Zr» Sla. stoom-paket Curajao, kommandant J. Ie Jeune. Gisteren is alhier ter reede gearriveerd de stoomboot de Stad Antwtr. pen, komende viin Rotterdam. Voorts zijn, sedert den 12 dezer, op onze reede aangekomen: Rosalie kapt. A. Cordeer, van Padang naar Vlissingenmet koflij; Alidakapt. A, O. Salstrpmvan Terra-Vecehia met zout (onbepaalde descinacie) the Staffortkapt. W. Pearsonvan Stockton naar Gentmet aardewerk Ceorge the Fourthkapt. Baldwin, van Londen, met koflij; Prinses Carolina Amaliakapt. R. Fhynvan Seville, met lood en katoen, en Navarin, kapt. J. Munter, van Glasgowmet stukgoederen; de drla Iaatsten naar Antwerpen gedestineerd. ADVERTENTIES. Goes, den 10 Maart 1831. {jeden overleed alhieraan de gevolgen eener slijmberoertein deti ouderdom van circa 69 jarende Wel-Eervv. Zeer Geleerde Heer IEAN HENRI CF1ATELAIN, rustend Leeraür bij de Waische Gemeente té Utrecht. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. ^an het Kantoor def gekwalificeerde Kollecteurs te Middelburg zijn te bekomen HEELE en GEDEELTEN vin LOTEN in de 152ste Loterijin Koop vöor Klassen a ƒ69 *t Lot, alsmede voor de Derde Klasse, waarvan de trekking begint Maandag den 21 Maart 1831, te weten Heei Lot Hai? Vijfde Tiende Twintigste In Koop: 40 Heel Lot Half Vijfde Tiende Twintigste In Huur; Bij dczelven wordt GENERAAL CONTRA-BOEK gehouden. y0 Mv.. i tugei. get, 74j a 75;; - 20 - 8 - 4 - 2 00. 00. 00. co. 00. f 10 t 60. - 5 00. - 2 00. - 1 00.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 3