zich waarschijnlijk nog MaCcrata en Cingoli vereenigen. Modena, Reg- gioParma en Massa en Carrarahoewel in den zin van het herige vrij worden in hetzelve toch niet tot het vrije Italië gerekend. De zoogenaamde vereenigde provinciën hadden reeds afgevaardigden naar Bologna gezonden, welke den 24 zouden bijeenkomen, om de 1100- dige maatregelen tot instelling van een algemeen bestuur te beramen. Het thans in Bologna bestaande voorloopige bestuur, wordt in hetberigt van groote laauwheid en onverschilligheid in het nemen van maatregelen van verdediging beschuldigd, en zoude zelfs verklaard hebbendatin- dien er een Oostenrijksch leger mogt aanrukken men aan geene verde diging denken konde. Met de oprigting van geregelde krijgsbenden was nog geen begin gemaakt, en aan wapenen heerschte groot gebrek. Voorts merkt men opdat datgene wat thans door sommigen eene heugelijke vrijheid genoemd wordtook in Italië reeds dezelfde vruchten begint te dragen als elders. De naaste olnstreken van Rome worden meer dan ooit door rooverben- den onveilig gemaakt. Tusschen de opgeworpene besturen van verscheidene steden heerschte Voorts de grootste oneenigheid. De beide zoons van den graaf van St. Leo QLodewyk Buonaparte) die ecnigen tijd geleden wegens hun onrustig gedrag uit Rome verban, nen waren, hadden zich, volgens berigten uit Bologna, thans, buitei weten van hunnen vadernaar Spoleto begevenen schenen voornemens te zijn om bij de opstandelingen dienst te nemen. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 9 maart. De algemeene aandacht is hierbij voort during. genoegzaam geheel op de parlements-hervorming gevestigd, Het huis der gemeenten beraadslaagt daarover nog steeds; heden avond of morgen zal de deliberatie gesloten en de eerste lezing voorgesteld worden. Men leest in den Times over de Belgische zaken het volgende: „Erschijnt zich in Belgie eene sterke partij tegen den nieuwen regent en zijn nieuw ministerie op te doen. De heer Surlet de Chokierdie, spotterwijs, koning Surlet 1 is genoemd, wordt beschouwd als de lijde lijke speelbal in de handen van eene geslepene en eerzuchtige factie., Zijne ministers zijn de welbekende intriganten, die gedurende de geheele revolutionaire beweginggetoond hebbende middelen van eigen voor deel. ten koste van het welzijn des lands, te raadplegen. De heer van defVeyer, die, als diplomaat, zoo weinig de beginselen van goede rrouw in het oog hieldis aan het hoofd van het departement van bui- tenlandsche zaken geplaatsten zijne ambtgenooten zijn van dezelfde tfiqttei Zij zijn allen geneigdom de revolutionaire beginselen tot het uiterste te drijven en niets bij eenen oorlog te verliezen hebbende zijn zij niet huiverig, de onafhankelijkheid van hun land en den vrede van Europa over te laten aan de kansen van eenen krijg met de groote mogendheden, over de onbeduidendste belangen en uit hoogmoed. Zoo wel de regent als zijne ministers zijn geheel de staatkundige inzigten van Frankrijk toegedaan, en maken staat op Franschen onderstand, tegen de regtvaardige beslissing der andere mogendheden van Europa in het ge schil van Belgie en Holland. Dat hoogwijze ligchnamhet nationaal congreshetwelk op aan hitsing van de tegenwoordige ministers in derzelver hoedanigheid van provisionele regeerders, den regent verkoor, die op zijne beurt hen tot zijne dienaren koos, heeft besloten, zich te verzetten tegen de proto collen van de conferentie te Londenstrekkende tot regeling van de grenzen van het Belgisch grondgebied en tot bepaling van het bedrag tbre Cctgrc Sn de -.ercenigde schuld van het koningrijk der Nederlanden Zou dragen. De regent moet dit besluit ondersteunenof anders logen straft hij zijne makers. Indien hij tot het protocol van den 27 januaiij toetreedt, verklaart bij zich tegen de bovendrijvende facrie; indien hij daar tegen handelt, verklaart hij zich tegen de bondgenooten. Het ge- Volg van het laatste besluit zou zijn eene geheele vernietiging van il het geen sedert het begin van novembermet opzigt tot de regeling van de Belgische zaakgedaan isen de hernieuwing der vijandelijkheden thssehen de Noordelijke en Zuidelijke provinciën van Nederland. Wij behoeven naauwetijks het waarschijnlijke gevolg van zoodanigen krijg aan te coonen. Bij dezen staat van zaken moet het ons eenige bevreemding baren dat de Fransehen eenen diplomatischen agent zonden hebben benoemdin den persoon van den generaal Belliard, aan het hof van Surlet Blijkens dit artikel gaat de Timeswien men alleen zou kunnen ver wijteneenigzins laat van zijne dwaling te zijn terug gekomen, voort, de Belgische omwenteliug en hare raddraaijers aldus naar waarheid af te schilderen; hij roemt, daarentegen, ten hoogste de vaderlandslievende pogingen der Noord-Nederlandersen verdedigt hun regt in verscheidene betoogen tegen de onregtmatige eischen der Belgen, nopens de schuld en de grensbepaling. Men merkt opdat de toon van den Times in liet boven medegedeelde artikel, tenslotte, minder tegen Frankrijk, dan wel tegen het Belgisch bestuur, dat den generaal Belliardzonder vervul ling van de vereischte voorwaarden ontvangen heeftgerigt is. Een' ander blad hekelt echter meer het gedrag van Frankrijk, en beweert, dat er eene scheuring tusscherf de Britsche en Fransche gouvernementen Zou hebben plaats gevonden, en het laatste, van den tegenwoordigen staat van zaken- te dezer lande (bij den gewigtigen hervormings-niaatre- gel) partij trekkende-, regtstreeks ons kabinet Zou beleedigd hebben. FRANKRIJK. PARIJS den 6 maart. De Moniteur behelst eene geheel nieuwe orga nisatie van de marinemet talrijke bevorderingen in dezelve. De bekende Poolsche generaal Kniacewiczdie naar Berlijn was gezonden, ten einde de bemiddeling van Pruissen in de Poolsche zaak te verzoeken is te Parijs aangekomen. Men verzekert, dat hij met eene be langrijke zending van het Poolsche bewind bij ons gouvernements is belast. De generaal Clauzcl is den 28 februari] te Toulon aangekomen. Men weet, dat men hem een opperkonunandement van het leger toeschrijft. De maarschalk Grouchy is in activen dienst gesteld. Men spreekt van een nieuw belangrijk protocol van den 28 febru- arijnopens de betrekkingen der mogendheden onderlingdoch dat door dén Franschen gezant, prins de Talleyrandniet onderteekend zou zijn. NEDERLANDEN. VGRAVENHAGE den 13 maart. Door Z. M. zijn, bij de hooge- schölen der Noordelijke provinciën, de volgende hoogleeraren tijdelijk toegevoegd in de natenieldeDe faculteiten Bij de hoogeschool te Leydenaan de faculteit der regtsgeleerdheid de heer .7. R. Thorbeckeaan de faculteit van wis- en natuurkundige we renschappen de heer J. C. S. van Bredaaan de faculteit van bespie gelende wijsbegeerte en letterende hceren C. L. Mahne eu J. M. Schramt. Bij de hoogeschool te Utrecht: aan de faculteit der regtsgeleerdheid de Weren A. E. Holtius- en J. Ackersdykaan de faculteit van wis.cn natuurkundige wetenschappen, de hceren R. van Rees en C. A. Bergsma aan de fhculteit van bespiegelende wijsbegeerte en letteren, de heel L, G. Visscher. Bij de hoogeschool te Groningen aan de faculteit van bespiegelende wijsbegeerte en letterende hüereil G. J. AJeyer11. de Greuve eii P. van Limburg Brouwer. Alle hoogleeraren in de Zuidelijke provinciën geplaatst geweest. De eerstvolgende zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is bepaald op den 22 dezer des middags ten 1 uur. Er is gemelddat door Breda eenige notabele ingezetenen uit BrusselGent en Antwerpen zijn gepasseerd zich naar 's Gravenhage begevende om, zoo men verhaaldemet den Koning een onderhoud té hebben. Zoo wij wel onderrigt zijn hebben deze notabele Belgische in* gezetenen zich met geen ander doel herwaarts begevendan omyige« volge de oproeping van het bestuur der Nederlandsche Handelmaatschap pij de vergadering van commissarissen dier maatschappijwelke II. vrij dag heefc plaats gehad, bij te wonen. Aan het koninklijk instituut foor de marine te Medemblik isden 9 dezer, een plegtig feest gevierd ter gedachtenis van de heldendaad van den luitenant van Speyk. In den morgen van dien dag werd de vlag op hec gebouw van het instituut in rouw geheschen, waarop de adelborstengevolgd door de aan de school verbonden ambtenarenen onder het spelen eener treurmu- zijk, zich in statigen optogt naar de Hervormde kerk begavenalwaar ook de leden der stedelijke regering en tan andere collegien tegenwoor dig waren. De plegtigheid begon met orgelmuzijk, waarop de hoog. leeraar Lauts het spreekgestoelte beklom en eene redevoering hield ter herinnering aan den alouden roem des Vaderlands en ter vereering van dea braven zeeman aan wiens gedachtenis het feest gewijd was. Ter af wisseling werden daarna wederom eenige muzijkstukken uitgevoerden vervolgens trad de heer Becloolector inde geschiedenis en aardrijks kunde, op, en droeg een door hem voor deze gelegenheid vervaardigd dichtstuk voorwaarmede de plegtigheid besloten werd. Eene talrijke schaar van toehoorders had zich in de kerk vereenigd, in welke eene Nederlandsche vlag was opgehangen waarop de volgende re gels te lezen waren Fan Speykuw daad doet muiters beven Uw dood doet Hollands roem herleven'. Het overige gedeelte van den dag werd door de kweekelingen in beu- melijke stilte doorgebragt. Alle berigten komen daarop nederdat de Belgen eindelijk het be leg van Maastricht geheel hebben opgeheven. De echtgenoot van den luitenant-generaal Dibbets is behouden in die stad aangekomen en te gelijk, zoo men zegt, eene aanzienlijke som gelds, tot betaling der troepen. Het corps van Mellinet worde ontbonden. Den 5 dezer is te Boombij Antwerpen, de kiel gelegd van twee Belgische kanonneerbootenwelke ieder 6 karonnades zullen voeren. De eerste spijker zou eerstdaags geslagen worden door van de IVeyerden schepper der Belgische marine! zoo als" een Aniwerpsch dagblad hem noemt. De Belgische minister van justitie heeft bekend gemaakt, dat de titels van excellentie en monseigneurals een vrij volk onwaardig, voor altijd in Belgie zijn afgeschaft. Den 8 heeft de plegtige installatie van den heer Cendebien als eerste president van het hoog geregtshof te Brusselin eene plegtige audiën tie, alle kamers vereenigd, plaats gehad. De procureur-generaal van Meenen heeft de inwjjdings-redevoering uitgesproken. De regent heeft het bestaan van de administratie der algemeene vei ligheid nog vijf-en-twintig dagen, dat is, tot den 1 april aanstaande, verlengd. Den 9 maart is| er in de kazerne van het fort La Chartreuse bij Luikeen hevige brand ontstaan, die, zoo men verzekerde, op eenea hooizolder zijnen oorsprong had genomen. Tijdens het afzenden der laat ste berigten uit Luik was de brand nog niet gebluscht. De omstreken van Nivelles worden, sedert eenigen tijd, door vrij talrijke rooverbenden verontrustdiezoo hec schijntbij voorkeur dc woningen der dorps-pastoors aantasten. In den nacht van den 2S febru— arij heeft eene bende van 15 man de deur van de pastoors-woning te Ma- lèves opengeloopenen dezen geestelijke geld en levensmiddelen afga- perst. Den volgenden nacht hebben eenige roovers een aanval op de pas torij van Corroy-le-Grand gedaan, doch zijn door den pastoor en zijnen vikaris zoo dapper met geweer- en pistoolschoten antvangendat zij het hazenpad hebben moeten kiezen. Ook aan de pastorij van Nii-St.-Mar tin moet een dergelijk tooneel voorgevallen zijn. MIDDELBURG den 16 maart. In den nacht van tl. maandag heeft de gemeente Westkapelle (in dit eiland) eene groote ramp getroifen. Om half-twaalf uren ontstond er brand hij het kustlicht op den kerktoren, welke spoedig werd ontdekt, waarop terstond de klokken werden geluid} dadelijk was de brandspuit in werking en de gansche gemeente op de been; doch, daar de brand hoog in den toren was ontstaan, is het onmogelijk geweest despuit met vrucht te doen werken; ook heboen de personen, welke naar boven in den teren waren toegesneld, al ras den- 2eIven moeten verlatenof zouden door den zwaren rook zijn omgeko men. Lang is men nog bevreesd geweest voor het behoud van de toren wachters J.delVit en C.J.de Pagter en diens huisvrouw, doch dezelve zijn eindelijk gelukkig van den toren gered. Maar zeer bedroevend is het te melden, dat door den feilen westen wind de vlam ook in het kerkgebouw is overgeslagen, 'twelk geheel een prooi der vlammen is geworden; zijnde echter het koperwerk de stoelen, boeken, in 't kort alle losse goederen, gered. Of hec kustlicht, hetwelk op dezen toren is geplaatst, al of niet be schadigd is, blijkt tot heden niet bekend te zijn. Wij zullen nadere berigten afwachten en die in ons volgend No. raededeelen. Den ro maart is te Brussel de navolgende proclamatie door den re gent aan de inwoners van Luxemburg uitgevaardigd „Medeburgers! Ik heb gezworen de onafhanklijkheid en deonschend- baarheid van het Belgisch grondgebied te zuilen handhaven. Ik zal aan mijnen eed getrouw zijn. Laat u door geene beloften misleidennoch door bedreigingen ver schrikken. Het congres heeft geprotesteerd tegen de handelingen van de confe- ren'cien van Londen, welke zelfs door eene groote mogendheid slechts als voorstellen beschouwd worden. De natie, die de Hollandsche legers heeft weten te overwinnenzal het protest van deszelfs vertegenwoor digers weten te handhaven. Wij hebben onze revolutie begonnen, in weerwil van de traktaten van 1815; wij zullen die eindigen, ondanks de protocollen van Londen. Luxemburgerssedert ruim drie eeuwen zijt gij Belgen zoo als wij, en gij hebt u dien naam waardig getoond. „Sinds de regering van Fiüps den goeden hebben uwe pogingen, evea

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 2