N\ 33. MIDDE LÜURGSCHE COURANT. Donderdag 1T Maart 1831, NIEUWSTIJDINGEN G HERIJK DER MATEN EN GEWIGTEN, EDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND. In aanmerking nemende, dac, naar aanleiding van Zr. Ms. besluiten Van den 28 September 1819 (Staatsblad no. 49) en van den 30 Maart 1827 (Staatsblad 110. 13), jaarlijks een Herijk van al de Nederlandsclie Maten en Gewigten welke in omloop zijn gebragt en in den handel gebruikt wordenbehoort plaats te hebben Gelet op de missive van den Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur, van den 23 December 1830, No. 11 Gezien het Reglement op den Herijk in deze Provincie, van den 15 Februarij 1822; Overwegendedatten gevolge van hetkrachtens Zr. Ms. besluit ■van den 22 Maart 1829 Staatsblad no. 5), sedert den 1 April 1830 verpligtend gebruik der Nederlandsche Vochtmaten voor den handel in het klein ook van deze maten de Herijk behoort te geschieden Besluiten Art. 1. De Herijk over het jaar 1831 van de Nederlandsche Maten en Gewigten, welker gebruik in het vorige jaar verpligtend is geweest, en mitsdien van alle GewigtenLengtematenInhoudsmaten voor drooge waren Vochtmaten voor den handel in het kleinmitsgaders van de Wisse zal worden aangevangen met den 1 April aanstaande en gesloten op den Iaatsten Junij daaraanvolgende. 2. De letter M zal, overeenkomstig bovengemelde aanschrijvingvoor de IJkletter, gedurende dit jaar, gebezigd worden, en op al de geijkt of herijkt wordende Maten en Gewigten benevens het bijzondere merk van den Arrondissments- of Adjunct-Ijker, worden afgedrukt of ingebrand. 3. De Arrondissements- en Adjunct-Ijkers zullen overeenkomstig Art. 5 van voorschreven Reglementbehalve in de plaats hunner woning nog in zoodanige Gemeenten van derzelver Arrondissement tot den Herijk vaceren als nader door ons zullen worden aangewezen en op de da gen gedurende welke zij niet in de Gemeenten buiten hunne woon plaats vaceren ten minste gedurende vier uren daags hunne Kantoren geopend houdenom aan de Ingezetenen gelegenheid te geven tot de verificatie hunner Maten en Gewigten. 4. Zij zullen van de uren, waarop hunne Kantoren zullen geopend zijn, mitsgaders van de dagen op welke zij, uit hoofde der vereiscli- te vacatie in andere Gemeentenniet tot den Herijk der Maten en Gewigten ten hunnen Kantore zullen vaceren, aan Burgemeesters en Wethouders hunner woonplaats kennis gevenwelke daarvandoor Publicatie en door insertie in de Stedelijke of in de binnen derzelver Stad meest gelezen wordende Courant, aan hunne Ingezetenen zullen doen kennis dragen. 5* De Arrondissements. en Adjunct-Ijkers zullen Burgemeesters en Wethouders of Assessoren der Gemeente, in welke zijvolgens de na. dere overeenkomst Art. 3 te doene aanwijzing, tot den Herijk zullen vaceren, van hunne op handen zijnde aankomstten minste acht dagen te voren, informeren; en zullen deze gehouden zijn den Burgemeesters en Assessoren der andere Gemeenten voor welke gelijktijdig wordt ge vaceerddaarvan kennis te geven, ten einde de Ambtenaren, Publieke Administratien Kooplieden Winkeliers en andere belanghebbenden, door hen worden verwittigd van de plaats en van den tijd waarop tot den Herijk zal worden gevaceerd, en van hunne verpligting om de bij hen in gebruik zijnde Maten en Gewigten mitsgaders de Strijkels der halve en kwart Mudde te doen Herijkenzullende de Plaatselijke Besturen behalve de ten dezen vereischte openbare bekendmaking, tevens zoo veel mogelijk de belanghebbende Ingezetenen hunner Gemeente, welke zij weten dat van Maten en Gewigten gebruik maken, ten 'hunnen Huize eene waarschuwing of kennisgeving laten doen. 6. Burgemeesters der Steden en Gemeenten worden uitgenoodigdom aan den Arrondissements- of Adjunct-Ijker, vóór den aanvang van den Herijk of bij deszelfs komst in de Gemeente, eene naamlijst te doen ge worden van de Inwoners hunner Gemeentewelkeuit hoofde van hunne betrekking of hun bedrijf, verpligt zijn gebruik te maken van Maten of Gewigten. Tot het opmaken dezer lijsten zal het Register der Patentpligtigen worden geraadpleegden voorts op dezelve ook gebragt worden de Ambtenaren en Publieke Administratien, welke in derzelver ambtsbe trekkingen van Maten of Gewigtentot het constateren van Leveran cien of Werken gebruik moeten maken. 7. De Arrondissements-en Adjunct-Ijkers zullen, betrekkelijk de door dezelve in iedere Gemeentein welke zij hebben gevaceerdgedane Verificatie en Herijk een relaas opmaken en daarbij opgeven de Amb tenaren, Publieke Administratien en Partikulieren welke, in de vo rengenoemde lijsten begrepen zijndehun niet zijn gebleken aan derzel ver verpligting betrekkelijk den Herijk te hebben voldaan. Afschriften dezer relazen zullen door de Arrondissements- en Ad junct-Ijkers, na den afloop van den termijn, gedurende welken de Herijk Is opengesteld aan ons worden gezonden. 8. De Arrondissements- en Adjunct-Ijkers zullenten minste twee maal in het jaar, op onbepaalde tijden, en voorts zoo dikwijls zij zulks noodig achten, vergezeld van den Commissaris van Policieof, bij onstentenis van zoodanig Ambtenaar, van een Lid van het Plaatselijk Bestuur, in al de Gemeenten van derzelver District, visitatien doen in de opene Werkplaatsen, Magazijnen en Winkels, op de Markten, Vleeschhallen Publieke Wagen en op de Molens, en zich daarbij ver zekeren dat in dezelve geene dan de Nieuwe Maten en Gewigten aan wezig zijn, en dat dezelve behoorlijk zijn Herijkt. Zij zullen de Oude afgeschafte Maten en Gewigtenals mede die welke niet zijn Herijkt in beslag nemen en met het deswege op te maken Proces-Verbaal aan den Officier bij de Regtbank van Eersten Aanleg vati het Ressort inzen den; van hun verrigtte ten dezen en van het resultaat hunner-bevinding in elke Gemeente, zullen zij bij derzelver aan ons in te dienen rappor ten omstandige opgaven doen. 9. Dien onverminderd zullen de Burgemeesters der Gemeenten ten Platten Lande naar aanleiding van Art. 62 en 87 van het Reglement op het Bestuur ten Platten Lande, ten minste vier malen in het jaar gelijke visite doen, en zorgen, dat afschriften vaa de daarvan opge maakte Processen-Verbaalovreenkörtistig laatstgemeld artikel, aan de» Gouverneur worden ingezonden. En worden Burgemeester en Wet houders der Steden iiitgenoódigd om de vereischte orders té stelled j dal gelijke opnemingen door de Commissarissen van Polieie of het Lid ÜaH het Bestuur, hetwelk met de Poiicie is beiast; worden gedaan; 10. Het wordt aan alle op publiek gezag aangestelde of beëedigdö Landmeters, Wegers en Meters verboden, eenige Certificaten, Weeg» of Meetbrieven af te gevenwaarin de maat of het gewigt anders dati in de niéuwe alleen wettige benamingen js uitgedrukten zullen dóöë dezelve geene andere dan de wettig erkende Maten en Gewigt mogeti worden gebezigd. 11. Insgelijks wordt aan de Plaatselijke BesturenGodshüiZeH öt5 \nnbesturen en aan alle Ambtenaren en publieke Administratien verbek om: eenige akten, plans, bestekken of beramingen te doen opmaken» aan te nemen of daarop regard te slaan in welke de hoeveelhedefi étt afmetingen niet in de nieuwe Maten of Gewigtén zijh opgegeven. 12. Aan alle Ambtenaren publieke Administratien en IngeZetelieil binnen deze Provincie, wordt bij dezen derzelver verpligting herinnerd, om de door hen gebezigd wordende Maten en Gewigten binnen den iti art. 1 bepaalden termijn te doen Herijken, bij gemis van welke forma» liteitde door hen gebezigd wordende of in derzelver opene werkplaat» senmagazijnen of winkels bevonden wordende Maten en Gewigten ift beslag kunnen worden genomenen degenendie bevonden wordën de» zelve te hebben gebruikt of in hunne opene WerkplaatsenMagaZijnert of Winkels voorhanden te hebben, volgens de bepalingen van Zr. MSj besluit van den 30 maart 1827, (Staatsblad no. 13), zullen Wördetl verwezen in eene boete van f 10 tot ƒ100. Dezelve worden tevens herinnerd aan de bepalingen van Art. Vart Zr. Ms. besluit van den 18 december 1819 (Staatsblad no. 57), vo!» gens welke alles wat met de Maten voor drooge waren, in dat besluit opgegeven, wordt gemeten met den Strijkel behoorlijk moet WQrdett afgestreken, en dus allen, die van zoodanige Maten gebruik makeri» ook van Strijkels voor dezelve behooren te zijn voorzien van welkó die voor de halve en voor de kwart Mudde ook moeteii worden geveri» fieerd en geijktwordende de Plaatselijke Besturen als mede de Af* rondissements-IJkers aangemaand, om voor de nakoming dezer Verordd* ningen te waken, en daarop bij hunne visitatienvoor zoo veel eetl id* der aangaat, te letten; terwijl van de bevinding te dezen in de bij art. f en 9 bedoelde Processen.verbaal of* relazen speciale melding zal raoetetf worden gemaakt. 13. Alle Ambtenaren en publieke Administratie)! worden tiitgenoodigd aan de nakoming van het tegenwoordig besluit de hand te houden I dit worden de Plaatselijke Besturen aangeschreven om de Arrondissements* Ijkers inde uitoefening hunner functienzooveel mogeiijk, behulpzaftttl te zijn, en speciaalop dezelver aanvrage, dadelijk den Commissaris vatt Policie, of i'Sdr waar zoodanig Ambtenaar niet aanwezig is of verhitt* defd wordt de vereischte adsistentie te verleeneneen lid van het Plaat* selijk Bestuur te delegerenom dezelve bij de door hen voorgenomenó viiitatien van Winkels en Werkplaatsen te vergezellen. 14. Dit besluit zaldoor insertie in het Provinciaal Blad, gebrdgfc warden ter kennis van de Districts-Commissarissen, Burgemeesters ett Wethouders der Steden en Burgemeesters en Wethouders of Assessofert der Gemeenten ten platten Lande mitsgaders van de Arrondissements* er Adjunct-Ijkerstot informatie en narigten wijders in de binnetl dó Piovincie uitgegevene nieuwspapieren worden geïnsereerden door dó zorg der Plaatselijke Besturen worden afgekondigd en aangeplakt in at do Steden en Gemeenten dezer Provincieten welken einde een genoeg» zsam aantal in plano gedrukte exemplaren van hetzelve aan voornoeirtdë Besturen zal worden toegezondenzullende wijders exemplaren van dit Bïsluit worden gezonden aan den Heer Procureur-Crimineel, de Regt* bsnken van Eersten Aanleg en Officieren bij dezelve en aan de Vrede» regters in de Provincie Zeeland. Middelburg, den 4 Maart 1831. Gedeputeerde Staten vooriioemd VAN VREDENBÜRCH. Ter ordonnantie van Dezelve, VAN DER HEIM. De Provinciale COMMISSIE van ONDERWIJS ift ZEËLANfi Zat hare gewone Voorjaars-Vergadering houden binnen Middelburg inde Abdij op Woensdag detl 13 April 1831, des voormiddags te half-elf ürenj zullende op Donderdag, den 14 dier maand, des morgens te tien tuen, worden overgegaan tot het examineren der Adspiranten uaar eetligeh Rang als Onderwijzer, welke, boven hunne getuigschriften van goed gedrag, afgegeven bij den Burgemeester hunner woonplaatsrespectivelijkelk een authentiek attest van hunnen geboortedag zullen moeten overleggen, ei) zich, ten minste acht dagen te voren, bij den School-Opziener van hun District zullen hebben aangemeld. Middelburg, den 15 Maart 1831. De, Secretaris det provinciale Comnrissió van Onderwijs voornoemd ADR. P. van DEINSE. DUITSCHLAND. FRANKFORT den 8 maartBijzondere brieven uit Weenen ZeggCil, dat het Oostcnrijksche gouvernement met eenige handelhuizen eene lee», ning van 36 millioen zou gesloten hebben. De optogt Van troepen fiaaf^ Italië gaat nog steeds voort. De krijgsmagt van hef DuitsCh verbond wordt thans geschat op 303,484 mart, van wélke Oostenrijk verpligt is te leveren 94,832 ert Pftiisset) 79,234 man. Volgens een berigt 111't Boiogna van 23 februarij, hadden Ziel), teil gevolge van den val van Ancona nog een aantal andere steden en oordert aan het Pauselijk gezag onttrokken en bestond het vrije Italië thans uil! de volgende gewesten en districten: Boiogna, Ferrara, Lngo, Ravenna, Imola, Fa'enzaForliCesenaRiminiUrbino, Gubbio Pesaro Fane, Sinig.aglia, Ancona, JesiOairoo, Pertjgia Citta-di-Castello, Folignoi Todi, Deze gewesten met eene bevolking va» ,400,000 ziele» zóudeil den naam v»n, rersemigde provinciën aannemen. Met dezelve zoUdert,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 1