ZEE-TIJDINGEN. ADVERTENT1EN. De Notaris Mr. A. van de Graftresiderende te Middelburg, zal, ten overstaan van getuigen, op Donderdag den 24 Februarij 1831, op het Huis van Domburg, staande op de groote Markt binnen Middelburg, des middags ten 12 uren, in tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het Kanton Middelburg publiek aan den meestbiedende presenteren te verkoopen De Notaris .7. Mosselmans, residerende te Zierikzeezal, op Don derdag den 24 Februarij 1831 des middags om twaalf uren, ten ver zoeke van Johannis Breugelmansbinnen de Stad ZIERIKZEE, in hec openbaar presenteeren te verkoopen Te Middelburgter Boekdrukkerij van de GEBROEDERS ABRAHAMS, last zijndeszelfs troepen de omstreken van Maastricht binnen eenen be paalden tijd te doen verlatenen naar de stellingen welke zij vóór den 21 november 11. bezetteden te doen terugtrekken, onder bedreiging, dat anderzins de Schelde door Engelsche schepen zou worden gesloten. De Frai Patriote spreekt van een protocol van den 7 dezer, hetwelk lord Ponsonby te Brussel heeft ontvangen, behelzende eene verklaring van prins Talleyrandnamens Frankiijk, dat Z. M. de koning der Franschen zich houdende aan de overeenkomst, waarbij de familien der hooge con tractanten van den Belgischen troon uitgesloten worden, de benoeming van zijnen zoon stellig afgeslagen heeft. Wijders hebben de vijf mogend heden bepaald, den hertog van Leuchtenbergindien hij tot koning van Belgie verkozen wierdniet te zullen erkennen. Tijdingen, te gelijker tijd met dat protocol ontvangen, geven de stel ligste verzekering, dat de beste verstandhouding eri eenstemmigheid tus- schen de vijf hoven bestaan. Nog wordt verzekert, dat er een besluit der vijf verbondene mogend heden bestaatwaarbij wordt bepaalddat Belgie voorloopig door hare vereenigde magt zal worden bezet, onder het opperbevel van Z. K. H. den Prins van Oranje. Van Aken den 8wordt gemelddat de landweer der geheele Pruissische monarchie, van den ouderdom van 20 tot 36 jaren, zijn op geroepen. Onder de loopende geruchten zijn de volgende: dat de hertog van Saksen Weiman andermaal met een fourage-togt naar Maastricht zou zijn hrlast; dat de stellige weigering des konings van Frankrijk voor dekroon van Belgie, ten behoeve van zijnen zoon, nog zoo zeker niet is; dat het Brnsselsche congres uit elkander zou zijn gejaagd en de Oranje partij de volstrekte overhand zou hebben» en eindelijk, dat» na dat de maarschalk Diehitsch met zijn leger Polen was ingerukt, dit land zich aan Rusland zou hebben onderworpen. Beursprijs te Amsterdam14 Februarij. Recepissen van de Geldleening van 1830 74J 4 de 2| pets. Nat. Werk. schuld 40J 4 4'z 1 4t Pct* Amort. Syndic. 6s| k 67 Frankr. 3 pet. Inschr. 60 4 61 Engel. gec. 82 4 82|6 pets. Russ. Inschr. 56 k 57. VLISSINGEN den 15 februari/. Zr. Ms. brik de Vliegende Visch, kommandant H. J.Tuningen Zr. Ms. korvet de Komeet, kommandant G. den Bergerzijn heden de Schelde opgezeilden is op gisteren alhier binnen 's Rijks dok gehaald Zr. Ms. korvet Nehalennia, kommandant .7. C. Rijk. Sedert eergisteren zijn van hier gezeild el Triomphantkapt. F. Cap- pola, naarOstende, met lijnzaad en pruimen; the Clio kapt. G. Reig, naar Sunderland met ballast de Fier Gebroederskapt. H. G. Prins naar Dninkerke, met lijnzaad; Elisekapt. W. Sherington, naar Santos, met ballastCatharinekapt. G. Bacon met rijst en katoen en Catha- rirta kapt. J. van der Schuitmet stukgoederen beide naar Rotterdam. Qetrouwd J. DOMMISSE Arnemuiden e n den 16 Februarij 1831. G. A. WANROOY. Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene als bijzondere kennis geving aan te nemen. {-jecien verloste zeer voorspoedig van eene DOCHTERVrouwe Henriette Louise Marie Fermasengeliefde Echtgenoote van Tholen J. L. van STAPEL E. den 14 Februarij 1831. DEMERARY and ESSEQUEBO. The undersigned in capacity as Deputy first Marshal of the united Colony of Demerary and Essequebo advertises by these presentsfor the first, second and third time, that hewill, by virtue of certain sentences of the Honorable Court of Civil Justice of said united Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS with their Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenanccs viz Firstly. In the month of September 1831 the SUGAR-PLANTA- TION TATMOUTH-MANORsituated on the West-Coast of Es sequebo, the property of Edward Barnwell. Secondly. In the month of December 1831 the SUGAR-PLANTA- TION NEIV-TTLEformerly known as Plautn. DOORNSFREDE, situated on Troolie-Island Essequebo River the property of William Crighton. Thirdly. In the month of January 1832, the SUGAR-PLANTATION LA NOUFELLE FLANDRE situated on the West-Coast of De merary the property of the Ileirs of de FEscaille. The Judicium of pra:- et concurrentia on the net proceeds of the above sa les will be held by the said Honorable Court of Justice, three months nfter the respective days of sale, for which reason all those who may pretend to have any righc, title or interest, to the nett pro- ceeds of said Plantations are herewith by him the undersigned Deputy first Marshal of said united Colony, summoned to appear in person or bij their Attorniesto lay their Claims in due form before the Honora ble Court of Justice of said united Colony of Demerary and Essequebo, at their ordinary sessions as follous ln the month of December 1831 for Plantation Taymouth-Manorin the month of April 1832, for Plantations New-Tyle and ia Nouvelle Elan- dre; under a penalty, that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventariei of the above stated Plantations are dayly to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL, Mr. GAREL Co., No. 7 Austin-FriarsLondon and of P, J. le JOLLE Esq., Amsterdam. Demerary and Essequebo, the 2S>th November 1830. J. D. HALEY, Deputy first Marshal. \\7ordt bij deze geadverteerddat het in IVelzinge, bij Oud-Nieuw landgestrand Gekoperde Schooner BRIK-SCHIP Johannagevoerd geweest door Krpitein Nieberdingop bekomen autorisatie, publiek zal verkocht worden, dag en uur en plaats nader te'bepalen. Informatie hieromtrent te bekomen bij den Makelaar Wattmante VLISSINGEN. Door het overlijden van Laurens Ferhage Burgemeester der Gemeente Aagtekerkezal de geannonceerde VERPACHTING der HOFSTEDE, onder die Gemeente, geen voortgang hebben, en de VERKOOPING derzelve nader worden geadverteerd. J-Jeden is gearriveerd P. de Boekermet Oud en Jong UITZET- BIER. Die daarvan gelieft gediend te zijn adressere zich aan zijn Huis. VERKOOPING OP REGTF.RLIJK GEZAG. In Naam des Konings! JVJen adverteert en laat een ieder weten dat er op Vrijdag den acht tienden Februarij achttienhonderd-een-en-dertigdes voormiddags ten tien uren, op de Hofstede genaamd Duinwi/ckgelegen onder DOM BURG Buiten, Numero 4, bewoond door Willem Janse Pieterse bij Executie en om comptant Gelddoor Johannes de Munter. Deurwaarder bij .de Regtbank van eersten Aanleg, zjtting houdende te Middelburg, zal worden overgegaan tot den publieken Verkoop aan de meestbieden denvan PAARDEN, MELKKOEIJEN eene partij HOENDERS, een Zwarte WACHTHOND, LANDBOUW- en MELKERS-GEREED- SCHAPPEN, eene partij MEUBELAIRE GOEDEREN, en hetgeen ten dage der Verkooping meer zal worden geveild. Qingsdag den 22 Februarij 1831 VERKOOPING aan het Vendu, van een zindelijken INBOEDEL, en daarbij een Bruin Eiken en een Geschilderd Kabinet, twee BureauxTafels en Stoelen, groote en fraaije Spiegels, Ledikanten, eene Bedstede, drie goede Bedden. Koolijzers; een fraai Spelend staande Horlogie waarop twaalf Aria'sPorceiein Roomkleur, Kleederen eh alle zindelijke Goederen die een ieder zal aanbrengen. Maandag te zien. Ook presenteert men uit de hand te Koop of te Huur een PAKHUIS; ten zeiven Huize re bevragen. J)e Notaris D. .7. van der Horst Serlé zal, op Dingsdag den 22 Fe bruarij 1831, des morgens ten 9 uren, in het NIEUWLAND, op de Hofstede bewoond bij Pieter Cornelissein het openbaar aan de meest biedenden verkoopen, de navolgende BEESTIALEN en GEREED SCHAPPEN, als: acht Werkpaarden, waaronder twee Bruine Ruinen, oud 11 en 15 jaren, eene Vale Merrie, oud 10 jaren, eene Blaan we Veu len-Merrie oud 6 jaren, twee Vossen Merries, oud 11 en 17 jaren, eene Bruine dito, oud 4 jaren, en een Zeeme Ruin, oud 3 jaren; veertien baatgevende Melkkoeijen, vijf Vaarsen in soort, vier jonge Ossen oud 1 en 2 jaren drie Varkens en een Zoogvarkentwee Kaam- Honden; drie Boerenwagens, een Speelwagen, drie Ploegen, vier IJze ren Eggenzes Houten dito een Windmolen twee Snijbakken een Rolblokeen Molbordeen Zaadzeilomtrent 1600 drooge Mutsaard, eenig Brandhout, omtrent 15 Voeren Hooi, eenig PaardewantBouw en Melkers-Gereedschappen, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Een HOFTJE met HUIS en SCHUUR staande en gelegen op den hoek van den Schroeweg, buiten de Vlissingsc'ne PoortWijk No. 24, groot 6 Roeden 14 Ellen LANDS, daarbij behoorende. Waaromtrent men acht dagen te voren de noodige informa- tien kan bekomen, ten Kantore van gemelden Notaris. Voorts zullenten overstaan van gemelden Notaris en getuigen op denzelfden dagdes avonds ten Zeven uren, aldaar aan de meestbiedenden worden verkochtde navolgende HUIZEN No. 1. Een HUIS en ERVE, genaamd de Witte Duivestaande in de Latijnsche Schoolstraat, Wijk D. No. 26. i, 2. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen op het Singeltje, Wijk P. No. 217. 3. Een HUIS en ERVE mede op het Singeltje, Wijk P. No. 218. 4. Een HUIS en ERVE, met PAKHUIS en verdere gevolgen, staande en gelegen op den Schouwvegers-SingelWijk Q. No. 95 en 95bis. 5. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen in de Winterstraat Wijk Q. No. 100. 6. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen op den Schouwvegers- Singel Wijk Q. No. pi en 92. 7. Een HUIS en ERVE staande en gelegen in de Slikstraat, Wijk Q. No 138. Alle deze Vaste Goederen zijn daags vóór en op den Verkoopdag voor een ieder te zien. Iemahd nadere informatien begeerende, adressere zich ten Kantore van voormelden Notaris. Een wel doortimmerd en zeer goed ingerigt HUISERVE en Ge volgen, zijnde eene florisante Herberg, genaamd het Middelburgsche- Goessche- en Colijnsplaatsche-Feerhuis, waarin de Herbergiers, en Tap pers-Affaire een aancat jaren met goed gevolg is uitgeoefend en nog wordt voortgezetstaande en gelegen op de Nieuwe Haven binuen de Stad Zierikzee, Wijk C. Numero 207. De Veiling zal geschieden in het gemelde Logement, hetgeen dage lijks kan worden gezien en omtrent de Voorwaarden dezer Verkoop ten Kantore van gezegden Notarisde noodige informatien genomen worden. JJit de hand te koop, om met Mei op het gebruik te komen, eene schoone en welgelegene HOFSTEDE, hecht en sterk van Timmer, met de Nombre van 28 ii 29 Bunders zoo WEI- als ZAAILAND, MOES TUIN en BOOMGAARD staande en gelegen onder de Gemeente van Melis- en Mariekerkenader te bevragen bij A. W. Kerkhove en P. J. Maas, Secretaris der Gemeente Meliskerkekunnende de Koopersdes verkiezende, deze Hofstede mede tot eene kleinere mate koopen. J)e ondergeteekende verwittigt zijne geëerde Stad- en Landgenooten dat hij weder voorzien is van alle soorten van ROZIJNEN MATTEN ook alle soorten van VLOERMATTENadres op de HoutkaaiLett. H. 184. Hij beveelt zich in ieders gunst, met belofte van eene prompte en civiele bediening. C. C L E E S. Beste Mallaga CITROENEN, CHINA'S-APPELEN, BOKKING en SPROT, bij. H. van der Poel en .7. C. van der Harst, Gravestraat. Terstond een REMPLAQANT benoodigd voor de Mobiele Schutterij; te bevragen bij den Boekverkooper Hendrikse. Een JONGELING op een KANTOOR benoodigd, niet beneden de 15 jaren adres bij den Boekverkooper Schutters. Terstond of met Mei een MARKEUR benoodigd, in de Oude Friend- schapte VLISSINGEN. jjene DIENSTMEID, van welker goed gedrag men informatien kan bekomenbenoodigd te bevragen bij de Erven .7. C. Altorfer. Terstond eene MEID benoodigd, goed met de Wasch kunnende om gaan, Lett. K, No. 19. Terstond eene MEID als NOODHULP benoodigd, bij Dikkenberg in de Vlissingschestraat.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1831 | | pagina 2