adfertentien. ZEE-TIJDINGEN BESTUREN en ADM J NISTRA Tl EN STOOMJAGT PRINSES MARIANNE van Middelburg op Rotterdam. De STOOMBOOT DE SCHELDE van Vlissingen op Bres hens en urn. ,ur. 3 3? ur. Tarwe (Oude) per Ned. Mudde 10 Dito (Nieuwe) Gerst - 4 Boekweit - 7 Groene Erwten - 9 Graauwe Erwten 5°« 75» Brood. Tarweper Ned. Pond Vleesch. Rundper Ned. Pond 45 65 Te Middelburgter Beekdrukkerij van de GEBROEDE BS ABRAHAMS* dat de loop der gewone posten van en op de zich aan het wettig ge zag des Konings onttrokken plaatsen gebroken zijndede administratie zich vooreerst, en tot nadere aankondiging, niet meer met eenige ver zending van of naar die plaatsen kan belasten; dat de reeds op de post bezorgde brieven, tegen voldoend besvijs, kunnen worden terug geno men; en dat wijders maatregelen zijn genomen, om de onderlinge cor respondentie van en met de aan *s Konings gezag getrouw gebleven plaat sen, met name met Antwerpen, Maastricht, Luxemburg en door het leger bezette plaatsen, als ook met Frankrijk en andere vreemde landen, langs gewone of buitengewone middelen, te onderhouden. Volgens een partikulieren brief van den 12 heeft de wel-eerw. heer Goedkooppredikant der Protestantsche gemeenten van Gent enz. II. zondag nog vijf malen te Gent ongestoord gepredikt, zoo in de kerk als in de citadel en voor de gevangenen. Hoe zulks aanstaanden zon dag zijn zal moet de tijd leeren. Te Dendermonde was den 12 alles nog rustig. Daar er in deze stad verscheidene huisgezinnen zijnwelke zich met de edele taak hebben belast om Pluksel voor de gekwetste Militairen te maken, doch niet weten waar ter plaatse zij hetzelve moeten inzenden, zoo zijn wij verzocht den ontvangst hiervan op ons te nemen, waaraan wij gaarne zullen voldoenkunnende men hetzelve bezorgen aan onzen Boekwinkel in den Langendelft. Den i3 0crober waren de 2 J pets. Nat. Werk. schnld 40J 4 41» 4} pets. Amort. Syndic. 67$ 4 69$, de 6 pets. Russ. Inschr. 575 4 58^. MIDDELBURG den 14 oetober. Gisteren is naar zee gezeild het kofschip Cezina Catharina Bromkapitein P. J. Mulder, naar Noorwe genmet ballast. Heden is binnen deze stad gearriveerd het kofschip de Herstellingka pitein B. de Jongvan Frederikshnven met hout. VLISSINGEN den 12 ottober. Eergisteren is van hier naar zee ge zeild Copemicuskapt. D. Doodt, van Dantzich naar Portsmouth gedesti- neerd, met houtwaren, en heden, fVibbina, kapt. J. H. Kuper, van Gent op avontuurmet ballast. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomeu en sedert den 9 dezer van ónze teede naar zee gezeild: Ennicekapt. S. Briggs, naar Nieuw-York, en Assuntakapt. G. Gargintonaar Napels, beide met ballast; the Frank/in, kapt. W. H. Howland naar Nieuw-York, met stukgoederen; Ie Constant, kapt. A. van Schie, naar Cadixmet ballast; Constantia kapt. J. M. Luhrnaar Marseille met lijnzaadAttiJus Reguluskapt. F. Cafiero, naar Napels, met ballast; de Vrouw Enge linakapt. G. II. Fijn, naar Arbroathmet boomschors; Antwerps-Paeketkapt. H. H. RiCke, naar Goole met vlas; de Jufvrouw Johannakapt. J. G. Seif- fèrtsnaar Liverpoolen Esperantekapt A. van Geytnaar Lon den, beide met boomschors; die Ribble, kapt. E. Beekman, naar Liver poolmet stukgoederen; Annette, kapt. K. van den Oever, met boom schors, en the Lynx, kapt. R. Hyem met stukgoederen, beide naar Londender Juno kapt. A. Morchnaar Drammen met ballastles Seeurs Vnis, kapt. F. Rivierenaar Havre-de-Grace, en Neptuneskapt. t. Luikennaar Marseillebeide met stukgoederen. Van den 6 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemdop onze feede aangekomen: Delphinekapt. J. H. Kraefft, van Dantzich, met tarwe; Kachel, kapt. Th. Srnith, van Petersbtirg, met tarwe; Constant Travellen, kapt. W. Rogers, van Ipswich, met ballastdeGezina, kapt. A. H. BeCkering, Van Petersbürg, met lijnzaad; de Jonge Isabellèkapt. ïi. B. Drendvan Bergenmet stokvisch en traanIVilhelmina Hen- iriktt, kapt. D. D. de Jong, van Petersburg, met stukgoederen. KiÈGENTEN over het Burgerlijk en Militair HUIS van VERZEKE RING te Middelburg, zuilen, op Dingsdag den 19 Oetober, ten 10 «ren precies, openlijk aanbesteden de benoodigde Objecten voor de Gevangenen, gednrende 1831; liggende de Conditiën ter lezing :n o- vengemeld Gesticht. ftet BESTUUR der MIDDELBURGSCHE SPAARBANK berigt aan de belanghebbendendat de buitengewone zittingen op Woensdag van iedere Weck, worden opgeheven, en dat alle de tegenwoordige werk. ïaamhedeh zullen behandeld worden des Zaturdags, op het bekende uur. In naam van het Bestuur voornoemd ABRAHAM van den BROECKE Jz., Secretaris PJeden beviel van twee welgeschapene DOCHTERSmijne geliefde Echtgenoote Catharina de Voogd. J. C. van HOEK, Aardenburg Controleur van het Kadasterin de den 10 Oetober 1830. Provincie Oost-Vlaanderen. ondergaeekende 'betuigt bij deze haren hartelijken dank, voor de menigvuldige blijken van liefde en deelnemingbij het overlijden van haren dierbareu en voor haar onvergetelijken Echtgenoot betoond. Middelburg J. D. MENSCHAARTWed. B. Walter den 15 Oetober 1830. mede uit naam mijner aanbehuwde Kinderen. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. ^\an het Kantoor der gekwalificeerde Kollecteurste Middelburg, zijn te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN in de 151ste Loterij, in Koop voor alle Klassen, 4 6p t Lot; alsmede in Koop voor de Eerste Klasse, waarvan de trekking zal plaats hebben op Maan dag den 25 Oetober 1830, 4 14 't Lot, Half f 7 Vijfde 2 80, Tiende 1 40 en Twintigste f 70 cents. Bij dezelven wordt GENERAAL CONTRA-BOEK gehouden. £)ie genegen zijn aan te nemen de leverantie van eene aanzienlijke hoeveelheid WINTER-AARDAPPELEN, ten dienste van de Godshuizen *n het Algemeene Armbestuur der Stad GOES, gelieven zich, met op gave van den prijs per Ned. Mudde en dg',te leveren kwantiteit, aan te melden bij den ondergetec-kenden, Rentmeester van die Administratien voor den 23 dezer maand. Goes, den 9 Oetober 1830. H. C. PILAAR. persuant to an order of His Ilononr the President of the Hononrable Court of Crinunal and Civil Justice of the United Colony of Demerary and Essequebo, bearing date the aith June 1830. I the undersigned Deputy First Marshal at the Requesc of A. VYF- HUIS Jr. and E. L. CHRISTIANI, in their quality as substituted by HENRIETTA KERSTEN, sole remaining Executrix in this Colony, to the last Will and Testament of the late FRANS ARNOLD KERSTEN. Do hereby, by Edict ad Valvas Curiasuinmon AH known and un- known European Creditors of the Estate of said FRANS ARNOLD KERSTEN deceased. To nppear in person or by their attorney, before the Bar of the Ho- nourable Consellor-Commissaryattending at the Court-House George town Demerary, on the 27th of December 1830 and following daysin order then and there to rendcr in their Claimsproperly attested and subscantiated and in dne form against said Estate. Whereas in default of which will be proceeded against the non.appea- rers according to Law. Demerary this 8th of Julij 1830. J. D. H A L E YDeputy First Marshal. VERKOOPING, op Dingsdag den 19 Oetober 1830, op de Vlas- markc, Wijk K. No. 156, van KUNST-DRAAIBANKEN, SCHILDE RIJEN, een HUIS-ORGEL RARIETEITEN, YVOORSCHILD PAD, fijn HOUT enz. Maandag den 18 Oetober voor een ieder te zien. JVJen zal op Woensdag den ao Oetober 1830 des morgens om tien uren precies, aan de Zuidzijde van de Haven te VEERE, ten Sterf- huize van den Heer Anthonij Kruysseten overstaan van den Notaris IV. M. Snijder en getuigenin het openbaar aan de meestbiedenden te koop aanbiedeneene fraaije Verzameling weigeconditioneerde BOEKEN waarvan de Catalogus te verkrijgen of te zien is bU de Gebroeders Abra hams te Middelburg, en ten Kantore van den Notaris Snijderte Veere. Dezelve zijn te zien des morgens van 10 tot ia en des namiddags van 2 tot 4 uren. PUBLIEKE VERKOOPING, op Donderdag den 28 Oetober 1830, des morgens ten 11 urenaan de Seislaagte binnen deze Stadten over staan van den Notaris Mr. Adriaan van de Graft en getuigen, van eene partij Gezaagde en Ongezaagde HOUTWAREN bestaande in Olmen Essen en Willigen Stammen, SchaalstukkenPlaten, Planken en Stijlen, waaronder geschikc tot Pompen en Werkhout; eene groote partij Brand hout; voorts BlokkenReepen, twee Paarden om Hout te zagen, Men- ladders Galghouten, twee Dommekrachten, eene partij Ijzerwerk, een groote Houtwagen een Dito een groote en een kleine Mallej'anmet Kettingen, eene Houtwisse, vele Gereedschappen, Paardentuig, en het geen verder zal worden gepresenteerd. Des morgens voor de Verkooping voor een ieder te zien. Rij A. SULKERS, in de Segeerstraat te Middelburg, te koop en te huur KAGCHELS, FRANKLINS, KOOLIJZERS en SCHOUWTJES. |n lossing eene Lading puike SCHAAL- en extra grove MEET-KO- LEN; van en te bevragen bij A. van Fernij. Rjj B. ESSENBROEK, buiten de Noordpoort, Lett. D. No. 72 zijn te bekomen alle soorten van Haarlemsche BLOEMBOLLENvoor een civielen prijs. Een BAKKERS-KNECHT tegen November benoodigd; adres ter Courant-Drukkerij. fyjen vraagt terstond een LEERLING en een JONGENbij dfin Apotheker Erdegaingh. jyjet November eene MEID benoodigd, in de St. PicterstraatLett. F. No. 51. Een BOODSCHAPS-MEISJE benoodigd; adres bij Doctor van den Broeckein de Singelstraat. Rij den Drukker DE WINTER, op bet Koorkerkhof A. 133, is te bekomen en aan zijne Correspondenten in Zeeland verzondenAlgemeene Veiligheids-Kaart4 6 Cents het vel, alsmede onderscheidene gedrukte Staten van Begrooting, Kerk-, Arm- en Gemeente-Rekeningen, Instruc- tien en Stukken der Nationale Militie, Reglementen, enz. Regeling der afvaart gedurende de maand Oetober 1830 Van MIDDELBURG Zondag 17, 's morgens 5 uren. Donderd. 21 Zondag 24, Donderd. 28, Zondag 3' 5a 7 10 Van ROTTERDAM: Dingsdag 19, 's morgens figuren. Vrijdag 22, Dingsdag 26, Vrijdag 29, Dingsdag 2 Nov. 7 9 5 5s vaart gedurende de maand Oetober 1830 op de volgende ureni Van VLISSINGEN, Zondag 17 vm. 11 Maandag 18, Dingsdag 19, Woensd. 20 Donderd. 21 Vrijdag 22 Zacurdag 23 n n 99 1» 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 12i 2 Van BRESKENS Zondag 17 vm. en nm. 2 Maandag 18 Dingsdag 19, Woensd. 20 Donderd. 21 Vrijdag 22, Zaturdag 23, rt 3 3 3 4 hl 4i STAAT van MIDDELPRIJZEN der OBJECTEN van MARKT ENZ., te Middelburg den 14 Oetober 1830. OO. - 10 9 OO. 9 50. 9 50. 9 OO. 9 OO. 9 50. 9 50. - 13 9 9 9 9 9 9 9 40 Met Belasting.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1830 | | pagina 2