MIDDELBURGSCIIE COURANT. N°. 124. Zaturdag NIE UTFSTIJ DINGEN. 10 October 1830. FRANKRIJK- PARIJS den 11 october. Het Frnnsch gouvernement heeft de stelligste orders gegeven, dat geen Franschtnan zoo min als eenig wapentuig, aan de. grenzen mag overtrekken met oogmerk om aan de Belgen hulp te vprleenen, en het is dien ten 'gevolge, dat te Valenciennes een deta chement Belgen is onderzocht, en dat tien Franschcn, welke daaronder gevonden zijndoor de burgerlijke en militaire magt zijn terug gehou den. Er is geen Vriend van den vrede en van het vaderland, welke de- Zen maatregel niet toejuicht. Van eene andere zijde zijn wij onderrigt, dat Franschendie door omwegen de grenzen zouden zoeken te bereikenzullen worden aange houden. In de departementen begint men zich meer en meer te verklaren régen de heethoofdenwelke te Parijs den toon voor geheel Frankrijk willen aangeven. Volgens onderscheidene berigten moet men gelooven dat bij de verkiezingen, welke eerlang zullen plaats hebben om de open gevallene plaatsen hr de kamer der afgevaardigden te vervullen meestal gematigde lieden zullen benoemd worden. N E D E R LANDEN. 'sGRAVENHAGF. den 14. octobcr, Z. M. de Koning; in afwachting van de nadere vast te stellen wettelijke bepalingen, voorloopige maat regelen willende nemen ter beteugeling van bedrijven en woelingen, welke kwalijkgezinden zich zouden mogen veroorloven, om in de ge trouw gebleven provinciën van het koningrijkde gemoederen in gisting fe brengen, 'en den opstandware het mogelijk, voort te plantenbeeft besloten, dat, onverminderd de gevallen, bij het wetboek op het straf- regt en andere wettelijke verordeningen voorzien, met de straffen:, bij art, 1 der wet van den 6 maart r8t8 {Staatsblad no. 12), vastgesteld, zullen worden gestraft degenen welke zich, door openlijke gesprekken uitroepingen of oproerkreten het dragen of uitsteken van oproerleuzen het inzamelen of verstrekken van gelden df anderen onderstandten behoeve van dé opstandelingen ih sommige Zuidelijke-provinciën, Of op eenige andere wijze Zullen hebben doen kennen als voorstanders of be gunstigers van dien opstand. De genomene mnatregMen van politie doen' reeds'eene goede wer king. Eenige zeer verdachte përsonen en erkende spionnen der factie, die een. minder langmoedig bestuur reeds voor lang in verzekerde bewa- fiiig zoh hébben genomen, zijn-aanstonds afgetrokken,- De Leydsche studenten, die hunne dienst onvoorwaardelijk hebben isnigéboden znilén- een korps'fagers van drié' kompagnien uitmaken; Op bun verzoek worden zij van geoefende officieren en gedeeltelijk ook van. 'VootTién; 01 GI3M i»nae radcnvokl Jaj/j De Utrechtsche studenten zijn voor eenige dagen bestemd geworden óm aan é'énë der afdéelingen te worden Verbondeii en naar Bergen-Op- Zoorn te vertrekken. Alhier is aangekomen de "heer Bertin de fauxnieuw benoemd minister van Erankrijk'bij dit hof, alsmede de' prins TvOiibetzhiad judant-generaal van Z. M. den keizer van Ruslandéén der oppcr-be- velhebbers van bet Russische leger. Nog is gistéren alhier aangekomen de graaf van Crucqucnbourgadjudant vtin Z. KI II. dén Prins van Oran je. Wij zijn in het zekere onderrigt, dat de regeling der- Brabaradsche zakenyoprn.amelijk Jiet punt van scheiding en het bezetten der vestin gen, aan een congres van daarbij belanghebbende mogendheden zal onder worpen worden. Z. M. de Koning heeft dezer dagen een schrijven van den Paus ontvangén, waaruit de vredelievende gevoelens van den eerwaardigen kerk vader duidelijk blijken. Het gedrag van eenige onrustige geestelijken keurt hij ten hoogste af, en houdt de bewegingen in BrabaM voor een strafwaardig vergrijp. Zijne bevelen aan V,c geestelijken zijn alle in dien geest gestemd en vermanen tot orde en gehoorzaamheid. Men heeft berigten uit Brusseldiê den ondergang van bet pro visioneel gouvernement aanduiden. In de stad zelve had de aanplakking der proclamatie van den Prips van Oranje een gevecht ttisschen de welge zinde burgers en de partij van de Potter ten gevolge gehad. In verschillen de koffijhuizen is dit belangrijke en zoo zacht gestemde staatsstuk ver scheurd en verbrand. In andere heeft men het luide toegejuicht. De geestelijken over het algemeen houden zich stil en raden tot vrede. De adel en de aanzienlijken zijn schier allen voor de erkenning van den Prins als ste'dehoudér des Konings. Zij verzetten zich met woorden en daden tegen de jacobfinsChe factie. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze laatste partij binnen Zeer weinige dagen bezwijken want ook de Waalsche en Vlaamséhe ëdélèn blijven in hunne provinciën tegen de nieuw opgewor- pene re'gering" ijvéren. Men voorziet dus eene schikking, en wel'eene schikking waarbij het volk zich aan de aanzienlijken en deze zich aan de wettige, maar deerlijk verzwakte, autoriteiten zullen onderwerpen. Geheel het Nederlandsch sprekend "gedeelte van Belgie met uit zondering echter van Brussel, waaromtrent men in het onzekere is, verlangt reeds de terugkeering der vroegere orde van zaken en het her stel van het wettig gezag. De besluiten op de granen en de steenkolen hebben duizende menschen ,- die ce.vor.eii vrij -lievig opéene scheiding aandrongen, plotseling van gedachten doen-veranderen. Zoo-de span ning blijft voortdurenwacht men in Antwerpen en Gent nog andere maatregelen van dien aard -indien wij. wei onderrigt zijn 4 wacht men zulks te regt. Reeds zijn er ontwerpengemaaktdie de Belgische fa- brijkanten in groote verlegenheid zullen brengen,, en diezoo zij in be sluiten verkeerd wordenonzen Nodorlandschen handel aanmerkelijk moe ten bevoordeeien. Even gelijk zulks te Brugge het geval, is, heeft de kofnmandant der burgerwacht te Luik zich verpligt gezien eenige «bepalingen te ma ken tot bevredigiflg dgr iuvvoners, die zich sterk over de eischen en aanmatigingen dier wa<jht mogtqn beklagen. De hoogleefaar Kinker en negen Ilollandsche officieren van de be zetting van Arlon zijn door de opstandelingen''te Luik uitgewisseld te gen den heer behr"welke door 's Konings troepen gevangen was ge maakt. - jsr_Pe miljtaiVi? gouverneur 'van' Lu.kembirrg had begrepen, dat de om standigheden vorderden diu vesting iij s-uaf van beleg te verklaren doch heeft op verzoek van d<s stcTe/yké regffiflgBrffoteii 'dezen fnaétrégèl w'el-c ke niet anders dan hoogst nadeelig voor de belangen der inwoners kan zijn, nog uit te stellen, op voorwaarde, dat er een centraal politie- bestuur opgerigt zou worden waar de noodige maatregelen tot handha ving der goede orde gemeenschappelijk door de militaire en burgerlijke autoriteiten beraamd zullen worden. ARNHEM den 12 octobcr. Wij zijn van goederband onderrigt, en haasten ons daarom onze landgenooten met het stellige berigt te verheu gen dat de hooge geestelijkheid in Braband zich onbewimpeld voor het bestuur van den Prins van Oranje aldaar heeft verklaard. Men weet hoe groot de invloed is, welke deze geestelijkheid op alle de standen der ingezetenen van Braband uitoefenten ieder zal ons daarom wel willen toestemmen dat deze openlijke stap van die geestelijkheid in de bestaande omstandigheden van het hoogste gewigten uitnemend geschikt isom de beste vooruitzigten te openen met betrekking tot de spoedi ge en meest wenschelijke bevrediging der gistende en onder elkander twistende partijen in Braband. Behalve dat wij, uit aanmerking der bijzondere echtheid van de bron, uit welke wij dit berigt putten, geene pe minste reden hebben om aan de volledige waarheid van dit berigt te twijfelen zoo vinden wij in de bestaande omstandigheden buitendien eenen waarborg voor die zelfde waarheid vermits de zaak der gods dienst, getuige zij de geschiedenisvan het bewind van demagogen, en de buitensporigheden der burgeroorlogen niets te hopen, maar van het bestuur des Prinsen van Oranje alles goeds te Wachten heeften dat dus 'een welbegrepen eigenbelang, en eene pligtmatige bevordering der be langen van de kerk, de verklaring voorschrijven welke deze hoofden der kerk nu hebben afgelegd. Uit dit oogpunt is dan ook deze stap door ons gouvernement reeds beschouwd gewordenwantons voormelde be rigt houdt verder in dat dien ten gevolge voor de hand geen verder gevolg zal worden gegeven aan de glgemeene wapening, ingeroepen bij koninklijk besluit van 5 october 1830. ROTTERDAM den 13 october. Gisteren is hier een detachement •vrijwilligers, uit 's Ilage komende, gepasseerd, welke per stoomboot naar Antwerpen zijn vertrokken-, om zich aldaar bij de jagers te voegen. GÉNT den 12 october. De provinciale staten, op uitnoodiging van 'eénigen hunner, gisteren buitengewoon vergaderd geweest zijnde, ten einde, zooi het heette, over de belangen der provincie te handelen, wa ren aldaar ook de vijf .zendelingen of zoogenaamde commissarissen van het opgeworpen provisioneel gouvernement te Brussel tegenwoordig, on der anderen de bekende graaf Felix van Mirode en de heer Gamond welke laatste onlangs met eene zending paar Parijs is belast geweest. Het is in deze vergadering, waar gemelde F. de Mirode als voorzitter fun geerde, dat het voorstel is gedaan om tot het provisioneel gouvernement van Brussel toe te treden welk voorstel door de 68 aanwezige leden is aangenomen, uitgezonderd 12, te weten: de heereti Blancquaert,de MetilemèesterLief mans, van Remoortere-d,Idaens, de MoerlooseVer viervan CaneghcmLippens, van Aken, BurbureSeraris en Boilunt die dadelijk de vergadering hebben verlaten. De vergadering, toen 56 leden uitmakende, heeft alstoen verklaard te verlangen dat ook Oost- Vlaanderen, naar gelang zijner bevolking, zoude vertegenwoordigd wor den op het nationaal congres, dat voormeld opgeworpen bestuur te Brus sel voornemens is eerlang te houden, ten einde den toestand des lands te regelen. Ten laatster) heeft men een voorloopig commité van 18 le den benoemdwelke de gedeputeerde staten der provincie zullen ver vangen. De graaf./7, de Mérodc is daarna naar Brugge vertrokken, om ook voor de provincie West-Vlaanderen de commissarissen van het provisioneel gouvernement te installeren, welke bestaan uit den baron de Serrctlid van de Tweede Kamer der Staten-Generaalen de advokaat Jullien en Geetbalsvan Kortrijk. ANTWERPEN den 12 october. uit een' partikulieren brief uit Gent des avonds ten 9 uren.*) Heden namiddag ten 3 uren is alhier een avant- garde aangekomen, die door 800 Parijsche vrijwilligers stond gevolgd te worden. De heer de Mirode lid van het provisioneel gouvernement te Brrrsselen de heer de Gamond, provisioneel gouverneur, bevonden zich alhier. Onze overheid had den wensch te kennen gegeven, dat die troepen niet binnen eene stad zonden komen alwaar zij de rust konden verstoren, hebbende de burgemeester zich met zijn hoofdverantwoordelijk gesteld om dezelve zonder eenige hulpbenden te zullen bewaren. De heer de Mirode stemde daarin toe gaf zijn woord daarop en zond aan den kommandant der Y,rjj,wjUiger$ order om te Oordeghem halt te houden. Alzoo de gehoorzaamheid en de krijgstucht bij hét onafhankelijk leger niec aan de order van den dag zijn heeft ihen zich aan dit bevel niet ge stoord en wij hebben'een hoop volks, in allerlei kleuren gekleed, de meeste zelfs zonder schoenenbinnen onze muren zien aankomen een der konlmandanten was'eènen Bauwensdie, vóór zeker proces, contro leur-bij onze--brieven-post was. Weldra begaf zich geheel de burgerwacht naar het oude kasteel van de Antwerpsche.poort alwaar 1600 werklieden, door de regering aldaar gebruikt wordende, op eene maar al te luidruchtige wijze, hunne ver ontwaardiging aan den dag (egden, om dat eene Brusselsche bende aan de bevolking van Gent de wet wilde stellen. Na een groot gedeelte .vau den namiddag jop het..St..Pietersplein te hebben doorgebragtis deze troep gekazerneerd. I)e goede orde en een schijn van wettigheid iieersch- ten nog dezen morgen thans is de regeringloosheid aanstaande dank zij onze herstellers De hoofd-aanvoerder varf gezegde bende is zekere burggraaf de Vonte- coulantadjudant Van dón Juan van Halendie dadelijk eene dag-órder aan onze inwoners heeft uitgevaardigd. MIDDELBURG den 15 october. Ter vervulling van de vrteatour, ontstaan door het .overlijden van den wel-eerw. zeer gel. heer A. van Deinsepredikant bij de Nederduitsche Hervormde gemeente alhier, is, dén 13 dezer dooï-den groetén Icerkernadhet volgende twaalftal pre dikanten géscemd BI). H.'Dwars, te SteenwijkC. IV. Ker\tente Rh enen P. J. Koolhaas ,J te Waardenbnrg en Meerijnen; .7. S: van den Heuvel, te Cortgeon <7.- A. Gunning, te Vlaardingen C. J. IVcl- letè 's Gravenmoer Totistente IJsselsteinA. van Vloten, te Alk maar; IV. IV. van Bcuzekotnte Amersfoort; J. E. Kistth. dr. te Zeist; D. Gv Rormtein'%' te Bolsward eir II. Fangmante Schiedam. De Staatsraad administrateur der posterijen -en-verdere middelen 'v&n vervoer, heeft; bij' eeue" bekendmakingaan het publick berigc

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1830 | | pagina 1