ADFERTENTJEN. Getrouwd BH J» de KOK, Pater-Ribben van4 tot loffi.è 75 Cts.; Westf. Hnmm. van 2 tot 8 Delfts. Boter a 90 Cts.; Gork. Dito 285 Cts., en zwaar Spek, STOOMJAGT PRINSÊ8 MJRIANNE van Middelburg op Holler dam. 49l De STOOMBOOT 1)E SCHELDE van Vlissingen op lireshens Dingsdag 1 vm. 7fenvm.11 IK. Dingsdag 1vm, 8fennm.i2 ur. Woensd. 2 1 Woensd. Donderd. 3 9 mn. laf Donderd. 3, >o IJ Vrijdag 4 9» Vrijdag 4« lo» Zaturdag 5 10 r> Zaturdag 5 11 ai"~ Te Middelburg ter Boekdrukkerij van de G E B U O E D E U S ABRAHAMS. /Vb. 51), volgens welke van alle Schuldvorderingen, ten laste van het Rijk, over den jare 1829, de rekeningeninemorien of declaratien vóór of op den taatsten van de maand Juttij aanstaandebij zoodanige AdministratienCollegienAutoriteiten of Ambtenaren als weike de orders tot hêt doen van leverancien of anderzins gegeven hebben be- hooreil te zijn ingediend op pcene van te worden gehouden voor verjaard en vernietigdmet uitnoodiging verderom dit uiterste tijdstip voor de indietting van voormelde pretentien niet af te wachtenmaar dezelve onverwijld té bewerkstelligen. Middelburg, den ia Mei 1830. VAN VREDENBURCH, AANBESTEDING. Op Donderdag den 24 Juni} aanstaande zal, door den lieer Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zuid Brahand worden aanbesteed de hon- derdjarige of eeuwigdurende Concessie van de Navigatie-Regtente ontvan gen op het ontworpen Kanaal tusschen Diest en de Drie Fonteinen. Het bestek dezer aanbesteding ligt ter lezing in de Bureaux van het Couvernement der voornoemde Provincie. NEDERLANDSCHE I1ANDEI.-MAATSCHAPPIJ. De DIRECTIE maakt bekend, dat door haar zullen worden geveild: te ROTTERDAMop Maandag den 7 Junij 1830, 13,600 Balen Java 1 vofvit <5,300 Sumatra J KUr 1J* te MIDDELBURGop Woensdag den 9 Junjj 1830, 24,060 Balen Java-KOPPIJ. "*1 te ANTWER I'F.Nop Woensdag den 16 Junij 1830, 16,300 Balen Java 7 K0FFIr 3,500 Sumatra J j' en te AMSTERDAMop Woensdag den 23 Junij 1830, 24,400 Balen Java 7 [^qFF|t 3,260 1 Sumatra J j De Maatschappij geeft, bij deze aankondiging, de verzekering, dat Ztjvóór hare gewone Najaars-Veilinggeene andere Koffij dan de hier bovengemelde partijen aan de markt zal brengen. De Monsters zullen op den 19 mei, en de Notitien van Veiling in tijds worden uitgegeven. *s Gravenhageden 8 Mei 1830. G. SCHIMMELPENNINCKPresident. DE CLERCQSecretaris, NATIONALE MILITIE. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG Hoofdplaats van de Provincie Zeeland, verwittigen bij deze de Verlof gangers van de Nationale Militie welke tot het contingent van deze Gemeente behoorendat allen zich zullen moeten vervoegen Op Vrij dag den vierden Junij aanstaandedes middags ten twaalf urenop het Molenwater alhier, voorzien van de Kleeding- en kleine Équipe ment-stukken, welke zij van hun korps hebben behouden, mitsgaders van '-hunne Livrets en Verlofpassen, ten einde door den Heer Militie- Commissaris te worden geïnspecteerd. Dat van deze Inspectie zijn uitgezonderd de Manschappenbehooreri- de tot de ligtingen van de jaren 1828 en 1829, welke bij de Reserve der 2de Afdeeling Infanteriehet 6de Bataillon Artillerie Nationale Mi litie en de Divisie Pontonniers zijn ingelijfd, en eindelijk de Verlofgan gers van de ligting van den jare 1825voor zoo verre met dezen bij hét fcórps finaal is afgerekend. Wordende alle belanghebbenden aangemaand zjch ter voorschreven wur en plaats te doen vindenten einde zich niet bloot te stellen aan de straf van Provoost-Arrest, bij art. 183 der wet vermeld, welke aan de zoodanigendie van de Inspectie afwezig zullen blijvenzondër wettige redenen daarvoor te doen blijkendoor den. Heer Militie-Com missaris strengelijk zal worden opgelegd. En ten einde een iegelijk hiervan kennis drage, zal deze worden ge drukt, afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 24 Mei 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd," LANTSHEER, L. P. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbaren, J. F. BIJLEVELD, Secretaris. De ondergeteekende Collecteur, van het Stedelijk Middel der Lan taarn Brandspuit- en Nachtwachtgeldenbrengt bij deze ter kennisse van diegenen der In-..en Qpgezetenen .dezer Stad en Ambacht, welke tot nog toe in de voldoening van hunne verschenen termijnen van Aanslag, over de Dienstjaren 1827, 1828 en 1829 zijn achterlijk gebleven, dat, wanneer genoemde verschenen termijnen van Aanslag niet vóór of op dén 4 Junij aanstaande ten zijnen Kantore zijn voldaan na dien tijddoor hem, tégen de zoodanigen der nalatigen, de middelen van regtsdwmig moeten worden té baat genomen, welke, ingevolge Zr. Ms. besluit,- 'tot de rigtige invordering van het middel zijn voorgeschreven. Middelburg, den 27 Mei 1830. de T R O IJ E Nz. i Getrouwd J. van ES Gent en den 27 Mei i830. J. R. H. GEORGE. Strekkende deze tot algemeene en bijzondere kennisgeving aan Famili? en Vrienden zoo binnen als buiten deze Stad. Middelburg den 28 Mei 1830. C. H I S S E R en S. FAK BROUWER. jyjijne geliefde EchtgenooteElisabcth Takverloste heden zeer Voorspoedig van een* welgeschapen ZOON. Middelburg - JAN FRANCJOIS FAK BROUWER, den'30 Mei 1830. Vrienden en Bekenden gelieven deze ook als bijzondere kennisgeving aan te nemen. X)e ondergeteekende betuigt bij deze, ook uit naam van hare Schoon moeder, Broeders en Zusters, haren welmeenenden dank, voor de vele bewijzen van deelnemingontvangen bij bet overlijden van haren gelief, den Echtgenoot JOHANNES PIETER SOERMANS, op den 13 Apri] 1). Middelburg H. P. HOLLE, den 1 Junij 1830, Wed. J, P. Soermans. DEMERARY AND ESSEQUEBÖ. flie Undersignedin capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Esscquebo, advertisisby these presents, for the firsc, second and third time, that he willby virtue of certain Sen- tence of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice- of said United Colony, expose and sèll at Public Execution-Sale t.he fo|lowing PLANTATION, with its Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenanceviz In the month of December 1830» the SUGAR-PLANTATION IHOUW ANNA, situated on Leguan-Istand, River Essequebo, the property of the heirs of the late M. Craig. The Judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett Proceeds of the above Sale wili be held by the said Honournble Court of Justice, three months after the dato of said Sale, for which reasotiall those who may pretend to have any right, title or interest to the Nett Proceeds of said Plantation, are herewith by himthe undersigned Deputy first Marshal of said United Colony summoned to appear in personor by their At- torniesto lay their Claims in due forin before the Honourabie Court of Justice of the aforesaid United Colony of Demerary and Essequebo, at their ordinary Sessionin the month of April 1831, unter a penalty that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventories of the above stnted Plantation are daily to be seen at the Councing-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL and Co., no. 7 Austin-FriarsLondonand of P. J. LE JOLLE, Esqr,Amsterdam. Demerary and Essequebo, tbis 6th day of February 1830. J, H A L E Y, Deputy first Marshal» J)e op den 29 Mei 1830 geannonceerd geweest zijnde Verkooping, van BLOEMEN en GEWASSEN, zal op Morgen den 2 Junij 1830, ter gemelde plaatse, voortgang hebben. JVJen zal op Vrijdag den 11 Junij 1830, des morgen 10 uren pre cies. op de Zuidzijde van de Haven te VEERE, voor liet Huis Wijk D. No 91 ten overstaan van den Notaris W. M. Snijder en getuigen, in het openbaar te koop aanbieden, eenen zindelijken INBOEDEL, waaronder Bedden met toebehooren, Bureaux Tafels, Stoelen, Kassen, KoperTin BlikIjzer en Aardewerk een Reflecteerspiege! met fraaije Prenten, Vloerkleedeneen Vendu.Zeil met Tafels en Banken, en meer. Daags te voren van 10 tot 12 uren en des namiddags van 2 tot 4 uren te zien. J)e Notaris D, J. van der Horst Serli zal op Woensdag den 16 Ju nij 1830, des avonds ten acht uren, op de Bovenzaal van de Sociëteit de Vriendschapin den Langendelft te Middelburg in het openbaar te koop veilen en aan den meestbiedende toewijzen, een hecht, sterk en welgebouwd HUIS en ERVE genaamd het Jonge Hartstaande en ge legen binnen deze Stad Middelburgop de Wal, Wijk B.No. 42; aan geslagen in de Grondlasten over 1830, op 14,67. Voorschreven Huis en Erve, is daags voor en op den Verkoopdag, van des morgens ten tien tot des namiddags ten drie uren te zien doch niet anders dan op vertoon van een Permissie-biljetten Kantore van voornoemden Notaris te bekomen. MIDDELBURG. De ondergeteekende heeft de eer het Publiek te berigten, dat hij, wegens huisselijke betrekkingenzijn vorig verblijf alhier niet langer hebbende kunnen uitstrekken, echter thans, tengevolge der menigvuldige aanvragen, weder is gearriveerd, en zich tot aanstaan den Zaturdag den 5 Junij alhier zal ophouden. De reeds verworvene gunstgepaard met de genotené goedkeuring van den Hoog geleerden Heer Jhr. B. de JongeMed. Doet. en Professor, en andere deskundige Mannen, Leden van het Provinciaal Geneeskundig Bestuur in deze Stad. geven hem het vertrouwen, dat hij, des benoodigd zijnde, voortdurend met de gunst van het geëerde Publiek zal vereerd worden. Hij is te spreken bij den Heer B. Boasson lange Gortstraatalhier. J. M. LEVISON. gij de Gebroeders ABRAHAMS is uitgegeven: eene nieuwe KAART van het Eiland WALCHEREN, waarop alle Steden, Dorpen, Wegen, benevens vele Buitenplaatsen en Hofsteden zijn aangewezen, en welke Kaart bijzonder geschikt is tot teregtwijziug bij het rijden of wandelen door onderscheidene gedeelten des Eilands. De prijs is on gekleurd- 1 25gekleurd f 1 ,80; op doelt geplakt en in eene Porte feuille f 3. Vertrekt van Middelburg: Dingsdag Vrijdag Zondag 1 Junij 1830, 's morgens 6 uren, ioi Woensdag Zaturdag Maandag van Rotterdam 2 Junij 1830 's morgens 11 uren. 5'4 75 De Diligence van Zijp naar 7.ierikzee, vice versaregelt derzelver afrijden naar de aankomst van het Slöomjagt op rerstgewelde plaats. DeVracht-Goederen zullen, één uur voor het afvaren van het Stoom. Jagtmoeten worden bezorgd ten huize van den Commissaris, zullende na dit tijdStip niet worden aangenomen en worden de Passagiers verzocht de Kaartjes voor hunne Plaatsen af te halen bij de Commissarissen over het Beurtveer der beide Steden. NB. De AANWIJZING der dagen en uren van Afvaart voor bovenge meld STOOMJAGT, tot ultimo Augustus aanstaande is, in klein formaat gedrukttien Cents te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahams, te Middelburg, vaart gedurende de maand Junij i 830 op de volgende uren t Van VLISSINGEN, Van BRESKENS OO Hm '2 Jt 9s Van VLISSINGEN naar NEUZEN Vrijdag 4 Jnnij's morgens nf uren, terug 's middags if uren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1830 | | pagina 2