middelburgsche N\ 65. COUR A N:;Tv Ding-sdag I Juni) 1030. NIEUWSTIJDINGEN. frankrijk. ZEE-TIJDINGEN BESTUREN Elf ADMINISTRATIEN. sV 1 Jb «3? FD I T S C I I L A N D. RANKFORT den 24 mei. De keizer van Rusland is den 14 mei, door zijnen broeder den grootvorst Michael vergezelduit Pe- uersburg naar Warschau vertrokken om aldaar de opening van den Pool- seften rijksdag bij tc wonen die den 28 mei moest plaats hebben. Den 20 dier maand zijn deze vorstelijke personen reeds te Warschau aangeko men. De kroonprins van Pruissen is insgelijks derwaarts vertrokken. Z. M. de koning van Pruissen heeft den 4 dezer aan den minister U* ©eredienst4, onderwijs en geneeskunde, eene kabinets-order uitgevaar- digd, waarvan de inleiding aldus luidt: „Het derde eeuwfeest van het jaar, waarin de overgave van de Augsburgsche confessie plaats hadzal, wegens de hooge waarde dezer geloofsbelijdeniswelke naast de heilige schrift als de grondslag der Evangelische kerk te beschouwen is, voor de Evangelische geloofsgenooten in dit jaar eene gewenschte aanleiding geven, om tot dankbare blijdschap over de tot heden beboudene zege ningen van de Evangelische kerk zich te vereenigen, en God daarvoor de offers van hunnen eerbied en aanbidding te brengen. Ik heb derhal ve besloten .dat deze dag (den 25 jimij) gelijk in het jaar 1730, of j'?.astv-0,ffcncI!eP zondag in alle Evangelische gemeenten des lands godsdienstig zal gevierd vvorden. Mogt dit herinneringsfeest der overga ve tan ezeop de heilige schrift en de daarin geopenbaarde heilwaar- ,fn geSronde getuigenis van het geloof der Evangelische Christenen welke zich na drie eeuwen nog even zoo standvastig toont en toonep Ml, als toenmaals, en welker, geest ook ik van harte aankleef, daartoe bijdragen, om in de Eyangelfsche k'erlt de echte geloofstrouw steeds meer te bevestigen en te verlevendigen, onder hare ledematen de eenheid van geest te bevorderenen bij alle mijne Evangelische onderdanen nieuwe voornemens der ware godsvrucht, der Christelijke liefde en lijd- zaamheid aan cc kweeken en op te wekken." GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 26 mei. Volgens het bulletin van zondag had Z. M. £en goeden nacht gehad, doch van tijd tot tijd aan belemmering in de ademhaling geleden. De inwoners van de kaap de Goede Hoop hebben zich bij petitie tot het parlement gewend, om eene representative regering te erlangen. PARIJS den 26 mei. Drie telegrafische berigcen van gisteren namid dag luiden ais volgt: Half 3 uren: De wind is west. De vloot maakt zich zeilvaardig. Ha f 4 uren: Een gedeelte der vloot is onder zeil met eene mooije wester koelte. 1 Vijf urenDe vloot is ouder zeil met blijkbaar goed weder. NEDERLANDEN, sGRAVENHAGE den 26 mei. In de zitting der Tweede Kamer oer Staten-Generaal van heden is ingekomen een brief van den heer Foc- W. ber'fft inhoudende, dat hij reeds in de maand april zijn ontslag als 'lid der Kamer aan Z. M. den Koning heeft aangeboden, en alzoo met verwon ering ec t vernomendat zijn naain nog onder de afwezige le den der Kamer wordt opgegeven. De heer de Secus heeft verklaard, zij'n voorstel, nopens het ophou den van het gevolg van veroordeeliugenin te trekkenom dat van gou- vernementswege is aangemerkt, dat dergelijke bepaling beter zoude voe-. geil in een wetboek van strafregten hij het alzoo geraden oordeeltde voordrage wan dat wetboek af te wachten. 's GRAVENHAGE den 28 mei. In de vergadering van gisteren heeft ook de heer BarthéUmy verlof verzocht, om zijn voorstel, nopens de wijze van handelen, wanneer autorisatie mogt gevraagd worden tot het aanleggen eener regteriijke vervolging, naar aanleiding van art. 177 der grondwet, met de veranderingen, die de omstandigheden zouden nood zakelijk maken, in te trekken. Vervolgens hebben de beraadslagingen op het ontwerp van wet om trent en accijns op het zout een aanvang genomen. De wet in omvraag ge ragt zijnde, is met 61 tegen 27 stemmen aangenomen. oorts ïee t de daarmede belaste commissie verslag gedaan over on derscheidene in1 hare handen gestelde verzoekschriften en stukken, waar om er ie gesc ri t van de heeren de PotterTiehmans en Bar the Isno pens iet uitgeven unner briefwisseling. Daar dit stuk geen eigenlijk verzoekschrift, is besloot de Kamer, na eene levendige woordenwisse lingmet 51 tegen 35 stemmen, om overeenkomstig het voorstel der commissie omtrent hetzelve over te gaan tot de orde van den dag. De vergadering is onbepaald gescheiden. Men vérneemt dat de Eerste Kamer in hare zittingen van gisteren en heden aangenomen heeft: i°. Het ontwerp van wet wegens de rangschikking der kantons-ge- regten en arrondissements-regtbanken, met opzigt tot de bezoldingen der regters. 20. Dat houdende nadere bepalingen wegens de grensscheiding tusschen de provinciën Zuid-Braband en Luik. 3°. Dat van het wetboek van strafvordering. M. 'n overeenstemming met het gevoelen bij de afdeelingen der Tweete Kamer van de Staten-Generaal geuit, hec ontwerp van wet op et oh erwtje ingetrokken hebbende, heeft den 27 een besluit genomen, hou en e wijzigingen in de bestaande bepalingen omtrent het onderwijs. de Koning en Koningin, benevens H. K. II. Prinses Mariene, zijn heden naar het Loo vertrokken. Z. K. H. Prins Albert van Pruissen, die even te voren aangekomen was, heeft Hoogstdezelven derwaarts vergezeld. In berigten uit Batavia van het begin des jaarswordt gemeld dat de heer von Siebold, welks vertrek van Japan door de regering daar ie lande een zeer geruimen tijd is opgehouden geworden, destijds aldaar was teruggekomen. Uit.de dagbladen tot den 29 december li. blijkt, dat de. hoofden der muitelingen steeds in onderwerping komen dat de Bagcileen geheel was 'bevredigd, maar dat het nog niet was gelukt, de schuilplaats op te.spo- W alwaar Diepo Negoro en de weinige hoofdenwelke hem nog ge- vem* waren gebleven, zich verborgen hielden. "Men meldt de goede aankomst van deu generaal van den Boseh in de Oost-Itidie. AMSTERDAM den 27 mei. Dingsdag namiddag, omstreeks half vJjf urenheeft over deze stad en omtrek eene plotseling opgekomen don derbui gewoed, die niet zonder ongelukken en schade is afgeloopen. In den Sloterpolder is een jong meisje, onder het melken, door den blik sem gedood; zij was aan het achterhoofd getroffen. Aan denzelfden kant der stad is, hoogstwaarschijnlijk door het onweder, om het leven geko men, de molenaar aan de Elf-Honderd-Roedenwiens lijk aan den Ka. dijk van den Spieshornerpolder gevonden is, alwaar hij insgelijks met mel ken bezig was. Ook is er eene koe getroffen, die, zoo men verzekert, razend geworden is, zoo dat het bestupr daaromtrent maatregelen van voorzorg heeft moeten nemen. De bui was van eenen zeer zwaren wind en geweldigen hagel verzeld, door welken laatsten, waaronder steenen ir omvang als eene hazelnoot en kantige stukken ijs van nog veel aan- merkelijker grootte gevonden zijn, veel schade aan broeibakken enz. ver oorzaakt is. In de zoogenaamde Sla-Tuintjes, nabij deze stad,, zyn wel 1000 ramen verbrijzeld en al de jonge groenten vernield. Menschhevende Nederlanders! Meermalen riep men hij rampen en treurige lotgevallen uwe mensch- lievendheid in, de ondervinding leerde altijd dat men dit niet zonder de verwachte uitwerking gedaan had; slechts de rampen van uwen Na tuurgenoot te kennen, was genoegzame beweegreden om hem dadelijk hulp te bieden, en in deze volle overtuiging worden de ongelukkige In woners van het Dorp Gendringenaan uwe milddadigheid aanbevolen binnen één en een half uur werden, op Woensdag den 19 dezer, dertig Huizen (waaronder de beste}, acht Schuren, benevens de onlangs ver nieuwde Kerk der Hervormde Gemeente en den Toreneene prooi der onwederstaanbaarste vlammen, waardoor 243 menschen tot eenen deer- niswaardigen toestand zijngebragt, en, beroofd van have en goed, naar elders een heenkomen hebben moeten zoeken. Met het grootste genoegen heeft de Plaatselijke Commissie van Onder stand der Slagtoffers van dien Brand door de Arnhemsche Cpurant vap den 24 Meivernomendat binnen Arnhem reeds edelmoedige Men- schenvrienden zich hebben beijverd, om, bij het aangeven van een na. der en even waarachtig verslag van den gezegden Brand, zich aan te bieden tot het ontvangen van Liefdegiftenmoge dit loflijk voorbeeld ook in andere Plaatsen navolging vinden Bij alle mogelijke zorg voor eene goede en doelmatige bedeeling dgr ontvangene gaven, zal de Plaatselijke Commissie, van het inkomen der- zelven, openbaar verslag geven, en zal ook een ieder der ondergetee- kenden tot den ontvang van Giften bereid zijn. Gendringen, 26 Mei 1830. De Commissie voornoemd, J. R. BOEVELDTOud Ouderling,, bij vacature van den Predikant. J. WILLEMSEN, R. K. Pastooj. H. ROGGE, Vrederegter. KOLFSCHOTEN Notaris. J. DIEMONT Wz. De ondergeteekende bovenstaande bekendmaking ter plaatsing ontvan gen hebbende, en daarbij aangezocht zijnde tot het inzamelen van Lief degaven verklaart bereid te zijn zoodanige Giften te ontvangen pip dezelve naar Gendringen te verzenden, cpt leniging der rampen van de ongelukkige Inwoners dier plaats. Middelburg, den 1 Junij 1830. ABRAHAM van den BROECKE Jz. VLISSINGEN den 29 mei. Het Nederlandsche fregat de Onderneming kapitein II. Eeltjes, van Demerarij naar Middelburg gedestineerd, met suikeris eergisterenmet verlies van twee ankers en na deszelfs roer te hebben afgestootenvoorbij deze stad gedrevenen ofschoon het hard waaide en siegt weder wasgoed en wel bewesten Terneuzen vei lig ten anker gekomen; heden morgen is gemeld schip van daar gesleept door de stoomboot de Schelde, en op den middag hier ter reede gebragc. Voorts zijn sedert den 26 dezer, alhier ter reede aangekomen: De Herstellingkapt. A. Duyndam, van de Marennes naar Dordrecht, met zout. Jasper, kapt. J. Putter, van Nieuw-York met katoen en huiden^; P. Oscar, kapt. J. W. Arbeelvan Christiaansandmet houtwarende Phoenixkapt. J. P. van Dierendonken de Julia, kapt. J. P. Visser, beide van Liverpoolmet klipzouten alle vier naar Gent gedestineerd. Voor Antwerpen bestemd: Paulinekapt. j. den Duytsvan Cette met stukgoederen; de Ondernemingkapt. J. P. Middel, van'Batavia met koflij en suiker; HEsperance, kapt. A. van Geyt; the Nimblekapt. G. Farthingbeide met stukgoederen, en Admirality-Taclttkapt. Jï. Evans, met passagiers, alle drie van Londen; Tom, kapt. Dickinsóh, van Nieuw-York, met olie en rijst; Hasco-di-Gamakapt. C. Brandaris, met expeditionnaire troepen en. kgffijen Mathildakapt. G. A. Klimp met suiker en koffij beide van Batavia Concordiakapt. A.-jE. Pott van Liverpoolmet klipzoutHull-Packet, kapt. W. H. Kraan van Goolemet stukgoederen Anna Mariakapt. A. Roodefkerk van Marseilje met stukgoederen the Globe, kapt. D. Spu'le, van Cha.rles- town, met rijs: en katoen; r Éclairkapt. D. J. Salzsiedervan Para, met rijst en cacao. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en den 25 en 26 dezer van onze reede naar zee gezeild die Junokapt. P. R. Urdahlhaar Memel, met ballast; de Ceres kapt. N. G. Stangberg, naar Stittinmee suiker, en de Maria kapt, H. Loots paar Hamburg, met. stukgoederen. VERE den 29 mei. Heden is alhier in goeden staat gearriveerd het smakschip de Vrouw Gezinakapt. L. Schippervan Koningsbergen naar Antwerpen gedestineerd met rogge. De GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND herinnert bij deze alle.belanghebbende Administratieii en Partikulieren in de Provincie, aèn 1 de bepalingen der wet. van. den 8 November 1815 No. 36 (Staatsblad

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1830 | | pagina 1