ADVERTENTIES. Ai de genen welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den ondergeteekendenworden verzocht daarvan opgave of be taling te doen ten zijnen huize, Lett. G. No. 112, voor den 15 dezer STOOMJAGT PRINSES MARIANNE van Middelburg op Rotterdam Vertrekt van Middelburg: De STOOMBOOT tan Vlissingen >2f DE SCHELDE op Breskens - 50 7 den tijd van zeven jaren, aanvang te nemen met den eersten Mei 1830: Het OVER.ZET-VEER van Hoedckenskerke op NeuzenOssenisse toehoorden de PaalKieldrecht en verdere plaatsen. Waaromtrentbehalve bij gemelden Notarisook nadere informatien te bekomen zijn bij den mede Eigenaar van voormelde Ambachts-Heerlijk- heidde Heer Soetebierte Goes voornoemd. Getrouwd Middelburg den 1 April 1830, K. ROELSE Lz. e n P. J. CRAMER. DEMERARY AND ESSEQUEBO. The Undersigned in cnpncity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demernry and Essequebo, advertisis, by these presents, for the first, second and third time, that he will, by virtne of certain Sen- tence of the Honournble Court of Criminal and Civil Jnstice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Sale the follovving PLANTATION, with its Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenaneeviz In the month of December 1830, the SUGAR-PLANTATION VROUH' ANNAsituated 011 Leguan-Island River Essequebo, the propcrty of the heirs of the late M. Craig. The Judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett Proceeds of the sibove Sale will be held by the said Hononrable Court ofjustice, three' months after the dato of said Sale, for which reasonall those who may pretend to have any right, title or interest to the Nett Proceeds of said Plantationare herewich by him the undersigned Deputy first Marshal of said United Colony summoned to appear in personor by their At- torniesto lay their Claims in due form before the Hononrable Court of Justtce of the aforesaid United Colony of Demerary and Essequebo, at their ordinary Session in the month of April 1831, unter a penalty that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventories of the above stated Plantation are daily tö be seen at the Cotinting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL and Co,, no. 7 Austin-FriarsLondonand of P. J. LE JOLLE, Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 6th day of February 1830. J. HALEY, Deputy first Marshal. JJingsdag den 6 April 1830, Verkooping aan het Vendu van eenen fraaijen INBOEDEL van Meubelen eene Glazen Kroon Liefhebberijen, Vrouwe Kleederen en dat zal worden bijgebragt, Maandag te zien. Op Vrijdag den 9 April 1830, om 11 uren des voormiddags, z#l men, te VLISSINGENpubliek te koop presenteren eene partij SCHEEPS TUIGAGE, loopend en staande Want, Zeilen, Kabels, Ankers en meer. Nadere informatie bij den Heer .7. Borghmansaldaar. Notaris HammacherteGroede, is van meening om, op Maandag den 19 April 1830, des namiddags ten 2 uren, in de Herberg at lOitte Leeuw, te GROEDE voorn., voor den tijd van zeven jaren, in te gaan primo Mei eerstkomende, in het openbaar te verpachten een Steenen WIND KOORN- en PELMOLEN, met Woonhuis, Schuur en Erve, staande en gelegen te Groede bovengemeld. Zijnde inmiddels nader on- derrigt te bekomen ten Kantore van gemelden Notaris. Middelburg, den 2 April 1830. J. P. LOURAN. ondergeteekende maakt bekend dat zij weder alle soorten van Goederen ontvangen heeft, als: zwarte Zijden en gekleurde Dassen, Agreinent voor Kleedjes, gennanseerde en effen Knoopkoord dito dito Lint gekleurde Gaas-de-Lis voor Bloemen, differente soorten van Clie- nilleHandschoenen, Zijden Linten en Ridder-Lintzwart Krip en Gaas voor Hangkappen Band-Tule en Tule aan 'tSttik, Brusselsche Saijetten en alle soorten van Brei-Katoenen, enz. enz. M. HÖLSCHER Groenmarkt. GROOT MAGAZIJN van PERGAMENT en TROM-VELLEN, te AMSTERDAM. £)e ondergeteekenden maken door deze bekend, dat hun Magazijn thans ruim gesorteerd is in alle soorten van fijne en ordinaire KALFS- en SCHAPEN-PERGAMENTENten gebruike van Heeren Boekhandela ren BoekdrukkersZeeftenmakers en Passementwerkersalsmede TROM- VELLEN voor ordinaire en Turksche Trommen, Pauken en Tambourins best fijn SCHRIJF- en TEEKEN-PERGAMENT enz. enz. Men kan van alles naar verkiezing geheele Vellen of uitgesneden stukken bekomen, en van eene exacte en spoedige bediening verzekerd zijn zullende ook de prijzen zoo laag mogelijk gesteld worden. A. van der WERVE ZOON WarmoesstraatNo. 89. hoop een STAL en HUIZING, in de Pijpscraat, No. 220 en 22i benevens eenige RIJTUIGEN. ]\/[en vraagt twee Gemeubileerde KAMERS, met of zonder den Kost adres bij den Boekverkooper Schutters. Twee VOORKAMERS te huur, voor een eenig mensch I. 128. J-Jeden ligt in lossing Schipper .7. B. van Steen, met bestbrandende Galjette SCHAAL- en grove MEET-KOLEN, van en te bevragen bij de Wed. K. B. Lievense. Op Vrijdag den 9 April en vervolgensnaar gewoonte op eiken Vrijdag Oersch VLEESCH te bekomen, op het Dorp Oostsouburg, bij J. POLEYvan Olissingen de vrijheid nemende zich bij vernieuwing in de gunst zijner Landgenooten aan te bevelen. Ten OPPASSER benoodigd nader adres bij van Benthem. Ten JONGEN benoodigd, op de VlasmarktLett. K. No. 155. Terst°nd eene MEID benoodigd, inde St. Pieterstraat, F. No. 51. Ten BOODSCHAPS-MEISJE benoodigd, op de Houtkaai, H. 115. De Gebroeders ABRAHAMS zijn voornemens bij inteekening uit te geven: BIBLIOTHEEK der NEDERLANDSCIIE GESCHIEDSCHRIJ VERS of Oordeelkundig Overzigt der Inlandsche Geschiedschrijvers van het Koningrijk der Nederlanden van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor zoo ver dezelve zijn uitgegeven door Mr. S. de WIND, Substituut-Officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Middelburgenz. De Berigten wegens dit belangrijke Werk, met opgaaf der voorwaarden van inteekeningzijn in de voornaamste Boekwinkels des Rijksgratis te bekomen. J>ij G. PORTIELJE te Atfilterda/nen verder alom, is re bekomen: Berigt vati Inteekening op een werkgetiteld NEERLANDS HELDENDADEN TER ZEE, in 2 Deelen, gr. 8vo.nieuwe, omgewerkte en vermeerderde Pracht-Uitgavedoor G. ENGF.LBERTS GERR1TS, in den loop van dit jaar uit te geven. Wij verwijzen elk dien de roem des Vaderlands eenigzins ter harte neemt naar bovengenoemd Berigt van Inteekeninghetwelk bij alle voor name Boekhandelaars gratis te verkrijgen is, ten einde met den aard, de strekking, het belangrijke en voorwaarden dezer fraaije Uitgave van dit Nationaal Gedenkstuk bekend te worden. Alleen merken wij hier nog aan, dat men voor de fraai in 't Koper te graveren geschiedkundige Vignetten en uitslaande Platen, waarmede dit werk zal opgeluisterd wor den, getrouwe kopijen zal laten vervaardigen, van de beste historiële Zee-schilderstukken, onder anderen van den gedenkwaardigen vierdaag- schen zeestrijd van de Ruiter met de Engelschen, geschilderd door W. van de Velde, die moeds genoeg had, om gedurende den Slag, ter liefde van de kunst en het Vaderland, dit grootsche tafereel te schet sen hetwelk alhier in 's Rijks Museum met andere echte fraaije Stuk ken berust. Daarenboven zullen dezelve door de beroemdste Neder landsche kunstenaars geteekend en gegraveerd worden. TONCERT, VOCAAL en INSTRUMENTAAL, ten voordeele van de Stads Muziekmeesters A. .7. van Etnden en ff. R. Geulen op aan staanden Dingsdag den 6 April 1830, des avonds ten half-zeven uren, in den Schouwburg. De Intree-Kaartjes zijn ten hunnen huize te bekomen. Zondag 4 April 1830 's morgens Donderdag 8 Zondag 11 Dingsdag Vrijdag Dingsdag van Rotterdam 6 April 1830, 9 ,3 s morgens uren. 4J uren. De Vracht-Goederen zullen één uur voor het afvaren van het Stoom- Jagtmoeten worden bezorgd ten huize van den Commissaris, zullende na dit tijdstip niet worden aangenomen en worden dé Passagiers verzocht de Kaartjes voor hunne Plaatsen af te halen bij de Commissarissen over het Beurtveer der beide Steden. NB. De AANWIJZING der dagen en uren van Afvaart voor bovenge meld STOOMJAGT, tot ultimo Mei aanstaande, is, in klein formaat gedrukt4 tien Cents te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahamste Middelburg. vaart gedurende de maand A p r Van VLISSINGEN, 4, vm. 9 envm.HiUr, 5'o 1 6, 10 - - 1 Zondag Maandag Dingsdag Woensd. 7 Donderd. 8 Vrijdag 9 Zaturdag 10, 10 11 11 12 yy 99 S 99 99 1 a 99 23 3 3$ il 1830 op de volgende urent Van BRESKENS, Zondag Maandag Dingsdag Woensd. Donderd. Vrijdag 4,vm. 10 ennm.12 ur. Zaturdag 10, 5, 11 <S» 11 7r> 1 'a 8 nm.12 9 3} 4 4« PRIJS-COURANT der voornaamste EFFECTEN. Ter Beurze van Amsterdamden 31 Maart 1830. pCt. Nederlandsche Fondsen 2J Werkelijke Schuld 65 4 6?§ Rest. Uitgest. dito 4 Kans-biljetten 30J 4 31J Stellen van dito 4 4J Amortisat.-Syndicaat 101 aioif 2^ Domein-Losrenten 99 4 99J 4» Hnndel-Maatschappij 94 4 94J Frankrijk. 3 Inscbr. leverbaar te Parijs 3 Certificat. van dito Engeland. 3 Consol. leverbaar te Londen Rusland. 5 Obl. bij Hope &C°. I05|4i05| 6 Inschrijv. Assignat 83S i 84 4 92J 4 93 76 pCt. 5 Certific. te Hamburg 103 4io3| 5 Obligat. Neg. 1822 te Londen 103I4104 Denemarken. 3 Oblig. Neg. Londen 75^ 4 76$ Spanje. 5 J Obl. bij Hope C°. 73 4 73 5 ld. Parijs en Londen 12 4 iaj Oostenrijk. 5 Oblig. Weener-Bank 102 4ioaJ 4 Dito dito 94J 4 95! Certificaten 63 4 63J Bank-Actien fióooitóio Napels. 5 Cert. bij la Maison en Bouwer 4 Cert. admin. Napels 86 6 Certificat. van dito p6\ 4 7ó|j 5 ld. te Londen 1824, 98 PRIJZEN van het GF.DISTELEERD. Te Schiedam, den 31 Maart 1830. Jenever, het Nederlandsche Vat, zonder fust,/" 18 00. Amst. Proef,7S« Zonder de Belasting. 4 87i 4 98* STAAT van MIDDELPRIJZEN der OBJECTEN van MARKT ENZ., te Middelburg den I April 1830, Tarwe (Oude) per Ned. Mudde Ui Dito (Nieuwe)-8, 85. Rogge (Nieuwe)-4» 80. Gerst3 60. Haver- 3 00. Boekweit.-4, 80. Witteboonen7 70. Groene Erwten7 00. Graauwe Erwten13, 00. Aardappelen2 40, Brood. Tarweper Ned. Pond Volgens Pm. Rogge12 J Vleesch. Rundper Ned. Pond Kalfs Schapen - 75 - 40 j Met Belasting. Te Middelburgter Boekdrukkerij van de GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1830 | | pagina 2