MIDDELBUIIGSCHE COURAN 'fe N\ 40. Zaturdasr NIE UTFSTIJ DINGEN. DUITSCHLAND. FRANKFORT den 28 maart. Brieven van Konstantinopel vatl den 25 febrnarij bevestigen de tijding, dat de reis-effendi Mehemed-Per- tewdie, sedert den 23 maart 1827, aan het hoofd der buitenlandsche zaken gestaan heeft, zijn ontslag heeft bekomen. Ofschoon door de in omloop zijnde geruchten verschillende oorzaken voor dit ontslag wor den opgegeven, schijnt men te mogen aannemen, dat het hem op zijn verzoek en uit hoofde van den zwakken staat zijner gezondheid is ver leend, Zijn opvolger is Mehemed-Hamid bei-efFendiwelke dien zelf den post reeds t»vee malen en laatstelijk in het jaar 1821 heeft bekleed. De heer de Ribeaupierregevolmagtigde minister van Rusland heeft den 28 een bijzonder gehoor bij den grooten-heer te Ramitschiftlik gehad en hem zijne nieuwe geloofsbrieven aangeboden. Z. Hoogh. heeft hem bij die gelegenheid wederom verzekerd, dat hij opregt wenscht de banden van vriendschap tnsschen beide rijken naamver toe te halen, en heeft hem betuigd, dat het hem aangenaam was hem weder te zien. De Porte heeft den tweeden termijn der schadevergoeding die zij volgens het traktaat van Adrianopelaan den Russischen koophandel schuldig was, afbetaald, na daarop, zoo men zegt, eene aanzienlijke vermindering verkregen te hebben door de bemoeijingen van haren ge zant bij het Russische hofen ook door de naauwgezetheid waarmede zij thans aan hare verbindtenissen voldoet. Reeds wil men bewegingen bij het Russisch leger bespeurd hebben, om den terugtogt over den Balkan te beginnen. De Turksche ministers hebben thans groote drukte, ten gevolge van de mededeelingendie aan de Porte door de ministers der verbonden mogendhedenten aanzien van het toekomstig lot van Grie kenland, gedaan zijn. De divan is meermalen vergaderd geweest. Meheraed-Aly de onderkoning van Egypte, schijnt zeer in de gunst des sultans gerezen te zijnvooral nu het zeker isdat hij geen deel Zal nemen aan de Fransche expeditie tegen Algiers. Hij gaat steeds voort met zijn leger te organiseren en zijne zeemagt op een eerbiedwek- kenden voet te stellen. De Turksche bezetting van Canea heeft omstreeks de helft van de cember een uitval gedaan en Ceramia en Apocorona geplunderdvele vrouwen en vee met zich voerende, doch is door de Grieken overval len en op de vlogt gedreven met verlies van zeventig dooden en al den geroofden buit. Volgens de laatste brieven uit Egina hebben de troepen te Salamis, gedurende het verblijf van den president op dat eiland beloofd zich naar de nieuwe organisatie te zullen schikken. Zij zullen zes batail- lons elk van vier honderd man uitmaken. Slechts twee kapiteinen Grisiotti en Vasso hebben geweigerd te dienen en verklaard liever zon der aanstelling te blijven. De geheele Iandmagt van Griekenland wordt °P ï°»739 man berekend en de kosten daarvoor bedragen 15 millioen piasters. De zeemagt bestaat uit niet meer dan 1 fregat van 64 stuk ken, 1 corvet van 26 stukken, 3 stoombooten9 brikken en goeletten, 5 kanonneerbooten 28 kleine vaartuigen en een aantal transportschepen. De uitgaven voor de marine worden op 2 millioen piasters geschat. De land- en zeemagt kost dus 17 millioen piastersdat een millioen pias ters meer is dan de jaarlijksche inkomsten van het land. De overige uitgaven doen dit te kort tot 15 millioen stijgen, waaronder niet begre pen zijn de interessen der twee eerste leeningen. Men spreekt veel van eene memorie door den president aan den se naat van Griekenland gezonden die zeer merkwaardig moet zijn Z. M. de koning van Saksen heeft zich genoodzaakt gevonden, om maatregelen te nemen tegen de zoogenaamde volks-verhuizingen. De koning van Beijeren die sinds eenige dagen naar Italië was vertrokken, is te Verona in welstand aangekomen. GROOT-BRIT TANJE. i LONDEN den 27 maart. Sir Howard Douglas is dezer dagen naar 's Gravenhage vertrokken. De beraadslagingen over het verschil omtrent de grensscheiding tnsschen de Vereenigde Staten en de Engeische Noord- Amerikaansche bezittingen zijn thans zoo ver gevorderd, dat de zaak aan de beslissing van den koning der Nederlanden als scheidsregter kan voor gedragen worden, en sir Howard Douglas, die als gouverneur van Nienw- Brunswijk zeer bekend is met alle de omstandigheden van dit verschil is volkomen in staat om alle noodige plaatselijke inlichtingen te geven. Over de zaken van Frankrijk redenerende zegt het ministerieel avondbladdat tot nog toe en door het gouvernement en door de ka mers niet gedaan isdat als eene schending der constitutie zou kunnen aangemerkt worden doch dat ongelukkiglijk van weerszijden wantrou wen en argwaan heerschenen datal veranderde de koning zijn mi nisterie, daardoor aan de verdeeldheid, die in de kamer der afgevaar digden bestaat, geen einde zou gemaakt worden. Het wenscht, dat de koning van Frankrijk en zijne raadslieden onderscheid zullen maken tns schen standvastigheid en stijfhoofdigheid, en tusschen kracht en onbe dachtzaamheid. Voor de eerste reize is de brievenmaal uit de Middellandsche-zee met eene stoompaket van Maltha aangebragt, en men schijnt er zich zeer wel bij te hebben bevonden. Uit eene proclamatie van den president der republiek Haïtiblijkt, dat Spanje^ in goeden ernst het gedeelte van St. Domingo, 't welk vroe ger zijn eigendom was, heeft teruggevorderd. Die vordering is, gelijk te denken was, even ernstig afgewezen. NEDERLANDEN. *s GRAVENHAGE den 31 maart. In de zitting van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal van heden werden, dadelijk na de resumtie der notulen, de beraadslagingen over de op heden aan de orde van den dag zijnde titels van het wetboek van strafvordering geopend, en wel in de eersie plaats over titel IIhandelende van den regter-commissaris en van de voorloopigc instructie. De veranderingen in dien titel, bij de nieuwe redactie gemaakt, bepalen zich alleenlijk tot art. 5, en is daarbij thans bepaald, dat de ambtenaar van het publiek ministerie bij de verhooren der beschuldigden zal kunnen tegenwoordig zijn, indien de regter com missaris dit noodzakelijk acht. Deze titel is, zonder eenige discus sie, met 67 tegen 6 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de 3 April 1830. heeren de Brouckerevan Reen ende Langhe, G. O. Clifford, Beclatrt en de Ger/ache. Titel III werd vervolgens in deliberatie gebragt, weike handelt valt dagvaardingen in persoon en van de in hechtenis stelling van de beklaag den. De veranderingen in dien titel gebragt Staan in Verband met deit Ilden titel, omtrent het bijwonen der Verhooren door den ambtenaar van het publiek ministerie. Ook die titel is, zonder eenige discussie, met 71 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de heeren de LangheG. GClifford en Beelaeris. Titel XXII, handelende van het ophouden en te niet gaan van vervol* gingen en straffen en houdende bijzondere bepalingen betrekkelijk de crii minele regtbank te Amsterdamwerd als nu in deliberatie gebragt. Da voornaamste verandering, welke die titel ondergaan heeft, betreft de verjaring, waaromtrent, met betrekking tot de Contumaciele beschul digden, thans bepaald wordt, dat die zal aanvangen met den dag, waar. op het arrest, bij art. 8 van den VlIIsten titel vermeld, is geveld. Voortsdat door verloop van 20 jaren vervallen alle vervolgingen ter zake van misdrijvenwaartegen de dood is bedreigd 5 die van alle ove rige misdrijven, lijf- of onteerende straf ten gevolge hebbende, door verloop van 15 jaren, en eindelijk, dat de straffen, bij arrest of vonnis opgelegd, door het verloop van het dubbel getal jarenhetwelk tot verjaring der vervolgingen zou worden gevorderdzullen verjaren. Die titel werd mede, zonder eenige discussie, met 71 tegen 3 stemmen aan genomen. Tegen hebben gestemd de heeren de Brouckere, de Langhe en Cogels. De president verzocht de leden.op morgen in de afdeeling bijeen te komen, ten einde op de antwoorden van het gouvernement, betrekke lijk de ontwerpen van wetomtrent de vermindering van het getal le den der algemeene rekenkamer en wegens de vermindering der rente van het amortisatie-sijndicaatte delibereren, ten einde nog in de publieke vergadering, ten twee uren, de rapporten der centrale afdeeling deswe- ge zouden kunnen worden uitgebragt. Op de aanmerking van den heer de Brouckeredat er welligt geen genoegzame tijd zou zijn, om zich morgen met beide die wetten onledig te hpudenantwoordde de presi dent dat dan ten minste de wet op het syndicaat zou kunnen worden behandeld, welke hij verzocht was dat men, voor de schorsing der werkzaamheden van de Kamerzou bediscussiërenwaarna de zitting tot morgen ten twee uren werd geadjourneerd. De staatsraad, gouverneur van Oostvlaanderen is alhier aangekomen. Van gouvernementswege zijn de besturen opmerkzaam gemaakt dat een aantal doofstommenwelke vatbaar zijn om in de voor die ongelukkigen ingerigte gestichten te worden opgenomen, dit voordeel steeds mistdat de inrigtingen te Groningen en Gent genoegzaam zijn om al de genen, welke zich in die. omstandigheden bevinden, te huij- vesten en datvoor zoodanigen, voor welke geene bijdragen uit eigene middelen kunnen worden gevorderden de plaatselijke welligt te kort zouden schieten misschien eenige ondersteuning uit provinciale fond sen of van *s Rijks wege zoude kunnen worden erlangd. De dagbladen vermelden, als eene nieuwe uitvinding in Noord-Ameri- kahet gebruik van zeilwagens. De Nederlanders weten evenweldat die uitvinding aan hunnen landgenoot Sitnon Stevin behoort, die reeds ten tijde van prins Maurits er een' op het zeestrand heeft gebruikt. Een Fransch dagblad deelt, als eene nieuwe uitvinding het na volgende mede Door den heer Silvestre, de zoon muziek-instrumentmaker te Me- ricourt, is eene belangrijke ontdekking in de zamensteliing van het or gel gedaan. Deze kunstenaar, zich eene mond-harmonica, in Duitsch- land uitgevonden en tegenwoordig in geheel Frankrijk verspreidaange schaft hebbende werd getroffen door de overeenkomst van deszelfs ge luid met dat der ceolodicon, wier bewerktuiging tot heden is geheim ge- hieven. Het scheen hèm mogelijk toe, om de zamensteliing van de mond.harmonica op de orgelpijpen toe te passen, en de proeven, die hij nam, overtroffen zeer verre zijne verwachting. In een orgel moet men pijpen van 2 tot 32 voeten lengte en dik naar evenredigheid ge. bruiken, om de lage toonen voort te brengen, doch de uitvinder neemt, in de plaats daarvan, pijpen van maar eenige lijnen hoogte, welke voor de diepste toonen ten hoogste 3 duimen middellijns hebben. Het proef-instrument, aan hetwelk de uitvinder den naam heeft ge geven van Killis'torganon, bevindt zich tegenwoordig te Parijs, en be haagt aan allen, die het hooren. De verbeteringen, welke de uit vinder voornemens is hetzelve verder te geven, zullen het tot een hoo- gen graad van volkomenheid brengen." De heer van Raayte Amsterdam, heeft de ceolodiconsvolkomen overeenstemmende met de opgaven van deze zoogenaamde nieuwe uitvin ding, reeds vóór eenige jaren uitgevonden, en is door Z. M. voorden tijd van 10 jaren gebrevetceerd. De zamensteliing van de ceolodicons is geen geheimdewijl iederdie zulks verkiestdezelve uit elkander kan nemen, en het zamenstel onderzoeken en leeren kennen. Een broeder van dea vermaarden werktuigkundige Maelzlbekend door zijnen automaat-trompetter en automaat-schaakspeler, heeft te Bos ton een volkomen orkest vervaardigd bestaande uit 42 automaten die met de meest mogelijke naauwkeurigheid de ouvertures: Don Juan, la Vestale en lphigenie uitvoeren. Hij vraagt voor dit kunststuk 500,000 dollars en heeft er reeds 300,000 voor geweigerd. Het Israëlitische Pgaschfeest vait in op Donderdag en Vrijdag den 9 en 10 April, en Woensdag en Donderdag den 14 en 15 dier maand, op welke dagen door hen geene handels-zaken worden verrigt. BESTUREN ex ADMINISTRAT1EN. PUBLIEKE VERPACHTING. Op Zatnrdag den 10 April 1830, des morgens ten elf uren precies, in de Herberg de Oude Zoutkeet te GOESzullen Ambachtsheeren van Hoedekenskerke, in het Eiland Zuidbeveland door het ministerie van den Notaris Lankhorstresiderende te Gaesonder behoorlijke goed keuring, publiek aan den meestbiedende presenteren te verpachten voor

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1830 | | pagina 1