r** loot; Stphia Dnrothed, kapt. F. van der Steen, van Batavia, met sui ker en koffij; de Maria, kapt. J. Poodtsvan Bayonne, met stukgoe deren. BESTUREN en ADM1 NISTRATIEN. AFKONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG gezien de missive van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen, van den 32 dezer; gezien Art. 95b der Wet van den 28 Junij 1822 Staats- blad No. 15), maken bij deze aan alle Ingezetenen dezer Gemeente bekend, dat het Kohier B. van gedane schatting der bij voorzeide Wet vastgestelde Belasting op het Personeel, over den jare 1829, op den 19 dezer door den Heer Gouverneur dezer' Provincie is executoir ver klaard, en ter invordering aan den Ontvanger overgegeven. Zullende dus een iegelijk, na bekomene kennisgeving van zijnen aan slag, verpligt zijn, dien, invoege als daarbij in overeenkomst met Art. 96 der Wet zal zijn opgegeven, te voldoen, op poene van parate exe cutie; terwijl de zoodanigen die hun Aanslag-Biljet niet zullen hébben ontvangen, zich van een dubbel van hetzelve, kosteloos, ten Kantore des Ontvangerszullen kunnen voorzienen zijdie zouden mogen ver- meenen dat de Aanslag niet overeenkomstig is met hunne opgave, of met dekplaats gehad hebbende tauxatie, Opneming en telling, zich deswegens schriftelijkop ongezegeld Papier, bij den Heer Controleur der Divisie zullen kunnen beklagen, binnen den tijd van ééne maand, na de dagtee- kenitjjg van hun Aanslag-Biljet. En opdat niemand hieromtrent onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, alom waar zulks te doen. gebruike lijk is. ■Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 2a Junij 182S>- Burgemeester en Wethouders voornoemd, BIJL E VELD. Ter ordonnantie van Hun Edel Acltb., J. F. BIJLEVELD, Secretaris. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDFELBURG in Zeelandbrengen bij deze ter kennisse van een iegeljk dien zulks zoude mogen aangaan, dat bij hun is ingekomen het Kohirr van Patent- regt over den Jare 1829, en dat dit Kohier is gesteld ir handen van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhierten einde het bedrag daarvan te innen, op de termijen, die bij de bestaande wetten voorge schreven zijn. Ett opdat een iegelijk hiervan kennis drage, zal deze worden afgekon digd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads.Coirant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, dén 92 Junij 1829. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B IJ L E V E L D. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtb. J. F. BIJLEVELD, Secretaris. ADVERTENTIES. Middelburg den 23 Junij 1839. Ondertrouwd: i J. C. FR EDE RIKS e n S. C. van de GRAAN. Familie en Vrienden gelieven deze voor bijzondere kennisgeving aan te,.nemen. Onze geliefde Moeder GOLA KAROL, Weduwe J. de FOUW lf., werd ons heden, in den ouderdom van 79 jaren en ruim 4 maanden, tot onze bittere droefheid, door den dood ontrukt. Dienende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. L. de FOUW Jz. Goes F. K. de FOUW. den 18 Junij 1839. J. van RENTÉRGEM de FOUW. rVoor de vele bewijzen van deelnemingbij het overlijden van onzen ■Waarden Vader ontvangen, betuigen wij aan Vrienden en Bekenden den wéimeénendsten dank. Mede uit naam van Broeders en Zusters V L. van der HARST. 4 VERKOOPING op Woensdag den 24 Junij 1829, des avonds ten Zes urenin de Herberg DE BIJLstaande en gelegen onder Middel burgs Ambachtenbuiten de Dampoortten overstaan van den Notaris Jahannes van den Broecke en getuigen van een HUIS en ERVEmet annex STAL, genaamd de Zeefiestaande en gelegen onder Middelburgs Ambachten, bij den Ouden Veerschen Rijweg, Wijk C. No. 3. In de Grondlasten aangeslagen op f 4 58. Hetzelve Huis, Erve en Stal is, op den 23 en 24 Junij 1829, voor een ieder te zien. Voorts zal men, op Donderdag daaraanvolgende, des middags ten 12 tiren, aan hetzelfde Huis, ten overstaan van gemelden Notaris, in het openbaar te koop aanbieden, een SLEPERS-WAGEN, BOEREN-WA- *GEN en twee SLEDEN. Gemeld Huis en Erve is inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. De Notaris Mr. Adriaan van de Craftresiderende te 'Middelburg, Zal, ren overstaan van Getuigen, en in tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het Kanton Vlissingenop Woensdag den 1 Juli} 1829, des morgens elf uren op de Gemeente van RITTHEM, in de Herberg aldaar, publiek aan de meestbiedenden presenteren te verkoopende na- Volgende WEILANDEN, te weten i°. De Nombre van 1 Bunder 26 Roeden 9 Ellengelegen onder IVelzingein Gillis Maartens blok. 2°. De Nombre van 77 Roeden 44 Ellen, mede gelegen onder fFel- zingein Gillis Maartens blok. 3°. De Nombre van 1 Bunder 17 Roeden 98 Ellen, mede gelegen onder IVelzinge, in den blok voor Matthijs Jansen. Alles om dadelijk te kunnen worden aanvaard. De Grondlasten bedragen 9 49, De Water» en Dijkpenningen - 34 01. Te zamen 43 50. Iemand eenige nadere informatien bcgeerende, adressere zich ten Kan. Ttore van gemelden Notarisin de Pijpstraat te Middelburgalwaar de memorie van lasten acht dagen voor de Verkooping voor een ieder zal te lezen zijn. DEMERARY and ESSEQUEBO. "J*he undersigned in enpneity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequebo, advertises by these presents, for the first, second and third time, that he willbij virtue of certain Sentence of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONwith its Cultivatkm, Buildings, Slaves and further appurtenanceviz In the month of May 1830, the COFFEE-PLANTATION TOEFLUGT situated on the West-Bank of the River Demerary, between the Plantations la Retraite and Nismesthe property of F.A. Heyliger. The Judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett Proceeds of the above Sale will be held by the said Honourable Court of justice, three months after the day of Sale, for which reason, all those who may pre- tend to have any righttitle and interest to the Nett Proceeds of said Plantation are herewith by him the undersigned Deputy First Mar shal, summoned to appear in personor bij their Attornies, to lay their Claims in due form before the Honourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their scssion, in the month of August 1830, under a penalty, that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Invehtory of the above stated Plantation is daily to be seen at the Counting-IIonses of Mess. HALL Mc. GARELL Co., No. 7, Austin Friars, Londonand P. J. le JOLLE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 22 March 1829. J. D. HALEYDeputy First Marshal. I)ie nog 1 er. «„rc-Lnidigd zijn aan den Boedel van wijlen den Heer J. A. FORSTEN, wegens PractijK ais arcatytu^. ver-, zocht daarvan ten spoedigsteimmers vóór het einde der aanstaande maand Junijbetaling te doen aan dèszelfs Weduwe. Bü J. de KOK versche Reuzel it 50Metworst en zwaar Spek h 55 Patervleeschgerookt Vleesch en Banket-Hammetjes 65 ets. 't Ned. (8 in de Stadalles Comptant. de genen die iets gelieven GEVERWD of GEPERST te heb-- ben, worden verzocht hetzelve vóór aanstaanden Maandag avond te be zorgen in de Saüet-Fabriek in de 's Gravestraat. £en JONGMAN, in zijn 19de jaar getreden, en bij een voornaam Fabriekant en Handelaar in Tabak te Amsterdamgedurende dén tijd van drie achtereenvolgende jaren, die AfFaire helibende geleerd, en als zoodanig de meeste aanbeveling, verdienende, volgens bekomen attest, biedt zich aan in de Provincie HollandZeeland of eldersom in eene geëtablisseerde Tabak- en Snuif-Fabriek werkzaam te zijn en, op aanne melijke voorwaardenzich voor eenigen tijd te engageren. Iemand hiertoe inclinerendeadressere zich, met franco Brieven, aan den Boek handelaar VAN BENTHEM, te Middelburg. £en ongehuwd Heer verlangt naar eene Gemeubeleerde KAMER, bij stille Lieden, liefst bij eene Weduwe, en zoo mogelijk daarbij den Kost; adres ter Courant-Drukkerij. £)oor ziekte terstond eene DIENSTMEID benoodigdbij Mejufvr. de Manop de groote MarktLett. C, No. 8. Een aankomend MEISJE, bekwaam tot eenig Huiswerk, terstond be noodigd, Lett. L. No. 37. Een twee MEISJES, genegen zijnde het Naaije.n teleeren, adres seren zich in de Langeville, Lett. K. No. 405. Een LEERLING en een JONGEN benoodigd, bij den Apoth. Daman. Alle STAMELAARS en Lijders aan het SPRAAKVERMOGEN, die nog de hulp ter genezing van den Heer DELEVIÊ wcnschen te er langen, kunnen zich, ter nadere informatie bij de Uitgevers dezer Cou rant aanmelden. J)e ondergeteekende heeft het genoegen openlijk bekend te maken, dat zijn Zoon CORNEL1Swelke ruim tien jaren gestameld heeftdoor de behandeling van den Heer DELEVIÉ zoo ver hersteld is, dat hij thans gemakkelijk en ongedwongen spreken kan. Js. SNOEP. Jn 1826 is, door den Wcl-Eerw. Heer A. ADRIANI, Predikant te Dokkumuitgegeven: OPHELDERING VAN EENIGE BIJBEL. PLAATSENeen werk dat' niet algemeen genoeg bekend is geworden maar dat van bevoegde beoqrdeelaars de meest vercerendste goedkeuring heeft ontvangen, en waarop door den geleerden Schrijver thans, als vervolg, is uitgegeven: BIJDRAGE tot opheldering van eenige Bij- belplaatsen. Beide deze werken zijn te bekomen te Middelburg, in den Boekwinkel van de Gebroeders ABRAHAMS, het eerste h f 2,50, en het laatstgenoemde h 80 Cents. DAGEN en UREN van AFVAART van het STOOMJAGT 1)E PRINSES MAM ANNE. Dingsdag 23 Junij 1829, 's morgens 9 uren. Vrijdag 26 Zondag 28 Woensdag 24 Junij 1829, 's morgens 9J uren. Zaturdag 27uJ Maandag 29 's middags De Vracht-Goederen zullen één uur voor het afvaren van het Stoom. Jagtmoeten worden bezorgd ten huize van den Commissaris, zullende na dit tijdstip niet worden aangenomen en worden de Passagiers verzocht de Kaartjes voor hunne Plaatsen af te halen bij de Commissarissen over het Beurtveer der beide Steden. NB. De AANWIJZING der dagen en uren van Afvaart voor bovenge. meld STOOMJAGT, tot ultimo Augustus aanstaande, is, in klein formaat gedrukth vijf Cents te .bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahamste Middelburg. De STOOMBOOT DE SCHELDE van Vlissingen op Bres hens Junij 1829 Van VLISSINGEN, Dingsdag 93 vm. 6 nm.3j en 7 ur. Woensd. 24 5 ennm. 7 Dondcrd. 25, 6eii9jnm.7 Vrijdag 26, 7 ennm. 7j Zaturdag 27 8 m. 12 Van BRESKENS, Dingsdag 23 vm. 7 nin. 4 J en 8 ur. Woensd. 24, 6 en nm. 8 Donderd. 25, 7enioJnm. 8 Vrijdag 26 8 en nm. 8j Zaturdag 279 m. 1 Van VLISSINGEN naar NEUZEN Woensdag 24 Junij, 's morgens 6| uren,terug 's morgens 8| uren. Vrijdag 26 Junij*s morgens 9 uren terug 's morgens 11 uren. Te Middelburgter Boekdrukkerij van de Gebroeders ABRAHAMS. VAN MIDDELBURG NAAR ROTTERDAM. 5i 7* VAN ROTTERDAM NAAR MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1829 | | pagina 2