N°. 7 5. MIDDELBURGSCHE p Jl Hf COURANT. Dingsdag NIE mrSTIJ DINGEN. ITALIË. ROME den 4 juni/. Sedert eenige dagen is geheel dete stad met het treurig nieuws vervuld van den val van een onzer bankiershui zendat van Scultheisz, waarvan men zegt dat het failliet 240,000 scudi bedraagt, Verscheide familiên, die hun geld bij dat huis aller veiligst achteden leiden groote verliezen. Drie weken geleden ging ook een rijke veekooper met 126,000 scudi faillit, en wel, gelijk het zeggen is, bedriegelijk. Hij heeft in het klooster St. Geovenni-a-Poalo eetie schuilplaats gezocht, en is deswege nog niet gearresteerd. Deze voorvallen, en eenige faillissementen van minder belang, hebben na tuurlijk eenen zeer nadeeligen invloed op de zaken alhier gemaakt. DUITSCHLAND. FRANKFORT den 17 junij. Zoo als uit de laatste beriffto^ w.J» •"-iovhe eilanden schijnt te bliiken- -M>- tasman nebbende on- eenigii.a-.. «ncu ae bevelhebbers der Russische en Engelsche eska ders graaf Heyderi en sir Malcolm zijn opgeheven ten gevolge van eene verklaring des eerstgenoemden dat de Russische scheepsmagt zich «niglijk tot de blokkade der Dardanëllen bepalen zou. De Grieken sthijnen zich bitter te beklagen Over de proclamatie van den lord opper- cointnissaris bij de Ionische eilandenwaarbij alle Grieksche blokkades buiten Morea voor nul verklaard zijnen door welken maatregel zij alle voordeelen verliezen Van hunne op het vaste land gemaakte voortgangen. C.aP° d'Istrias wil zich, zegt men aan de groote mogendheden wen den, ten einde de herroeping van dien maatregel te verkrijgen, en hij zou, indien hij in die poging niet slagen mogt, zijnen post willen riederleggen. GROOT-BRITTAN JE. LONDEN den 17 junij. Mét brieven uit Nóord-Amerika en wel dit Nieuw-York tot den 17 mei, verneemt men, dat'te Philadelphia op het bérigt vin het aannemen der biil, strekkende tot de emancipatie der belijders van de Roomsch-Katholieke godsdienst, in Engeland, de klokken zijn geluid, ten teeken van vreugde, gelijk de dagbladen zich Uitdrukken, wegens de behaalde overwinning, ten behoeve der godsdiens tige verdraagzaamheid én dat tevens terstond ontbonden is de aldaar bestaande Katholieke associatie, onder den naam van de vrienden van Ierland. y Volgens de laatste tijdingen uit Zuid-Amerika bevestigt het zich, dat de Peruanen door de troepen van Cohimbia geslagen zijn en dat hun generaal beloofd heeft vier millioen dojlars aan Cölumbia te zullen Bètalen. Bolivar was den 12 maart te Cucuba! en op weg naar Escuda, ten einde de bepalingen van het trnctaat van Peru ten uitvoer te doen leggen. Hij had den hcér Olchedó tot zijnen minister van buiteniand- sche zaken benoemd. FRANKRIJK. PARIJS den 16 junij. De kamer der afgevaardigden heeft gisteren Beraadslaagd over het budget van het ministerie van binnenlandsche za ken, afdeeling bruggen en wegen, mijnen en telegraphische linien, begroot op 39,900,000 fr., waarop de commissie eene vermindering van 50,000 fr. heeft voorgesteld de beraadslagingen over dat onder- iverp zijn gisteren niet afgeloopen en tot heden verschoven. Onder de petitien die bij de kamer ingekomen zijn én waarom trent spoedig rapport moet nitgebragt worden vindt men er eene, strek kende om den koning te verzoeken van eene wet te willen voordragen, waarbij alle jónge lieden die bij de Jezuiten te Friburg en elders op. gevoed zijn onbekwaam verklaard worden tot het bekleeden van bur gerlijke en militaire posten. Er loopen geruchten van gewigtige veranderingenwelke in de organisatie der armee op handen zouden zijnmen wil dat de konink lijke garde van zes op vier regementen zal worden verminderd dat de Zwitzersche troepen, bij het eindigen van den bij de kapitulatie bepaal- flèn termijnzullen worden ontslagen dat het koninklijk korps van den staf aanmerkelijk zal worden verminderden dat de infanterie voortaan zal bestaan uit 100 regementen, ieder van drie bataillons, en de man schappen van een dier bataillons gewoonlijk met onbepaald verlof afwe zig zullen zijn, zoo als zulks in Pruissen en Sardinië gebruikelijk is. Men hoopt door die maatregelen aanmerkelijke bezuiningen te verkrijgen. Ten- gevolge van de op zaturdag in de kamer voorgevallene beraadsla gingen over eene memorie, betrekkelijk de Spaansche fondsen, hebben dezelve gisteren op de fceürs èené aanmerkelijke daling ondergaan, welke nog schijnt te zullen toenemen. Men verzekert, dat de naar Terceira vertrokkene gezant de junta van dat eiland moet uitnoodigen om dom Miguel den oorlog te ver klaren, en kaapbrieven uit te geven aan alle de schepen, welke dezelve Zullen vragenzoo als men meent te weten dat reeds door Amerikanen gedaan is. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 18 junij. Men verzekert, dat Z. M. besloten heeft, dat het Z. K. H. den Prins van Oranje, die den 1 julij als president van den Raad van State in functie treedzal vrij staan om in de zaken, die den raad voorgelegd worden al of niet een prieadvies uit te brengen. Men verzekert dat, in'den aanvang van het volgende jaar, de Stukken, betrekkelijk het verschil tusschen Engeland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerikaaan Z. M. ter beslissing zullen worden aan geboden, Te 1'xelles had zich gisteren na den middag een tuinier, vader van 7 kinderenin een regenbak begeven ten einde de buizen der pomp te onderzoekendoch is ertwee minuten daarnaverstikt uit gehaald. Alle pogingen om hem in het leven terug te brengenzjjn te vergeefsch geweest. GENT den 16 junij. Z. Exc. de minister van binnenlandsche za ken, heeft, op 's Koning last, aan de leden der universiteit binnen de. ze stad Zr. Ms. bijzondere te vredenheid betuigd over de treffende wij ze op welke hoogstdezelve door hun is ontvangenmet bijvoeging dat de bij die gelegenheid aan den dag gelegde gevoelens Z. M. ten waarborg verstrekten, dat de studerende jeugd, in deze beginselen vol hardende, eenmaal zoude worden, wat de Koning en het Vaderland regt hadden van haar te verwachten. 23 Junij 182». BREDA den t9 junij. Ih den hacht van dén li op dett ra jtmij Jl, heeft er, in het gehucht Nispen district Bréda onder Rozendaal gele» gen eene geweldige poging tot moord plaats gehad toegelegd op dft persoon genaamd Adriaan Buijckkoopman, geboortig van YVoUW» De» ze persoon had zich wegens vermoeijen'is eener afgelegde reisnaau» welijks in een korenveld ter ruste hederlegdof wordt op de Verschrik» kelljkste Wijze aangevallen, en met eeh snijdend en teveiis püntigwerk» tuig, vijf min of meer zware wonden toegebragt. De vermoedelijke da» der is kort na het plegen der misdaad naar Breda gebragt en in zekefé bewaring gesteld. AMSTERDAM den 19 junij. In het afgeloopene jaar 1828 Zijri, Ifl de provincie Noord.Hollandgeboren 15401 kinderen, als: 7881 jongen» en 7520 meisjes. De sterfgevallen hebben 13482 personen getroffen 1 namelijk 6837 van het mannelijk en 6645 van het vrouwelijk geslacht. Het getal der geborenen heeft alzoo dat der overledenen met 1919 oVer» troffen. Er zijn in dat jaar 368a paren in het huwelijk getreden. 'sORAVENHAGE den 19 junij. De Schutterij dezer hoofdstftdj Z. K. H. den Prins Van Oranje de betuiging van hare hulde en geltik» wenschingin hoogstdeszelfs betrekking als kolonel generaal der SchUtté» rijenhebbênde doen toekomenheeft Z. K. H. aan den bevelvoerett. dert officier een brief in antwoord gezonden, de vleijendste Uitdrultkiri» gen voorgemeld korps bevattende; met het verlangen, dat dezelve ter kennis vat. geheel dit korps mogt worden gebragt. DORDRECHT den 1 <p junij. Namens de maatschappij tot tèdditig van drenkel'ogen te Amsterdamis dezer dagendoor derxelver Cor» respondent d»n med. doctor J. Bodel, de gouden medaille ter hand gé» steld aan den verdienstelijken heel- en vroedmeester Aart de kogelt té Dordrecht, voor deszelfs gelukkig geslaagde pogingeh tot behoud vatt Ewoutde Gans oud 56 jaren, woonachtig te Goririchem, op dè rivier voor Sliedrecht-foor het overzeilen van een vaartuigbuiten boort! gevallen, en, na gerujmen tijd onder water geweest te Zijn, als schljtl- döode aan den wal gebragt, den 16 maart 11. des namiddags ten tWéé uren. Bijna twee uren is genoemde kunstoefenaar werkzaam geweéïf voor men genoegzame zekerheid had van, de redding des drehkélingS. GOES den 19 junij. Bij vonnis der correctionele regtbank alhiér, van den 11 junij 1829, is Maria[Schipper Veroordeeld tot eene gevail» genisstraf van ëdn jaar, ter zake dat het kind, waarvan zij op den ta december 1828 was verlost, door hare nalatigheid en verzuimde op» passing, is gestorven. MIDDELBURG den 22 junij. Gedurende het afgeloopene jaar t8a8 zijn|, in de provincie Zeeland geboren 5389 kinderen als 2785 jongen» en 2604 meisjes. De gestorvenen hebben bedragen 5250 personen, namelijk 2607 van het mannelijk en 2643 van het vrouwelijk geslacht» Het getal der geborenen heeft alzoo dat der overledenen met 139 over» troffen. Ér Zijn ih hetzelfde jaar 1014 paren in het huwelijk getreden. De geheeie bevolking dezer provincie beliep, op den 1 januarjj, 134,184 zielen. In deze stad en ambacht zijn in gemeid jaar geboren 458 kinderen, als: 248 jongens en 210 meisjes. Cestorven657 personenzijnde 335 mannen en 322 vrouwen, waaronder doodgeboren 24 jongens en 90 meisjes alsmede 29 militairen in het hospitaal overleden en 4 vreem delingen. Getrouwd, 105 paren. Er hebben 2 echtscheidingen plaat»/ gehad. De bevolking dezer stad en ambacht bedroeg, den t januarij laatstl., 13881 zielen. ZEE-I IJDINGEN. VLISSINGEN den ao junij. De stoomboot the Belfastkapt. ff, Whittingham is gisteren van hier naar Londen vertrokkenmet passa» giers. Ook zijn gisteren en heden van onze réede naar zee gezeild Persevérancekapt. R. J. Jansen van Rotterdam naar Londenmet fijnkoeken. Clara Margarethakapt. E. P. Dik op avontuur en Anneginakapt, P. R. Huisman, naar Liverpoolbeide van Gent, met ballast. Van Antwerpen de Jonge Kareikapt. A. Ie Giese, op avontuur, eil die Fr au Catharina kapt. F. Be'eker, naar Pillau beide met ballast Oost-Rusland, kapt. J. Piper, naar Harburg, met stukgoederen; de Tri- ton, kapt. M. Knudscnnaar Petersburg, met verwhout; Buterion, kapt, S. Burnham, naar St. Ubes; the Portlandkapt. C. Moody naar Leith the Quincey, kapt. S. Barton, naar Santander; the Atlantiokapt. A. Crowell, naar CadiX; de Goede Hoopkapt. I). JI. Prostnaar New- castle Maria Anna, kapt. M. J. Klasser, naar de Oostzee Fortuna kapt. II. A. Jongebloeden de Vrouw Jantinakapt. G. G. Smit, beide op avontnur alle acht met ballast; le Bon l'èrekapt. P. Provescine naar Ilavre-de-Gracemet tin en lood der Atlas kapt. E. Kraun, naar Memelmet ballast. Voorts zijn, sedert den 16 dezer alhier ter reede gekomen j De Dochter Alidakapt. E. R. de Jonge, van Rostock naar Duinker- ke bestemd met tarwe en rogge. Concordiakapt. J. H. Nagelvan Liverpool naar Gene gedestineerd met klipzout. Voor Antwerpen bestemd Concordia kapt. A. E. Potvan LiVer. pool, met huiden en klipzout; Dianakapt. W.J, Stuit, vanBayonne, met stukgoederen; Camertonkapt. J. Hewitt, van Bahia, met suiker; de Jonge Dy ihe Tromp kapt. VV. Willems, van Cette met wijn en bran dewijn Antwerps IVeivaren kapt. N. Peters van Rio-Janeiro met stukgoederen; Salem, kapt. E. Richardson, van Nieuw-York, met ka toen en rijst; Denriette, kapt. C. Tak van Hamburg, met rogge Brit- tanniakapt. P. ie Page, van Guernsey, en the Cadet, kapt. W. Gro ver, van Boston, beide met koffij en suiker; Mdrgs Huntlykapt. W. Ascorish van Java, met koffij en suiker; the Nestorkapt. S. Moorduss, van Bahia, met suiker; Alexanderkapt. P. J.Colas, van Nieuw-York, met potasch en katoende Josephkapt. J. H. Arendsvan Memel met houtwaren; the Meridiankapt. M. Springer, van Nieuw-York, met katoen en rijst; Providentia kapt. G. Calissendorff, van Napels, met oliën; Mir.ervakapt. J. G. Schulte, van Bordeaux, met wijn eh brandewijn dc Vrouw Christina kapt. R. J. Doodvau St. Martinniet l\ v'v i.ftf - -

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1829 | | pagina 1