ZEE-T JJDINGEN. BESTUREN ev ADMINISTRATIES. ADVERTENTIES. Te Middelburg, ter Boekdrukkerij vau de Gebroeders ABRAHAMS. «preekt, tegen het verhemelte achter de boventanden aan re drukken zoodat menbij het openen van den mondde onderste vlakte van de tong zien kan. Door de tong aldus te houdenwordt er veel slijm en speeksel in den mond verzameld, waarom men denzei ven dikwijls met koud water moet uitspoelen. Eindelijk wordt mende een vroeger, de andere later, gewoon deze rigting, zonder moeiteaan de tong te geven en het stotteren zal ophouden, wanneer het niet door eenig werktuige lijk gebrek ontstaat. MIDDELBURG den 3 november. onzer zuidelijke provinciën behelzen De jongste Fransche dagbladen het antwoord der Staten-Generanl op Zr. Ms. openings-rede dier hooge vergadering. In hetzelve vJbrdt onder anderen gezegd W Dat Huil Ed. M. de zorg van Z. M. voor den regehnatigen gang van,het Inwendig beheer hoogschatten. Dat zij niet twijfelen aan zijne belot ling om alle inbreuk af te weren, die men zoude kunnen pogen in?het werk te stellen tegen de regten, welke de grondwet, in het afschellen van de verschillende takken der constitutionele magten, aan het wetge vend ligchaam heeft toevertrouwd; gelijk mede om de voorregten van de onderscheidene takken der overige constitutionele magten te handhaven." Op eene andere plaats wordt gezegd Dat Hun Ed. Mog. met Z, M. erkennen, dat het openhaar onderwijs, bekwamelijk daargesteldeender eerste grondslagen van ons staatkundig bestaan, en een vruchtbare kiem van volmaking is. Zij roemen den ijver, welke Z. M. betoont om het zelve te verspreiden en te verbeteren." Heden heeft er eene openbare zitting der Tweede Kamer plaats. VLISS1NCEN den 1 november. Den 30 october en 1 november 2ijn alhier ter reede gekomen La Perceveravcekapt. H. S. Hobben van Cardif, mee ijzer; en Annakapt. J. Clarkvan Londenmet ballastbeide naar Rotterdam gedestineerd. Ook zijn, sedert den 28 october, voor Antwerpen bestemd, alhier ter reede gearriveerd Neptuneskapt. J. van der Steen, van dc Marennes, met zout; de Isis kapt. H. M. Hansen van Adramet lood Josephinekapt. C. Westen berg, van Nerva met houtwaren la Gratigekapt. J. Devreux van Nieuw-York met katoen en roodhoutConcordia kapt. U. T. Bonjer, en Neptuneskapt. W. A. Bakkerbeide van- Riga met houtwaren en lijnzaad; de Leeuwkapt. J. Verbruggen, van de Marennes, met zout; Dispatchkapt J. Davidson van Londen met ballast; de Eliza kapt. T. A. Jacometti, van Batavia met koffij en huiden die Frau Gibke kapt J. W. Weebervan Koningsbergen met lijnzaad en hennepde prauw Margarethakapt. H. K. Dijkhuis, van Liverpool, met klipzout; la Belle Allianeekapt. O. A. Wilman van Londen, met stukgoederen. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en den 28 en 30 october van onze reede naar zee gezeild Industriekapt. J. H. Kintzee, naar Areiidsdahl, en Pirginia kapt. H. Smith, naar Nieuw-Orleans, beide met ballast; Nassaukapt. C. van der Hoeven, naar Batavia, met stukgoederen. 142STE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. TWEEDE KLASSE. Getrokken op Maandag 27 October 1828, te Brussel. Finalen; 56. 23. 84. 38. 57. 19. 32. 7. 71. 26. een prijs van 30,000. Nos. 23631, 13019, 11932, ieder ƒ1000. No. 1372<S.» eene Preinle van f No. 5432» 31057, 24407 PROVINCIE zeeland. HE IIP ACHT ING EN VAN DEN ONTVANGST VAN TOL REGTEN. Onder nadere goedkeuring van het Departement van Binnenlandsche zaken, zal, door den Gouverneur der Provincie Zeeland, of deszelfs daartoe gedelegeerdenin tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenicur van den Waterstaat in die Provincieworden overgegaan tot de Her- pachting van het Tolregt, ingaande met 1 December 1828, en eindi gende den 31 Maart 1831 aan de twee na te meldene Tolpalen gehe ven wordende te weten I. Op Zaturdag den 8 November aanstaande des namiddags ten tvee urenop het Gemeente-huis te Breskensvan het Regt aan den Tolpaal No. 1 op den grooten Weg der iste Klasse No. 10, aldaar staande. II Op Maandag den 10 November aanstaande, des voormiddags ten negen uren, op het Raadhuis te Tholenvan het Regt aan den Tolpaal No. 10 op den -grooten Weg der iste Klasse No. 3 staande onder de Stad Tholen nabij de Hofstede, bewoond door, Adriaan Gelukten oosten van het puilt alwaar de Weg, welke langs die Hofstede loopt aan den grooten Weg aanstoot. De Verpachting zal geschieden bij opbod en bij het uitgaan van Waslicht. De Koninklijke Besluiten, betrekkelijk de dienst der Tollen, mitsga ders de Conditiën der Verpachting, zijn ter visie geseponeerd in de Bureaux van het Gouvernement te Middelburgin die van de Districts commissarissen te Zierikzee en te Sluismitsgaders op dc Plaat selijke Secretarijen te Tholen en te Breskenszullende wijders aan de Gegadigden op de dagen der Verpachting de noodige inlichtingen worden gegeven. Middelburg, den 25 October 1828. De Gouverneur van de Provincie Zeeland, VAN VllEDENBURCH. AANBESTEDING. Op Woensdag den 12 November #828 des middags ten twaalf iiren 2alaan het Lokaal van het Gouvernement te Middelburgonder nadere goedkeuringpubliek worden aanbesteed De leverantie van Schrijf- en Bureau-Beoeftenmitsgaders van eenige Drukwerkenvoor het Provinciaal Gouvernement van Zeeland, ge durende den tijd van drie jarenaanvang nemende den i Januarij 1829 en eindigende den 31 December 1831. De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod voor iéder artikel afzonderlijkterwijl de conditiën waarop dezelve zal plaats heb benalsmede de monsters en modellen van het benoodigdete lezen en te zien zijn in de Bureaux van het Proviuciaal Gouvernement. Middelburg, den 31 October 1828. De Gouverneur van de Provincie Zeeland VAN VREDENBURCM. BEKENDMAKING. Die verlangen moest zich als bevoegd Beoefenaar der HEEL- en VER LOSKUNDE te vestigen, in de Gemeenten Stoppeldijk en Boschkapelle District Hulst, Provincie Zeeland, tegen het genot van eene vaste Jaar wedde, vervoege zich, in persoon of met vrachtvrije brieven met de bewijzen van bekwaamheid en goed zedelijk gedrag; bijeen der gemelde Gemeente-Besturen, uiterlijk voorden eersten December 1828. Qndertrouwd J. H. BILHEIMER Middelburg en den 30 October 1828. J. van AST. Dienende deze tot bijzondere kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden, zoo binnen als buiten de Stad. Miodelburg, den 31, October 1828. A. J. J-Jeden zijn Ondertrouwd de JONGE en J. A. S E R L Wed. van G. O. Dienende deze algemeene ook tot bijzondere kennisgeving aan en Bekenden. Post. Familie J^eden overleed, alhier de Hoog-Welgeboren Vrouwe ARNOLpINA FRANQOIS ROBERT DELAMAREoud 67 jaren. Middelburg, den 30 October 1828. Voor de betoonde blijken van deelnemingbij het smartelijk afsterven mijner dierbare Echtgenoote en der Kinderen zorgvuldige MoederANNA CATHARINA SCHMIDTbetuige ik en mijne Kinderen den hartelijk- sten dank. Middelburg D. van ANDEL, den 4 November 1828. Mr.Timmerman. DEMERARY and ESSEQUEBO. 'J'he untersignedin capacity as Deputy First-Marshal of the nnited Colony of Demerary and Essequeboadvertises by these presents, for the firstsecond and third timethat he willby virtue of certain Sentence of the Honourable Court of Criininal and Civil Justice of said United Colony expose and sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATION, with its Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenances viz In the month of October 1829, the COFFEE-PLANTATION ISHEUREIJSE APANTl/RE situated in Canal No. 1 West-Bank of the River Demerary, the property of the Heirs of the late F. Sabbathier. The judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett Proceeds of the above Sale will be held by the said Honourable Court of Justice three months alter the day of Sale, fort which reason all those who may predend to have any righttitle land interest to the Nett Proceeds of said Plantationare herewith by himthe unterseigned Deputy first Marshal summoiied to appear in person or by their Attornies to lay their Claims in due form before the Honourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequeboat their Session in the inowh of October 1829, under a penalty that against the non-appearers will be proceeded as the Law direct. The Itiventory of the above staded Plantation is daily to be seen at the Counting-Houses of Mess. IIALL Mc. GAREL and C No. 7 Austin Friars, Londonand P. J. le JOLLE Esqr., Amsterdam. Demerary and Essquebo this a8th Jüly 1828. A. M. MEERTENS, Deputy first Marshal. Men zal op Heden en Morgen, den 4 en 5 November 1828, des mofgöhs ten 10 uren, ten overstaan van den Notaris Mr. Adriaan van dc Graft en getuigen, in de lange Noordstraat Lett. L. No. 184, po- bliek en met den stökke presenteren te verkoopen een zindeljjken IN BOEDEL waaronder een Kabinet, Uittrekkende-, Lade- en andere Tafels, Stoelen, Spiegels, Ledikanten en Rustbanken met en zonder Behangsels, puike Bedden, Kussens en Dekens, Poiselein, "lhee-Ser- viesen, Glas, Verlakt- en Aardewerk, Koper-, Tin-, Blik- en Ijzer werk extra fraaije Vrouwe Kleederen, gemaakt Linnen IJzeren Schouw tjes'vioerkleeden een Blikken Kagchel, eenige Kleerstokkeneene fraaije Pendule en twee Vazen. Op de Hofstede Landlustte HEINKENSZANDzijn, tot de ci- vielste prijzen, te bekomen: Olme, Esse en Abeele PLANTBOOMEN, Essen en Eisen PLANTSOEN en ongeënte APPELS en PERENalles van de beste kwaliteiten. |)e Boekdrukker DE WINTER is verhuisd uit den Langendelft naar het Koorkerkhof, bij de Abdijpoort A. 133. JJij J. LA IJGedelegueerde voorde 142ste Koninkl. Nederl. Loterij zijn te bekomen Heele en Gedeelten van LOTEN voor de Derde Klasse. JTen ORGEL uit de hand te koop, in de NieuwstraatH. 34. Qedurende deze week legt in lossing Schipper P. Andricssenmet eene Lading beste Gailliette SCHAAL- en dito grove MEETKOLEN voor rekening van en te bevragen bij I. Ie Clercqop den Burgt. JTene bekwame wcnvkmcio i,v..««vii6j«j.— J. J. van de Sande. Fene DIF.NSTMF.ID benoodigd; adres ter Courant-Drukkerij. £en BOODSCHAPSMEISJE benoodigd, bij Mevr. de Timmerman DAGEN en UREN van AFVAART van het STOOMJAGT DE PRINSES MARIANNE. VAN MIDDELBURG NAAR ROTTERDAM. Donderdag 6 November 1 828 's morgens Zondag 9 uren. 5a VAN ROTTERDAM NAAR MIDDELBURG. Vrijdag 7 November 1828 's morgens Dingsdag 11 uren. NB. De Lijst, houdende de bepaling der dagen en uren van afvaarttot ultimo December aanstaandeis te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahamsk 10 Cents. T)e maandelijksche Lijsten van de dagen en uren van afvaart der STOOMBOOT DE SCHELDE zijn, i 6 Cents, te bekomen bij de Gebroeders Abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1828 | | pagina 2