MIDDELBURGSCHE GOURAN N°. i55. Dinosdaj» nieuwstijdingen. duitschland. frankruk. NEDERLANDEN. den 4 November. O O I7*R ANKFORT den 28 octoberMet belangstelling ziet men nadere opgaven van het oorlogstooneel te gemoet, en wel bepaaldelijk, of de Russische troepen hunne operatien zuidwaarts zullen vervolgen. In het begin van de maand october waren de Russische legers op de na volgende wijze verdeeld een deel van het zesde korps, met een deel der reserve, in Klein-Wallachyein Bucharest en voor Giurgewo; het overige gedeelte van de reserve in Brallow, Izakza en in Moldavië; het tweede korps, onder bevel van den generaal Scherbatoff, voor Silis- tria de helft van het zesde korps, onder bevel van den generaal Roth op marsch van Silistria naar het leger in de nabijheid van Schumlatwee dér'TMMli.Wft.tl*' tf&VK&RTfên .fiaufsI'liay^^fgeYM'eiV; leger, en de garde, met het overige gedeelte van het derde korpsen eene divisie van het zevende onder de bevelen van den generaal Wo- ronzow voor Varnaten zuiden dier vesting en in Pravadi. Omtrent den stand der Turksche legers, en inzonderheid aangaande de rigting, welke aan de reserve van den groot-vizier is gegeven, schijnt men in 't onzekere te wezen. HAMBURG den 28 october. Men schrijft uit Odessa, dat de Brit- sche gezant zoude hebben te kennen gegevendoor ongesteldheid te- worden belet, om zich, met de verdere gezanten, naar het hoofdkwar tier des keizers van Rusland te begeven. G R O O T - B R 1 T T AN J E. LONDEN den 27 october. De Braziliaansche minister, burggraaf ltabayanaheeft heden aan den koning het grootkruis der orde van Pedro I, door den keizer zijn meester ingesteld, aangeboden. Er zijn hier tijdingen van Terceira, het voornaamste der Azori- sche-eilandenvan den 13 dezer, welke meiden, dat het Braziliaansch fregat habella aldaar wapenen en ammunitie had aangebragt en voor het eiland kruiste. Men was bereid om zich te verdedigen tegen het Por- tugeesch eskader, dat er alle dagen gewacht werd. Het berigt van den geteekenden vrede tusschen Brazilië en Bue nos- Ayres bevestigt zich. Dezelve moet den 27 augustus geteekend en een afschrift van het traktaat eergisteren bij het departement vanbni- tenlandsche zaken gedeponeerd zijn. Het traktaat was ter bekrachtiging naar Buenos-Ayres opgezonden, en de uitwisseling der bekrachtigingen moest te Rio-Janeiro plaats hebben. De keizer van Brazilië heeftzegt men, eigenhandig, onder dagteekening van den 26 augustus, aan den heer de Barbacena geschreven, „dat hij zeer goed onderrigt was van alles wat in Portugal tot den 8 julij was voorgevallen, en dat hij ook wist dat Engeland zich gereed maakte om lord Strangford aan hem te zenden, ten einde onderhandelingen te openen over het huwelijk der prinses donna Maria met den overweldiger harer regtenmaar dat hij nooit zou hande len met den meineedigen en ondankbaren overweldiger, en dat het om te beter de regten zijner beminde dochter te handhaven was, dat hij zich eenige opofferingen getroost had bij den vrede welken hij met Buenos- Ayres geteekend had." PARIJS den 28 october. Men spreekt sedert eenige dagen van eenige veranderingen in het ministerie, en zoo men de daaromtrent loopende ge ruchten mag geloovenzou de generaal Sébastiani bestemd zijn otrt den beer de Cnux in het ministerie van oorlog te vervangen. Eergisteren avond zijn de graaf de-la Ferronnays en de heer de Rayneval bij den koning gekomenaan wien de heer de Rayneval de portefeuille van buitenlandsche zaken heeft overhandigd, die daarop door Z. M. aan den graaf de la Ferronnays op nieuw toevertrouwd is. Alle de ministers hebben eergisteren eene raadsvergadering gehouden bij den minister van geestelijke zaken die vijf uren geduurd heeft. Men verzekert, dat op 'skonings verjaarfeest alle de staatkundige veroordeelden welke sedert ruim vijf jaren bijna vergeten in de gevan- genhokken versmachten in vrijheid zullen worden gesteld. Grooten- deels bestaan zij uit degenen die zich in 1823 in Spanje bij kapitulatie aan ons overwinnend leger overgaven. De schout-bij-nacht Colletlaatst kommandant van den kruistogt voor Algiers, is den 20 dezer te Toulon overleden. De instructie van het proces der onuitgegeven gezangen van den heer de Beranger is geëindigd. De beschuldiging hield in, dat zij ten eerste honend voor den koning en de koninklijke familie en ten tweede honend voor de godsdienst waren. De kamer van rade heeft het eerste punt der beschuldiging verwijderd, en den heer de Beranger, benevens verscheidene boekverkoopersdie deel aan de uitgave hadden, wegens het tweede punt, tiaar de regtbank van correctionele policie verzonden, Volgens een brief uit Kadixvan den 11 october, maakte de ge le koorts tc Gibraltar nog altoos verschrikkelijke voortgangendoch was Kadix tot op dat tijdstip daarvan verschoond gebleven. De eerste afgevaardigde van den Franschen handel te Konstnntlnp- pel heeft den 26 september aan de kamer van koophandel te Mar- seille geschreven, dat de Porte den 13 dier maand den handel met Rus land verboden en den Bosphorus gesloten heeft De schepen, die gela. tien waren, hebben hunne reis moeten opgeven, en zijwelke hunne firmans reeds ontvangen haddenhebben die ter Turksche kanselarij moe- ten terug bezorgen. De landing der Franschen in Morea hadvolgens het schrijven van den afgevaardigde, niet de minste verandering in den toestand der Fransche kooplieden in Konstantinopel te weeg gebragt. Zij genoten dezelfde bescherming der Porte als te voren, en ook de Rus sen die er gebleven warenzonder van nationaliteit te veranderen bleven insgelijks deze bescherming genieten. BRUSSEL den 30 october. De leden der Tweede Kamer vandeSta- ten-Generaaluitmakende de commissie belast met het opstellen van een dank-adres op de koninklijke redevoering, vereenigd met eene commissie uit den boezem der Eerste Kamer, hebben zich heden naar het konink lijk paleis begeven, 0111 Z. M. dat adres aan te bieden, hetwelk, bij de Tweede Kamer, na lange discussienvoornamelijk ten onderwerp heb bende de in de koninklijke openingsrede voorkomende gisping der staten van sommige provinciënen de aanmatiging van het monopolie van liet ZEfjLi.L V /ft' puöliek onderwijs als een regt der kroonen na dat in het concept-ant- wdbrd ten aanzien dier bi ide punten veranderingen gebragt waren, tenslot te eergisteren met 57 tegen 22 stemmen goedgekeurden daarop ook gisteren bij de Eerste Kamer aangenomen was. Volgens een openbaar dagblad hebben de heeren Surlet de C'wquier en Lehon bij gemelde beraadslagingen der Tweede Kamer, de handelwijze der geïnculpeerde proviciale staten verdedigd doch is dezelve door den heer Donker Curtius bestreden, als leidende tot het federalismus. De heeren de Stassartde Secus de Gerlache de Brouckerc en van Sasse van JJsse/t moeten zich zeer tegen het zoogenaamd monopolie van het openbaar onderwijs hebben verklaard de heer Donker Curtius moet met hun hebben ingestemddoch hebben geineenddat dit mo nopolie bij het onderhavig adres niet werd erkend. We hperen ,1.cc Ier cavan de Kasteele en Bijleve!J, moeten net adres heoben verdedigd. Bij een der ontwerpen van wetten, welke in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 23 dezer zijn ingekomen wordt bepaald „Dat, te rekenen van den i januarij 1829, de bij de nog bestaande wetgeving vereischte tienjarige hernieuwing der inschrijvingen in de hy- potheek-registers zal ophoudenen alzoo alle inschrijvingen zullen kracht behoudenzonder hernieuwing alles onverminderd de bepalingenwel ke nader bij de wet zullen worden gemaakt ten aanzien van de overboe king der op de bestaande registers gedane inschrijvingen in die, welke ten gevolge der nieuwe wetgeving zullen worden aangelegd." De zaken der heeren JotrandClaesDucpetiaux en Coc'tê Mom- mens (zie ons vorig no.jzijn naar de correctionele regtbank verwezen. De drie eerstgemelde zijn advokaten de eerste te Brussel, en is oud 24 jarende tweede te Leu venen de derde mede te Brusselwelke beide 23 jaren oud zijn. Te Namen is dezer dagen de nieuw benoemde bisschopde heer Onderaard, gewijd geworden; eene plegtigheiddie sedert langer dan eene eeuw aldaar geen plaats gehad haden dan ook eene groote en al- gemeene belangstelling verwekt heeft. De baron van Hommerbisschop van Trier, die de wijding verrigt heeft, is te Namen niet slechts met die pligtplegingen ontvangen geworden waarop zijne hooge waardig heid hem aanspraak gaf, maar alle berigten uit die stad getuigen ook eenparig van de achting, welke deze kerkvoogd aldaar terstond door zijne persoonlijke hoedanigheden verworven heeft wordende deszelfs zeden en kundigheden even zeer geroemdals zijn minzame en beschaaf de toon in de gezellige verkeering. BRUGGE den 31 october. Op het request van de regering der stad Brugge, daarbij verzoekende, dat Z. M., volgens de overeenkomst met het hof van Rome getroffen, den bisschoppelijken zetel alhier moge vestigenen verklarende dat zij zich zal onderwerpen aan de voorwaar den welke het Z. M. zou behagen daar aan te hechten heeft Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken bij dispositie van den 21 dezer maand, no. 113, aan gemelde regering, op last van den Koning, te kennen gegevendat de stad Brugge bepaald blijft om aldaar den bis schoppelijken zetel te vestigen. Bij dispositie van dezelfde dagteeke- niugis mede op last van Z. M.aan den pastoor en kerkmeesters van St. Salvatorskerk in antwoord aan het door hen te dien einde inge diende verzoekschriftte kennen gegeven dat de gemelde St. Salvators kerk tot kathedrale kerk van het bisdom Brugge zal worden verheven. Deze tijding is door het luiden der groote klok aan de ingezetenen be kend gemaakt. DUSSEN (provincie Noord-lirabandden 27 october. Heden morgen zijn alhier de huizen van Jan Beerens en Jacobus Toetbuysen de schuur van Antonie van Dijkmet nagenoeg al den huisraad, winkelgoederen, bouwgereedschappen, graan, hooi en brandhout, welke zich in dezel ve bevondeneene prooi der vlammen geworden de daarbij staande gebouwen zijn door de ijverige hulp der inwoners behouden. De opge nomen schade der verbrande goederen bedraagt f 9,000. Het huis, de winkelwaren en meubels van J. Beerensals mede de schuur van A. van Dijken zijne roerende goederenwaren voor brandschade verze kerd, doch de overige goederen niet. De oorzaak van dezen brand heeft men niet kunnen ontdekken. DORDRECHT den 31 october. In den avond van den 27 dezer, des avonds omtrent 10 uren, zijn, te Kleine Lind, vier boerenwonin gen, met het daarin voorhanden zijnde vlas, eene prooi der vlammen geworden. Van de vier afgebrande woningen was er slechts één geassu reerd; de schaden, aan de overige eigenaren en inwoners der ongeassu- reerde woningen toegebragt, bedraagt ongeveer f 15,000de oorzaak van den brand is voor alsnog niet bekend. Acht huisgezinnen zien zich door dezen ramp van alle middel van bestaan beroofd. 'sGRAVENIIAGE den 31 october. Het Engelsch dagblad theCou- rie>de aanspraak mededeelendemet welke de Koning onlangs de zit ting drr Staten-Generaal geopend heeftmaakt daarbij eenige aanmerkingen, die Q"er het geheel zeer vleijend zijn voor Z. M. en voor ons Land. Voorts vooronderstelt dit dagblad, dat de oogst in de Nederlanden niec zoo slecht moet uitgevallen zijn als elders, vermits daarvan in's Konings aanspraak niets gezegd noch van eenige maatregelen van voorzigtigheid gewag gemaakt wordt, 0111 een mogelijk gebrek van graan te voorkomen. De steller van dit berigt schijnt dus niet te weten, dat men bij ons niet gewoon is, zich, bij een schralen oogst, dadelijk voor gebrek en hongersnood bevreesd te maken, alzoo de invoer van graan hier te lande niet aan zulke belemmeringen als elders is blootgesteld en onze hande laars dus ook al spoedig voor ruimen aanvoer zorg dragen, zoodra die slechts eenige rekening schijnt te zuilen geven. (Staats-Courantj. -r Door den eerw. grooten kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemgente inet diakenen, is, uit het te voren geformeerde drietal, be roepen de wel-eerw. zeer gel. heer A. L. van der Boon Meschtheol. doet. en predikant te Leeuwarden. In onze stads courant leest men, als van eene goede hand mede gedeeld, hetgeen volgt: Manier om het Stotteren te verhelpen. 'Men behoeft zich alleen aan te wennen, de tong, welke bij den stot terende te diep in de holligheid van den mond ligt, meer in de hoogte te houden, en tot dit eincie de punt van de tong, wanneer men niec

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1828 | | pagina 1