r ADV ER TENTIEN. Op «feti 30 September 1828 is te Middelburg voorspoedig van eene DOCHTER verlost, Vrouwe Magdalena Becius, geliefde Echtgenoote rf< i j 1 y 1 L -t>. iei VilV TIIEYLINGEN. I BS.]. LAY, Gedelegueertje voor de 145ste Loterijzjjn te bekomen Heel*; en Gedeelten van LOTEN, voor de Eerste Klasse, alsmede in. Koop voor alle Klassen. DAGEN en UREN van AFVAART STOOM-IAGT Te Middelburg) ter Boekdrukkerij van de Gbbrobdbiis ABRAHAMS. van tf Heden nacht overleed alhier in den ouderdom van 60 jarenVrouwe JACOBA JOI1ANNA MAGTILDA de CLIEVER Weduwe wijlen den Wel-Ed. Gestrcngen lieer JACOB ERMER1NS in leven Lid der Rcgtbank. Middelburg den a8 September 1828. Strekkende deze voor kennisgeving aan Vrienden en Bekenden ïoo binnen als buiten de £tad. 1)E MER AR Y and ESSEQUEBO. The unterslgiTcdin eapneity as Deputy First-Marshal of the united Colony of Demerary and Esseqncboadvertises by these presentsfor the lirstseconcj, and third time,-tlvuhe wijlby virtue of certain Sentencc 'of the flononrable Conrt of Crimiual and Civil Justice öf said United Colony e::pose and scll at Public Execntion'-Sale, the follovVing PLANTATIONwith its Culiivation, Buildings, Slaves' and further appurtcnanccs viz Jn the month of October 1829, the COFFEE-PLANTATION U H EU REUS F. AFANTURF. situated in Canal No. 1 West-Bank of the River D.emerary, the property of the Heirs of the late F. Sabbat hier. The Judicium of Prae- et Concurrenciae on the Nett Proceeds of tjie aboye Sale will be held by the said Honourable Court of Justice three months nfter the day of Sale, fort which reason all thosewho may predend to have any righttitle and interest to the Nett Proceeds of said Plantation, are herewith by himthe unterseigned Deputy first Marshal summoned to appear in person or by their Attornies to lay their Claims in due fo'rm before the Ilonourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Esscqueboat their Session in the month of October 1829, nnder n penalty that againsc the non-appearers will be proceeded as the I.aw direct. The Inventory of the above staded Plantation is daily to bc seen at the Counting-Ilouses of Mess. ILALL Mc. GAREL and C°.No. 7 Austin Friars, Lqndon, and P. J. le JOLLE Esqr., Amsterdam. Demerary and Essquebo this 28th Jnly 1828. A. M. MEERTENSDeputy fint Manhal. INVENTORY of Plantation L'IIEUREUSE AFANTUREsituated in Canal No. t West Bank of River Demerary, the property of the Heirs of F. Sabhathicr, General Lands being about 150 Acres of which 120 are in hearing. Coffee JTrees Csay Sixty thousand) Hitermixed with Plantainsalso in bearing, the remaining 30 in Pasture, Land, Buildings, etc. BUILDINGS. A Dwelling House about 36 fcct long, by 18 wide, ij story high, on four feet brick PillarsHardwood Frame, boarded with American Lumber and covered with Wailaba Shingles, in indifferent order. An outbnilding abont 30 feec long, by 12 wide, of same materiats as Dweiling House, also In indifferent order. A Coffee-Logie about 100 feet long by 00 wide, containing a Coffee Pulping MH1Wooden Washback; a Stamping-l'lock2 Manaries and about 300 fft of Coffee in the Huskalso a pair Steelyards. A Droghcry nbcwrh 6a feet lang 30 wide. A small Logic, about 20 feet 1 square. About 100 feet of Negro-Honses Manicole Sides. Troolie -Tops .and hardwood frame, out of order; a River-Punta Tent-Boat. SLAVES. Men 17. Boys 5. Women 12. Girls 8. 42 Total. A. M MEERTENS, Deputy Fint Manhal. ■DIRECTEUREN der onderlinge BRAND-WA ARBORG-MAAT- SCHAPPIJgevestigd te Amsterdamgelezen hebbende eene Adver tentie van hunnen gewezen Correspondent P. de IFijsgeplaatst in de Middelburgsche Courant van den 18 dezer maand, achten h<t noodig te herigten: dat de Heer P. de Wijsbij die Advertentie, alleen melding maakt van de Bijdragen voor Brandschaden en Administratiekostenwel ke hebben plaats 'gehad in de Maatschappij zoo als dezelve oorspronke lijk was 'iügerigtdat daarentegen In de Circulaires, waarvan de Heer de Wijs bij voorn. Advertentie spreektalleen opgegeven worden die bijdragen, welke hebben plaats gehad in de Maatschappij zoo als die thans is ingerigt, verdeeld in onderdeelenin welke de omslagen, over het algemeen minder dan in de vorige inrigting bedragen hebben. De reden Waarom bij die Circulaire alleen van de bijdragen in laatst genoemde inrigting melding gemaakt wordt, is, om dat in dezelve de vorige inrigting nagenoeg geheel is overgebrngten dezelve weldra fi naal zal zijn aTgeloapen. Wij voegen hierbij, dat, terwijl reeds in den jare 1824 ruim gedeelte der gehecle correspondentie van den Heer de Wijs in het ïste en 2de onderdeel dezer nieuwe inrigting is over gegaan, men had kunnen veronderstellen, dat de Heer de Wijs ook de daarin nöodig geweest zijnde omslagen, bij de berekening voorko mende in de voorrede van het Reglement zijner opterigtene Maat schappij zonde hebben vermeld dochwelke ook de redenen mogen gijn waarom zulks niet is geschied, en welke niet moeijelijk te gissen zijn, zoo meenen de ondergeteekendendat het minder doelmatig is om hier breedvoerig uit te weiden over hetgeen vroeger heeft plaats gehad cerwi.il dit, hoe gevestigd en uitgebreid onze Maatschappij ook zij, toch nimmer een zeker bewijs, voor hetgeen volgen zal, oplevert. Zij achten het van meer belang in dezen te adverteren, met de betaling van hoeveel men voor volgende jaren zal kunnen volstaan, en bieden dien ten gevolge aan de Zoodanigenwier panden tot het ïste en ede onderdeel behooren en bij hunne Maatschappij zijn of worden ingeschre ven jaarlijks uit te koopen van alle verdere betaling voor Brandscha den of Administratiekosten, voor de somma van 90 Centen per 1000 verwaarhorgde som terwijl voor gewone Perccelendie tot het 3de onderdeel beliooren op 1 20 per mille en voor de Boerderijen op f 1 50 per mille, de uitkoop-som is vastgesteld. Ontegenzeggelijk is het, dat deze sommen, tegen de betaling, waarvan men zich bij onze Maatschappij kan doen verwaarborgen verzekerd van prompte vergoe ding in gevalle van onverhoopte schade, gering zijn. Meer dan waar schijnlijk echter is hetdat aan de zoodanigeuwelkezonder van de ze uitkoop gebruik te maken, op de ineer gewone wijze voortgaan, 4e verwaftrborgihg nog minder kostbaar te staan zal komen. Deze onze veronderstelling steunt op de berekening der bijdragen, welke in de verschillende onderdeelende jaren van derzelver bestaan denreen geno men, zijn noodig geweest, en bovendien daarop, dat de Administratie kosten onlapgs van T| op 5| prCt. gereduceerd zijn. - -Ter bekoming van nadere inlichting, alsmede ter deelnèniing in vorrf-- zegde Maatschappijgelieve men zich te vervoegen bij de Wel-ed. Hee- rèn Mr. N. J. van EEKELEN ei H. REKKER, te Middelburg woon achtig. r~i nrvnr\ {TTTrf TrT Amsterdam, 27 Söprèifiber 1828. de JONG C°.Directeuren. Aan het Kantoor der gekwalificeerde Kollecteurs van de KONINK LIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ te Middelburg in de Sint- Geei'truistrant, II. 90, zijn te bekomen, in de 142ste Loterij, HEELE "en GEDEELTEN van LOTEN in Koop, doorgefourneerd voor alle Klassenft 46 't Lot; alsmede in Koop voor de Eerste Klasse, waar van de trekking zal plaats hebben op Maandag den 13 October aanstaande, S f 11 *t Lot, Half 5 50, Vijfde '2 20 'en TiCnde f 10. Bij dezelvCrt wordt GENERAAL CONTRA-BOEK gehouden. JJij den Boekverkoopér J.* OOMSop den Langenburgtzijn te bekomen Hetle en Gadeelten van LOTEN voorde 142ste Kon. Nederl. Loterij; waarvan de trekking zal beginnen den 13 October. 1828. Mcn zal op Dingsdng en Woensdag den 7 en 8 October, in deHer- berg de Bremertonhipten de Latigevillepoortten overstaan van den Notaris A. Stuart Makkerspubliek verkoopen: eene aanzienlijke partij BIJOUTERIE- en NEURENBERGER-WINKELWAREN eene partij best KINDER-SPERLGOED, voorts KRISTAL cn GLASWERK, ver lakte BLADEN DOOZEN enz., eene partij best ROOMKLEUR e* ander AARDEWERK, ATllAAL-LAMPEN enz. Deze Goederen zijn Zatnrdag den 4 en Maandag den 6 October, van 9 tot 12 uren en van 2 tot 5 uren, te zien. Men zal op Woensdag den 15 October 1828, des morgens ten negen urenop de Hofstede bewoond bij Izak Jacobtts Dourleinstaande en gelegen onder de Gemeente van BRIGDAMME, ten overstaan van den Notaris Mr. Adriaan van de Graft en getuigen aan de meestbiedenden presenteren te verkoopen: 2 Paarden, n Melkkoeijen, een Kalfdragende Vaars, 3 Kalvers, 3 magere en a vette Varkens, 2 Boerenwagens, een Ploeg, eene Sleepdeur, een Rolblok, eene Slede en Kar2 Melkkar- ren6 Eggen., een Kaarnmolen a Kaarnbonden cn verdere partij Bouw en Melkers-Gereedschappen, eene party Mutsaard, 20 Voer Hooi, 500 Schoven Zwarte-Boonen 1300 Schoven Tarwe14 b 15 Mudden Wicte- Boonen benevens eene partij Meubelairc Goederen waaronder een Bed en toebehooren eene Kaseen Kabineteeii hangende Klok en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. T. G. E1FF, Lakenkoopcr en Kleermaker op den Langenburgt, Wijk B. No. 5, te Middelburgheeft de eer aan zijne Begunstigers te berig- tendat hij heeft ontvangen een schoon assortiment LAKENS, CIR- CASSIENNES, beste Roode en Blaauwe VRIES enz.welke hij tot zeer billijke prijzen verkoopt. Ook is bovengemelde ruim voorzien in do hieronder genoteerde gemaakte W1NTER-KLEEÜEREN tot de vol gende prijzen, te weten: Mans Winter.Jassen van 14 tot 26. Poijekkers en dito Jassen, van 22 tot f 31. Winter-Vestcn in differente Kleuren van f 4 tot 4 50. Kraagjassen en Mantelstot de minste prijzen. Dames Mantels van Circassicn, met verguld Slot, ft f 27. Dito zonder Slot it 24 5°« Nopjes dito met Kapft 14, en met eene Pcilerine ft 13. Meisjes dito ft f 11 cn Kinder dito ft f 6. S. BAUDOUXwonende op de WalWijk A. No. 5 alhierheeft de eer het Publiek te herinneren, dat zij voortdurend zich belast met het NIEUW-WASSCHEN van alle soorten van Omslagdoeken, Shawls, VestenZijden KousenHandschoenen enz.met terug bezorging bin nen de 24 uren, en voor de Stad Flissingenbinnen de 4 dagen; welke Goederen aldaar kunnen bezorgd worden bij L. BootteCommissionair wonende op de Zeemans Erve; zij zuivert mede Vlakken in Zijden en andere Klecderen en perst wekelijks alle Goederen. ])a ondergeteekende heeft de eer het geëerde Publiek alsmede de. Ileeren Reiziger*bekend te maken, dat zijn HOTEL, genaamd LE CANON D'OR, te B.RESKENS, op den eersten September is geopend. Beveelt zich ten Uien eiude in derzelver gunsten zal van zijnen kant alles aanwenden wat eenigzins tot gemak en genoegen der Reizigers kan strekken; belovende eene goede en prompte behandeling.Tevens wordt bij gemelden Kastelein gevraagd eene KEUKENMEID, haar werk goed verstaande, de Fransche Taal sprekende en iafel kunnende dienen, adres met franco Brieven of in Persoon aan gemeld Hotel. Breskensden 23 September 1828. AI»m. de BLAUWE. RO&IER maakt aan zijne Kalanten en Begunstigers bekend, dat hij deze week in lossing heeft, bestbrandende SCHAAL- en grove Gal- jette MEET-KOLEN, alsook SMEE- en LUIKSCHE KOLEN, tegen de minste prijzen; te bevragen op de groote Markt, Lett. I. No. 2. P.ij J. van RENTERGEM, in de Oude Kerkstraat, zijn te bespre ken Thoolschc en Kamperlnndsche WlNTEll-AARDAPPELENvoor zijne rekening goed. pr worden vermist van een Beenen SCHAAKSPEL de Koning van de zwarte stukken, alsmede de Koningin, een Burg, Paard en Pion va» de witte stukken die dezelve teregtbrengt of eenig narigt er vau kan geven, zal eene goede belooning genieten. Adres ter Courant-Drukkerij. pen Bóeren-Arbeider, van primo November 1828 tot primo Mei 1829, VRIJE WONING willende genieten, op een klein Buiten, oiider' dezer' Stads-Ambachtenadresserc zich ter Courant-Drukkerij. pen ft twee Gemenbeleerde KAMERS te Huur, terstond; ad re? ter Courant-Drukkerij. Gespeende Engelsche OESTERS, bij 7. B. Kromhoornop de Lon- donsche Kaai, en te Flissingenibij G. E. Rotteveel, in de Noordstraat. pene TWEEDE-KINDERMEID, die goed Naaijcn kan, benoodigd tegen November, bij Mevrouw van Doorn, Singelstraat. Terstond of met November eene KEUKENMEID benoodigd; te be vragen bij den Boekvèrkooper Iiendrikse. pen PAKHUIS-JONGEN benoodigd; adres ter Courant-Drukkery. VAN HET DE PRINSES MARIA NNE. VAN MIDDELBURG NAAR ROTTERDAM. Zondag den 5 October 1828, des morgens ten Donderdag 9 7 uren. 4a VAN ROTTERDAM NAAR MIDDELBURG. Dingsdag den 7 October 1828, des morgens ten 4 Vrijdag 105 uren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1828 | | pagina 2