MIDDELBURGSCHE COURANT. Qggf N°. 119. Donderdag den 2 October. De prijs dezer Courant isin de drie maanden2 60, en frank» per Post J 2 j5. De A'dvertentien worden berekend a i5 cents de regelmet uitzondering der Huwelijks-Geboorte- en Dood- bekendmakingen waarvan de prijs van 1 /o/ 6 regels is f i 5o, en voor lederen regel daarboven 25 cents. De abonnementen voor de Courant worden voor niet minder dan drie nutanden aangenomenen de betaling ge" schiedt cornptantof bij liet einde van ieder vierendeel jaars. Voorts wordt verzochtdut de inzending der Advertentienbehoorlijk op Formaat-zegel geschrevendes morgens VOOR IO UKEN geschiedeindien men dezelve in het eerst uit te geven No. wil hebben geplaatst. NIEUWSTIJDINGEN. DUITSCHLAND. FRANKFORT den 26 september. Een brief uit Bnchnrest van den 7 september meldtdat sedert de aankomst van versterking voor' generaal Geismar, de vrees voor verdere invallen der Turken in Walla- chije zeer verminderd is, en dat genoemde generaal, binnen weinige dagen, in staat zoude zijn, om zelfs aanvallender wijs tegen de bezet ting van Widdin te werk te gaan. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 27 september. De jonge koningin van Portugal is den 94 september, aan boord van het Braziliaansch fregat Imperatrizte Falinouth aangekomen. Zoodra het schip de haven binnenliep, werd hetzelve door de aldaar liggende oorlogschepen met die eereschoten be groetwaarmede men de gekroonde hoofden ontvangt. De koningin, of liever hare raadslieden, die tot 1111 toe getwijfeld hadden, of men haar ook enkel als hertogin van Porto zoude erkennen, lieten daarop de konink lijke vlag van Portugal van den grooten mast waaijen, welke op nieuw met eereschoten begroet werd. De marquis Palmella en de burggraaf Itabai'ana die zich te Falniouth bevonden, begaven zich dadelijk aan boord van het fregat, terwijl er een renbode naar Plymöuth gezonden werd, om de beide Engelsche edellieden, die met de ontvangst der ko ningin belast zijn, van hare aankomst kennis te geven. Donna Maria zoude den 25 aan wal stappen, en zich waarschijnlijk binnen weinige dagen naar Plymöuth begeven, alwaar de tijding van hare aankomst on der de aldaar vereenigde Portugesche uitgewekenen groote vreugde ver wekt heeft. Nadat er eene soort van regering op Madera is aangesteld, heb ben aldaar even zulke treurige tooneelen plaats, als vroeger te Lissabon en Porto. Het gevangen nemen en verbeurd verklaren is aan de orde van den dag. FRANKRUK. PARIJS den 28 september. Men wacht hier (zegt de Cazette de Francej binnen weinige dagen de verklaring der drie te Corfu vereenigde ambas sadeurs, nopéns het doel onzer expeditie. Men denkt, dat ons leger, na bij de ontruiming van Morea door Ibrahim-pacha te hebben geadsis- ceerd tiaar het vaderland zal wederkeeren. NEDERLANDEN. ANTWERPEN den 29 september. Met het schip de Schelde heeft men berigten uk Batavia ontvangen, tot op den 18 junij II. De mui telingen waren wederom op verscheidene punten terug gedreven, doch waren overal de aanvallers. Voorts hadden zich wederom verscheidene hQofdeu der muitelingen onderworpenen van een hunner had men ver nomen dat vele aanhangers van Dipo Negoro van dien hoofdmuiter wil den afvallen, en slechts nog uit vrees bij denzelven bleven. De kapi tein-ter-zee Dibbttzbevelvoerende over Zr. Ms. fregat Bellona, was met eenige magt afgezonden, om den sultan van Mathanop Bor- neo, te stra(ll'ii voor de door hem gepleegde gewelddadigheden tegen de hoofden der Karimata-eilandenwelke onder het Nederlandsche gezag staan. BREDA den 23 september. Gisteren ontstond alhier brand in een verassureerd achtergebouw van el. Apolin de Bindstraat; hetwelk, met de meeste gereedschappen van deii eigenaar, voor zijn bedrijf als koper- en blikslager, alsmede brandspuitmaker en verlakker, eene prooi der vlammen is geworden. Ongelukkig is bij deze ramp de moeder van den bewoner omgekomen, zijnde eene vrouw van 87 jaren, welke door te late ontdekking van den brand ónmogelijk is kunnen worden gered het verminkte lijk is eerst na het vermeesteren der ergste vlammen op gespoord knnnen worden. GRONINGEN den 24 september. Heden aanvaardde de hoogleeraar Jt H. Philipse zijnen post, als gewoon hoogleeraar in de regtsgeleerde faculteit aan deze hoogeschoolmet het houden van eene plegtige rede voeringin de letterkundige gehoorzaal: de hodierno Jttris studiiquod historicum diciturin Jut is Phtlosophia abusu dat is over het misbruik, hetwelk thans "van de geschiedkundige beoefening des regts in de wijs begeerte van hetzelve gemaakt wordt. UTRECHT den 28 september. Z. M. de Koning heeft eergisteren de troepen In het kamp geïnspecteerd. Hoogstdezelve was te paard en werd gevolgd door H. M. de koningin, Z. H. den Prins van Darmstad én H. K. H. Prinses Mariannewelke in een fraai open rijtuig warengeze- ten. De troepen hebben daarna tweemalen voorbij den Koning gedefileerd. Naar men verneemt zal Hoogstdezelve aanstaande week, en naar alle waarschijnlijkheid vrijdag den 3 october, het kamp weder bezoeken om de groote manoeuvres bij te wonen, welke vooral dien dag, als ook aanstaanden maandag en woensdag, zullen plaats hebben. 's GRAVENHAGE den 29 september. Jonkheer S. J. Sandbcrg van Essenburg tot gouverneur van Luik benoemd, en dienvolgens, op ziin verzoek, door Z. M. als lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal ontslagen zijnde, hebben de staten van Overijssel tot lid dier Kamer be noemd mr. Albertus Sandbcrgtot hiertoe lid der gedeputeerde staten van die provincie. Uit Guinderwald in Zwitserlandden 11 september 1828. Het is bekendhoe de Jungfrau de hóógste der Alpen 11a den Mont-Blanc, nooit is bestegen, en juist daarom haren naam heeft ver kregen, om dat de sneeuw, die haren top bedekt, nimmer door niéir- ichen voeten is betreden geworden. Het bestuur van Bernin welk kanton zij gelegen isheeft eene groote belooning voor het bestijgen van de spits van dien berg uitgeloofd, en na ontelbare pogingen is dit eindelijk aan zeven gemzenjagers van het dorp Griuderwald gelukt. De namen dier stoute Alpenklimmers zijn: HHbrand JlurgenerPeter Puman, Peter Roth Ulrich H'itmerChristian Roth Christian Pu- man en Peter Mozer. Allen zijn het menschcn van meer dan 6 voet lehgw; hun aanvoerder, een der Pumanshad in vroegere dagen op eene der rotsen van de Jungfrau een oog verloren. Zij hadden Vele proevengedaanzoowel om zich met den weg bekend te maken, als om eene soort van weg over de ergste plaatsen heen te banen hetgeen veelal daarin bestond om in de steile rotsen trappen te houwenmet behulp van welke men ze kon bestijgen. Op den 6 september besloten zij eindelijk eene beslissende poging aan te wendenen namen hunnen weg over het groote glacier van Grinderwald, over het Ties-mehr, achter den grooten Eigerlangs den Monchnaar de Jungfrau. De eigenlijke spits der Jungfrau is, naar hunne berekening, ongeveer drie duizend voeten hoog, geheel uit ijs bestaande, ten minste er ge heel mede overdekt, terwijl zij op hunnen weg geene rotsen meer heb ben ontmoet,, na den grooten Eiger te hebben verlaten. Over ver schillende afgronden, welke zij moesten overtrekken, waren sneeuw- bruggendie echter geene genoegzame stevigheid hadden om eeneti man te dragen maar zij hadden eene ladder van 24 voeten medegeno men welke zij daar over legden en zoo zonder ongelukken overkwa men. Zij trokken vijf vlakten van sneeuw en ijs over, en maakten ten laatste van 100 tot 100 voeten rustplaatsen in het ijs, ten einde na 100 voeten tegen de steilte te hebben opgeklouterdeen oogenblik te kun nen verpozen; zoo kwamen zij, na ongeloofelijke moeite, op den top, en den 10 september, ten 4 uren des middags, woei de vlag van dc spit£ der Jungfrau afen was het ijzeren kruis in het eeuwige ijs op een der hoogste punten van het Christendom geplant. MIDDELBURG den 1 october. Op heden had de halfjarige promotie der leerlingen onzer Latijnsche school plaats; ook geschiedde heden de jaarlijksche uitdeeling der prüzen aan de leerlingen van de Teeken-Aka- demie alhier, welke thans 50 jaren heeft bestaan. Van welke beide plegtigheden wij in ons eerstvolgend No. verslag zullen doen. ZEE-TIJDINGEN VLISSINGEN den 27 september. Heden is alhier ter reede gekomen de Lsefdekapt. S. Koorn, van Rotterdam naar Duinkerke gedestilleerd, inet jkaas en jenever. Sedert den 24 dezer zijnvoor Antwerpen bestemdop onze reede aangekomen Maria Mathildakapt. C. van der Hoeven, van Rio-Janeiro, met huiden en koliijle Jeune Nor bertkapt. L. C. Domburg van Monte video, met huiden de Jonge Tjetske Trompkapt. T. S. Oldendorp en de Vriendschapkapt. M. R. Klein, beide van Liverpool, met klipzout; de Schelde, kapt. C. Neurenberg, met koflij, en Marquis of Anglesey kapt. W. Steward, met rijst, beide van Batavia; the Bellona, kapt. H. Hullekens van Singapore met koffij!e Sans Reposkapt. C. Pethers van Londen, met stukgoederen; la Cereskapt. J. J. C. Bonnefoy van Monte-Video, met huiden; the Margarethkapt. R. Davisonvan Sunderlandmet koper en loodFrederikakapt. P. v. d. Kerkhoven van de Marennes, met zout; Stair Stewartkapt. J. Stevensonvan Adra, met lood en ijzerdraad So/on, kapt. R. K. Post, van Charles- townmet katoen en rijst; Pautinckapt. J. Joossensvan Liverpool, met klipzout; Alertkapt. J. Chapman van Bahia, met suiker; Hul!- Packetkapt. H, H. Lange, van Huilmet manufactnren. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomenen van den 25 de zer ,tot heden van onze reede naar zee gezeild The Mar ijkapt. J. Laird, naar Hamburg; Anna Paulona, kapt. J. van Louwe, naar Riga; Oscar, kapt. A. Wcnnerlundnaar Gothenburg Robcrt Patten kapt. H. Gardnernaar Newcastle Osiris kapt. T. Heyes naar Koningsbergen en Cezarkapt. F. Casieronaar Bergen; alle zes met ballast B, Haytzema Victorkapt. J. van Wijk, naar Dublin met boomschorsRubenskapt. Th. Hamilton naar Batavia met stukgoe deren the F.ight Sonskapt. C. Fijng, naar Nieuw-York, met ballast; 'de Commercie, kapt. J. Duriez naar Londen met- boomschors. VLISSINGEN den 30 september. Van den 28 dezer tot heden zijn, ivpor Antwerpen bestemd, alhier ter reede gekomen Franklinkapt. J. Josephjr.van Nieuw-York met katoen; de Vrouw yiekm, kapt. J. de Wintervan Liverpool, met klipzout; the Francist iolpK R. Ileard, met suiker, en la Joyeuse Arrivie, kapt. J. A. Bunner meijer, met stukgoederenbeide van Londen Columbuskapt. N, Drink- water, van Nieuw-York, met katoen, rijst en tabak; Minerva kapt. T. Mooy, van Londen, met stukgoederen en tabak. Laatstgemeld schip ts bjj het binnenkomen, door den feilen wind, tegen het hoofd verval len, waardoor de spit van deszelfs roer is gebroken, verder heeft het zelve geene avary. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen, en den 28 dezer van onze reede naar zee gezeild, Delphine, kapt. J. H. Kracft, naar Straalsund, met ballast. BEST UREN r.v A DMINISTRA TIEN. AANBESTEDING. Op den 25 October 1828, des middags ten twaalf uren, zaldoor den Kolonel, Directeur der 4de Artillerie-Directie, te Antwerpen wor den 'aanbesteedhet leveren van eene aanmerkelijke hoeveelheid onder scheidene Artillerie- en Magazijn-Behoeftentot de uitrusting der Ves tingenin genoemde Directie benoodigdomschreven in de voorwaarden dezer aanbesteding waarvan door de gegadigden, in de Bureaus van het Gouvernement der Provincie Zeelandkan worden kennts genomen. O

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1828 | | pagina 1