BESTUREN en ADMINISTRATIEN. ADUERTENTIEN. Men zal op Woensdag den 24 September 1828, des Avonds ten 7 Uren precies, in het Hotel van Domburg, op de Groote Markt, te Mid delburg, ten overstaan van den Notaris Mr. Adriaan van de Graft en getuigenen in tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het Kanton Middelburgpubliek en met stokke aan den meestbiedenden pre senteren re verkoopeneen goed sterk en welgebouwd "HUIS en ERVE, benevens de annexe 4 Roeden 18 Ellen HOVENIERING, genaamd het Kasteel van den Noordboomstaande en gelegen op den Noord weg, onder Middelbargsch Ambachten gemerkt Wijk D. No. 80. ïn de Grondlasten over het jaar 1828 aangeslagen op 10,72. Op Zattirdag 11 October 1828, om zes tiren des Avonds, in het Logement het Groot Schippers Huis, te GOES, publieke Veilingen toe wijzing van hetzelve LOGEMENT, waarin de Logementhouders Affaire sedert eengroot aantal jarenmet veel succes is geëxerceerd en nog wordt gecontinueerd. Adres bij den Eigenaar J. KoekenMr. Foyer Advokaaten LankhorstNotaris te Goes. DAGEN en UREN van AFVAART STOOM-ÏAGT 61 8 Te Middelburg, ter Boekdrukkerij van de Gebroeders ABRAHAMS. LEVERANCIE VAN BRAND- EN 'LICHTSTOFFEN. Vnn heden af tor en met den laatsten September aanstaande, zullen ter Provinciale GTiffie van Zeeland voor de gegadigden ter lezing lig gen de Conditiënwaarop aan de minste inschrijvers zullen worden ge gund De leverancien zoo van de SCHAALKOLENah van de KAAR SEN ten dienste van het Provinciaal Gouvernement van Zeelandvoor het aanstaande Winter-saizoen benoodigd van welke Objecten de Mon sters bij den Kamerbewaarder J. Cadetkunnen gezien worden. De Gegadigden tot die Leverancien worden alzoo uitgenoodigd om hunne Inschrijvings-biljetten vOór den I October aanstaande in te cHënen; zullende, na den 30 September aanstaande geene inschrijvings- biljetten meer worden aangenomen. Middelburg, den 18 September 1828. De Gouverneur van de Provincie Zeeland Bij deszelfs afwezigheid J. S. H U II G R O N J E Lid van de Gedeputeerde Staten. AI.GEMEENE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ. TER BEGUNSTIGING VAN DE VOLKSVLIJT. Administratie der DomeinenTienden en Bosschen. De DIRECTIE der Algemeene Nederlandsche Maatschappijte Brus sel gevestigd, brengt ter kennis van hen die zulks aangaat, dat de Heer DANIËL van DEINSE, Agent van gemelde Algemeene Nederlandsche Maatschappijte Middelburg belast is met de ontvangsten der Pacht sommen harer Domeinen en Tienden, gelegen in het ressort van het Kantoor Middelburgte voren door den Heer J. C. SCIIUMMELKE- TEL Ontvanger te Middelburgbestuurd. Brussel den 15 September 1828. Zegt het voort. Middelburg den 18 September 1828. jojoden verloste ontijdig, doch voorspoedig, van een dood KIND, Paulina Susanna van Dortmontgeliefde Huisvrouw van JAC. JOAN. van DEINSE. Vrienden en Bekenden zoo binnen als buiten de Stad, gelieven deze voor bijzondere kennisgeving aan te nemen. Middelburg den 20 September 1828. Heden beviel voorspoedig van eenen ZOON Vrouwe Jóhanna Adriana Maria Lambrechtsen geliefde Echtgenoote van A. I. SNOUCK HURGRONJE. Middelburg den 20 September 1828. Qisteren avond beviel voorspoedigdoch ontijdigvan een' welge- Jthapen ZOON, welke lieden is overleden, Vrouwe Maria Geertruida HeckingEchtgenoote van Mr. C. J. van WATERSCHOOT van der GRACHT. Vrienden en Bekenden gelieven deze ook als bijzondere mededeeling aan te nemen. J-Jeden morgen overleed, in den ouderdom van 64 jaren mijn zeer geliefde Man eu onze waarde Vader, HUIBRECIIT GOOSSEN, Bur gemeester dezer Gemeente. Bath M. GOOSSEN, geb. Sprüyt, den 20 September 1828. Mede uit naam mijner Kinderen. \7lis«ingen den 21 September 1828. Heden avond overleed, na eene hevige ziekte van slechts weinige uren, in den jeugdigen leeftijd van even twee-en-twintig jaren de Heer WILLEM CAUEL HESTOR, geliefde jongste Zi/on van den Kapitein-ter-Zee, Equipagiemeester bij Zijner Majestcits Marine DE HAAN. Rje ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen dank voor de menig vuldige blijken van deelneming in liet verlies van hunnen overledenen Man en Vader. Middelburg P. BELJAART, den 23 September 1828. Wed. SiffljS, A. F. S I F F L PUBLIEKE VERKOOPING op de Gemeente van RITTHËM, voor het Huis gemerkt Numero 25, op Woensdag den 24 September 1828, dés morgens tien uren ten overstaan van den Notaris Mr. Adriaan van de Gataft en getuigen van eene zindelijke partij MEUBELAIRE GOE DEREN, bestaande in Tafels, Stoelen, Porselein, Koper, Tin, en Ijzerwerken wat meerder zal worden gepresenteerd. Water- en Dijkpenningen 0044. Zamen f 11 16. REGENTEN over de GODSHUIZEN te Middelburg zullen, onder nadere goedkeuring van den Heer Gouverneur der Provincie Zeeland ten overstaan van den Notaris D. J. van der Horst Serlê en getuigen op Maandag den 29 September 1828 des voormiddags ten negen uren, ju het Gesticht No. 1 'Gasthuis) staande in den Langendelft binnen Middelburg voornoemd, in het openbaar aan de meestbiedenden verpach ten: 24 Perceelen zoo ZAAI- als WEILANDEN, vermeld in de Aan- plak-biljetten dezer Verpachting, omtrent welke, benevens van de voor waarden nadere inlichtingen kunnen worden verkregen ten Kantore van bovengenoemden Notaris. M-n zal op Dingsdag den 7 October 1828, des namiddags ten 3' ur-enin den Wit ten Le'uw te DOMBURG ten overstaan van den Nota ris H. Lente en getuigen, publiek presenteren te verkoopen: eene kapitale BOEREN-IIOFSTEDEgelegen onder Domburg-buiten, ge naamd DUINWJJCKNo. 4, met 25 Bunders 80 Roeden 74 Ellen BOSCH- WEI- en ZAAILANDENnadere onderrigting te bekomen ten Kantore van gemelden Notaris H. Lente, te Domburg. Men zal op Woensdag den 8 October 1828, des voormiddags ten 10 uren precies, in de Uitspanning de Zwaan, aan den Vlissingschen Rij weg, onder Oost-Souburg, ten overstaan van den Notaris J. Loef en ge tuigen in tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het Kanton Vlissingen publiek en met den stokke aan den meestbiedende presente ren te verkoopen 10 Perceelen zoo WEI- als ZAAILAND, alle gele gen op het Grondgebied der Stad Flissingen voormaals West-Souburg achter de Hofstede van /zaak de Rijckenabij den Rijweg. Alle deze Landen zijn uit de Pacht en bij de uitgezette Kaarten na der omschreven. Zullende de Memorie van Lasten of Koop Conditiën acht dagen voor de Verkooping ter lezing leggen, ten Kantore van gemelde Notaris; bij wien, alsmede bij den Burgemeester Sanderseonder Oost-Souburg nadere informatien te bekomen zijn. DEMERARY and ESSEQUEBO. fhe untersignedin capacity as Deputy First-Marshnl of the unitcd Colony of Demerary afid Essequebo, advertises by these presentsfor the fustsecond and third timethat he willby virtue of certain Seiitence of the Honourable Court of Criminal and Civil Jvstice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATION, with its CultivationBuildings, Slaves and further appurtenances viz In the month of October 1829, the COFFEIs-PLANTATION L'HEUREUSE AFANTURE situated in Canai No. 1 West-Bank of the River Demerary, the property of the Heirs of the late F. Sabbathier. The Judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett Proceeds of the above Sale will be held by the said Honourable Court of Justice three months after the day of Sale, fort which reason all those who may predend to have any righttitle and interest to the Nett Proceeds of said Plantation, are lierewith by him the tinterseigned Deputy first Marshal summoned to appear in person or by their Attornies to lay their Claims in due form before the Honourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequeljoat their Session in the month of October 1829, under a penalty that agnitist the non appearers will be proceeded as the Law direct. The Inventory of the above staded Plantation is daily to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL and C°.No. 7, Austin Friars, Londonand P. J. le JOLLE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essquebo this aSth July 1828. A. M. MEERTENS, Deputy first Marshal. INVENTORY of Plantation L'HEUREUSE AFANTURE, situated in Canal No. t, West Bank of River Demerary, the property of the Heirs of F. Sabbathier. General Lands being abont 150 Acres of wliich 120 are in bearing. Coifee Trees (say -Sixty thousand) intermixed with Plantainsalso in bearing, the remaining 30 in Pastore, Land, Buildings, etc. BUILDINGS. A Dwelling House about 36 feet long, by 18 wide, i£ story high, on four feet brick Pillars, Hardwood Frame, boarded with American Lumber and covered with Wallaba Shi.ngles, in indifferent order. An oiitbuilditig about 30 feet long, by 12 wide, of snme materials as Dwelling House, also iu indifferent order, A Coffee-Lögie about 100 feet long by 20 wide, containing a Coffee Pulping Mill; Wooden Washhack; a Stamping-Block2 Manaries and about 300 of Colfec in the Husk^nlso a pair Steelyards. A Droghery abouth 6o feet lang 30 wide. A smail Logie, about 20 feet 1 sqilnre. About 100 feet of Negro-Honses Mnnicole Sides. Troolie Tops and hardwood frame, out of ordera River-Punt a Tent-Boat. SLAVES. Men 1,7. Boys 5. Women 12. Girls 8. 4a Total. A. M. MEERTENS, Deputy First Marshal. ZEEUWSCHE CHOCOLAAD, waarvan men bij het gebruik voor geene hoofdpijn te vreezen heeft, en zeer profitabel in het gebruik, is te bekomen in de Chocolaad-Fabriek van GRF.Gs. HERKLOTS, op de groote Markt te Middelburg, tot de onderstaande prijzen: Chocolaad Knrnkes, 1 80 Ct. Geprepareerde: met Bannielles - ,90 Karnkes f 1 60 Ct. AA ,70 A - 1 20 A - ,65 B - 1 B - ,60 C ,80 C ,55 JJit de hand te koop eene HOFSTEDE, groot 19 Bunders 86 Roe den 96 Ellen; adres bij den bewoner van dezelve, Willem Davidse te BllIGDAMME. Te Huur, met November aanstaande, een HUIS, in het beste ge deelte der Stad; adres in de Noordstraat, L. 129. Ren extra fraai Smyrnasch TAPIJT te bekomen lang 6|breed 4» Ned. Ei; te bevragen bij Beunke in den Kortendelft. Rene Burger DIENSTMEID, die met de Pot kan omgaan, benoo digd tegen November, en terstond een aankomend MEISJE benoodigd adres bij den Boekbinder Hoogervorst. Rene MEID, van goed gedrag, terstond of met November benoo digd, bij den Predikant van Deinsein de lange Noordstraat. Rene MEID benoodigd, over de Langeville-Brug, L'ett. Q. No.37. Dingsdag Vrijdag Zondag Woensdag Zaturdag Dingsdag VAN HET DE PRINSES MA RIAN NE. VAN MIDDELBURG NAAR ROTTERDAM, den 23 September 1828des morgens ten 10 Uren. 26 - 28 n 99 8 VAN ROTTERDAM NAAR MIDDELBURG. den 24 September 1828 des morgens ten 27 30 99 99 99 4 6 uren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1828 | | pagina 2