N°. MIDDELBURGSCHE COURANT. 115. Dinqsdag NIEUWSTIJDINGEN. DUITSCIILAND. FRANKFORT den 18 september. Tot heden zijn er geenerlei nadere Russische legerherigten ontvangen doch brieven uit Weenen van den 9 dezer, melden, dat de Russische generaal Benkendorf, die met een korps van Schumla naar Silistria was afgezonden, ten gevolge eener ziekte (of volgens anderenaan eene bekomene wonde) overleden is. Hij was een der verdienstelijkste generaalsen vroeger gezant aan het Wurtembergsche hof. Prins Menzikoff, die bij Varna zwaar gewond isgenoot inzonderheid het vertrouwen des keizers en wordt bij de ar mee zeer betreurd. De courant van Agram in 'Hongarije, meldt uit Semlin den 28 augustus, dat verstrooide Turken van het groote leger, te Belgrado aan gekomen, hebben verklaard getuigen te zijn geweest van neerlagen, hun leger te Schumla wedervaren. Die vesting zou bestormd en ge heel het Turksche leger verstrooid -zijnHussen-pacha was gesneuveld, en de Russische voorposten waren reeds te Karnabad. Deze berigten verdienen echter weinig geloof. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 15 september. Het bevestigt zich dat het eiland Ma dera zich den 24 augustus aar» de expeditie van dom Miguel heeft overgegevenna eenen tegenstand van twee dagen gedurende welken slechts één man gedood en een ander gekwetst was geworden. Omtrent die gebeurtenis worden de volgende bijzonderheden gemeld De expe ditie welke den 9 augustus onder zeil was gegaankwamna eene vaart van 9 dagenvoor het eiland aandezelve zond een fregat af om den gouverneur Valdez kennis te geven van hare aankomst, en van haar voornemen om het eiland in bezit te nemen, waarop de gouverneur ant woordde, dat hij zijne voornemens binnen 2 of 3 dagen zou doen ken nen. In dat tijdverloop naderde een deel van het eskader de kust*, om te zien welke middelen van verdediging er aanwezig waren, en geene derzelve ziende te Machico, eene kleine plaats alwaar men konde lan den, 5 uren van Funchal, gaf hetzelve sein aan het overige van het es kader om te naderenen de troepen ontscheepten toen gerusteiijk op het lage strand, alwaar 200 man, door steenen van de rotsen te wer pen, 20,000 man hadden kunnen terugdrijven. Aldaar ongehinderd te gen de hoogten opgeklauterd zijnde, bevonden de troepen van dom Mi guel zich in het hart van het eiland. Bij hunne nadering van Funchal had er eene kortstondige vertooning van verdediging plaatsna slechts één kanonschot te hebben laten doen, vlugtte Valdez met vele der voor naamste inwoners aan boord van eene Engelsche korvetwelke in de baai van Funchal ten anker lag." De heeren John Doyle en M. Young zijn eindelijk in vrijheid ge steld en daar zij op staanden voet Portugal moesten verlatenhebben zij zich op eene Engelsche stoomboot ingescheeptwelke den 4 de zer te Lissabon was aangekomen. Met depeches van sir Edward Codrington heeft men ook hier de tijding ontvangen, dat hij met den pacha van Egypte eene overeenkomst gesloten heeft voor de ontruiming van Morea, en dat dienvolgens de transportschepen reeds onder konvooi van een Engelsch oorlogschip af gezonden waren, om Ibrahim's troepen aan boord te nemen. Volgens brieven uit Columbiavan den 15 ju lijhadden de Peru vianen een inval in Columbia gedaanen maakte Bolivar, die de natie tot de wapenen opgeroepen had, zich gereed oin tegen hen te veld te trekken. FRANKRIJK. v PARIJS den 16 september. Z. M. is den 12 dezer van Colmar te Luneville aangekomen. Overal op zijnen weg wordt Z. M. met veel geestdrift ontvangen. De bisschop van Baijonne is nu ook nog opgetreden, om zijne af keuring van de koninklijke verordeningen omtrent de geestelijke scho len, door middel van de dagbladen der priester-partij, te openbaren. De Constitqtionnel zegt, dat hij te laat komt. De gewaande worstel strijd der bisschoppen tegen die verordeningen is, zegt hij, reeds ver geten: de kampvechters van de priester-partij schreeuwen nog*, doch te vergeefs; 'niémand geeft er meer acht op. Men houdt het daarvoor, dat die geheele zaak afgedaan is. De meeste bisschoppen hebben de wet gehoorzaamd of zullen het doen. Zoo er sommigen onboetvaardig blij ven, zal men het buiten hen afdoen. Zien zij niet, dat niemand hen ondersteunt; hun geestelijk opperhoofd zelfs, de Paus, door hen, zegt men, aangezocht om eene bul tegen die verordeningen uit te vaardigen, heeft zijne hooge en achtbare waardigheid, in eenen zoo verstandeloo- zen twistniet in de waagschaal willen stellen. Dat dus de weerstre vende bisschoppen, zoo er nog zijn, naar hunne kerken terugkeeren en den staat met rust laten. De geloovigen verlangen naar hunne weder- keering en het wereldlijke gezag noodigt er hen toe uit, om er hen nog niet toe te gelasten." Men verzekertdat het gouv/ernemetit stellig geweigerd heeft een eigenhandigen brief van dom Miguel tot verdediging van zijn gedrag aan te nemenals geene staatkundige betrekkingen onderhoudende met dien pfins, na de onwettige daden, door hem gepleegd.' Z. M. de koning van Beijcren heeft den braven Eynard, die zoo veel voor de Grieken gedaan heeft en nog werkelijk doet, tot ridder van de Beijersche kroon benoemden hem in een eigenhandigen en zeer vleijendcn brief daarvan kennis gegeven. NEDERLANDEN. *s GRAVENIIAGE den 16 september. Bij twee besluiten van den 29 augustus II. heeft Z. M. eenige nadere verordeningen vastgesteld nopens de vervaardiging der ijzeren inhoudsmaten voor drooge waren, en om trent de zamenstelling van de, uit hout vervaardigde inhoudsmaten, mede voor drooge waren. In de zaak van den boekdrukker M. van der Ven 'zie ons no. 112) heeft de correctionele regtbank alhier gisteren uitspraak gedaan. Dezelve is veroordeeld tot eene gevangenis van 6 maanden600 boe te en ontzegging van de uitoefening der burgerlijke regtengedurende den tijd van 5 jaren, en wat betreft de civile vordering, is de geda ne eisch geadjudiceerd tot verklaring dat het geschrift is lasterlijk en tot het ten koste van den gedaagdenin het arrondissement 's Gra- den 23 September. vanhage, doen aanplakken van het vonnis, ten getale van 300 exempla ren. Men verneemt, dat dezelve van deze uitspraak in hooger beroep is gekomen. 's GRAVENIIAGE den 18 september. Z. M. heeft gedaan de navol gende benoemingen Tot minister-resident bü de Hanzee-Stedende baron R. IV. van Golsteintot dus verre zaakgelastigde bij dezelve. Tot minister-resident bij het hof van Badende heer mr. A. IV. L. M. Heldcwier tot dus verre zaakgelastigde bij hetzelve. liet onweder van den 12 heeft ook de gemeente Staphorst (pro vincie Overijsselgetroffen, alwaar, buiten andere schaden, eene menigte huizen van derzelver daken werden beroofd, en een twintigtal, meestal geringe arbeiders-woningengenoegzaam geheel in puin verkeer den eene arme weduwe vond daarbij, met haren zuigeling in den arm, haar graf onder de puinhoopen harer ingestorte woning, en laat nog drie overgebleven kinderen hulpeloos achter. MIDDELBURG den 22 september. Volgens'gedane publicatie van Ileeren Burgemeester en Wethoudersvan den 18 dezer, (zie het laat ste No. dezer courant) houdt de commissie tot het onderzoeken van cn beslissen omtrent de redenen van vrijstelling en uitsluiting van de Schut' terijenop het raadhuis alhier, hare zittingen als volgt: Óp heden den 23 dezer, voor de ingeschrevenen van de jaren 1794, '795. >79<> 1 1797 en 1798. En op morgen den 24 dezer, voor de ingeschrevenen van de jaren 1799, 1800, 1801, 1802 en 1803, beide dagen des morgens om 9 uren. Men zie verder de bepalingen in gemelde publicatie vervat. ZEE-TIJDINGEN. VLISSINGEN den 16 september. Sedert den 13 dezer zijn, voor Antwerpen bestemdalhier ter reede gekomen VQlise, kapt. P.Rodi, van Palermo, met zwavel en olie; de Maria kapt. E. R. Borchers, van Seville, met wolde Vrouw Ililkekapt. G. Wijkiüan, van Nice met olie enz.; Bouginakapt. R. T. de Jonge, van Koningsbergen, met rogge; de Jonge Bodewijk kapt. H. A. Wage naar, met houtwaren, en Catharina Margarethakapt. J. Brodersen met tarwe, beide van Jliga de Jonge Johanna kapt. W. J. Poel, van Petersburg, met potaschde Vrouw Elisabethkapt. J. H. Cappen en Delpen kapt. J. H. Kraelftbeide van Memelmet houtwaren. Gisteren is van onze reede naar zee gezeild Charlotte Louisekapt. J. Vilmouvan Straalsund naar Ilavre-de-Grace met tarwe. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en den 14 en 15 dezer van onze reede naar zee gezeild Clorindekapt. L, Clarynaar Nice, met stukgoederen; Cocquetkapt. F. Cowansnaar Londen, met boomschors; Hortence, kapt. H. J. Net- scher, naar Batavia, met stukgoederenVEsperancekapt. A.vanGeyt, naar Londen en de Harmoniekapt. J. H. Deddesnaar Corkbeide met boomschorsde kleine Hans kapt. C. G. Hagen naar de Oostzee, en la Ville de Port Louiskapt. F. de Heers, naar Port-Louisbeide met ballastChristina Voskapt. N. A. Smaalnaar Cork met boom schors IVyoming, kapt. J. Coulon, naar Lissabon; die Hojfnungkapt. J. F. Berding, naar Memel; the Maxilan kapt. J. Batchelder, naar Sumatra, en the Forettkapt. H. W. Benners naar St. Ubes alle vier met ballast; de Vrouw Gezina kapt. R. J. Bossinganaar Londen, met boomschorsAlbertine kapt. J. P. C. Vagtnaar de Oostzee met ballast. VLISSINGEN den 20 september. Gisteren is alhier ter reede geko men the G/orykapt. Th. Srilesvan Londen naar Rotterdam gedesti lleerd met stukgoederen. Ook zijn gisteren en heden, voor Antwerpen bestemd, op onze reede aangekomen Fadrenelandetkapt. N. E. Lunoe, van Gothenburg, met staal cn houtwaren; Hoop op JVelvaartkapt. S. J. van der Meer, en Fenna kapt. A. K. de de Weerd beide van Koningsbergen, met granen; Die- verdina, kapt. P. MeintzvanDantzig, met houtwaren Herku/cskapt. II. W. Krichler van Petersburg, met lijnzaad: Zelden Rustkapt. G. A. JonkholF, van Koningsbergen, met granen Maria Luciakapt. L. B. Kuper, van Riga, met lijnzaad; IVinternkapt. L. Holsten die Ve- nuskapt. B. IL Jams, beide van Gothenburg, met houtwaren; die Hojfnung, kapt. Ganschors, van Petersburg, met lijnzaad; IVctt renner kapt. J. F. Saniberlickvan St. Domingo, met koffij. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 16 dezer van onze reede naar zee gezeild Anna, kapt. V. Milora, naar Palermo, met ballast; Elisabeth, kapt. V. MiTalisra, naar Petersburg, met bindrietde Vrouw Aukjekapt. H. J. Wolkammer, naar Hamburg, met stukgoederen; Abrahamkapt. II. Balchen naar Christiaanzandmet ballastde Goede Hoop kapt. J. E. Kwabenbrug, naar Edimburg, met boomschors; de Vrouw Ankjekapt. A. M. Kretsmer, naar Hamburg met koffijAdtniraal Buyskes, kapt. J. Duncan naar Batavia met stukgoederen Lucille, kapt. B. L. Maistre naar Havre-de-Grace met ballast; la Louisekapt. B. Arsstennaar Gibraltar, met boomschors; Maria, kapt. D. Langeop avontuur, met ballast; de Jonge Oranciakapt. S. de Best, naar Batavia, met stukgoe deren; la Narcisse, kapt. T. Cabannaar Boulogne, met tarwe; Forttt- na, kapt. J. C. Beug, naar de Oostzee, met ballast; Egberdina kapt. F. J. Bastiaansnaar Bristolen Pheebekapt. II. Crawfund, naar Cork, beide inct boomschors; Graff von Essen, kapt. C. J. Krohn naar Else- neur, en Louise, kapt. J E. Schmidt, naar de Oostzee, beide met bal. last; Meteore, kapt. J. Stappers, en de Felix kapt. M. van Dijclt beide naar Rio-Janeiro, met stukgoederen la Belle Alliancckapt. O. A. Wilrtiannaar Londen, en de Vrouw He/enakapt. S. C. de Vries, naar Huil, beide met boomschors. VERE den 15 september. Heden is alhier ter reede gekomen het Ha- noversch kofschip gevoerd door kapt. J. J. Heuvelvan Riga naar Ant werpen gedestilleerd met hout. VERE den 19 september. Gisteren avond is alhier ter reede gearri veerd de Anna Elisabethkapt. B. Grodt van Christiaansöe naar Ant werpen met lijnzaad en de Eenzaamheidkapt. C. O. Westermark van Libau naar Rotterdam gedestilleerd met rogge en girst. O O

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1828 | | pagina 1