BESTUREN zn ADMINISTRATIES. ADVERTENTIES. Qetrouwd A. P. DRONKERS Middelburg en den 12 Julij 1827. G. C. BL AAKHERT. De Weduwe VERMEULEN maakt haren geëerde Begunstigers be kend dat zij met haar Kraam staat op hare gewone plaatsover het Leeuwtje te VLISSINGEN; bakt WAFELS en BROEDERTJES, zijnde de Wafels gemerkt I. S. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie, belovende eene prompte en zindelijke bediening. STOO M-JA G T Te Middelburg, ter Boekdrukkerij van de Gebroeders ABRAHAMS» NOTIFICATIE. De GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND brengt bij dezen ter kennis der belanghebbenden dat door Zijne Excellencie den lieer Opper-Jagerraeester "van Zijne Majesteit, Opper-Houtvester voor de Noordelijke Provinciën met overleg van Hun Ed. Groot Achtbare de Gedeputeerde Staten, is bepaald: dat de Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen, in die Provinciezal geopend zijn op den 20 Julij aan staande; met dien verstande echter, dat dezelve, wat de publieke Jagt aanbelangtalleen geopend wordt op het Water langs de Stranden en Oevers van Waterplassen en op lage moerassige Landen, en bepaaldelijk gesloten blijft in en langs Bosschen als mede op Bouw- en Weilan den tot het gewone Jagtveld behoorende. Zullende de opening van de Groote Jagt nader worden bekend gemaakt. Middelburg den 14 Julij 1827. De Gouverneur voornoemd VAN VREDENBURCH. AANBESTEDING. Op den 27 Julij 1827, des voormiddags ten elf uren, zal, aan het lokaal van het Gouvernement te Maastrichtworden aanbesteed Het inrigten van de voormalige Minnebroeders-Kerk te Maastricht, tot een Geregtshof, Stal en Kazerne der Marechaussee. Van het bestek, waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, kan in deze Provincie worden kennis genomen ter Secretarie der Stad Middel burg. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, in Zeeland, brengen bij dezen ter kennis van een iegelijk dien zulks "zoude mogen aangaan dat bij hun is ingekomen het hereijferde Kohier van de Belasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen, over de dienst van 1827. En dat dit Kohier in handen van den Heer Ontvanger der Directe Be lastingen alhier zal worden gesteldten einde het bedrag daarvan te innenop de termijnen die bij de bestaande wetten zijn voorgeschreven. Burgemeester en Wethouders herinneren bij dezen alle Belasting-schul digen dat zijwelke hunne verschuldigde Belasting reeds geheel mog- ten hebben aangezuiverdzich ter verrekening en bekoming van resti tutie casu quo van dezelve, bij den Ontvanger der Directe Belastingen voornoemd zullen kunnen vervoegen. En opdat een iegelijk hiervan kennis dragezal deze worden afge kondigd en aangeplaktmitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 16 Julij 1827. Burgemeester en Wethouders voornoemd B IJ L EVE L D. Ter ordonnantie van Hun-Ed. Achtbaren J. F. BIJLEVELD Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, brengen bij dezen ter kennisse van de Ingezetenen dezer Gemeente, dat de Patenten over den jare 1827 ingevuld gereed liggen, en dat tot de afgifte van dezelve, ten Stadhuize, zal worden gevaceerd op de vol gende dagen alsDingsdags Vrijdags en Zaturdags van iedere week des morgens van 9 tot 12 uren, en zulks gedurende het tijdvak loopen- de van den 17 dezer tot den 14 Augustus daaraanvolgende. Vermanende Burgemeester en Wethouders voornoemd de belangheb benden, om in persoon te compareren en zich dezen tijd ten nutte te maken, ten einde alzoo van kosten bevrijd te worden, daar Hun Ed. Achtb. verpligt zijn, volgens Art. 2 van Zr. Ms. Besluit van 17 Octo- ber 1820, om de onafgehaalde Patenten of de afschriften van dezelve, door Deurwaarders der Directe Belastingenonverwijld aan de Patent- pligttgen te doen uitreiken tegen voldoening van 10 cents, terwijl zij bovendien vervallen in eene boete van f 15, indien zij des aangevraagd wordende hun Patent of het afschrift niet kunnen vertoonen. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 14 Julij i8zy. Burgemeester en Wethouders voornoemd B IJ L E V E L D. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtb. J. F. BIJLEVELD, Secretaris. J-{eden beviel voorspoedig van een* welgeschapen ZOONPieternella Aivarez geliefde Echtgenoote van Goes B. H. J A N S S E N. den 13 Julij 1827.. y\an mijne Vrienden en Bekenden betuige ik mijnen dank, voor zoo vele bewijzen van belangstellende deelneming, ondervonden in het voor mij zoo smartelijk verlies van mijne geliefde eenige Zuster, mij onlangs door den dood ontvallen. Middelburg JOSINA CORNELIA PAIJEN. den 17 Julij 1827. J-JEDEN vervolgt men, in den Langendelft Lett. H. No. 18, met het Verkoopen van meergemelde fraaije Verzameling BOEKEN enz. Wordende op Heden ook gepresenteerd het overschoone Werk van van LOON en van MIERIS. NB. Zoo er tijd overig is, zal men Heden ook nog een aanvang ma ken met de PRENTKONSTenz.dit niet zijndedan Woensdag Mor gen, precies ten 10 uren, hiermede beginnen. OPENBARE VERKOOPING, Vrijdag den 20 Julij 1827, op den Nieuwendijkj te VLISSINGENdes voormiddags tien uren, van eene schoone partij nieuwe gezaagde en ongezaagde HOUTWARENónder welke ook Greinen en Vuren Dorschvloer-Deelen. Alles daags voor en op dien der Verkooping aldaar te zien. Rij den Boekverkooper J. OOMSop den Langenburgtzijn te bekomen Heele en Gedeelten van LOTEN, voor de Zesde Klasse der 136ste Kon. Neder!. Loterij. De trekking begint den 23 Julij 1827. DEMERARY and ESSEQUEBO. T'ne untersigned, in capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequebo advei tises by these presentslor the fust, second and third time, that he willby virctie of certain Sen tences of the Honourable Court of Criminal and Civi] Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenancesviz Firstly. In the month of April 1828 the SUGAR-PLANTATION CONCORDIAsituated 011 Wakenaam-Island River Esse quebo, the property of the Heirs ol' Ciifton. Secondly. In the same monththe SUGAR-PLANTATION LE DESTINsituated on the West-Sea-Coast of Demerary the property of O. L. Schultz. The Judicium of Prae- et Concurrentia 011 the Nett proceeds of the above Sales will be held by the said Honourable Court of Justice, three monts afrer the respective days of Salefor which reason all those, who may pretend to have any righttitle or interest to the Nett proceeds of said Plantations, are herewithby himthe untersigned Deputy First Marshal of said United Colony summoncd to appear in person or by their Attornies, to lay their Claims in due forrn before the Honourable Court of Justice of the aforesaid United Colony of Demerary and Esse quebo, at their Session in the month of August 1828, under a penalty that against the non-appearers will be proceeded as rhe Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are daily to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL Co.No. 7 Austiti-FriarsLotidon, and P. J. LE JOLLE Esqr. Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 26 April 1827. J. D. HALEY, Deputy First Marshal. Xe koop eene beste LINNEN-PERS, MANGEL, VELD-TENT en twee LINNEN-KASSEN I. 200. Jn lossing P. van HOEK en JAN de ZEEUW,, met eerste kwaliteit van LANGSTRAATS HOOI. Bij den ondergeteekenden ook nieuwe Brabandsche Speken, per honderd tot 10 Gulden; ook Bus-, Schaal- en Meetkolen Smits Gruis en Droog-Kolen Beuken Mutsaards Vaam hout, Brabandsche Kaarsen, enz.; adres bij L. de ZEEUW, Kinderdijk, P. 99. Op eene Plaatswaar dagelijks gelegenheid is tot communicatie met Zeeland, wordt, op billijke voorwaarden, aan één of twee Jongelingen van de Hervormde Godsdienst, aangeboden, INWONING, OPVOE DING en ONDERWIJS zoowel in hetgeen het lager Onderwijs be treft als in de Latijnsche en Grieksche Talen en hetgeen verder be hoort tot de voorbereiding voor het Akademiesch Onderwijs. Tot bekoming van nadere informatien kan men zichmet gecachetteer- de en gefrankeerde Brieven, gemerkt met de Letters 1'. W.adresseren bij J. de VOS Co.Boekhandelaars te Dordrecht. LEENDERT EMANUEL KUNSTENAAR, in de Tours eTAdresse en Mechqnieke WERKTUIGENadverteert dat hij te VLISSINGEN is gearriveerd, en onderscheidene nieuwe stukken heeft medegebragt van zijne eigene vinding; hij vindt Het onnoodig zijne bekwaamheid in dit vak breeder te annonceren, dewijl zijne habiliteit alhier en elders ge noegzaam bekend is. Zijwelke eenig onderwijs begeerenof hem in Sociëteiten of partikuliere Gezelschappen gelieven te ontbieden, kunnen zich vervoegen in de Stad Denemarken, op de Haven, bij de Beurs, alwaar hij, is gelogeerd. - J)e Heer CHARLES LOUIS PLATEL Buikspreker, Physiciert Kunstoefenaar van behendige Touren met de Kaart en in het Jongleren met 4 °f S Ballen heeft de eer aan het geëerde Publiek van VLIS SINGEN te berigtendat hij op heden avond ten 9 uren precies, eene eerste Representatie zal geven van zijne Kunst-oefeningen, bij J.Potwijn in het Koffijhuis VUnion. Daar hij in andere plaatsen het genoegen heeft gehad van aller voldoening weg te dragen, zoo vleidt hij zich dat hij ook hier, door zijne behendige Touren en andere Kunststukken, geen minder genoegen zal geven. De Buikspraak hem zoo eigen zijnde zal een voornaagi deel van het Avond-bedrijf uitmaken. De Intree is 3o Cents per Pérsoon. pene bekwame HUISHOUDSTER tusscben de 30 en 40 jaren oud, biedt hare dienst aan terstond of met Novemberadres bij de Weduwe SmithSt. Pieterstraat. Xefstond eene MEID benoodigd met de Pot kunnende omgaan, op het Huis van Domburg. VLISSINGEN. Op Zaturdag namiddag den 21 dezer, in den Prinsen Hof, HARMONIE met zwaar VELD-MUZIEK zullende het zelve gevolgd worden door een GROOT BAL en eene schoone ILLU MINATIE. De Intree voor een Heermet of zonder Dame, is f 1 5°» waarvoor eene Flesch Wijn zal kunnen bekomen worden. Gedurende deze laatste Kermisweek alle dagen MUZIEK. DAGEN en UREN van AFVAART DE PRINSES MA U IA NNE. VAN MIDDELBURG NAAR ROTTERDAM. Vrijdag den 20 Julij 1827, des morgensten 7J uren. Zondag 22 VAN ROTTERDAM NAAR MIDDELBURG. Zaturdag den 21 Julij 1827, des morgens ten 12 uren. Maandag 23 4J De Vracht-Goederen zullen één uur voor het afvaren van het Stoom- Jagtmoeten worden bezorgd ten huize van den Commissaris, zullende 11a dit tijdstip niet worden aangenomen en worden de Passagiers verzocht de Kaartjes voor hunne Plaatsen af te halen bij de Commissarissen over het Beurtveer der beide Steden. NB. De Lijst, houdende de bepaling der dagen en uren van afvaart, tot ultimo Julij ingeslotenis te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahams, alsmede bij den Conducteur Ouwcrkerk h 10 Cents.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1827 | | pagina 2