N". 85. MIDDELBURGSCIIE Dinosdag NIEUWSTIJDINGEN. RUSLAND. KROONSTAD den 23 juni/. Woensdag den 20 dezer is Z. M. de. keizervan Pecerhoff, des avonds ten 11 uren onverwachts aan boord vaii het admiraalschip Azoff gekomen. Op hetzelfde oogenblik gaven 2 kanonschoten aan de officieren, ambtenaren en matrozen der vloot, die zich aan wal mogten bevindensein om naar hunne posten terug te keeren. Des morgens ten 3 uren werd aan het gansche eskader seiri gegeven om het anker te ligten en onder zeil te gaan, en ten 4 uren werd de admiraals-vlag aan boord van de Azoff gebragt, alwaar de kei zerlijke standaard terstond opgeheschen en door alle schepen en vestin gen van {KroonstadKroonslot en Risbanc met 2000 kanonschoten, be groet werd. De gcheele vloot geraakte met eenen zachten en gtinstigen wind 'in zee, en manoeuvreerde donderdag onder het oog-van Z. M. den keizer, op d^ hoogte van Krasnaia Gorka. Des avonds ontving het eskader be vel om den togt te vervolgenen des 'middernachts kwam Z. M. op onze recde aan boord van het jagc Forneohetwelk dqor eene stoomboot op sleeptouw genomen was. De keizer keerde vervolgens in eene sloep naar Peterhoff terug. DUTTSCHLAND. FRANKFORT den 9 julij. Men heeft berigten van Odessatotden 3? junij. Dezelve melden niets naders van belang uit Konstanti- nopel, maar behelzen de tijding, dat de vrede met Perzie op het punt zou zijn van gesloten te worden. De schach van Perzie zou zoo als men er bijvoegt, bi.) liet vredesverdrag aan Rusland afstand doen .vgn aj de landen tot aan de rivier Ara.se, waaronder oók de vesting E/i- van. Men was te Odessa over deze uitkomst van zaken zeer verheugd. Zoo het' schijnt was zij door verscheidene overwinningen op de Perzen, voorafgegaan. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 11 julij. Het traktaat tusschen Engeland, Frankrijk tji Rusland ten behoeve van Griekenland is bepaaldelijk verleden vrij dag in Downingstreet geteekend, „Wat den inhoud van dit traktaat betreft," zeide gisteren de' Times' „deze is nog niet bekend, maar iut.usscheu kan men verzekeren dat des- zelfs uitvoering niet vertragen, zal. Reeds vernemen wij, dat de Rus sische vloot naar de Middellandsche zee gezeild is, en dat zij vereenigd met de vloten van Engeland en van Frankrijk eene magt zal uitmaken tegen welke de Turken niet in staat zullen zijn om tegenstand te bieden. Wij hopen dat eendragt bij de operatien der driekleurige scheepsmagt heerschen zal, en dat de mogendheden, die hun aandeeL. leverendoor dezellde beweegredenen gedreven worden en stipt naar een zelfde doel streven zullen. De gemeenschap tusschen Turkije en Egypte is ge makkelijk af te snijdenen door dien maatregel alleen zullen de Turk- stche troepen van den hun noodigen onderstand verstoken zijn. Oosten rijk is, ongetwijfeld, zeer tegen eene bepaling geweest, waarbij Grie kenland erkend stond te worden als eenen ónafhankelijken staat onder bescherming der drie groote mogendheden. Die mogendheid vreest voor deszelfs Italiaansche staten het voorbeeld van het welgelukken én ondersteunen van revolutionnaire beginselen; maar laat zij dan hare Ita liaansche staten met meer zachtheid regeren -of, indien zij hare opper- magc wil uitoefpnen gelijk de Turkenzich voorbereiden om ze even eens te verliezen. Zij zegt, dat men meer voor Griekenland doet, dan voor de Zuid-Amerikaansche republieken gedaan is; maar voor Grie kenland moet ook meer gedaan worden; de Zuid-Amerikaansche repu blieken hebben zelvcn hunne onafhankelijkheid gevestigden hadden geene hulp noodig," De partikuliere brieven van Konstantinopelgisteren alhier ont vangen, d.eel.en nog ecnige bijzonderheden mede nopens het weigerach tig antwoorddoor de Porte op de voorslagen tot bevrediging van Grie kenland gegeven. De toon van dat antwoord zeggen zijis fermmaar heeft niets van dat anders gewone trotsche. Het 'begint mét te verkla ren dat oene bewilliging in de vorderingen der mogendheden zou strijden met de grondwetten des rijks, welke het buiten dt magt van den sultan is om te veranderen. Voorts wordt er in gezegd, dat nergens eene Griek- sche natie bestaatdat wel eene menigte Grieken in de Turksche sta ten verspreid zijn, die ongemoeid hunne godsdienst uitoefenen, in alle opzigten goede onderdanen zijn en den schepter der regering erkennen als goeder-tieren en vaderlijk dat het volk van Morea, hetwelk men den paam van Grieken geeften hetwelk de Turksche wapenen thans bezig Zijn- om ten onder te brengen, een mengsel van verschillende natiën is, opgeschikt tot bestuur of orde, en niet bekwaam tot cenige zametistem- ming dan om te plunderen. liet antwoord eindigt met een beroep op de uitspraken van Verona, waarbij de integriteit der bestaande mogendhe den erkend en verklaard wordt dat de mogendheden niét in de zaken van Griekenland kunnen tusschenbeide kómen. Het schijnt duidelijk genoeg uit dit geheele stuk, dat, hoezeer de Porte de voorslagen cfer mogendheden op alle mogelijke^ wijzen wil zoeken te ontgaanzij geen plan heefc tot krachtdadige^ tegenstand, en dat de Turkengelijk zij gewonelijk doen, goedschiks zullen buigen ivanneer zij 'zién dat hun geene andere keus-meer overblijft. Men heeft hier tijditigen van Brazilië tot den 10 mei. Den 3 dier maand heeft 'dé keizer -de zitting der twee kamers geopend met eene aanspraak, waarin Z. M. melding maakt van het overlijden der keizerin de- aandacht der kamers op den financielen toestand des lands vestigt en dok spreekt van het. huwelijk zijner dochter, de koningin van Portugal, met zijnen broeder, den infant don Miguelthans te Weenen en de hoop uitdat hij weldra dien broeder aan het hof van Brazilië zal ziep. Omtrent dén oorlog met Buenos-Aijres zegt Z. M.dat'deze zal duren tot dat de provincie aan deze zijde der Plata, die aan Bra zilië behoortvrij van vijaniUn zijn zal, en Buenos-Aijres de onafhan kelijkheid van het Braziliaansche rijk, gemelde provincie daaronder be- 'grepenerkend zal hebben. Het onverwachte -vertrek van den -ambas sadeur der Verecnigde Staten noemt de keizer ongegrond en Z. M. be grijpt, dat dit voorval geene ongerustheid moet inboezemen, daar men: zich verlaten kan op de wijsheid van den president en de regtvaardig- Uéi'd en onpartijdigheid der Vereenigde Staten. - In een brief van Buenos-Aijres, van den toaprilwordt verzekerd dat hoezeer de vrede met Brazilië nog niet gesloten is, men alletl grond heeft te hopen, dat de oürlög weidra geëindigd zal zijn F 11 A N K R IJ K. PARIJS den 10 julij. De baron Cuvier en de advocaat-generaal dé Broe hebben ook geweigerd den post te bekleeden van lid van de com missie tan oppertoeverzlgt over de censuur, en de koning heeft in hUrl- ne plaats als zoodanig benoemd den staatsraadt Blaire en den raadsheer Van het hof van cassatie Oliïvier. Een verscheurend dier, hetwelk men meent tot het geslacht der hyena's te behooren zwerft thans rond in het distnkt van Mersebaürg» 1 bij het meer van Constantz. Na eene menigte Vee en zelfs eenige kin deren verslonden te hebbenheeft het zich laatstelijk geworpen op eeil troep metselaars-knechts die, om zich' naar hUn werk te begevefthet voetpad van een klein bosch volgden het heeft er twee Van vermooTd én aan een twintigtal verwondingen toegebragt. Men maakt op dat Ver-f woed dier jagtmaar tot hiertoe heefc-men het niet kunnen doodetl het Schijnt dat de hardheid en dikte der huid het in veiligheid stellen tegen geweerkogels. - n NEDERLANDEN. 's GRAVENHACE dén 12 julij. Bij besluit vatl den 2 julij heeft Z. M.-tot referendaris bij het mihisterie van binnénlandsche Zaken-be*v noemd den heer .7. F. Serrurier, secretaris der commissie van landbouw in Noord-Hólland. 1 Het fac-simile van de Unie van Brussel, hetwelk, op last des Kö» ningster 'slaridS steendrukkerij alhier vervaardigd werd, ïs> afgewerké en ziet thans hét licht. Wegens de grootheid van het stuk en tot het gèmitkkelijk maken van het gebruik -is-hetzelve in vier bladen verdeeld', géwordén, wélke eclter zoodanig Zijn ingerigtdat dezelve- aan elkart») jdér kunnen worden gehecht, Wannéér'zij de oorspronkelijke akte getrouw 1 voorstenen. Zoo wel het verbond zelveals de haUdteékeningen valt- dé 250 aanzienlijke'onderteekeharètlzijn op het rraauwkeurigst door dett jheer D. Abrahamseersten g'Oitverrtements lithographistonder hot toe*f •zigt van jHr. II. J. Caanreferendaris bij het ministerie van binueti- landsche zaken, op de steenen OVergebragt. De substituut archivaritii van het Rijk, mr. J. Cl de Jongeheeft, na de afwerking, het geheel met het oorspronkelijke vergelekèft en-door zijne handteekening bekrach tigd. Wie hef gewigt van dit verbond kent, zijnde het eenige, waarbij al de Nederlandsche gewesten zrctrptot handhaving hunner vrijheid, te gen de Spaansche dwingelandij Verbonden -hebben en hetwelk zoo groo tten invloed'op 'dén toestand van Nederland heeft uitgeoefend, z'al de •goedwilligheid van 7. M.om de natie nader met hetzelve bekend tai maken, op prijs stellen ,-en zal zich verheugen, in hetzelve-eenen tegeii-b hanger vaii het fac-shnilè der linie vart Utrecht te ontvangen. - Het fac simile dezer unie van Brussel is ter algémeene 's lands drukkerij verkrij* baar gesteld, tegen den prijs van f i", en'vart hetzelve zijn bij de boek* handelaren, in de hoofdsteden van elke provincie en bij derzelver cor respondenten exemplaren te bekomen. De heer de Jongedie, in het ijaar 1-825, in opzettelijk werk, dit verbond behandeld heeft, sceU •zich voor, weldra eenige bijvoegselen tot en verbeteringen op hetzelve in het licht te geven. e - Mén verneemt dat de commissie, aan welke door Z. M. de sta tistieke werkzaamheden voor dit Rijk zijn opgedragenweldra de leersc© vruchten van haren arbeid zal mededeeien. Dezelve zullen bestaan in eene opgave der bèvólking van het koningrijk der NederlandengeduJ rende de jarën 18,15 tot en met 1824 enz., vervat in 31 tabellen, weh- ke op dit oögehblik ter algemeene 's lands drukkerij met de uiterste zörg worden in gereedheid gebragt. Deze opgave zal vergezeld zijn door eene niet officiële toelichténde memorie, onder den titel van: Ontwikke ling der 31 tabellenuitgegeven d-oor de commissie van statistiek enz.» vervaardigd door den héér Ed. Smitssecretaris dier commissie. ZEE-TÏfÖINGEN\ AMSTERDAM den 13 julij. Te Vera-Crux is aangekomen Zr. Ms, oorlogsbrik de Valk kapt.-luit. van Es. VLISSINGEN den 14 julij. Den 11 dezer is alhier gearriveerd hec schip Julia kapt. D. Daviesvan Londen met baltest. 2; Van quarantaine Is ontslagen en heden naar Antwerpen opgezeild» F Adriennè,'kapt. H. Gu-yotvrii dé HïlV'itnnah. u J Ook zijn van denr 11 dezer tot hedertvoor Antwerpen bestemdal hier tér réede'gekoffien- The Cliftonkapt. W. R. Muller, Van Li'verpool ,-met ijzer; Fortu na, kapt. J. JJTJaneke vÊnT~Pétmlmrg", met koper- en-petasch\—kt Bonne Interition', kapt. E. Rehault 'j van Rouen met marmer en pleis ter de Engelschè stoomboot Monntaihiérkapt. W. Mate; met passa giers, en rEiperance kapt. A. van!TGfeytmet Stukgoederen beide van Londen; de ITouw Gezina, kapt. N. II. Baas van Pétersburg, met stukgóed'er'én.' -* Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze "reécfëHfiaar ïsa gezeild le Jeuneftalipthkapt. Dupeffieu naar Duinkerke en Isabella Mariakapt. j J.' F. "Ulrlch óp avontuur, beide met ballast; MaYie EF» 'liotkapt.' R. Pëarcé ïiaar Londen, met haver; Harriet, kapt. G. tl. Buysman naar Batavia, met stukgoederen; the Maykapr.'.J.Melony, naar'Belfflstde Jo'ige Ferdinandkapt. J. J. Doeskennaar St. Ub'es, en de Ferwac'itingj'kapt. J. H.' Schippernaar Sandwich alle drie -met boomschors; Brunettkapt. W. ShaW naar Boston; de .Jonge Lodew ijk 9 kapt. II. A. Wagenaar, naar de Oostzee; Speculation kapt. A. Wick- lund, naar Fihland; Gcdrge Philip, kapt. T. G. Rentz naar de Oost zee en Theresi'akapt. J. Poodsc', naar-de Marennesalle vijf met baC- iastM'aria'Miithilda kapt. C. van der HoeVen naar Rio-Janeiromet stukgo'edercn'; dèpelikaankapt. J. H. Rieke naar Londen-, met boom schorsde Triton, kapt. J. WaHér, naar Gothenburg mét ballastde E/iza kapt, J. Renken naar Londen, met haver; de Jonge Orancia kapt. S. de Best, naar Batavia, met stukgoederen; Caroline kapt. P. 'Bigtioneau, narfr Nantesmet steen de'Jonge Sophie, kapt. J< F. Muys'» uaar Londenmet boomschors. L O O

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1827 | | pagina 1