den opgegeven waarop de Schepen, zoo rot het innemen der Ladingen als rot vertrek, gereed zullen wezen; terwijl de Directie haar besluit, waarbij de laagst inschrijvendcn (behoudens het achtgeven op de hoe danigheid der aangebodene bodems) bij voorkeur in aanmerking zullen worden genomen, onmiddelijk na expiratie van den bovengenoemden termijnter kennisse van de belanghebbenden zal brengen. 's Gravenhage den 2 Julij 1827. G. SCHIMMELPENNINCK, fung. President. DE CLERCQ Secretaris. AFKONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, gezien de missive van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen van den 22 dezer; gezien Art. 95b. der Wet van den 28 Junij 1822 {Staats blad no. 15); maken bij deze aan alle Ingezetenen dezer Gemeente be kend dat het Kohier B. van gedane schatting der bij voorzeide Wet vastgestelde Belasting op het Personeel, over den jare 1827, op den 14 dezer door den Heer Gouverneur dezer Provincie is executoir ver klaard, en ter invordering aan den Ontvanger overgegeven. Zullende dus een iegelijk, na bekomene kennisgeving van zijnen aan slag, verpligt zijn dien invoege als daarbijin overeenkomst met Art. 96 der Wetzal zijn opgegevente voldoenop poene van parate executie; terwijl de zoodanigen, die hun Aanslag-Biljet niet zullen heb ben ontvangen, zich van een dubbeld van hetzelve, kosteloos, ten Kan tore des Ontvangers, zullen kunnen voorzien, en zij die zouden mo gen vermeenhn dat de aanslag niet overeenkomstig is met hunne opgave of met de plaats gehad hebbende tauxatie opneming en telling, Zich deswegens schriftelijk, op ongezegeld papier, bij den Heer Controleur der Divisie zullen kunnen beklagen, binnen den tijd van eene maand na de dagteekening van hun Aanslag-Biljet. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze wor den afgekondigd en aangeplakt, alom waar zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 25 Junij 1827. Burgemeester en Wethouders voornoemd Voor den Burgemeester afwezig, VAN SONSBEECK, Wethouder. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtb. J. F. BIJLEVELD, Secretaris. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, in Zeeland brengen bij dezen ter kennisse van een iegelijk dien zulks zoude mogen aangaandat bij hun is ingekomen het Kohier van Patent- Regt over den jare 1827, en dat dit Kohier is gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier, ten einde het bedrag daarvan te innenop de termijnendie bij de bestaande wetten voorge schreven zijn. En opdat een iegelijk hiervan kennis dragezal deze worden afgekon digd en aangeplaktmitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 28 junij 1827. Burgemeester en Wethouders voornoemd B IJ L E V E L D. Ter ordonnantie van Hun-Ed. Achtbaren J. F. BIJLEVELD, Secretaris. A DVEItTEN TIEN. Middelburg, den 28 Junij 1827. pjeden zijn getrouwd D. de METS, Jr. en J. P. M. KOUSMAKER. 's Gravenhage 26 Junij 1827. Gisteren avond, circa negen uren, verloste' mijne geliefde Echtgenootc, E. J. Erissmannvoorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER. D. MOLENAAR Predikant. jyjijne geliefde Echtgenoote, Cornelia Dobbelaer de Wind, verloste gisteren avond allervoorspoedigst van eene welgeschapene DOCHTER. Middelburg den 2 Julij 1827. S. de WIND. Het heeft den Heer van leven en dood behaagdmijn teedergeliefden Echtgenoot, ADRIAAN BLOK, in leven Burgemeester alhier, in den ouderdom van ruim 72 jaren, na eene genoegelijke Echtverbindtenis van 46 jaren, aan verval van krachten, heden avond om negen uren, uit mijne liefde-armen weg te nemen en in de eeuwigheid over te brengen. Zij die zijn braaf en deugdzaam hart gekend hebben zullen gewis in mijne regtmatige droefheid deel nemen. Krabbendjjke JANNA WESTSTRATE den 26 Junij 1827. Wed. Adriaan Blok. DEMERARY and ESSEQUEBO. The untersignedin capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Denierary and Essequeboadvertises by these presentsfor the first, second and third time, that he will, by vfrtue of certain Sen tences of the Honourable Court of Criminnl and Civil Justice of said United Colonyexpose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS, .with their Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenancesviz Firstly. In the month of April 1828 the SUGAR-PLANTATION CONCORD1Asirunted 011 Wakenaam-Islnnd Iliver Esse quebo, the property of the Ileirs of Clifton Secondly. In the saine month, the SUGAR-PLANTATION LE DESTIN, situated on the West-Sea-Coast of Demerarythe property of O. L. Schultz. The Judicium of Prae- et Concurrentia on the Nett proceeds of the above Sales will be held by the said Honourable Court of Justice, three 'monts after the respective daysofSale, for which reason all those, vvho may pretend to have any righttitle or interest to the Nett proceeds of said Plantations, art herewithby him, the untersigned Deputy First Marshal of said United Colony summoned to appear in person or by their Attornies, to lay their Claims in due foriu before the Honourable Court of Justice of the aforesaid United Colony of Demerary and Esse quebo, at their Session in the month of August 1828, under a penalty that against the non-appearers will be proceeded as rhe Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are daily to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL Co.No. 7 Austin-FriarsLondon, and P. J. LE JOLLE Esqr. Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 26 April 1827. J. D. HALEYDeputy First Marshal. PUBLIEKE VERKOOPING binnen Middelburg, op Donderdag den 5 Julij 1827, van 306 Vaten SUIKER, 8 Vaten en 81 Balen KOF- FIJBOONENvan Dcmerarij anngebragt per het Schip Prins Frcderik der Nedet Zanden. Zullende de Notitien in tijds te bekomen zijn bij de Makelaars SpaanBorckelmans de Bruijnede Jagervan den Brocckt en Snijder. De Notaris Benteynte IJZENDIJKE benoemd bij gewijsde van d© Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Middelburg, in Zee land, zal, ten verzoeke van Mejufvrouw de Weduwe en de Erfgenamen van den Heer IV. A. van Groenewoudten overstaan van den Heer Vrederegter van het Kanton, den 7 Julij 1827, des namiddags ten drie uren, in de Herberg bewoond bij C. Schcerenste BIERVLIETpuhlick presenteren te verkoopen Een WOONHUIS, BAKKEETSTAL en verderen Timmer, met HofpleinMoeshof, Weide en Wal staande en gelegen te Biervliet in de Hoogstraatbenevens een gedeelte in de Oude Vest aldaar gelegen. Voorts een EINDE VESTaldaar gelegen aan de Westzijde van den Molenberg. De Veil-conditien zullen, acht dagen voorde Verkooping, ter lezing liggen ten Kantore van genoemden Notaris Benteynte IJzendijke. Men zal op Dingsdag en Woensdag den 10 en 11 Julij 1827, ten overstaan van den Notaris Jobs. van den Broecke en getuigenin de LatijnscheschoolstraatLett. D. No. 25 publiek presenteren te verkoo pen, een fraaijeti en zindelljken INBOEDEL, waaronder zich bevinden geboende KabinettenHoekkassenKleerkassen Uittrek en andere Ta felsBufetten Ledikanten met Behangsels, Bedden, Kussens en De kens Paardeharen en andere Matrassen diverse soorten van Porseleinen Glas-, Roomkleur en Verlakt-werkChineesch-Koper, Tafel- en Bed- Linnen, Stoelen, Spiegels, Kanapé's, Secretaire, Schrijf-Lessenaar Koper, Tin Blik en Ijzerwerk twee IJzeren Geldkisten eene Schouw, twee Mangels, eene Pendule, een Klok, een Vloer-LantarenSinirna- sche en Schotsche TapijtenVloerkleedeneene Tafel met een groot Marmeren Blad, Bogaard- en Vischnetten, enz. Deze Goederen zijn op Maandag den 9 julij te zien. De Boekverkooper C. E. SCHUTTERS, te Middelburgzal op Maandag den 16 Julij 1827 en volgende dagen, in den Langendelft Lett. H. No. 18 ten overstaan van den Notaris Adriaan Stuart Mak kers verkoopen eene extra fraaije Verzameling van welgeconditioneerde BOEKEN, waaronder zeldzame en fraaije Werken voorkomen; voorts eene schoone Verzameling van PRENTKONST en TEEKENINGEN, van voorname Meesters, alsmede eenige SCHILDERIJEN, benevens eene allezins fraaije Verzameling van Nederlandsche Historie en andere GEDENKPENNINGEN, MEDAILLES, MUNTEN enz., en eindelijk eenige LIEFHEBBERIJEN; alles breeder in den Catalogus vermeld, welke k 1 o Cents bij genoemden Boekverkooper te bekomen is. Zijnde alles nagelaten door wijlen Monsr. A. de Schinkel Gz., in leven Stads- Lijkdienaar te Middelburg. NB. A'les is op Vrijdag en Zatttrdag den 13 en 14 Julij 1827, des morgens van 10 tot 1 en des namiddags van 3 tot 6 uren, voor een ieder te zien. U't de hand te koop eene zeer schoone APOTHEEK, CHIRURGI- CALE INSTRUMENTEN en eene groote partij BOEKEN nagelaten door den Heer IV. A. van Groenewoudin leven Chirurgijn, Vroed- meester enz. te BIERVLIET. Adres bij deszelfs Weduwe aldaar. Twee HOOI-WEIJEN te huur, onder Aagtekerke, groot 2 Bunders 92 Roeden en 22 Ellen, met of zonder het NAGRAS; te bevragen bij J. J. Corné, onder Aagtekerke. Te koop een ligt BOERENWAGENTJEvoor een of twee Paar den adres in de Manége. T. BUTEYN maakt zijnen geëerde Stad- en Landgenooten bekenddat hij op heden het KOFFIJHUIS DE VRIENDSCHAPop de groote Markt alhier, geopend heeft; verzoekt een ieders gunst en recommandatiemet belofte cener prompte en civiele bediening. ]7en BAKKERS-BRASEM benoodigdadres bij den Boekbinder Buisonjéte VLISSINGEN. Terstond eene bekwame KEUKENMEID benoodigd; adres bij den Boekverkooper Schutters. ]y[ct half Julij eene KINDERMEID benoodigd, niet beneden de 30 Jaren, van de Protestantsche Godsdienst; adres bij den Boekverkooper Schutters. JTen aankomend DIENSTMEISJE terstond benoodigd; nader adres bij van Bent hem. gij de Gebroeders ABRAHAMS is te bekomen: BESCHRIJVING van de Elastieke Mechanieke Lies-, Dij- en Navel- BREUKBANDEN zonder Riemen of Tusschenbeens-Bandenuitgevonden, verbeterd en ge fabriceerd door de Heeren Salmon, OdyHart Comp. te Londen en te Edinburg; Pike, Hart comp. je Napels; JVickhrm Ilart, Gode- froy comp. te Parijs Amsterdam en Brussel. Geoctroijeerd door het Engelsch, Fransch, Italiaansch en Nederlandsch Gouvernement. De prijs is 25 Cents. DAGEN en UREN van AFVAART STOOM-TAGT DE PRINSES M'A RIA NNE. Vrijdag den 6 Julij 1827, des morgensten 8 uren. Zondag 8 lof Zaturdag den 7 Julij 1827, des morgens ten 4® uren. Maandag' 9 5 De Vracht-Goederen zullenéén uur voor het afvaren van het Stoom- Jagtmoeten worden bezorgd ten huize van den Commissariszullende na dit tijdstip niet worden aangenomen en worden de Passagiers verzocht de Kaartjes voor hunne Plaatsen af te halen bij de- Commissarissen over het Beurtveer der beide Steden. NB. De Lijst, houdende de bepaling der dagen en uren van afvaart, tot ultimo Julij ingeslotenis te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahamsalsmede bij den Conducteur Ouwerkerk k 10 Cents. Te Middelburg, ter Boekdrukkerij van de Gebroeders ABRAHAMS* VAN .H E T VAN MIDDELBURG NAAR ROTTERDAM. VAN ROTTERDAM NAAR MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1827 | | pagina 2