Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 12 dezer tot heden van onze reede naar zee gezeild The Star, kapt, F. Burt naar Briscol met haverJosephuskapt. M. Bakker, en de Vrouw Reinakapt. H. Koops beide naar de Marennes met ballast; de Ttitonkapt. D. E. Stinze, naar lalmouth, met boom schors; the Globe, kapt. J. Duverneynaar Philadelphiamet-zink; the Minervakapt. J. Heron naar St. Domingo, en the Samaritan kapt. G. Hickinan, 'naar St. Ubes beide met ballast Antwerps Racket, kapt. L. Hawegh naar Huil met vlas de Minerva, kapt. F. Mooy met haver, en le Sans Repos, kapt. C. Pethersmet haver, schors en zinkbeide naar Londen le Viltigeurkapt. M. Knudzcn naar Lissa bonen de Vrouw Micna, kapt. H. W. Drend naar Hamburg, beide met stukgoederen; die Reide Margarcthakapt. R. Iledden, naar Pe tersburg; Margiana kapt. S. Blanchard naar Stockholm, en de Jonge H'illem kapt. S. llartwijk, naar Archangel, alle drie met ballast; Ant werpen kapt. II. C. Sclnn, naar Petersburg, met zwavel en meekrap; VAmitié kapt. Th. Guilbert, naar Ilavre-de-Gracemet ballast; Iris, kapt. J. Morel, naar Duinkerke, en the Padang, kapt. E. Rogèns, naar Braziiie beide met stukgoederen the Superb kapt. II. Strannchnaar Londenmet passagierswelke stoomboot den x 2 te voren van Londen voor Antwerpen met passagiers alhier was ter reede gekomen. Den 13 en 14 dezer zijti, voor Antwerpen bestemd, alhier ter reede gekomen Alhcrtinakapt. P. E. Mooi, van Dantztgmet houtwaren; die Zwey Gebrttder, kapt. J. Wordinakervan Lubek, met Raapzaad. BESTUREN bat ADMINISTRATIE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. De DIRECTIE maakt bij dezen overeenkomstig, hare aankondiging van 6 Jamiarij 11.bekenddat de door haar voorloopig tegen de maand Junij dezes jaars aangekondigde Veilingen zullen plaats hebben als volgt: Te Antwerpen op Woensdag den 20 Junij 1827, 14,871 Balen Java en 7,121 Balen Bresil KOFF.IJ, Rotterdam, op Vrijdag den 22 Junij 1827, 10,693 Balen Java KOFFIJ. Amsterdam, op Maandag den 25 Junij 1827, 14,142 Balen Java en 2,184 Balen Bresil KOFFIJ. Brugge, op Zaturdag den 30 Junij 1827, 5,717 Balen Java KOFFIJ. De Monsters en Veilings-conditien zullen bij tijds worden uitgegeven, 's Gravenhage, den 19 Mei 1827. SIX VAN OTERLEEK Minister van StaatPresident. DE CLERCQ Secretaris. ADVERTENTIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad VLISSINGEN brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de gewone KERMIS of JAARMARKT dezer Stad, als van ouds, een aanvang zal nemen op den tweeden Zondag in de maand Julij en dus op den 8 dier maand, en zal eindigen op den 22 daaraanvolgende. Zullende op gemelde Kermis geene Bedelaars, Dobbelspelers, Draaiborden, Gochelaars, Horoskoop- trekkers, Loterijspelers of Kwakzalvers, worden toegelaten. Wordende de Kooplieden uitgenoodigd om zich in tijds bij de Markt meesters te adresseren, tot aanwijzing en bekoming eener Standplaats; terwijl zoodanige personenweike dezelfde Standplaatst des vorigen j*»rs zouden wenschen te verkrijgen, zich vóór of uiterlijk op den 1 Julij aanstaande, met gefrankeerde brieven, moeten aanmelden. De DOMBURGSCIIE KERMIS of JAARMARKT zal dit jaar, als naar gewoonteeen' aanvang nemen met den 25 Junij en eindigen den 2 Julij daaraanvolgende zullende op Vrijdag den 29 Junij naar de Gaai geschoten en op Zaturdag den 30 naar den Ring gereden worden. Op dezelve zullen worden toegelaten alle Kooplieden Kramers en Leurders mits behoorlijk gepatenteerd en hun Patent ter visie aan het Gemeente-Bestuur onderwerpende; maar daarentegen geweerd alle Bede laars en ongeoorloofde Spelerswaartegen volgens de bestaande wetten Z: 1 worden gehandeld. Domburg, den 14 Junii/1827. De Burgemeester, A. van der MEULE. OPENBARE AANBESTEDING van het opbouwen van een Nieuw SCHOOL-LOKAAL in de Gemeente LVESTDORPE. De GEMEENTERAAD van WESTDORPE brengt bij dezen ter kennis van de gegadigden dat op Vrijdag den 29 Junij 1827 des voor- middags ten 10 uren in hunne gewone Vergaderzaal te IVcstdorpcon der approbatie van Hun Ed. Gr. Achtb. de Ilceren Gedeputeerde Staten van Zeelandzal worden overgegaan tot het openbaar aanbesteden bij inschrij ving en opbod, van het bouwen van een Nieuw SCHOOL-LOKAAL, te fVestdorpe voornoemd; waarvan de Bestekken Conditiën en Plans, dage lijks van heden tot den dag der aanbesteding (de Zondagen alleen uitge zonderd) voor een ieder des begeerende ter lezing en inzage zullen liggen ter Secretarie dezer Gemeente, als mede bij den Wel Ed. Heer J. IV. van der Linde Schoolopziener in dit Districtresiderende te Hulst, bij wien men, des verlangende, alle verdere inlichtingen dien aangaande bekomen kan. Westdorpe, den 30 Mei 1827. De Gemeente-Raad voornoemd, J. A.. PATEER. Ter Ordonnantie van dezelve, JOHANNES NOSKE, Secretaris. ADUERTENTIEN. PJeden morgen, omtrent twee uren, overleed, in den ouderdom van ruim 73 jaren, de Wel-Edcl Gestrenge Heer A. SCIIRAVER, in leven Gepensioneerd Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat. Dienende deze tot kennisgeving aan de Vrienden en uitgebreide Ken nissen van den overledenen. Neuzen S. SCHRAVER, den 17 Junij 1827. geb. de Vos. j^eden overleed alhier, in den ouderdom van 71 jaren, aan verval van krachten, Mejufvrouw JACOBA SUZANNA COCQUELLE, We duwe van den Wel-Eerwaardigen Heer B. HANCKE waarvan, door de ze aan BloedverwantenVrienden en Bekenden van de overledene wordt kennisgegeven. Middelburg A. van df. C.RAFT, den 17 Junij 1827. Executeur. J)e ondsrgeteekende betuigt bij deze, voor zich en Zijne Kinderen zijnen welmeenenden dank, voor de ontvangene blijken van deelneming l>ij het verlies van zijne geliefde Echtgenoote LEVINA van MALEN op den 1 Mei jongstleden alhier overleden. Middelburg L. ERDEGAINGII. den 19 Junij 1827. J3e Jaarlijksche Vergaderingen van Geïntresseerden in de Negotiacien In de jaren 1766 en 177a opengesteld, ouder Directie van wijlen Mr. KORNELIS van den HELM BODDAERT, thans onder Directie van Mr. PÏETER JOHAN BODDAERT, voerende de Firma van BOD DAERT C°. zullen gehouden worden op de Bovenzaal der Sociëteit de Vriendschap, in den Langende!ft Wijlt II. No. 14, binnen Middelburg, <e weten: die van de Eerste Negotiatie, op Dingsdag den 3 Julij 1827 en die van de Tweede Negotiatie, op Woensdag den 4 dito, des morgens ten tien uren precies. DEMERARY and ESSEQUEBO. The untersignedin capacity as Deputy First Marshal of the United Col01^ of Dcmerary and Essequebo advertiscs by these presentsfor the fust, second and third time, thnt he wiil, by virtue of certain Sen tences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony exposé and sell at Public Executión-Sale the following PLANTATIONS, with their Culcivation, Buildings, Slaves and further appurtcnanccsviz Firstly. In the month of April 13a8 the SUGAR-PLANTATION CONCORDIAsituated on Wakenaara-Island, Iliver Esse quebo, the property of the Ileirs of Clifton. Secondly. I11 the same monththe SUGAR-PLANTATION LE D EST INsituated on the West-Sca-Coast of Demerary the property of O. L. Schultz. The Judicium of Prae- et Concurrent ia on the Nett proceeds of the above Sal'es will be held by the said Honourable Court of Justice, three monts alter the respective daysofSale, for which reason all those, who may pretend to have any righttitle or interest to the Nett proceeds of said 1'lantations, are herewithby him, the untersigned Deputy First Marshal of said United Colony suminoned co appear in person or by their Attoniies, to lay their Claims in due ferm before the Honourable Court of Justice of the aforesaid United Colony of Dcmerary and Esse quebo, at their Session in the month of Augus^ 1828, under a penalty that agninst the non-appearers will be proceeded as rhe Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are daily to be secn at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL Co., No. 7, Austin-FriarsLondonand P. J. LE JOLLE Esqr. Amsterdam. Demerary and Es?equebo, tliis 26 April 1827. J. D. HALEY, Deputy First Marshal. Mcn zal op Dingsdag den 19 Junij 1827, op de groote Markt, in het Koïliihuis Je Vriendschapten overstaan van den Notaris Johs. van den lïroecte en getuigen, publiek presenteren te verkoopen cenc partij TAPPERS-GEREEDSCHAPPEN, als mede een BILJARD met zijn toebehooren een groote KAGCHEL, TAFELS, STOELEN en BAN KEN, zoo ook eene partij MEUBELEN. Deze Goederen zijn Maandag namiddag van 2 tot 6 uren voor een ieder te zien» ^1 de genen die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan den Boedel van JACOBUS KLAASSEN, bevorens Herbergier bin nen deze Stad, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen» ten Kantore van den derden ondergeteekenden voor den 1 Julij aan staande. Terwijl een ieder bij deze wordt gewaarschuwd om gecner- hande betaling aan Jacobus Klaassen zelve te doen als zullende zooda nige betalingen ais niet geldig worden aangemerkt. Als Gekwalificeerde!! ten zeiven Boedele, J. I?. STEENWIJK DE RAAD. J. BAL SNIJDERS. HUBERTUSREKKER. ondergeteekende maakt zijnen geëerde Begunstigers bekend dat hij heden gesorteerd is in alle soorten van Mans en Vrouwe'n SCHOE NEN, LAARZEN en PANTOFFELS, alsmede SOCQUES, première qualité pour hemmes, Brides h ressorts élastiquesde Ia Fabrique de M. L. Page a Paris ook verscheidene soorten van MEUBEL-PAPIE REN en SCIIOUWSTUKJES beste VIOOLSNAREN, Brabandschc MOSTERD enz. p. ANDIIIES St. GeertruistraatII. 102. Schipper P. OTTE vertrekt morgen avond naar BRUSSEL; indien men hem met eenige commissie wil belasten, adresscre men zich op de Houtknai, I. 104. Belooft een prompte bediening. J^LAVERS te Huur of te Koop, per Roede of per Bos; adres bij Abm. van lVestenSeisweg, D. 57. Terstond een KNECHT met het Biljard, en eene MEID met Pot en Wasch kunnende omgaan, in een Koihjhuis benoodigd; adres ter Coiu rant-Drukkerij. Vrijdag Zondag Zaturdag Maandag DAGEN en UREN van AFVAART STOOM- TAGT DE PRINSES MA RIAN NE. den 22 Junij 1827, des morgensten den 23 Junij 1827, des morgens ten 25 uren. De Vracht-Goederen zullen één uur voor het afvaren van het Stoom- Jagtmoetqn worden bezorgd ten huize van den Commissaris, zullende 11a dit tijdstip niet worden aangenomen en worden de Passagiers verzocht de Kaartjes voor hunne Plaatsen af te halen bij de Commissarissen over het Beurtveer der beide Steden. NB. De Lijst, houdende de bepaling der dagen en uren van afvaart, tot ultimo Julij ingeslotenis te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahamsalsmede bij den Conducteur Ouwe/kerk, h 10 Cents. Te Middelburg, ter Doekdrukkerij van de Gebroeders ADR All AM S. 1 V A N II ET VAN MIDDF.LBURG NAAR ROTTERDAM. 24 VAN ROTTERDAM NAAR MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1827 | | pagina 2