N°. 73. MIDDELBUPiGSGHE COURANT. Dingsdag is-i-G ''vf? den 19 Junij. NI EUrFSTIJ DINGEN, ZEE-TIJDINGEN. £>,-• si DUITSCHLAND. I"FRANKFORT den 12 junij. Wij hebben thans over Triest, zoowel regtstreeks als door middel van de Augsburger Algemeine Zeitung de treurige tijding ontvangen, dat het Grieksche leger-korpshetwelk zich in Attica tot bevrijding van den Acropolis vereenigd, en waartoe de Grieksche natie alle mogelijke inspanningen gedaan had, in de eerste dagen van mei ouder de muren zeiven van den Acropoliseene vrees- selijke neerlaag ondervonden heeft. De seraskier, zoo als men uit Syra onder dagteekening van den 19 mei schrijft, had omstreeks het midden der vorige maand van Konstantinopel versterkingen van geregelde troe pen ontvangenwaardoor het hem mogelijk werd om het Grieksch^ korps geheel te omsingelenzoodat den Grieken niets overig bleef dan 2ieh door te slaan met opoffering van meer dan 3000 man. De brave Karaïskaki en het grootst gedeelte der dapperen, die de ontruiming van Missolunghi overleefd haddenwaren daarbij omgekomen. De Acropo lis had zich nog niet overgegeven, maar was in onderhandeling over eene kapitulatie. Ter reede van Athene lagen een Engelsch een Fransch en ook een Oostenrijksch fregat om bij die onderhandeling als bemiddelaars te werk te gaan en lijfsbehoud aan het garnizoen te verzekeren. Volgens brieven uit Weenenvan den 5 dezer, was aldaar dien dag een courier van Triest aangekomen, insgelijks de tijding der neerlaag van de Grieken voor Athene aanbrengende. Men zeide aldaardat ook de generaal Church gewond Was. Van Smirna verneemt mendat lord Cochrane zich veel moeite geeft om het Grieksche gouvernement op den Europeschen voet te bren gen en de zeerooverijen te doen ophouden, doch hierin slecht onder steund wordt. Evenwel scheen de Grieksche marine zich, op uitnoo- diging van Miaulis, aan zijne bevelen te willen onderwerpen. Men heeft aldaar eene oproeping van lord Cochrane verspreidaan de bevelhebbers en bewoners van Samos gerigt, waarin men het volgende vindt De geestdriftdie thans in geheel Griekenland heerschtwaarborgt uwe onafhankelijkheiden de eendragt en ijver der burgers doen me t zekerheid verwachten, dat gij weldra de vrijheid en een duurzaam ge luk eeuwen lang genieten zult. Het Grieksche vasteland en de Pelo- ponnesus vreezen den vijand nier meeralleen de eilanden hebbe n ver dediging noodigzoodra het eskader van Konstantinopel den Hellespont zal uitloopen, zal de Grieksche vloot, onder mijne bevelen u ter hulp komen. Rust ti dan uit, brave inwoners van Samosniet alleen oin uw eiland te verdedigenmaar ook omwanneer de vijanden in hunne on dernemingen tegen Griekenland volharden, met mij den oorlog op Turk- schen grond over te brengen; de bevrijding der Christenen, die in sla vernij zuchten, het straffen der barbaren, die Cydonie, Chios en Ipsara verwoest hebben, en de schatten dér Muzelmannen van Smirna, zullen het ioon voor uwen strijd zijn." Deze oproeping heeft in Smirna een diepen indruk gemaakt. De Tur ken evenwel bekreunen zich weinig daaraan en beschouwen dit stuk als grootspreke rij of ook wel als verdicht. De landdag van Hongarije schijnt onbepaald verlengd te zijn; en men wil dat de keizer van Oostenrijk als koning van Hongarije nog eene voordragt aan denzelven te doen heeftbetreffende het vermogen om de armee in Hongarije te verzamelen in geval zulks te pas mogt komen. Te Maintz is gisteren namiddag, bij een zwaar onwederde to-' ren der kathedrale kerk door den bliksem getroffen. De toren is er vrij; aanmerkelijk door beschadigd, maar gelukkig zonder er brand in te ver wekken. Dit is sedert 1773 het eerste ongeval van dien aard, hetwelk gezegden toren treft. F R A N K R IJ K. PARIJS den 12 junij. De Moniteur gewaagt van een brief van den Paus aan de maatschappij ter verbreiding van goede boeken hier te lan de, waarin Z. H. zich zeer beklaagt over de vermenigvuldiging van wer ken, in welke gevaarlijke leerstellingen worden aangeprezen, en waarbij aan de deelnemers der bedoelde maatschappij ruime aflaten worden toe gezegd en verzekerd. Deze briefwisseling heeft eenig opzien gebaard en ofschoon de Moniteur met den hoogsten lof van denzelven gewaagt wil men stellig verzekeren dat het ministerie eenigzins geraakt is ge weest door de steeds toenemende bemoeijing van het hof van Rome met 's rijks binnenlandsche belangen, en dat het, dien ten gevolge, de som men, welke van 's konings wege aan die maatschappij werden verstrekt vooreerst heeft opgehouden. Sedert het overlijden van den hertog dej Montmorency, welke, ondanks de overdrevene gevoelens, die hij in 1789 ter bevordering der omwenteling heeft doen blijken de maatschap pij eenige jaren geleden heeft gesticht, is de marquis de Rivjére, gou-! •verneur van den vermoedelijken erfgenaam van de kroon, voorzitter'» van dezelve. De dagbladen van de partij der congregatie hebbenbij de vermelding' van het proces van den geestelijke te Mantes, hun verlangen te ken nen gegevendat de geestelijken voortaan voor bijzondere regtbanken alleen voor hunnen stand ingerigtzouden worden te regt gesteld. De oude Zwitsersche gardes, die aan de slagting van 10 augustus 1792 ontkomen zijn, en van het pensioen, hun door de Fransche wet van 13 mei 1825 toegekend, genot hebben, zijn heden ten getale van 29. De giraffe of kameeLpardel, welke de dey van Tunis aan koning Karei X ten geschenke zendt, en welk dier reeds over Marseille te Lyon is aangekomen maakt veel opzien in Frankrijkwaar datde binnenlanden van Afrika bewonend dier nog nimmer levend gezien was. De thans herwaarts op weg zijnde giraffe welke 16 voeten hoogte en van den neus tot aan den staart 22 voeten lengte heeft wordt door een beroemd Fransch natuurkundige, de heer Geoffroy St. Hylairc, verzeld. Zoo als men uit Lyon, onder dagteekening van den 8 dezer, schrijft, was se dert drie dagen aldaar alles op de been, om dat dier bij deszeifs dage- lijksche wandelingen te aanschouwen waarbij dan telkens een detache ment kavallerie den voortrap heeft, en verder eene talrijke wacht het omgeeft, om de menigte terug te houden, terwijl bestendig4 negers ne vens hetzelve gaan en een lid van het instituut het van nabij volgt belast om te waken voor deszelfs behoud. Te midden van het gejoel en geschreeuw had dat zachtzinnig dier steeds rustig en vreedzaam van zijne hooge pooten op de menigte neergezien, en zelfs nu en dan gelikt die het bereiken kon maar des morgens, van den 8 schijnt het door het vreeesslijk geloop der menigte eenigzins vervaard gemaakt te zijn, en is het begon nen te galopperen rondom het standbeeld van Lodewijk XIV. De ne gers het hebbende willen tegenhouden, zijn drie derzelven'tegen den grond geworpen, maar een heeft volgehouden, en is eindelijk geslaagd met het dier tot bedaren te brengen. Men riep het volk te vergeefs toe van toch niet zoo te loopen doch men liep des te harder, de een om zich uit de voeten te maken, en anderen om den giraffe te zien loopen zoo als hij mogelijk in de woestijnen van Afrika gewoon was. Door het paard van eenen der ruiters van het escortehetwelk mede verschrikt was geraakt, is eene oude vrouw onder den voet geraakt, ook is een jong mensch in het gedrang vreesselijk gekneusd geworden. Beiden ziju tianr het hospitaal gebragt. De fregatten Festale en Constance zijn dezer dagen tiit Brest ge zeild, ten einde zich bij de fregatten, die reeds voor Algiers kruissen te voege?. Een reiziger, dezer dagen uit Rusland in Engeland gekomen, verzekert den 23 mei te Cronstadt 9 linieschepen en 9 fregatten te heb ben zien uitrusten, die, zoo men zeide, naar de Middellandsche-zee be stemd waren. PARIJS den 14 junij. Men is in onderhandeling wegens het lot van Griekenlandde conferentien van St. Petersburg staan op het oogenblik om te worden besloten door een tiaktaat tusschen drie groote mogenhe- den het protocol is gearresteerdnog een weinig geduld en het trak taat zal geteekend zijndaarna nog wat geduld en hetzelve zal ten uit voer worden gelegd. Insusschen is de dappere Karaïskaki, met 3500 der zijnen, roemrijk onder de muren van den Acropolis voor het vader land gesneuveld en wie beeft niet voor het verder lot der Grieken NEDERLANDEN. BRUSSEL den 12 junij. Onder de gebouwen in deze stad, welke thans de aandacht van het publiek tot zich trekken behoort het nieuwe oude mannenhuis, inde Barakstraat, van hetwelk dezer dagen de hou ten omheining is weggenomen. Hetzelve heeft aan de voorzijde niet minder dan zeven-en-twintig ramen en is in eenen zeer eenvoudigen maar goeden stijl gebouwd. Er zijn weinige gebouwen van dien aard in Europa, welke zoo groot eene uitgestrektheid hebben. Op de plaats bij de munt heeft men de grondslagen van de nieuwe beurs gelegd. Tot een blijkmet welk eenen ijver de boekdrukkunst in deze- stad uitgeoefend wordt, dienedat in de jaren 1825 en 1826, bij den heer Tallier alleen, 261,905 deelen, eene waarde van 972,160 franken hebbende, uitgegeven zijn, van welke omtrent de helft naar buiten 'slands is vervoerd. BRUSSEL den 14 junij. Gisteren is hier uit Rome een courier van den graaf de Celles in deze residentie aangekomen. GENT den 15 junij. Gisteren avond is de bliksem in den toren van Cluyzen geslagen en heeft eene aanmerkelijke schade veroorzaakt. ANTWERPEN den 14 junjj. Eene respectabele familie is hier door eene treurige gebeurtenis in rouw gedompeld: een publiek beambte, in wiens beheer een aanmerkelijk te kort bevonden isis in het kanaal van Herenthals verdronken gevonden. Zijn eerste commies, die de ont- vreemder schijnt te zijn, en 3 personen, die als zijne medepligtigen be schouwd worden, zijn voortvlugtigen hebben, zegt men, de wijk naar Engeland genomen. De ambtenaar, wiens eenige font gezegd wordt ge weest te zijn dat hij een al te groot en blind vertrouwen in zijnen eers ten commies had, wordt zeer beklaagd. Men hoopt hier, dat bij het Britsche gouvernement de uitlevering der schuldigen zal gevraagd en ver kregen worden. *s GRAVENHAGE den 15 junij. Heden is alhier de negende ver gadering der Evangelisch-Luthersche synodedoor Z. Exc. den staats raad directeur-generaal voor de zaken der Hervormde kerk enz.ver gezeld door den heer secretaris en adviseur, gesloten. De regering der stad 's Gravenhage, gebruik makende van de strek king hares grondgebieds tot aan de Noordzee, heeft, op de uiterste duinen aan strand, een kwartier uurs van de kerk van Scheveningen een badhuis doen bouwen, hetwelk alles in zich vereenigtwat tot gemak, genot en gerijf der personen, die verlangen koude of warme baden binnen 'shuis, of wel met de badkoets de baden in zee te ge bruiken, kan strekken. Het voorschreven badhuis, op de grootste schaal gebouwd van al wat van dien aard tot dusverre is opgegerigtenbehalve vereenigingszaal biljardkamerboekerij eetzaal en kabinetten eene menigte van ver trekken voor vreemdelingen aanbiedende allen het uitzigt hebbende op de Nóordzee, of wel, langs eenen aidalenden grond en over eene uit gestrekte vlakteop de koninklijke residentie zalmet den eersten 'mei 1828 worden geopend, en door eenen heerlijken weg, alsmede door ^een aangenaam kanaaleene onmiddelijke gemeenschap met *s Graven hage en het alom beroemde Haagsche bosch hebben. De regering van gemelde stad, dit een en ander aan het publiek, zoo van de naburige staten als van de Nederlandenter kennisse bren gende en verlangende voor hendie van deze inrigting wenschen ge bruik te maken, gemak en genot met den hoogstmogelijken trap van doel matigheid te vereenigen stelt zich voor, in het badhuis zelve, eenen bekwamen geneesheer en eene goede restauratie te vestigen. Lijsten. 7 de 8 ste 9de 136ste KONINKLIJKE NEDERLANDSCIJE LOTERIJ. VIERDE KLASSE. Prijzen van 1000 en daar boven. Nottttners. 20334 PriJs Geene. 1709 15231 18826 Prijzen, f 1000. - 1000. 1000. 1000. Lijsten. 9de iode Nommers. 10623 prijs 9399 1697 29148 Prijzen, f 1000. 1000. 1000. 1000. VLISS1NGEN den 16 junij. Eergisteren is uit 's Rijks dok alhier ter reede gebragt, en heden naar Texel onder zeil gegaan, Zr. Ms. fregtu Diana, gekoiutnnndeerd door den luitenant-ter-zee H. J. Ferguson

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1827 | | pagina 1