A Dr ER TB NT JEN. Te Middelburg, ter Boekdrukkerfj van de Gebroeders ABRAHAMS. Provinciale BclasciHs; vvoidt ashevcn, of binnen die GiHiieeijcen won": vervoerd, en welke- vc^igtns 'sKi.ks Weticu van geeiie gelei-biijeucii behoeft te zijn vergezeld zal uit dien hoofde van een speciaal daartoe af te geven consent-biljet gedekt 'moeten zijn. (Jiet vervolg hierna^, AFKONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG in Zeeland, gelet op Art. 51 en 52 der Wet van den 28 Junij 1822, {Staatsblad no. 15) op het Personeel, houdende: „Art. 51. Bij de invoering dezer Wet en vervolgens jaarlijks, zal er tot berekening van het bedrag der Personele Belastingeene beschrij- ving geschieden aan de Woningen der Ingezetenen dezelve zal voor de eerste reis plaats hebben, onmiddelijk nadat deze Wet verbindend zal zijn en vervolgens jaarlijks zoo vroegtijdig mogelijk. Art. 52. De Hotifden der Gemeente-Besturen zullen op aanvrage der Ontvangers, bij openbare afkondiging aan de Ingezetenen, ten minste acht dagen te voren hekend maken den tijd wanneer de Be- schrijvings-Biljetten znücii worden rondgezonden en afgehaald." Gezien den brief van den (Jntvanger der Directe Belastingen dezer Gemeente, van den 2a dezer maand, No. 701, houdende zoodanige aanvrage Maken bij dezen aan de Inwoners dezer Gemeente bekend Dat de Ontvanger der Directe Belastingen voornoemdaan derzelver Woninsren op den 2 tot den 25 Januarij 1827, zal doen bezorger een Beschrijvings-Biljethetwejk inhoudt eene korte schets van de Grond slagen der voornoemde Belastingen, zijiide: i^. De Hiuirwaarde. 2°. De Deuren en Vensters, 3°. De Haardsteden. 4°. De Dienstboden. 5°. De Paarden bij welk Biljet, waarin deszelfs verpligting jegens 'sRijks Schatkist, in betrekking tot die Belasting, zal worden"opgegeven aan ieder Ingeze ten de noodige vragen dienaangaande ter beantwoording zullen zijn voor gesteld ton einde hij hetzelve met de meeste naauwkeurigheid mvulle. Dat, acht dagen na de uitreiking van voormelde Biljetten, dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenendoor of van wege den Ont vanger, zullen worden afgehaald, staande het echter aaneen ieder vrij de invulling te doen verrigten en het Biljet zijnentwege te doen onder teekenen door den Ontvanger of zijn gemagtigde. Dat de Ingezetenen welke bij de beschrijving geen biljet zullen heb ben ontvangen, volgens Art. 62 der wet, verpligt zijn binnen acht da gen na den tijdtot de ophaling vastgesteldof uiterlijk op den 7 April, een Biljet ten Kantore des Ontvangers te doen afhalen en be hoorlijk ingevuld terug te bezorgen. Dat de nalatigheid in de invulling binnen den bepaalden termijn, als ook onnaauwkeurigheid of valschheid in dezelve ten gevolge zullen hebben de toepassing der boeten en pcenaliteiten bij Art. 63 en 64, mitsgaders van Artikel 85 tot 88 der wet vastgesteld. Terwijl eindelijk tot narigt der Ingezetenen, met betrekking tot do be rekening van hunnen aanslag in de Deuren eri Vensters aan hen wordt geadverteerd dat de bevolking van het geagglomereerde gedeelte dezor Gemeenten, de Stad Middelburg uitmakende, bedraagt een aantal van 11951 zielen. Wordende een iegelijk mitsdezen aangemaand, zich ten stipste naar de bovenstaande bepalingen te gedragen, ten einde zoo veel hem betreft, de orde en naauwkeurigheid in de beschrijving van voormelde Belasting te volgenen zich voor schade te wachten. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze wor den af-ekondigd en aangeplakt alom waar zulks te doen gebruikelijk is, terwijl een afschrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Di recte Belastingen tot deszelfs informatie. Gedaan te Middelburg, den 26 December 1825. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Voor den Burgemeester afwezig VAN SONSBEECK, Wetho\ider, Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbaren, ■X. J. F. BIJLEVELD» Secretaris Oe zoodanigen die verlangen als LEERLINGEN voor Au Heet- froed- of Artzenijmens^ktindebij de Provincale Geneeskundige School te Middelburg, te worden ingeschreven, gelieven zich ten spoedigste aan te dienen bij den Heer .7. R. de FassyVoorzitter der Provinciale Com- niissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, die daartoe dage lijks ten zijnen huize zal vaceren, uitgenomen des Zondags van 12 tot 1 uur na den middag. Wordt tevens aan de reeds ingeschrevene Leerlingen bij opgemelde School kennis gegeven dat de Lessen weder eenen aanvang zullen ne men op Woensdag den 3 Januarij 1827; wordende zijlieden bij dezen xiitgenoodigd om zich allen, zonder onderscheid, op Dingsdng den 2 Januarij ten 1 uur na den middagin het Lokaal der School te ver voegen ten einde nopens de rangschikking te worden onderzocht. ■II I i --------------- ---- I Ml I Qp den 24 December 182Ö is te Middelburg, in den ouderdom van bijna 72 jaren overleden Vrouwe CONSTANTIA WILHELMI NA MARTINA HELDE WIER Weduwe den Heer GERARD vin CITTERS. ^tin het Kantoor der alleen gekwalificeerde Kollecteurs der KONINK LIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ, te Middelburg zijn in de 135ste Loterij te bekomen Heele en Gedeelten van LOTEN in Koop, alsmede in Huur voor de Fijfde Klasse waarvan de trekking begint Dingsdag den 2 Januarij 1827, I 20 't Lot, Half 10 Kwart ƒ5 Achtste 2 50 en Zestiende i 25 cents. Bij dezelven wordt GENERAAL CONTRA-BOEK gehouden, gij den Boekverkooper J. OOMSop den Langenburgtzijn te be komen Heele en Gedeelten van LOTEN, in Koop en Huur, voor de 135ste Koninklijke Nederlandsche Loterij. B, C. C. KOSTER geadmitceerd Debitant der Koninklijke Neder. landsche Loterijte VLISSINGEN zijn te bekomen Heele en Gedeel ten van LOTEN, zoo in Koop als in Huur, voor de Vijfde Klasse, die zal beginnen te trekken op Dingsdag den z Januarij 18^7. Uit de hand te koop een Burger HUISstaande in het beste dezer Stad te bevragen bij de Wed. J. J. van de Sande, DEMERARir and ESSEQUEBO. X^i uhtersignea in capECity as Deputy First-Marshal of the U=ii=it Colony of Deinerary and Rssequebo, advertises by these presents the first, second and third time, that he will, by virtue of certain's!? tences of the Honorable Court of Criminal and Civil Justice of sj'j United Colony, expose and sell at Public Executions.Sale the followir. PLANTATIONS with their Cultivation BuildingsSlaves and fmt!,! appurtenr.ncesviz: First h. In ;he inonth of September next, the undivided fonrtli-pait of the SUGAR- and COFFEE-PLANTATIONS LA T/ILq[] SIR, LE niENF.lIT and the FELLOIVSHIPsituated on t',! West-Ccnst of this Colony, the property of the Estate of fe Ann J-Fcterton deceased. Secondly. In the srme month the West-half of the COTTON PI TATION SOMERSET AND BERKSsituated on the Arabian! Coast Essequebo, the property oï TFrr.. Heal. 1 The Judicium of Prae- et Conciirrentia on the Nett proceeds of the above Sales, will be held by the said Honourable Court of Justice, three months after the respective daysof Snie, for wich reason ailthose, ivlïo may pretend to have any right title or interest to the Nett proceeds of said Plantscions, are herewith by him the ^mtcrsigned Deputy First. Marshal of said United Colony summoned to appear in- person or by their Attornies to lay their Claims in due form before the Honoiirabh Court of (Justice of the aforesaid United Colony of Demerary and Essj! quebo at their ordinary Sessions in the month of December 1827 un. der a penalty thatagainst the iion-appcarers will be proceeded as tie Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are dailly to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL C°., no. 7, Austin.Friars,, London and at the Counting House of P, J. le JOL LE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 2 October 1826. J. D. HALEY, Deputy First-Marshal. ]\Jen zal op Donderdag den 28 December 1S25, des avonds ten ack uren in de Bovenzaal van de Sociëteit de Friendschap, in den Langen- delft te Middelburg, ten overstaan van den Notaris B. .7. van der Hont Serlé en getuigenpubliek presenteren te verkoopen een HUIS en ERVE, genaamd de Liefde, staande engelegen inde Nieuwstraat, Wijk G. No. 211 in de Grondlasten over 1826 aangeslagen op ƒ5; zijnde hierop geene Huisschatting meer verschuldigd. Twee dagen voor dê Verkooping te zien. PUBLIEKE VERKOOPING op de Buitenplaats RfUJNSBURC, onder Onnkapelle op Vrijdag den 29 December 182(5, des morgens ten 10 uren, van 3 ii 4 Bunders KAPHOUT en 400 Populieren BOOIWEN. J)e ondergeteekenden hebben de eer bij dezen bekend te maken, dst de tiisschen hen bestaande HANDEL in WIJNEN, onder de Firma van WATERSCHOOT VAN BURG op den 31 December aanstaande zal eindigenen dat beiden met de likwidntie dor loopende zaken be last blijven; wordende alle die genen, welke iets dier- Firma te vorde ren hebben verzocht daarvan vóór den laatsten dezer maand opgave te doen. Hunne Stad- en L^'if^Renootcn bedankende voor de genotene begunsti ging, nemen zij de vrijheid zich in de voortduring derzelve aan te be velen alzoo heiden voor hun eigen rekening den fFijnhandel zullen voortzetten de eerst ondergoteekende onder de Firma van WATER SCHOOT COMP, adres in -de-NoordwaatWijk C. No. 15 de laatst ondergoteekende op zijn EIGEN NAAM adres aan het Pakhuis van wijlen den Heer Ferpheghop het Molenwacer, of op den Lan genburgt Wijk C. No. 97. Middelburg den 22 December 1826. C. J. VAN WATERSCHOOT van der GRACHT. J. S. VAN BURG. J)e ondergoteekende vindt zich genoodzaakt zijne BLIKSLAGERS AFFAIRE met het einde dezes jaars te moeten eindigen alzoo zijn ge- zigt, door gedurige ontstekingen, sedert vijfjaren zoodanig is verzwakt en verduisterd, dat hij buiten staat is dezelve verder uit te oefenen; en bedankt bij dezen al zijne Kalanten en Begunstigers,, voor de gunst, aan hem in die betrekking bewezen. JOHANNES VAN RENTERGEM, Oude Kerkstraat, Lett. B. No. 82. De SCHILDERS- en BEHANGERS-AFFAIRE van P, C. HEE- ROLDT zal, met primo Januarij 1827, worden voortgezet onderde Firma van P. C. HEEROLDT ZOON terwijl zijlieden voornemens zijn om bij gemelde AlTaire in het vervolg uit te oefenen het GLA ZENMAKERS-BEDRIJF; belovende aan allen, die hunlieden met hun ne gunst gelieven te vereeren eene goede en civiele bediening. "P. C. HEEROLDT ZOON. J)e eersr-ondergoteokende bij dezen zijnen begunstigers bedankende, neemt de tweede-ondorgeteekonde tevens de vrijheid als de SCHOEN MAKERS-AFFAIRE van zijn' Vader, met den aanvang van het eerst komende jaar overnemende zich in elks gunst aan te bevelen. H U I B E R T U S W A K K E. HENDRIK WAKKÉE. Ds Negotie, van TURF en HOUT, welke eene reeks van jaren, in het Pakhuis op do Niouwe-Haven No. iii door Mejufvr. .J. L. Pietene is uitgeoefend, v.'ordt bij voortduring door de Erven, in gemeld Pak huis gecontinueerd. Van daag en gedurende deze week in lossing ?an de Koolkani beste Galliotte SCHAAL- en dito grove MEETKÜLEN, van, en, tot een' civielen prijs nu en den geheelen Winter door te bekomen bij Clercq op den Burgt. ]V[et Mei eene MEID, met de Pot en de Wasch kunnende omgaan, benoodigd bij '^\<t\xo\\\Y de IFind's Gravcstraat. Xerstond eene Burger DIENSTMEID benoodigdadres ter Cou rant-Drukkerij. Xei'stond eene Burger DIENSTMEID benoodigd adres bij v. Benthem. Ê^ene DIENSTMEID terstond benoodigd adres bij den Boekv.Hendrikse. VOOR VRIENDEN VAN VROLIJKHEID Is wederom te bekomenDE FROLlfKE T/fDKÓRTER of St. NICO- LAAS-ALMANAK voor NIEUWSGIERIGEN, voor het jaar 1827. Deze Almanak is weder, als vorige jariji, met eene menigte kluchtige en lachvcrwekkende grappen boertige inviilenzonderlinge verhaleu en komieke snakerijen voorzien dezelve is dus bijzonder geschikt om ds lange Winter-Avonden vrolijk te korten en zich aangenaam bezig te hou den en voor slechts vijftig Centen is dezelve in alle Boekwinkels te bekomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 2