MIDDELBÜRGSCIIE COURANT. te ak bere- s rcpeci Donderdag NJEUrrSTIJDTNGEN. den 28 December* ZEE- TIJDINGEN. BESTUREN eiv yiDl\IINISTRJTlEN. ■tsees mij. DDing, "■e V81, DEN, >ree(l». ',Nc, :e ver. VAR. IJE.U ede 10 aris, Ie G«. lorgea Essen, 1827, an des h.t( aanko. e Bon. 3or dea ?s mot. oensèf van dej waa- en an. ffeheel LIEF. :en doot er SdI J. :oopenj s Aks- ;ie Zk- Norabrt NDEN, BOO- emeentt !3 ElleJ 44 Bm- nde V!.» !e BOO. GROE. ;den niei soorten lopmaiB- Brieve» !e lanje ,MER>. r Kinde- in Ie- staling K wonen- 327. INGEN, voorzien ter ver- .vaarnicte !l;erd va en liais' 3NS,i« ]igd, tS Potli'< e aanvi^s en zii»^ ons ministerie vnn oorlog P O R T U G A 1 ■'t ISSABON den 6 december. Van weg. 1 -/.ien de volgende berigcen het licht: D> biirMTa.if de Beyra redenen van bezwaar wegens den staat zijner pewndheid ^hebbende ingebragt, is ontheven van het bevel over de pro vincie van Alentejo, en door den graaf van ViUa-Flor vervangen. De bevelhebber in de provincie van Tras-os-Montes schrijft van rhaves den 28 november, dat hij zich des anderendaags op marsch be geeft om op Brasaiiza te trekken de kolonel Valdes de hiitenant-ko- Leis' Abru en koronha verdedigden zich nog den 27. Brieven van '^Braganza vr;n den 26 melden, dat er 37 rebellen gedood en pi gekwetst •waren. Het is niet mogelijk om het verlies van het isde regement ka- vallerie en van het adelen 21ste infanterie, die in het fort zijn gereti reerd, te berekenen; zij hebben zich intnsschen met roem overdekt. Te Mirondella en aan deze zijde van Tua was alles den 26 nog riis- tig"; de, rebellen waren de Jiidence gepasseerd het schijnt dat er zich maar alleen op den weg van" Vinhaes guerillas bevinden. De generaal Stubbs heeft den i dezer nit Porto geschreven, dat hij steeds krachtigen bijstand uit Minho en Tras-os-Montes ontvangt, welke - voldoende is ora Porto te beschermen. De opstand is den 28 te Villa-ileal losgebroken; dezelve wordt door I den marquis de Chaves bestuurd. De waardige regter van Fora is, bij l zijne vlugt voor de rebellen, gekwetst geworden. De generaal Azeredo schrijft van Vizen den i dezer, dat de opstand den linker-oever van de Duero nog niet had bereikt; hij gebruikte alle zijne middelen om den overtogt der rivier te beletten en de rust in de i provincie te bewaren. I De kolonel van het i6de regement infanterie schrijft den 30 van Amarante, dat de eskader-chef Pvosa bü de rebellen den titel van chef der koninklijke marine had aangenomen. De burggraaf de Beyra vermeldt de retraite van de rebellen op den Ijnker-oever van de Guadiana. De generaal Caula schrijft den 2 van Elvasdat zijn garnizoen met den besten geest is bezield. PS. Men verneemt op het oogenblik, dat de kolonel Valdes geslaagd is zich'aan den generaal Claudino te sluiten, en dat beide alsnu olrensief tegen den marquis de Chaves gaan ageren SPANJE. M\DRID den 13 december. Wij vernemen zoo even, dat er nego- tiatien tusschen Portugal en ons kabinet, onder bemiddeling van Enge htnd, zijn aangevangen, en dat het niet zoude te verwonderen zijn dat het traktaat binnen 24 uren zal geteekend zijn. Men wil zelfs, dst het- - zelve reeds in den avond vat. der 12 is geteekend. F R A M K R IJ K. ,7 PARIJS den 22 december. Ds kamer der afgevaardigden heeft zich eerst gisteren volkomen kunnen canstituerenen heden hare verschillen- I de commissienook die tot het dank-adres benoemd. De heer Ravez I is wederom door den koningtit de aan Z. M. aangeboden lijst van 'u Icandidaten, tot voorzitter voor de tegenwoordige bijeenkomst benoemd, en heeft gisteren dien post aanvaard. In deze oogenblikken trekt zeker werkje van den heer Cottu lid van het geregtshof van Parijsover den toestand van de geestelijkheid de regterlijke magt en het ministerie bij de opening van de zitting van 1 1827, en'het middel, om het Fransch constitutioneel gouvernement te 'v vestigen, bijzonder de aandacht tot zich. Hij geeft bij deze gelegen- held eene merkwaardige beschrijving van de kamer der gedeputeerden. - Dezelve bestaatnaar zijn oordeel, uit 428 leden, van welke 78 be- hooren tot de monarchale en liberale oppositien die zich om welbe- 3 kende redenen nimmer met elkander kunnen vereenigen; uit 200 le- I den, die blindelings het ministerie volgen, en 150, die gerekend kun- 'i nen worden tot de congregatie te behooren. Hij maakt daaruit opdat het ministerie om eene afdoende meerderheid te behouden zich ge noodzaakt ziet, telken reize een deel Jezuïtische leden te winnen, en mitsdien ook telken reize aan die partij het een af ander toe te geven. Men heeft hier brieven van Londen van den 20 dezer, meldende, dat de gehsele vloot van Portsmourh met een gunstigen wind naar Lis sabon ii gezeild. Men had te Londen geene versche tijdingen uit Por tugal. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 24 december. Gisteren is de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal weder vergaderd geweest. Na de maandelijksche hernieu wing der sectien werd namens de commissie tot de petitienrapport uitgebragt wegens verschillende ingekomen verzoekschriften. Ook heeft de commissie, belast met het onderzoek der stukken rakende de deug delijkheid der verkiezing van den heer de Boiisies, verslag gedaan van hare bevinding, waaruit bleek, dat drie der vijf leden, waaruit zij be stond, begrepen hebben, dat de vader van den heer de Boi/sies de hoe danigheid van Nederlander niet 'nad verloren en dat vier der leden ge meend hebben, dat de heer de Boiisies niet begrepen was in de uitzon, dering bij art. 8 der grondwet bepaald. De commissie werd bedankt voor haar rapporthetgeen gedrukt en aan de leden rondgedeeld zal worden. De kamer is zonder bepaald adjournement gescheiden. Men spreekt van ondersciieidene promotien bij het leger. De luitenant-generaal Tiadal zou tot inspecteur-generaal der infanterie be noemd zijn de generaal-majoor GigniJ en de generaal-majoor Meijer tot luitenant-generaals; de kolonel Go^//Wj tot .generaal-majoor; de kolo nels Bc-eel en Post tot generaal-majoors en inspecteurs der kavallerie en tot kolonel van het 6de huziren de heer van Balreren. Men verneemt, dat alhier zal worden opgerigt een Rijks museum voor kunst- en volksvlijten dr.t tot directeur van hetzelve door Z. M. benoemd is de referendaris bij iet ministerie van binnenlandsche zaken tnr. J. H. Onderdewijngaart Camius. MIDDELBURG den 27 deceiiber. Bij heeren Burgemeester en Wet- houders dezer stad is de gewose jaarlijksche oproeping voor de Natio nale Militie afgekondigd, waauij alle jongelingen, hunne vaste woon plaats binnen deze stad of derzelver ambachten hebbende, welke op den I januarij 1827 hun negentiende jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebban volbrrgten dus nllen die in het jaar 1808 geboreti ^ijn t>p» geiooen en aangemaand worden, om zich, vóör den 20 januarij aan» .^taande in het register van inschrijving tot de loting, hetwelk met detl eersten dier maand ter stads-secretarie zal worden geopend te doen in» schrijven, met overlegging van een extract, tot Opgave van den dattiin hunner geboorte. Wij zullen deze oproeping in haar geheel iri ons volgend No. mede» deelen. jvjoo- latere officiële berigten uit Lissabon dan de boven.staande, melden onder anderen, dat de generaal Mello en Claudino, ziende daC de geheele provincie Tras-os-Montes in gewapenden opstand was, be sloten hebben zich op de linie der Tam.-ga te vestigenwaardoor Porto en de provincie Minho gedekt zijn. Te Pampeluna, in Spanje, heeft men den 14 eene Zamenzwering^ welke tegen het Fransche garnizoen was gesmeed ontdekt en in tijda verijdeld. VLISSINGEN den 26 december. Van Antwerpen zijnde Schelde af gekomen en gisteren van onze reede naar zee gezeild Catherine, kapt. W.C. Dean, naar Java, met ballast; Rubbens kapt. H. H. Lange de Commercie, kapt. H. A. de Vries, beide met haver, ert Scotland, kapt. R. Lamb, met tarwe; alle drie naar Londen. Van den 24 dezer tot heden Zijn, voor Antwerpen bestemd, op onZö reede aangekomen VEsperancekapt. A. van Geytvan Londenmet stukgoederen Barbara, kapt. J. J. CoUicott, van Rio-Janeiro met koffij the Potc mac, kapt. C. W. Norris van Batavia, met koffij en suiker; the Arno kapt'. W. Scalesvan Liverpool met koffij en suiker Jantina kapt. H. G. Sap, van Bilboa, met wol; Agatha, kapt. B. J. Potjewijd van de Marennes met zout de Vriendschap kapt. J. J. Valomvdn Lissa- hon met stukgoederen de Frottw Alberdinakapt. P. Mooy vatt Grimsby, met ballast. PUBLICATIE. GEDEPUTEERDE STATEN van de Provincie ZEELAND brert» gen bij deze ter kennisse van een ieder wien zulks aangaat 1°. Dat Zijne Majesteit bij Besluit van den 9 December 1826 no, 2-7, de navolgende Reglementen heeft goedgekeurd, te weten: ^'(j.) REGLEMENT voor de heffing van Opcenten, of eene Belasting op het Geslagtde PFijnen en het Binnenlandsch Gedistilleerdbin nen en ten behoeve der Gemeenten ten Platten Lande in de Pro vincie Zeelanden van de daarmede ten dezen gelijk gestelde Ste- den Hulst en Axelen zulks tot vermindering der Hoofdelijke omslagen. Aard en hoegrootheid der Belasting, Art. I. Met de afkondiging dezes en vervolgens, zal binnen de Platten- landsche Gemeenten in de Provincie Zeeland en van de daar mede ten dezen gelijk gestelde Steden Hulst en Axel geheven worden a. Vijf-en-twintig (25) Opcenten op de hoofdsom van den Rijks Accijn» van het Geslagtwelke aldaar wordt opgebragt b. Yijf-en-zestig (65) Opcenten op de hoofdsom van den Rijks-Accijnj van de Wijnen en het Binnenlandsch Gedistilleerd welke aldaar wor den verimpost; c. Eene aan het bedrag der laatstgemelde Opcenten gelijkstaande bijzon dere Belasting van alle voor het Rijk veraccijnsde Wijnenen van al bet voor het Rijk veraccijnsde Binnenlandsch Gedistilleerdhetwelk binnen voorzeide Gemeenten wordt ingevoerd van buiten de Provin cie of uit Steden binnen dezelve, niet aan de tegenwoordige Provin ciale Belasting onderworpen. ?Fijze van Heffing. Art. 2. De in het voorgaand art. sub litt. a en b omschreven Opeen- ten, zullen gelijktijdig met den principalen Pvijks-Accijns op (ien voet van 's Rijks wetten en verordeningen ten kantore van den Rijks-Ont- vanjer worden betaald. De Belasting bij litt. f vastgesteld, zal mede worden voldaan ten kan tore van den Rijks-Ontvangerwaaronder de plaats van den inslag be hoort en zulks alvorens de invoer der Dranken mag worden bewerk stelligd. BeM>ijs van Betaling. Art. 3. Voor de betaalde Opcenten ingevolge alinea i van Art. 2, zullen geene afzonderlijke kwitantien worden afgegeven, maar deswege naauwkeurig aanteekening gesteld aan den voet van 's Rijks kwitantien. Voor de volgens alinea a betaalde Belasting, daarentegen zullen uit een daartoe bestemd Register met strookenkwitantien worden afgegeven. Fervoer. Art. 4. Naar aanleiding van vorenstaande bepalingen, zal binnen de aan de' Provinciale belasting onderworpene Gemeenten, het Vleesch en Spek op den voet bepaald bij de Wet op het Geslagt van den 2 Au gustus 1822 ^Staatsblad no. 31), vrijelijk en zonder documenten voor 'de gezegde Provinciale Belasting kunnen circuleren. Tot den vervoer dier Wijnen en van het Gedistilleerd, waarvan de. Provinciale Opcenten gelijktijdig met den Rijks-Accijnsin voege voor schreven zijn voldaan, zullen geene andere documenten worden vereischt, dm de volgens's Rijks Wetten van den 27 Julij en 26 Augustus 1823 (Staatsbladen no, 20 en 37), gevorderde kwitantien of gelei-biljetten, n.its van het bewijs der betaalde Opcenten volgens het bepaalde bij Art. 3 alinea i voorzien. De Wijnen en het Binnenlandsch Gedistilleerd welke onder venm. posting voor de Provinciale Belasting worden vervoerd, uit Gemeenten alwaar deze Belasting niet geheven wordt, zullen door de bij Art. 3»j Itatste alinea gemelde kwitantien moeten godekt zijn. De Wijn welke in eene hoeveelheid van v///tot drie Kannen en ftet Binnenlandsch Gedistilleerd, hetwelk in eene'hoeveelheid van vier tof, tne Kannen van de eene Gemeente iiaar de andere in welk© beide de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 1