BESTUREN t.n ADMINISTR.ITIEN. ADVERTENTIEn. Te MiUtlelLurg, ter Boekdrukken j van de Ge broed eus ABRAHAMS. NEHERLANDSCHE HANDEL-MAATSCMAl-'PiJ. De DIRECTIE der Nederlandsche Handel-Maatschappij verwittigt bil deze de Houders van Provisionele Bewijzen van Deelgeregtigdheid dat, te beginnen met primo Januarij 1827 en verder dagelijks (Zon- en Feest- dagen uitgezonderd), gedurende den loop dier maand, de halfjange In teressen, welke ten bedrage van 16,87e per Aandeel, op 31 Decem ber 1826 vervallen zijn, zullen kunnen worden ontvangen bi] de Ne derlandsche Bank te Amsterdam bij den Thesaurier der Algemeene Ne derlandsche Maatschappij, ter begunstiging van de Volksvlijtte Sn/.w/, en verder bij alle de Agenten van laatsgonoemde Maatschappij bij wien vroegere stortingen h-bben kunnen worden gedaan. D* uitbetalingen der Interessen zal geschieden op vertoon der Provi sionele Bewijzen, op welke de uitbetaling indorse zal worden aange- Na den aHoop echter van de maand Januarij zullen de voornoemde Int'-ressen alleen bij de Nederlands'che Bankte Amsterdam en bij de Thesaurie der gemelde Algemeene Nederlandsche Maatschappij, itBrus- sel, kunnen ontvangen worden. De Houders der volledige Aandeelen worden tevens verwittigd dat d-^ Coupons derzelve, op i januarij vervalende, ingevolge hunnen in houd te A-.r.stcrdnm en te Brussel betaalbaar zijn. 'sGravenhage, den o December 1826. g y poi.L, President. DE CLERCQ Secretaris. ADVERTENTIE. BUROEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, in Zeeland, brengen bij'dezen ter kennisse van een iegelijk, dien zulks zoude mogen aangaan, dat op Donderdag den 21 dezer, des morgensten Elf uren,' ten Stndhuize, zal worden overgegaan tot de verpachting van denTAUX oodeSLAGBOOMEN, staande op de onderscheidene Straat wegen en dat de Conditien van Verpachting drie dagen te voren, op de'Stads-Griffie voor een iegelijk zullen ter lezing liggen. En opdat een iegelijk hiervan kennis dragezal deze worden gedrukt en aangeplakt mitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhu.ze der Stad Middelburg, den 7 December 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Voor den Burgemeester afwezig VAN SONSBEECK, Wethouder, Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbaren, J. F. BIJLEVELD, Secretaris Den 19 December 182^, te GOES in het Logement de Oude Zout- keet, ten overstaan van den Notaris F.H. TVagenaeropenbare Verkoo- pin<r van Fier Honderd en Achttien Stuks extra zware puik-gave zachte OLMEN en ESSEN BOOMENin acht Perceelen van ongelijk getal staande in Ovezande en 'i Heerenhock behoorende aan de Kinderen van Matthiis Beniaminse IFeststraate door eikanderen gemeten, over-kxuis, ter dikte van 3 Palmen 92 Strepen tot 6 Palmen 28 Strepen, en de Stammen ter lengte van 6 Ellen 278 Strepen tot 8 Ellen 162 Strepen, zeer bijzonder geschikt voor Werkhout. Informatien te bekomen ten Kantore van gemelden Notaris te Goes. De COMMISSIE TOT UITDEELING VAN SPIJS aan Minvermo genden, te Middelbtirg, zal op Dingsdag den I2 en Woensdag den 13 dezer des morgens van elf tot één uurin haar gewoon Locaalva ceren tot afgifte der Biljetten aan Heeren Inteekenaren. Middelburg den 9 December 1826. Namens de Commissie voornoemd, S. DE WIND, Secretaris. jy[ijne geliefde Huisvrouw, Suzanna Petronella Fitznerverloste he den morgen zeer voorspoedig van een' welgeschapen ZOON. MinDELBURG D. J. VAN HER HORST SERLÊ. den 10 December 1826. NB. Deze bekendmaking dient in plaats van de alhier gebruikelijke kennisgeving aan Vrienden en Bekenden binnon deze Stad. Heden morgen ten half-zes uren overleed, tot onze innige droefheid, ons jongste Kindje, MARINUS JOHANNES, in den jeugdigen ouder- dom van slechts 4 maanden en 16 dagen. M. C A N I S I U S. VussiNGEN A. W. CANISIUS, den 10 December 1826. geb. Serle. I. DEMERARIJ and ESSEQUEBO. The untersigned in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony ofDemerarv and Essequeboadvertises by these presents, for the first, second and third time, that he will, by virtue of certain Sen tences of the Honorable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Executions-Sale the following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenancesviz r 1 Firsth In the month of September next, the undivided fourth-part of the SUGAR- and COFFEE-PLANTATIONS LA JALOU- ^mAi:^- SIE LE BIENFAIT and the FELLOfVSHIPsituated on the -West-Coast of this Colony, the property of the Estate of Mrs. Jnn l-raterton, deceased. t,t atvt Secondly. In the same month the West-half of the COTTON-PLAN TATION SOMERSET AND BERKS situated on the Arabian- Coast Essequebo the property of//-'w. The Judicium of Prae- et Concurrentia on the Nett proceeds of the above Sales, will he held by the said Honourable Court of Justice, three months after the respective days of Sale, for wich reason all those, who may pretend to have any righttitle or interest to the Nett proceeds ot said Plantationsare herewith by him the untersigned Deputy First- Marshal of said United Colony summoned to appear in person or by their Attornies to lay their Claims in due form before the Honourable Court of Justice of the aforesaid United Colony of Demerary and Esse quebo at their ordinary Sessions in the month of December 1827 "n der a penalty thatagainst the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are dailly to be seen at the Counting-Houses of Mess, HALL Mc. GAREL C°., no. 7, Anstin-Friars, London, and at the Counting.House of P. J. LE JOL- LE, Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 2 October 1826. J. D. HALEY, Deputy First-Marshal. OPENBARE VEILING, op Dingsdag den 12 December igj^^ des voormiddags ten II uren precies, in de Bovenzaal van d..'Socif^,.,'. de Friendschap, in den Langendelft Wiik H. No. 14, te Middelbur* van eene goede partij Demerarij SUIKER en KOFFIJBOONENw^' van de Notitien zullen te bekomen zijn bij de Makelaars SpaanBin-c kelmansde Bruyie de Jager van den Broecke en Snijder. PUBLIEKE VERKOOPING op KOUDEKERKE AVoensdng den 27 December 1826, des namiddags om twee uren in de Herberj ^j Hoot ten overstaan van den Notaris J, Loeff (^xi getuigen, van Zes Par. tijen WEI-en ZAAILAND, alle gelegen onder Koudekerke bij de Plat biljetten nader en breeder gespecificeerd. Nadere informatie te bekomen ten Kantore van opgenoemden Notaris LoelTen bij den Heer Burgemeester Sanderse, onder Oostsoubiirg, 'Pe koop of te huur, om met primo J-.iiniarij 1827 op het gebruik te komen, een sterk en weibotimmérd HUIS met een groeten TUIN, en daarnevens staande PAKHUIS-, GROF- en HOEFSMEDERIJ van vier Vunrplaatsen met de daartoe noodige Gereedschappen waarin se. dert vele jaren met goed succes deze Affaire wordt uitgeoefend staande in de Scherminkelstraat te VLISSINGEN, en bewoond wordende bij de Wed. .7. Ltiteyii te bevragen bij S. Roelsein de NieuwstraatLett. G, No. 222 te Middelburg. Uit de hand te koop of te pachten. Een Perceel WEILAND, ge. legen onder K!'"erskerke'm den blok voor Klaas Janso Hollander folio 25, groot 2 Bunders, 20 Roeden en 13 Ellen; alsmede Een Perceel ZAAILAND, gelegen onder A^oordmnnstcrin den blok van IVtaartsu Aiidriessen f<rflio 278, groot 39 Roeden en 24 Ellen; te bevragesMj A H'illchvordsete Serooskerke. r)e ondergeteekende verwittigt het publiek, dat hij niet instaat voor de Schulden ,\velke door zijne Vrouw kunnen zijn gemaakt sedert den 15 Junij 1823, en verzoekt tevens voor het vervolg niets op zijnen naam aan haar af te geven of te borgen. J. J. WASHINGTON TAYLOR, Officier van Gezondheid der 2de Klasse, bij de Koninklijke Marine. LINNEN-PERS en MANGELS in soortbij P. Meyris, St. Janstraat. Qedurende deze Week in lossing de Schepen van Schipper M. Darzi en .7. B, van Steenmet bestbrandende Galjette SCHAAL- en dito extra' grove MEET-KOLEN, van en te bevragen bij de Weduwe K. B. Lievense. Tn lossing P. van HOEK, van Brussel, met Beuken VAAMHOUT, MUTSAARDS, BUSKOLEN en KAARSSEN: en staat te arriveren JAN DE ZEEUW, met SCHAAL-en MEETKOLEN alles tot een ci- vielen prijs. Adres bij L. DE ZEEUW, Kinderdijk. £ene Burger DIENSTMEID terstond benoodigd; adres ter Cou rant-Drukkerij. E,en KINDERMEISJE benoodigd op den LangenburgtB. 5. Het Eerste CONCERT in het Klein Schuttershof zal plaats hebben Donderdag 14 December aanstaande, des avonds ten half Zeven uren. •Rij den Boekhandelaar J. IMMERZEEL Junior, in 's Gravenhagi, zijn van de Pers gekomen en thans bij al zijne Correspondenten vet- GEDENKBOEK van NEERLANDS WATERSNOOD, in Fe. bruarij 1825 door J. C. BEIJER twee Stukken in 8vo., met de Kaarten van Noord- en Zuid-Nederland waarop de Dijkbreu ken en Overstroomingen aangeduid zijn, en vijf Platen, waarvan drie naar teekeningen van onze uitmuntende Kunstschilders A-fett/ en Schclfhouf. Uit hoofde van de zeer aanmerkelijke inteekeniitg op dit belangrijk werk zijn er maar weinig exemplaren meet van verkrijgbaar, tegen 12 25 en herdrukt zal het stellig nkt worden. BLOEMEN VAN NEDERLANDSCHE DICHTKUNST, voorde Jeugd, eerste Deel, in kl. 8vo., met eene Voorrede vandeHee- ren A.'j. Lastdrager en D. Ouwersloot Kostschoolhouders te Amsterdam, op wier aanzoek dit werkje waarvan de inhoud door hen gekozen werd ter dienste der Scholen gedrukt is. Om de invoering van hetzelve te bevorderenis de prijs slechts op 95 cis. gesteld. Het tweede Deel is op de Pers. GESCHIEDENIS van de HERSTELLING van GRIEKEN LAND bevattende een kort begrip van de Gebeurtenissense dert 1740 tot in 1824, door F. C. H. L. POUQUEVILLE, te voren Consul-Generaal van Frankrijk bij y^//-Paeha van Janina; met PlatenPortretten en Kaarten. Naar de tweede Fransche uit gave iste, 2de en 3de Deel. Prijs 9 25. IV. NAPOLEON en het GROOTE LEGER in RUSLAND, of critisch onderzoek van het werk van den Graaf Ph. de Ségur, door den Generaal GOURGAUD gewezen Ordonnans-Officier en Aide-de-Camp van Keizer Napoleon, naar de derde Fransche uitgave, iste Deel in 8vo. Prijs ƒ3 15.— Het 2de en laatste Deel verschijnt nog in deze maand. Dit werk kan gerekend wor den een zeker geheel uit te maken met dat van den Heer de SÉGUR, om dat het eene menigte bijzonderheden behelst, die of aan den Graaf onbekend of min naauwkeurig door hem beschre ven waren. T^jun V. DE DEUGDZAME M.A.N of Owwosc/?, door L. F.PICARi). Lid der Fransche Akademie; uit het Fransch vertaald, 2 Deelen in 8vo. compleet, met Titel-vignetten, geTnventeerd en gegraveerd door den Heer .7. C. i?f«iör/>prijs 6 25. Deze geestige Roinan za! ongetwijfeld met niet minder genoegen bij .4^Liei hebbers eencr luimige lectuur ontvangen worden, dan de A'W' tige avonturen van Laurentius Cifardvan denzelfden Auteur, verleden jaar bij voormelden Uitgever van de Pers gekomen, e," nagenoeg uitverkocht. DE GEUZEN, Vaderlandsch Gedicht, door Jonkheer OM'»^ 7WIER VAN HAREN; uitgegeven doof Mr. Willem Bii.ot> DiiK Deelen. in kl. 8vo.", met een fraai Titelvignet, m den Heer .7. C. Bendorp, prijs ƒ3,15. I" Nieuwe Uitg»^ zijn door den Heer Bilderdijk vele verbeteringen gebragt, 0 vele nieuwe nanteekeningen er aan toegevoegd. MERKWAARDIGE GEDACHTEN VAN VERMAARUb VROUWEN. Uit het Franschin kl. formaatop velin p, pier. Prijs i 30. Bij voormelden Uitgever zijn rog voorhanden eenige weinige e.'i plaren van Doctor WILLICII'S GEZONDHEIDSBOEK 2 deelen 8vo., die aan de eerstaanvragenden, tegen ƒ5 85 zullen worden i^i_ leverd. Dit Werk kan in deze dagen waarin zoo vele streken van Land onder ziekten zuchten, met te meer voordeel geraadpleegd wor- omd:!t het opgeeft wat men, tot voorkoming, leniging en genezing zelve, zoo omtrent voedsels als anderzins, hebbe in acht te nemen. IL III. VI. VII.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 2