I I MIDDELBURGSCHE G OU Pi Af T. i^m^^^ww^' Dingsdag mEUTFSTTJDINGE?^. den 12 December» ZEE-TIJDINGElsl Ut i bij D UI TS C II L A N n. FRANKFORT den 5 rieceiubct: De koning van Wlirtemberg heeft den I dezer de verjjndi ring der Staten geopend niet eene aanspraak, welke liet getuigenis draagt van de edelste gezindheden jegens zijne on derdanen. Berigten van de Perzische grenzen, bij het Russisch gonvernement ontvangen en loopende tot den 31 October, melden, dat de schach van Perzie zich zeer hevig tegen zijnen zoon, prins Abbas-lVIirzahad ver klaard en hem gedreigd de oogen te doen uitsteken, doch geëindigd is met hem nieuwe troepen te vertrouwen. De stand der Russische korp sen blijft steeds gunstig. GROOT-nRITTANjE. LONDEN den 5 december. De boodschap van den president der Vereënigde-Staten van Noord-Amerikabij ^rfe opening van het con gresziet het licht, waarvan de zakelijke inhoud hierop neder komt: De traktaten tusschon het gouvernemt en de buitenlandsche mogend heden zullen aan het congres worden onderworpen. De uitvoerende magt zal met de grootste aandacht het verdrag van de vergadering van Panama onderzoeken. „De landbouw, de koophandel en de nijverheid vorderen eene verbe tering onzer wegen. Er zullen maatregelen genomen worden om de desertie bij het leger voor altoos uit te roeijen zijnde de tegenwoordige wetten ten dien op- zigte volstrekt ondoelmatig. De uitvoerende magt beveelt gemeld belangrijk onderwerp het con gres aan, alzoo het leger de krachtigste steun onzer onafhankelijkheid is. „De dienstdoende militie, welke het bolwerk der publieke vrijheid uitmaaktvordert dringend eene definitive organisatie." F R A N K R IJ K. PARIJS den 5 december. Het ministeriele avondblad VEtoile behelst het volgende „Een buitengewoon courier, den 26 november uit Madrid vertrok ken en den 2 december te Parijs aangekomen schijnt depêches te heb hen medegebragt, houdende, dat Spanje voorslaat alle mogelijke genoeg doening te geven omtrent de bewegingen door de Portugesche uitgewe kenen gemaakten zoodanige maatregelen te nemendat dezelve, indifn zij worden nagekomen, voor het vervolg allen nieuwen aanslag, gelijk aari dien welke thans heeft plaats gehad onmogelijk zullen maken." De Comtiiutiontiel AziXi de volgende berigten uit Portugal mede, welke hij zegt den 26 november gedagteekend en door een buitengewo nen courier medegebragt te zijn De Portugesche muiters wier getal minder aanzienlijk is dan men het opgeeft, zijn werkelijk in de provin cie Tra-os-Montes gevallen en hebben zich zelfs meester gemaakt van de steden Merida en Chaveshetwelk opene plaatsen zijndie dus zelfs aan partijgangers geenen tegenstand kunnen bieden. Hun oogmerk is in de provincie Minho, die geene punten, voor verdediging vatbaar, ople vert, voort te rukken en aldus te Porto te komen, waar zij denken verstandhouding te hebben. Doch de constitutionele regering heeft hier in voorzien en de ingezetenen van Portodie slechts door handel en rijverheid bestaan, zijn natuurlijk voor het stelsel gezind dat beide be gunstigt. Hier is het waarschijnlijk dat de armee van pater Cyrillus het hoofd zal stoten." De pater Cyrillus, welken de correspondent van den Connitutionnel Tiier bedoelt, is de pater-generaal der Franciskaneneene order, die on der alle de monniken van Spanje als de gene beschouwd wordt, welke h^t meest toebrengt tot de onrust v^n geheel het schier-eiland. Dezelf- d.'pater-generaal moet zich beroemd hebben, over 100,000 kloosterlin- gMi te kunnen gebieden, en het blijkt ook dat het hem geenszins aan g-'Id ontbreekt. Het zijn niet alleen de liberale bladen, wèlke deze berigten geven, 0>k het Brapenu-hlanc verzekert, dat het Spaansche ministerie, tegen de klagten van het Portugeesch gouvernement de, waarlijk voor het be-' stuur van koning Ferdinand niet zeer vereerende ontschuldiging heeft in- gebragtdat de expediti-e door de kloosters bekostigd en bereid wasen dat zelfs kapiteins-generaal der Spaansche provinciën de uitgewekenen eigenmagtig, zonder kennis der regering, hadden laten doortrekken. NEDERLANDEN. FRANEKER den 3 december. De hoogleeraar Everwinus fFassen- bergh ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw enz. enz.is alhier heden, in den ouderdom van ruim 84 jaren, overleden. ZEVENBERCEN den 6 december. Den 28 november jl.des ayonds tusschen 8 en p ureiiis in de schuur van den bouwman M. de Lint, in deze gemeente brand ontstaan welke zoo spoedig de overhand heeft genomen, dat van 48 stuks paarden en rundvee, alle van de beste kwa liteit, geen enkel heeft kunnen gered worden, zoo min als van de groo- te hoeveelheid hooi en granen van een rijken oogstdie genoegzaam de groote schuur vervuldenwelke tot in de fundamenten is verbrand, met de daar annexe keet, melk-, karnhuis en varkcnshok, van al hetwelk niets anders dan een klein gedeelte van de keet en circa 1600 tarwe- schoven heeft kunnen behouden worden, niettegenstaande de brandspui ten van deze gemeente, en die van de naburige gemeente de Klundert, met allen mogelijken spoed waren toegesneld, waardoor alleen de bewa ring van het kapitale boerenhuis en de wagenkeet koude worden verzekerd. De persone, welke, na geregtelijk onderzoek vermoed wordt den brand ontstoken te hebben is in verzekerde bewaring genomen. Na eene preciese opneming en tauxatie der door den brand verteerde objecten, is de schade begroot op ƒ9,887 zonder daarbij te rekenen de verslonden gebouwen, die verwaarborgd zijn voor ƒ4,700. MIDDELBURG den 11 december. Er zien thans het licht eenige bij zonderheden getrokken uit het rapport der geneeskundige commissie, van gonvcrnements wege belast met het onderzoeken van den oorsprong en de oorzaken der ziekte, die verscheiden onzer Noordelijke provinciën heeft verwoest, zoowel als van de middelen, welke vooreerst zouden kunnen gebezigd worden, om er den invloed van te verzachten en dezel ve vervolgens paal en perk te Stellen. Ö:idcr de oorzaken welke het kwaad hebben doen geboren worden en bijgebragt hebben om hetzelve te onderhotidenworden bijaonder oj>ge- noemd (zoo als wij reeds in ons No. 146 kortelijk hebbei^ gemdtl)A* ovorstroomingen des verleden janrsde groote hitte van dezen zomer eti derzclver langdurigheid de staat van den dampkring, de uitwaassenlih- gen van het stilstaand water, der moerassen en modder-slootende oiió hooping van dierlijke Uitwerpselen, het begraven, in de kerken en indeH omtrek dor steden, de opoenlioaping der zieken onzindelijkheid j ar- moede, droefheid en volkomen moedeloosheid, enz. Ten slotte wordt gezegd „Wat den aard der ziekte Zelve aangaat, zoo kan de commissie de zelve niet als besmettelijk beschouwen, aangezien zij zich niet van zie* ke lieden aan gezonde meuschen mededeeltaangezien verscheidene huisgezinnen derzelver verwoestingen ontgaanen dewijl een groot aantal zieken, welke het epidemische brandpunt hebben verlaten, onl zich buiten dcszelfs omtrek te doen genezen, de ziekte niet anti dö genen, die hen hebben verzorgd, hebben medegedeeld. Indien hetmeer- m'aleii'geoeurd is, ciat verscheiden iecien van heczeltde huisgezin door de ziekte aangetast zijn geworden, komt Zulks daarvan daan, dat zij iillett onder den invloed vnn dezelfde epidemische oorzaken leefdenmaar dö menigvuldige voorbeelden van hen, die hare werking ontweken zijn,ert de ziekte aan niemand der hun omringende personen hebben medegedeeld, bewijzen baarblijkelijk genoeg, dat zij niet aanstekender is, dan de CS- tharale en gastrische koortsenwelke op eene sporadische wijze ontstaan. Het is eene ziekte, die van algemeene oorzaken komt, en Zich bij na bij alle de genen die er van aangetast wordenonder dezelfde ge* daante vertoontomdat de eigenschap van epidemien is een bijZondei* kenmerk te drukken op alle de aandoeningenwelke onder derzelver in* vloed ontstaan. „Alles doet hopen, dat onze ongelukkige landgenooten teil laatste het einde van deze vreesselijke ziekte zullen zien Wanthoezeer meil wei eens opgemerkt hoeftdat epidemien den winter door diiurden kan dergelijk een staat van zaken slechts als eene Uitzondering beschouwd worden, en het blijft waar, dat alle epidemische ziekten in hevigheid verminderen of geheel verdwijnen zoodra de orde der jaargetijdeii het verminderen van den graad van warmte aanbrengt." Van den i tot en met den 7 dezer zijn te Groningen oVerledeil 54 personen, als 34 oude en 20 jonge, dus 8 minder dan in de vori* go week. Ook de berigten uit Vriesland zijn over het algemeen gunstig* Wij vernemen, dat de collecte voor de noodlijdenden door de heerschende ziekte inde provinciën Groningen, Vriesland en Overijssel, hebben opgebragtin de gemeente van Zoutelande 54 05 en v.in Big* genkerke ƒ39 jj^. Z. IVI. de Koning heeftter bevordering van de cadastrale Wetk* zaamheden vier hoofd-inspecteurs benoemd voor het Werk der schattifi^ gen een hoofd-ingenieur voor het werk der opmeting, drie buitenge» wone inspecteurs en vijftig tijdelijke controleursVerdeeld in negeü klassen. De hoofd-inspecteurs zijn de heeren jr. D. Hoctift voor de provin ciën Zuid-BrabandNoord-BrabandLimburgAntwerpen en Oost-» Vlaanderen; A. Roberiy voor GelderlandOverijssel, Groningen, Dren* the en VrieslandF. A. Losson voor LuikNamenHenegouwen ell Luxemburg en G. Clemens voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en West-Vlaanderen. Als hoofd-ingenieur is benoeind de heef .7". A. Lipkensals buitengewone inspecteurs zijn faeJioemd de heeren F. Nicolat Cremers en ,7. E. Five. De hoofd-inspecteurs moeten de inspecteurs en controleurs iti de pro vinciën de noodige inlichtingen geven; de inwoners met het weldadig doel van het cadaster bekend maken en dezelve bewegen tot het mede* doelen van die ophelderingen als welke het doel der fegeriug kunnen bevorderen. Zij zullen echter bijzonder toezien op eene juiste evenre dige schatting van soortgelijke goederen in aan elkander grenzende pro vinciën, en zich onderling verstaan tot het behoud vati eene wenschel^* ke evenredigheid in de schattingen der aan elkander grenzende Ijoof-af* deelingen. Aan de buitengewone inspecteurs verblijft he't toezigt der schatting van de groote steden des Rijks, ten einde ook in deze aangelegenheid eene gelijke evenredigheid zal worden behouden. Van Brussel meldt men den gelukkigen uitslag der operatien Van eenige doctoren dier stad op geboren doofstommen uitgeoefend. Onder anderen heeft de heer Denenbourg met de beste gevolgen Vijf personen geopereerdwelker namen worden opgegeven. Een hunner is aan Z. M. op de audiëntie van den 22 november 11. voorgesteld en alle vijf zijn in de vergadering der leden van de provinciale geneeskundige commissie van Brussel-onderzocht, en bevonden het gehoor en de spraak te hebben weder bekomen. Gemelde doctor heeft aan de commissie het inStrUmeflt hiertoe geschiktvertoonden door het onderzoek der geopereerde deelen is gebleken dat de genezing duurzaam moest zijn. Van Parijs den 7 wordt gemeld dat het eerste voordeel van dert marquis de Chaves wordt bevestigd. Thans verneemt men, dat ef tüS- schen de rebellen en een detachement des Portugeschen legers, een ge vecht heeft plaats gehaddat zestien uren lang onder de muren van Bra- gance heeft geduurd. Het verraad van het 21ste regement Van linie, dat zich met de opstandelingen heeft vereenigd heeft de overwinning be slist. De Portugesche troepen hebben een fort bezet, waar zij hulp wü- ren inwachtende. VLISSINGEN den 9 december. Van Antwerpen zijn de Schelde afge komen en den 6 dezer van onze reede naar zee gezeild Marianne, kapt. W. Usher, met haver en boonen en de .7onge .tohaf)* na, kapt. G. Segaertmet haver en hout, beide naar Londen; theSpfing^ kapt. R. Everrcst, naar Newhaven met haver; Anna JVilhelminakapt, H. J. Mugge, en Ie Saus Repos, kapt. C. Peters, beide naür Londen, met haver. Ook zijn den 7 en 8 dezer voor Antwerpen bestemdop onze reede aangekomen The Market Maid, kapt. P, Reed, van Deal, met ballast; de Leeuw, kapt. J. Verbrnggcn, van Londen met stukgoederen; the C^gnett kajJI. N. Ingersoll van Sourabaija, met koiïïj.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 1