I I* ---- 23154» ---------- - 6do ----- ---- "t'^'^---------------- MENGELINGEN. ■■■a^-i4k^^^ a: ADFERTPSTIEN. BESTUREN ex ADMINISTRdTlEN. ■^"^^'^cSe';reisse van de Op- en Ingezetenen c^eze. G. weeie, dat de tot gemeld einde ingestelde Collecte b'nnen deze S d "n op het Ambacht, door Heeren Wijkmeesteren zal geschieden op Vn i^gL I Decembe;, des namiddags tnsschen twee en v.jf uren en dat ^rS;:, M™ memand onkundig zoude zijn, zal deze worden afgekondigd en in dezer Stads Courant geplaatst. Te Middelburg, ter Boekdrukker!j van de Gebhoedeus ABRAHAMS. 1 Nleuw-York, me: k«o.n en rijst Qomfnmie, k,pt H. A. d. Vrle^, Van Londen tne: stukgoederen, de t.ee B;W.« ^-^P^" ;,^-/'';^;„ o,«^ van de Marennes, met zout; Laura,, kapt. C. BiebiicK van S^.r.-ic w£; kapt. J. Renken. van Londen, .ec stuk- goederen» „.m KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. DERDE KLASSE. Prijzen van f looo en daar boven, ■'tste Lijst. No. 11959, e^ne prem. van looo. -_28148, een prijs van - 15000. ----- 12457, --------------------- ----- 10838,--------------------- ----- 11663 --------------------- ----- 2Ö(5i3»------------------ ----- 10596,--------------------- 21915, --------------------- Geene. 244^7 ----------- No. -22454 een prijs ade - ''gde 4de - f llde en laatste Lijst. 1000. 1000. 1000. looo. TOOO. 1000. 1000. 1250.. 1000. 1000. lOOC. 30000. 2500. 1000. 1000. 1000. 1000. 5000. van 1000. 24786, eene premie van - 2500. Htai Ar B. A. B. B. B. «il A. B. Zo N - E CL IPS. Èr». de Eclips van gisteren is eene maand uitgesteld. Zoo dat wist ik niet maar hoe zoo -Het staat in het Jourtial de Cnnd, no. 332 pag. 2. „,=5^ l-k heb dat ook gelezen: doch dat Journal haalt het aan, zekerlijK om er mede te spotten uit een ander dagblad. j IT st at toch da'de Eclips, door al de Almanakken »ko^ eerst op den 1.9 December zal plaats hebben, op denzelfden tijd Voor eenige jaren las men in een dagblad uit die oorden: „dat, Tvermits het slechte weder de Zon-Eclips die heden moest voor- vallen, eerst morgen zoude te zien zijn:" nu is het immers geen grooter wonder, dat eene Eclips eene maand later, dan eenen da^ later dan zij voorvaltgezien wordt. Maar zou men dan toch zoo maar stout weg durven zeggen dat EÜ OP denzelfden tijd zal gezien worden sli Icn Almanak eens op en zie eens wanneer het nieuwe Maan Hier staat den 28 December, des avonds ten 10 "-^^"^o Wel nuhet is immers bekend dat het midden eener Echps meest omTre'nt den tijd der nieuwe Maan voorvalt: en-de Zon gaat dn -* 88 December reeds vóór 4 uren onder: Zoo-ziet ge, behalve de Lt van eenen geheelen dag dat de Zon reeds 7 "ren uu ons ge- ziet is, als het midden der Eclips zou moeten plaats hebben. Zoo dat kan men gemakkelijk onthoudenik dacht ook al zou d man meer weten dan alle Sterrekundigen zamenlammer toch dat «len de Eclips, door de betrokken lucht niet heeft kunnen zien. De Zon heeft toch nog eenige oogenblikken S^'^henenen de Eclips is ook door onderscheidene personen, welke die oogenblik ken waarnamen duidelijk gezien. ,„rptpn Dan is het ook de moeite niet waardig er verder over te spreken. Aan iiet Kantoor der alleen gekwalificeerde Kollectours der KONINR. LllKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ te Middelbrrg zijn in de 135ste Loterij te bekomen Heele en Gedeelten van LOTEN in Koop^ alsmede in Huur voor de Herde Klasse waarvan de trekking begint Maandag den 11 December 1826, a 18 't Lot, Half 9, Kwsrt f i., so. Achtste f 2 25 en Zestiende ƒ1,13 cen's. b\j dezelven wordt GENERAAL CONTRA-BOEK gehouden. n- Houders van Aandeelen in de Gcldleening ten behoeve van het BP-UllTVEER tusschen de Steden ROTTERD.IM en i\!IDDELBURQ worden in-evohre het bepaalde op den 2 dezer verzocht te compa. reren in eene «^Vcrf bijeenkomst va ;.Deelgenootcn op Donderdag den 30 November 1826, des voormidcags een Elf uren op <ie Zaal van de Sociëteit van St. Joris te Middelburg. DEMERARIJ ANn ESSEQUEBO. The untersigned in capacity as Deputy First-Marsha! of the United Colony of Demerary and Essequebo, advertises by these preserts, for the first, second and third time, that he will, by virtue of certain Set;, tences of the Honorable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colopv, expose and sell at Public Executions-Salethe foUowicg PLANTATIONS, with their CultivationBuildings, Slaves and funkr appurtenances, viz: -j j r Fii-.tly In the month of September next, the undivided tourtii-part of the SUGAR- and COFFEE-PLANTATIONS LA IMÜL'. SIR, IE BIENFAIT and the FF.LLOTVSHIPsituated cai'te We'st'-Coast of this Colony, the property of the Estate of Mrs, Ann JVaterton, deceased. Secondh In the same month, the West-half of die COTTON-PLAN'. TATION SOMERSET AND BERKSsituated on the Arabian. Coast Ess.'quebo, the property oHFin. Ileal. The Judicium of Prae- et Concurrentia on the Nett proceeds of tke above Sales w'll be held by the said Honourable Court of Justice, three months after the respective days of Sale, for wich reason all those, who may pretend to have any right title or interest to the Nett proceeds of, «id Plantationsare herewith by him the untersigned Deputy First- Marshal of said United Colonv summoned to appear in person or hj their Attornies to lay their Claims in due form before the Honourable Court of Justice of the aforesaid United Colony of Demerary and Esse- Quebo at their ordinary Sessions in the month of December 1827 m. der a penalty thatagainst the non-appearers will be proceeded as tk Law directs. v, The Inventories of the above stated Plantations are dailly to be sees at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL G°., no 7, Austin Friars, London, and at the Counting.House of P. J. le JOL- LE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 2 October 1826. J. D. HALEY, Deputy First-Marshal. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, .HooSplÏÏfder Provincie Zeeland, -^-"S- 'f ^^"'^^.r^^,!,"" n tie van Hun Ed. Groot. Achtbaren de Heeren Gedeputeerde Statenvan .ien 17 aezer, waarbij wordt bepaald, dat binnen deze Provincie ee e IlgÉmEENE collecte zal plaatshebben, ter gemoetkom ng in .üe Shoef^eri der Zieken en Hulpbehoevenden in de Provinciën Gm««- ■iLs op dien zelfden dag van des morgens ten y^" middags ten twee uren., in eene der Localen van het Raadhuis gele genheid zal worden gegeven tot het aannemen -«" LI^GI^G- /J KLEEDING^TÜKKEN, waaraan ziilk een groot gebrek m voorschre- ve Provinciën bestaat. i\/T;j/ioU,nriTc Buriremeester en Wethouders achten het onnoodig om Middelburgs InSenen, welke reeds zoo dikwijls in de gelegenheid zi,,n geweest iTbH ken hunner liefdadigheicT te geven en daaraan '-eds zoo uiste rik hebben beantwoordaan te sporen, om, gelijk velen ^J"""' °''- kens de aankondigingen in de Stads Courant geplaatst, re^^' ^07°°^- Ïiening in de dringendste behoefte hebben bijgedragen alsnog bi, d ze 'collecte iets af te zonderen tot onderstand en hulp van zoo vele huis- gezinnen w"lke hunne verzorgers hebben verloren f - -,^^-'' fiekte buiten staat zün gesteld in derzelver onderstand te voorzien, en Sn met vrees den naderenden winter te gemoet zien; maar vertrouwen Sat de rampen, welke de gemelde Provinciën hebben getroften en w.ar v^rZeeland totnogtoe zoo gelukkig is gespaard gebleven, met a een S röt dankbaarherd maar aanleiding ->'- geve,, om door eene kr t dadiee ondersteuning en milde bijdragenhet ot huuner ongeluUge JÏÏgenooten, wier%ampen steeds blijven voortduren, eenigz.ns te le- Genanten Raadhuize der Stad Middelburg, den 24 November ,826. ^.eaaan ten 1^4-u Burgemeester en Wethouders voornoemd B IJ LEVEL D. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbaren, j. F. BIJLEVELD, Secretaris OPENBARE VEILING, op Dingsdag den 12 December 1856, des voormiddags ten 11 uren precies, in de Bovenzaal van de Sociëteit de VrievdHhnp, in den Laugendelft Wijk II. No. 14, te Middelhurj, van eer'e .oede partij Demerarij SUIKER en KOFFIjBOONEN «r- van de Notitien zullen te bekomen zijn bij de Makelaars Spaan-Bot- Mmans, de Bruynede Jager, van den Broecke en Snijder. Aan de ARMEN-INRIGTING, gezegd het Stads FabriekhuH,^z\- ter de Branderij alhierzijn, tot verminderde prijzen, te koop: KAK- SAAIIEN, BAAI, Gebleekte en Ongebleekte LINNENS. Allen, die nog iets te vorderen hebben van de Reedenj van bet SCHIP DE KOLONIST, worden verzocht daarvan opgave te doen ten Kantore van Spnon Strenger, vóór den eersten December aanstsande, Tji; dlhand te kooppen PAVILJOEN-GAFFELSCHIP met m daaftoe behoorenden Inventaris, groot dertig Lasthebbende gevarenvan Mi4Helhure 00 Delft. Te bevragen bij Abr. Roose te Middelburg, "'xe k'op of te huur terstond! de KOFFIJHUIZEN LONDEN^- HET rVAPEN FAN AMSTERDAM; alsmede een nieuw BIL]Ai-^u met of zonder Laken, groot ruim 36 Palmen, en een 'f^\^^\ VATEN m»t derzelver toebehooren te bevragen bij A. Oetjon ""'^l^TlZd te koop 36 opgaande Olmen BOOMEN te bevragen bij J. de KM Az., te 's Heer-Arendskerke in Zuid-Ecveland. 'n- ondergeteekenden verzoeken niets op hare namen af te ge\en »i te bo'rgen, dewijl, buiten personele voorkennis fcw.^J'Dl'x HOORN. Tn lossing JAN de ZEEUW in de geheele aanstaande week Jj extra grove SCHAAL- en MEETKOLEN, en ook «P.""'J^J' Kapitein S ARERS met SCHAAL- en MEETKOLEN adres bij LEEM). ■'^l^^ÏÏrMSSi^^OENEN, CHINA'S-APPELEN en KA- STANIES, alsmede IJ-BOKKING en gerookte ZALM, bij L. van Harst ir., aan de Reigerstraaten '^^;l"VT?pTTijV Versch aani^ekomene Engelsche en Inlandsche OESTEkS wj fl bool, Londonschekoai IL 68. Dezelve gaat °°k "it cm die te op n^ Fen ONDER-MEESTER benoodi.i,^ adres l^'.i_f.e" BoekdruUer iWr^ £ene Burger DIENSTMEID terstond beuoodigd10 de VUSs.Db straat Lett. K. No. "ïS- -nrrNST- Terstond eene NOC^DHULP, en tegen Mei aanstaande eene Dlb^^. MEID, beuoodigd, bij Mevrouw van der S-saLte te VLlb.n m\ de Stads-Drukkers de Erven J. C. ALTORFFER w^J^t orj/; deif Uitgegeven de LIJST, van de op ''-/^j'-er uuge^^^^^^^^^ BILJETTEN der Rentelooze Schuld van de Stad Middelburg, ook zoeken gemelde uitgevers die genen, welke eenige vera.i^ering o r c^^ NAAMWIJZER over het jaar 1827 mogtcn hebben, zulks binne tijd van acht dagen aan hun op te geven. gij JOHs, VAN DE R HEY ZOON, te Amsterdam, wordt h" sratis uitgegeven-rvrnV van BERIGT VAN INTEEKENING, op eenen Nieuwen Druk Gesprekken en Overdenkingen over de Geboorte het Lijden, standing en de Hemelvaart van Jezus Christus alsmede over het^ sterfeest, door wijlen WILHELM LEENDERT KR^l^^ER' Predikant te 's Hage welke zullen uitgegeven ^^«'•f.^" j/' ldto' in groot 8vo., en op welk Werk, de Inteekening blijft opengest 31 December dezes jaars. ,..*iT^>|fi»n vi'ïfi

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 2