MIDDELBURGSCHE N'^. i4j. Donderdag den 3o November. NIEVÏT^STIJ DINGEN. ZEE-TIJ DINGEN, T U R K IJ E. KONSTANTINOPEL den 26 octoher. Sedert eenige dagen werd de ze hoofdstad bedreigd met ecne nieuwe revoiiitievvellser takken zicli tot in de provinciën uitstrekten doch welke door den moed des sultans en den ijver vnn den tig?-p-cha in derzelver geboorte is onder drnkt geworden. Het komplot bedoelde niets minderdan dnt de naar Azië verbannene janitssren van welke reeds eenige honderden nrnr her waarts hadden weten te sluipen in massa van Scutari op deze hoofdsc?d I zouden aanrukken en bij nacht in dezelve zouden indringen. Eeu.n-root aantal ulema's en softa's verbeidden derzelver komst om gemeenezaak met hen te maken, en vermoedelijk den sultan met al deszelfs raadgevers te vermoorden. Een int zaamgezworenen werd gegrepen, juist toen hij de wapenen i'itdeelen wilde onmiddeiiijk deed de sultan Zijne nieuw georganiseerde ttoepen, met Uitzondering van een regement, onder het- welk zich bijzonder veel janitsaren bevinden, en hetwelk ter bezetting der forten van den Bosphorus bestemd werd, aanrukken, en een aantal der zaamgezworenen vatten. Het getal der gevangen genomenen bedroeg over de 3000, van welke er onmiddelijk omtrent 500 onthoofd, en de overigen meerendeels gedeporteerd zijn. Eenige hianderden zijn naarden kerker van den Bostandschi Baschi vervoerd ten einde hun op de pijn bank verdere bekentenissen te ontwringen. Ten gevolge dezer maatre gelen is de hoofdstad thans in rustmen begint echter hoe langs zoo meer te voorzien, dat er toch eindelijk een slag geslagen zal worden. Alle deze gebeurtenissenbenevens de stellig ontvangen berigten der overwinningendoor de Russen op de Perzen behaald en de geneigd heid zijner raadgevers tot den vrede, hebben medegewerkt, om den sul tan tot het ratificeren der te Ackerman getroffene overeenkomst te be wegen twee op gisteren door den reis effendi naar Ackerman afgevaar digde Tartaren zijn de overbrengers dier ratificatie. RUSLAND. PETERSBURG den ir november. Verleden dingsdag den 25 de zerzijn 3 op de Perzianen veroverde vaandels, in zegepraal, door d; voornaamste straten dezer hoofdstad rondgevoerd. Zij werden onder trompetten-geschal gedragen tusschen 2 detachementen van de adelijk' garde.Twee dezer vaandels waren wit, met eene opgaande zon achter een' liggenden leeuw; op het derde, dat rood was, zag men een' lig- genden leeuw, houdende een zwaard in een zijner pooten. Boven op den stok van deze vaandels bevindt zich eene verzilverde opene reg- terhand. ^^i»-^ ZWITSERLAND.' 'i-=^-v LUCERN den 11 november. De heer Fafivan Zurich, welke te Weenenin de kapel van H. K. H. de aartshertogin Karel geplaatst ge weest was, is in de zitting van onzen kleinen raad van den 3 dezer, tot predikant der nieuwe Hervormde kerk benoemd. Zeven leden van den raad van Lucernen onder anderen de heeren Pfijffer en Corragio- ni, hebben tegen deze keuze gesproken en geprotesteerd. Den vol genden dag, heeft de raad schriftelijke vertoogen van den deken en van den algemeenen provicarius van den bisschop ontvangen, in welke de intrekking van het decreet, waarbij de daarstclling van de Hervorm de eerdienst bevolen is, met aandrang gevraagd wordt. De avoyer, president van den raad heeft het vermetel gedrag der geestelijkheid in dezen ten sterkste gelaakt, en het geschrift, dat deze vertoogen inhield is, zonder, volgens gebruik, tot onderzoek naar eeneafdeeling van den raad verzorden te zijnverworpen geworden. DUITSCHLAND. FRANKFORT den 23 november. Van Konstantinopel wordt geschre- ven dat, bij de manoeuvres der Turksche artillerie op den 41 september, C'ne bom, van den heuvel, waarop het wit geplaatst was, afrollende, onder de juist voorbijrijdende koets van den Napolitaanschen gezant, rid der Romano, gesprongen is. Deszelfs gemalin is aan de heup gekwetst geworden en aan eenenevens haar zittende juffer Gratiani is het been verbrijzeld. SPANJE. MADRID den 9 november. Het traktaat, v/a-rvan de zakelijke in- Jimid hier volgtis dezer dagen tusschen Spanje en Portugal gesloten. Wij staan voor deszelfs echtheid in. „Overwegende, enz. Art. I. Te rekenen van den dag der ratificatie van de tegenwoordige overeenkomstzal geen Spaansch onderdaan in Portugal ontvangen wor den en geen Portugeesch onderdaan ontvangen worden in Spanje. „i2. Alle de, vóór den dag van gezegde ratificatie, naar Portugal overgekomene Spanjaarden en naar Spanje overgekomene Portugezen zul len de bescherming der gouvernementen genieten, onder wier hoede zij geweken zijn, en er veilig leven kunnen, mits zich naar de wetten ge. «ragende,- nogtans zullen zij onverwijld door geheel de uitgestrektheid dier koningriiken verdeeld en zoo verre van elkander verwijderd wor- oer, als slechts immer mogelijk is. 3- Alle Spaansche naar Portugal, en alle Portugesche naar Spanje ge weken onderdanen die de minste wanorde veroorzaken of de gerino^te ongerustheid wekken mogten, deze aan het Portugeschegene aan''het ^pan^sche gouvernement, zullen oogenblikkelijk en zonder form van proces, ieder aan zijn eig:en gouvernement uitgeleverd worden." NEDERLANDEN. BRUSSEL den 24 november. Z. M. heeft benoemd.' Tot zaaki'elas- tigde aan het hof van Z. M. den koning der Beide-Sicilien \\,x.N.PF. Mollerui, consul-generaal der Nederlanden te Napels; zullende hij de beide posten gelijktijdig waarnemen. Men schrijft uit Rome, van den 11 dezer, dat de graaf de Cellei, mntengewoon ambassadeur van het koningrijk der Nederlanden bij den H. Stoel, op den 9 aldaar, met de personen aan het gezantschap geat- tacheerdis aangekomen. Het volgende zegt r Ami du Roi de la Patrie is eene opgaaf t^er schattingenwelke voormaals door onderscheiden mogendheden aan oen aey van Algiers werden uitgekeerd: Engeland 906,000 fr.Dene- witen 1,100,000 fr,, Spanje 1,200,000 fr.Frankrijk 1,175,000 fr. bi kij Pof"'gai 3,470,000 fr. Thans, dus vervolgt blad, ontvangen de Barbarijsche staten uit Zweden, Denemarken en Portugal slflChts enkele presenten Groot-Brittanie de Vereeiii^de^Sta* tMi, ds Nederlanden Napels en Frankrijk hebben bijzondere overeen- komsten getrofTcm; Rusland, Oostenrijk, Toskanen en Prtiissen hebben bescliermiiig-brieven van de Porte. Uit Gent ontvangt m.en de gtinstigste benVtenwe<^ens dr^n goe den veoitgr.ng van het kanaal naarNeuz^-n, gedurende t?en afseloopert zomer. Binnen weinige dagen zullen schepen van 3 400 ton^'n eene der kommen van Neuzen kunnen binnen varen, en zelfs voortschieten tot aan Rierne voor binnenschepen is het kanaal bevaarbaar tot aan Gent. tHERENVEEN den 22 „ovember. Extract uit een particulieren hr,ef: Wat aanbelangt den toestand der heerscheude ziekte dezelve j blijft steeds op gelijke hoogte zoodat het getal van zieken niet toe- of afneemt; doch de aard schijnt niet zoo kw-aadaardiy te zijn als voor heen, daar de sterfgevallen minder zijn, hoezeer het"get?l 'der Gestor vene personen sedert en met primo novembervoor zoo verre ^ot op heden zijn aangegeven in de Grietenij Schoterland bedraagt drie-en-vijf- tigen dus meer dan viermaal zooveel dan in gewone tijden Van de vier geneeskundigen, welke aan deze plaats zijn geëtabüsseerd'i zijn er drie bedlegerig; doch dank de goede zorgen des Konings, hebben wij thans geen gebrek aan geneeskundige-hulp vier medicinae doctoren Zijn van de militaire korpsen naar herwaarts gezonden en in deze Grietenij werkzaam, als: een uit Utrecht, een uit Brussel, een uit Nijmegen, en een uit het garnizoen van Doornik. Men wil dat, met de i^erande- ring van het saizoen, ook de Ziekte eene andere rigting heeft bekomen en dat het voor de herstelden zeer bedenkelijk is om elk oogenblik w£- der in te storten." LEEUWARDEN den 25 november. Omtrent de heerschende ziekte in deze provincie kan men thans zeer voldoende berigt gevenhet aan tal der lijdenden wordt geringer, en de sterfte neemt dagelijks af Hoe gunstig echter deze verandering zijzoo blijven behocft'c en kommer Sart de orde van den dag, en de plaatselijke hulpbronnen zijn uitgeput Mért ziet dus verlangend uit naar de ruime bijdragen welke men van elders te hopen heeft. GRONINGEN den 16 november. Ter uitvoering van den last vart Z. M.omna den laatsten dezer maand alhier geene lijken tneer in de kerken te begravenen ingevolge door burgemeester en wethöuderefi dezer stad, deswegens gedane aankondiging, in dato den 18 dezer, heb* ben hun ed. achtb.bij notificatie van den 23 dezer, ter kennis van der- zelver ingezetenen gebragtdat de graven op de kerkhoven bij de iVrar' tini-, der A- en de Nieuwe- of Noorder kerk gelegen, voor zoo verre dezelve staan ter beschikking van de respective kerkmeesteren dier ker ken en uitmaken het eigendom van hunne administratie, van den i de cember af aan, voor alle ingezetenen zullen verkrijgbaar zijn, op de wijze, bij die notificatie in het breede omschreven. De aard der ziekte schijnt alhier gehee^ ten "goeden versodèrd ett derzelver voortgang gestuit te zijn; het voorbeeld althans, dat iemand- tot dus verre geheel gezond gebleven zijnde, door de ziekte wordt aart. getast, ziet men hoe langer hoe zeldzamer; dat echter het getal ziekért weinig afneemt en de sterfte ook nog zoo aanmerkelijk ismoet hoofd zakelijk aan het weder instorten van pas genezenen'of half herstelden worden toegeschreven. De behoeften zijn intusschen zeer groot en het vooruitzigt in de toekomst is voor duizenden hoogst zorgelijk. MIDDELBURG den 29 november. Volgens een alhier ontvangen brief uit Groningen, van den 25 dezer, is wel het getal der dooden vajl den 17 tot den 23 dezer minder dan in voorgaande acht dagen, en \vordt ook gezegd dat het getal der zieken vermindertdoch dat met dat al dia stad eene allertreurigste gedaante heeft. Dat bij de commissie tot onder steuning van personen en huisgezinnen welke ten gevolge der heer schende ziekte in gemelde stad onvermogend zijnen door geene diaco nie bedeeld worden, zich 2300 noodlijdende huisgeziimen hebben aange geven, welke, dóór elkander gerekend, ruim 12,000 zielejï bevatten. I)e ondergeteekendengedelegueerden uit de onderscheidene coiftmis- sien van het kanton Oostburg, tot ondersteuning der door Ziekte nood lijdenden in de noordelijke streken des vaderlands, maken bekend, dat door de collecten en inschrijvingen op de verschillende plaatsen- ja hetzelve kanton gelegenis te zaam gebragt Te Oostburg214 50 j, Groede - 193 91 Breskens 8a Kadzandjoi Zuidzandei^q Nieuwvliet 86 Reiranchement 44 Van een onbekende buiten het kanton ingezonden, lO 25 95 10 40 Zijnde te zamen de som van - 913 u Welke gelden nog deze week, ingevolge de dispositie van Z. M., Oi« naam der onderscheidene gemeenten van dit kanton, zullen worden pver^ gemaakt aan de respective heeren gouverneurs van de pro,vin.ci^a Vries. land, Groningen en Overijssel. ,v '«*S»5«^^p.. Oostburg, den 22 November 1826. *:'34;S,, H. A. CALLEI^FF-LSBurgem. te Oöstbw^. A. VAN GEELKERKEN, Burgera. te Groede. ABm. de HULLU Nz. Burgeni. te Zuidzande. M. THERISecretaris. VLISSINGEN den 28 november. Van den 26 dezer tot heden zijn, voór Antwerpen bestemd, op onze reede aangekomen Dieverdinay kapt. P. Meintz, van Liverpool, met stukgoederen Mo' na Klasina., kapt. S. H. Hooghoudtvan Noirmontier, en Antwerp} IVelvaren, kapt. N. Petersvan Trerablade, beide met zout; Ie Cezar kapt. M. Schalk van Londen en de Goede Hoop kapt. S. H. de Groot, van Marseillebeide met stukgoederen^ the Duke of Kern.kaai-X, Feathers, van Rochester mstbaUassj the George, kapt. P. Morrisva»l

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 1