STOOM-JAGT ZEE-TIJDINGEN. BESTUREN ê.v AOmmSTRdTlEN. ADJ^ERTENTIE^. Middelburg H. J. Z I N. den 27 Juni] 1826. z^ii^j^s £:;,,7"rïrtVetc;nth of December next, the COFFEE-PLAN- to the WA Bioihas SCimtDT, P. D. ïimilOViisiUS il SONS. ■^.CilMlDT &STRUCK1:R, p. KOCHL&SONS, CASf*ERS!ËPER PELTZER VELDIIAFF and F. STRUCKER, or at least such pa,r thereof as- will be sufficient to cover the plaintiffs Claim and Costs, shall not be made absolute and confirmed and otherwise, proceed accor. DE PRINSES MARIANNE. "Te Middelburg, ter Boekdrukkenj randeGEBnoEDEas ABRAHAMS. Griekenland te -beschermen, b\inne dierbaarste belnngan op.^rnr,e,:do aan Hem, die|te .midden der hen omringende gevweu hun eemge bondgenoot is." - VLISSINGEN den 24 innij. Den 21 dezer is alhier uit 's Rijks dok gehaald en ter reede gebragt Zr. Ms. brik de Panter, gekommandeerd door den kapitein-luitenant ter zee «.'O'S. „Wnnv» Van den 21 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onz. reede aansekomen 7 ^1 NeM, kapt. T. Burrough van Neuwport, met verwhouttire thee SiTeTl^V^.^i.^^^^o,v\nT^io-]^r^,\ro, met koffij en huidenthe t,o SVsY./-/kapt. T. Thomas. vanMontaur, met huiden: the Renibrant^ kapt; S. Vroom, van Hull, met stukgoederen; Chrhtina kaPt. N. A. Smaal, van Tremblademet zout; HersteUing kapt. B. II. Smith, van Nooru'epeu, met hout. j„_„. Van Antvv'erp^n zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 22 dezer van onze reede naar zee gezeild a^' Berrou.' Geertruida, kapt. L. H. ürayar^""l^tni 1 C Ku"per; de Nicmve Onderneming, kapt. K. L. Dommi }'r.«;. H^La, kapt. D. S. Greeven alle vier naar de Marennes ballast; Soneskapt. Th. Leuch naar Gothenburg, met ballast. kapt. en de met AANBESTEDING. Op den 30 Tunij 1826, des voormiddags ten elf uren, zal door den Commissaris voor de,Koloniën, in het voormalig Oost-Indisch Bmnen- "huis. worden aanbesteed: ,.TTT^r„T^ -/r-cTTr- De overvoer van ongeveer ZEVEN-EN-VIJFTIG a ZESTIG Scheeps.lauen Fivres, naar 's Rijks Kolonie Sunname. Van de voorwaarden dezer aanbesteding kan worden kennis genomen aan het lokaal van het Gouvernement van de Provincie Zeeland. Heden morgen, omstreeks 6 uren, werden onze harten diep getroffen do^het afsterven van ons eenig Kind, ABRAHAM DIRK, in den i€ugdi-en leeftijd van twee jaren en drie maanden. Zwaar is ons dit verliesen de Godsdienst van onzen Heer kan alleen onze smart lenigen. M ^DELBuao L. H. BE BLAEKE de LIGNIJ. den 24 Tunij 1826. M. A. de LIGNIJ, geb. Tak. Dienende deze tot bekendmaking aan familie en bekenden. Wij betuigen onzen welmeenenden dank voor de deelneming in het verlies van onzen Vader en Schoonvader DIRK LAMMERS. Secondly. DEMERARY AND ESSEQUEBO. The Untersignedin capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequeboadvertises, by these.presents for The fi«t, second and third time, that he will, by virtue of certain Sen- ences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said Sited Colonyexpose and sale at Public Execution-Sale the following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves, and tur- TATION JFITTE ZWAATSIsituated on Leguan-islandRi- ver Essequebo, the property of the Lutheran Consistory of Ü!i'lft'h7s;me month, the SUGAR-PLANTATION TIVEE VRIENDEN, situated on Wakenaam-Island River Essequebo the property of the heirs of late Mrs. Pletner born Stniijs. - The Tudicium of Prae- et Concurrentia on the Nett proceeds of the above Sales will be held by the said Honourable Court ot Justice three mSs «fter the respective days of Sale, for which reason all those, Xmay pretend to have any right, title or interest to the Neu. pro ceeds of said Plantations, are herewith, by him, the Untersigned De- piuy first Marshall of said United Colony, summoned ^o «ppear.n per son or by their Attornies, to lay their Claims m due form before the Honourable Court of Justice of the aforesaid United Colony of Deme- rarv and Essequebo, at their ordinary Sessions in the month of April tsT/, under a penalty that against the non-appearers will be proceeded "tÏc J;''vL;odeT'of the above stated Plantations are dailly to be seen atTl counting Houses of Mess. HALL Mc. GAREL aiid C». no. 7, Austin Friars, Loudon, and at the Counting-House of P. J. LE JOLLE., Esqr., Amsterdam. ^^C:i<. Demerary and Essequebo the 1 January i.'i'i6. ''3 ^^OJcmeraiy anu I. t HALEY, Deputy first Marshal. 'in purmnce of Authority granted by His ««"«l ^''^P'-^.ff Vr.in'J '■•ftoWabirCourt of^-CrimTnal and CiviT Justice, for the United-Colo.. „y. of Demerary and Esseqviebo. „guwiELLER Inhabitant of bv these presents, in the name and behalf ot said H. J. C. NEU- AVIFI T FR Obta ner of a Mandament of Arrest, Summon by Ed,ct ad said at'their Session to be holden at the Court-House Georgetown ■Demerary, on the eleventh of December next and following daysin ^d™ then and there to answer to the Claim and Demand, to be made - on the part of the plaintiff in Arrest and Raw-Actie to state reasons (ifthe ■y have any) why the Arrest, effected at the Instance of the said plain tiff H T C NEUWIELLER, on the i8th instant, in the hands of the Joint Deputy Secretary of these Colonies, on the Amount of the Proceeds decreed on the 2nd of June 1825,^0» a Jud.cmm of Prae Concurrentiae on the Nett Proceeds of the instate of F. C. LNObLb ding to Law. j r> Whereas in default of which will be proceeded m the Premises as the Law directs. Demerary, this 19th April 1826. J. D. HALEY Deputy First Marshal VERLOTING DEPv SCHOONE UITGESTREKTE. MET HOOGE AOELljKE REGTEN VERBONDENE GROOfü Rli^^TEGEVEND!•: HE ER LJJKHE ID. gij besluit van Z. M. den Koiiing der Nederlanden, dato 31 Maart 1826, No. 114, zijn de oiidergeteekenden gemagtigd tot het debiteren vaiï A'andeelen in bovengemelde Heerlijkheid, waarvan de Trekking on- herroepelijk geschiedt 31 Ju lij aanstaandeteWEENEN, onder directie der Keizerlijke Hofkamer, van de HEERLIJKHEID Zahradhnmet zijne uitgestrekte Landerijen vijf rijk bevolkte Dorpen Koorn- en Oliemoleus, Bierbrouwerijen en Branderijen Pacht-hoeven en Bosschen, gelegen in het Koningrijk BOHEMEN, bij PRAAG; met een aflos. sings-Somma bij niet aanvaarding van ƒ150000 w. w. Ten 2het groote en schoone GEBOUW, in de Koninklijke Residentie-Stad PRAAG, met eene aflossings-somma van ƒ75000 w. w. Ten 3; de rijke rentegevende ALUIN- en VITRIOOL-FABRIEKmet eem aflossing van ƒ25000 w. w.benevens 10863 PRIJZEN, in baar Geld, ten bedrage van 170937en alzoo een gezamenlijk bedrag van ƒ420937, De verdeeling der Prijzen is zoodanig, dat bijna het 9de Aandeel een Prijs moet trekken; alles in het Plan nader beschreven. De Prijzen worden door de Heeren GOLL Co., te Amsterdam, als daartoe door het Bankiershuis te PFeenen belast, na bekomen berigtingeeas- seerd en uitbetaald. Deop bevel des Koningsalhier geviseerde en geregistreerde orginele Aandeelen, zijn 4 12 ,50, met een Plan, bij den ondergeteekenden te bekomen bij wien de orginele gedrukte Lijs- ten, na de trekking, verkrijgbaar zullen zijn. L. D E U T Z Co.- - Kantoor Warmoesstraat, over de St. Annastraat, onder No. 176, it Amsterdam. Bestellingen worden aangenomen bij den Heer P. de WIJSop den Dam te MiddelburgCorrespondent van de Brand-Waarborg-Maat- schappij en van het Weduwen-Fonds. En te Flissingen, bij J. B. V. SCHÜLTZin'de St. Jacobsstraat, Lett. G. N. 71. •Rij den Boekverkooper J. OOMS op den Langenburgtzijn te bekomen Heele en Gedeelten van LOTEN in Koop en Huur voor de 134ste Lotern. Door toeval terstond een Burger DIENSTMEID benoodigd; adres ter Courant-Drukkerij. Onder de werkenwelke in de laatste jaren over Zuid-Amerika zijn in het licht verschenen, zal altijd van eene geschiedkundige waarde blijven het TAFEREEL DER OMWENTELING VAN SPAANSCH- \MERIKA uit het Fransch vertaald door Mr. S. de WINDen viii- '^eo-even bij de Gebroeders ABRAHAMS te Middelburg. Dit werkje beschrijft op eene belangrijke wijze de omwentelingen vsi Fenezuela, Nieuw GrenadaCarthagenaBuenos-A'iresChili m Mexia; van welke de Schrijver (een Zuid-Amerikaan) voor het grootste g(. deelte ooggetuige was. De recenserende tijdschriften hebben v« hetzelve ook in der tijd gunstig verslag gedaan. Dit boek is gedroki in gr. SVó. en de prijs is 2 60. ..ii« r, -Til'.] Q. G. SULPKE te Amsterdam heeft uitgegeven en alom verzon. iS. C. MULDERHoogleeniar te Frapeker Handleiding tot de Schei- kunde; tweede Gedeelte. 2de Stuk, de bijzondere Scheikmit bevattende prijs ƒ2,70. Het complete Werkuit drie Deelei bestaande kost f j. 22. T. T. DODTbeknopte Hoogduitsche Spraakkunstmet -m Aanhangsels i 60. u i 3S. A. G. VAN ONSENOORT Doctor in de Genees- en Heelkunde te Utrechtde Geneeskundige Heelkunde Stelselmatig behandeld, ten leiddraad bij zijne lessen, en in verband gebragt met zijne Operative Heelkunde, iste Deel, 3, 75. 42. L. BLEIBTREU, Beschrijving van den Sterren-Hemel, of ob. derrigt om de Sterren-beelden te leeren kennen door eigen oefe ning naar het Hoogduitseh vertaalddoor A. de WIT met Voor rede en Aanmerkingen voorzien, door G. MOLL, HoogleeraatW Utrecht; met 3 uitslaande Platen, ƒ2 ,50. r«^ «i: AAN ALLE HOUDERS EN LIEFHEBBERS VAN PAARDEN. De Boekverkooper S. de VISSER, in 's Gravenhagegeeft uu heeft alom verzonden DB-PAARDEN-ARTS of de Kunst om zipf Paarden zelf te genezenvan Fr. CLATER Paarden-Arts te Retiü en Retford; naar den een-en twintigsten Engelschen Druk in het Hoc?- duitsch overgebragten met aanmerkingen vermeerderddoor S. voS TENNEKER Majoor der Koninklijke Saksische Kavalerie, Lector am Fee-Artsenijschool te Dresdenenz.naar het Hoogduitseh. De pr^s» c 30 cents 55.'» I uren. NB. DAGEN EN UREN van AFVAART VAN HET. In het Beurtveer tusschen de Steden ROTTERDAM en MIDDELBURG. Fan Middelburg naar Rotterdam. Dingsdag den .27 Junij 1826, des morgens ten 6 Vrijdag ----- 3° ----------------^i Zondag 2 Julij--------------------------7a Fan Rotterdam naar Middelburg. Woensdag den 28 Junij 1826, des morgens ten 10^ uren. Zaturdag ----- i Julij ------- -------- Maandag ----- 3 ----- -----------------5 De Lijst, houdende de bepaling der dagen en uren van ■''vaa"'^1 ultimo September ingeslotenis te bekomen in den BoekwmKe I de Gebroeders Abrahamsals mede bij den Conducteur Ouwern a 5 Cents.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 2